SAN JUAN 2

1Te nduu úní sá dúcáⁿ nǐ cuu te ní xóo ɨɨⁿ vico tnǎndaha ñuú Cànaá, ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá. Te yàcáⁿ ní xíndecu nǎná Jèsús. 2Te tnàhá Jèsús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní cáháⁿ‑yu cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ‑güedé vico‑áⁿ. 3Te òré ní ndɨhɨ vìnú, te ní xáhaⁿ nǎná Jèsús xii‑gá: —Ñá túú‑gǎ vìnú ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ. 4Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑aⁿ: —Nǎá, ñá túú xìni ñuhu‑xi da yúhú cúñaha‑n cuèndá vìnú‑áⁿ, chi vátá tnàhá‑gá òré quiní‑yu yoo cùu yúhú —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 5Te ní xáhaⁿ‑aⁿ xìi ñáyiu xìnu cuechi: —Cada‑ndo nchàa nacuáa na càháⁿ Jèsús —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ. 6Te yàcáⁿ nútnɨ̌ɨ íñú quɨ́dɨ yúú te quée dàtná ɨɨⁿ cièndú lǐtrú ndute ɨɨⁿ ɨɨⁿ quɨ́dɨ‑áⁿ. Te ndute‑áⁿ nándɨ̌hɨ ñáyiu isràél ndáhǎ‑yu te nàqueté‑yu cóhǒ‑yu chi ducaⁿ tnàhí quìdé‑yu nàcuáa sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí. 7Te ní xáhaⁿ Jèsús xii nchaa cue tée xìnu cuechi: —Nadachìtú‑ndó ndùte ndɨ nchaa quɨ́dɨ‑áⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní nadachìtú‑güedé. 8Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Vitna te tava‑ndo lùha, te canehe‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ cuáha‑ndo těe quìde vico —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ducaⁿ nǐ quide‑güedé ní tava‑güedé luha nèhe‑güedé cuáháⁿ ní sáha‑güedé tée quìde vico. 9Te ní xito ndéé tée quìde vico‑áⁿ, te sa ní nduu‑xi vìnú, te ñá túú ní xìní‑dé ndèé véxi‑xi, dico mee cuè tée xìnu cuechi sa naha‑güedé núú nǐ tava‑güedé. Ducaⁿ te tée quìde vico‑áⁿ nǐ cana‑dé tée tnǎndaha. 10Te ní xáhaⁿ‑dě: —Nchaa ñáyiu quìde vico queñuhú‑yu díhna‑gá vìnú váha. Te sa vài vinú váha xìhí‑yu, te dǎtnùní quéñùhú‑yu vìnú ndàhú. Te yòhó díhna‑gá vìnú ndàhú ní queñuhu‑n, te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná ní queñuhu‑n vìnú váha —càchí tée quìde vico‑áⁿ xǎhaⁿ‑dě xii tée tnǎndaha‑áⁿ. 11Te sá nǐ nadatɨ̀u Jesús ndute‑áⁿ nǐ nduu‑xi vìnú cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ chiuⁿ díhna nuu sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide‑gá ñuú Cànaá, ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá, te chìuⁿ ní quide‑gá‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ chiuⁿ cahnu vihi, núu xíǎⁿ ní cutnùní iní‑yu sá ǐo càhnu cuu‑gá, te ní sándáá iní ñáhá nchàa cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá. 12Te sátá nǐ yáha vico, te ní xica Jèsús ndɨhɨ nǎná‑gǎ, ndɨhɨ cue ñaní‑gá, ndɨhɨ nchaa cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuáháⁿ‑yu ñuú Capèrnaúm. Te yàcáⁿ ní xíndecú‑yu ɨɨⁿ ǔú nduu ndɨhɨ‑gá. 13Te ta cùyatni cada ñáyiu isràél vico pàscuá, te ní xica Jèsús cuáháⁿ‑gá ñuú Jerusàlén. 14Te sátá nǐ sáá‑gá yàcáⁿ, te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te xɨtɨ́ veñúhu‑áⁿ nǐ xiní‑gá ndécú ñǎyiu dìcó‑yu ndɨcutu, mběé ndɨhɨ lǒmá, te tnàhá ñáyiu dàma díhúⁿ núcǒo‑yu ní xiní‑gá. 15Te ní queheⁿ‑gá ɨɨⁿ ǔú yoho, te ní cáunuu tnàha‑gá, te ní dáyùhu‑gá ñáyiu ní queé‑yu quehé veñúhu, ndɨhɨ ndɨcutú‑yu ndɨhɨ mběě‑yu. Te cue ñáyiu dàma díhúⁿ‑ǎⁿ ní dángǒyo‑gá díhǔⁿ‑yu, te ní dándùá‑gá mèsá‑yu. 16Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue ñáyiu dìco lómá: —¡Queñuhu‑ndo nchàa quɨtɨ‑a xɨtɨ́ veñúhu‑a! ¡Vá cádá‑ndó vèhe núú yǎhu núú cúú vèhe Tátà‑í Dútú Ndiǒxí! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 17Te xíǎⁿ ní ndacu iní cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá dúcáⁿ yòdo tnuní núú tùtú‑gá, te càchí‑xi: “Ío cùyica iní‑í chi ñá cuìní‑yu canehe íǐ‑yu vehe Tǎtà‑í”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 18Te ní xáhaⁿ cuè tée isràél xii‑gá: —¿Ná cúú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, cada‑n cuèndá cutnùní iní‑ndɨ́ sá cúú dùha taxi tnuní ñáhá‑n xìi‑ndɨ́‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 19Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Chí dángòyo veñúhu‑a, te není xɨtɨ́ úní nduu te sa nadàxínu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 20Te ní xáhaⁿ tùcu cue tée isràél: —Údico íñú cuíá nǐ xíndecuu‑güedé ní sáá veñúhu‑a, te yòhó cuìní‑n nàdaxínu‑n xɨ̀tɨ́ úní‑ni nduu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 21Dico sá nǐ cáháⁿ‑gá chi ñá dɨ́ú cuèndá veñúhu ni cǎháⁿ‑gá chi cuèndá yɨquɨ cùñú‑gá ní cáháⁿ‑gá. 22Núu sátá nǐ xíhí‑gá, te ní ndoto‑gá, te òré‑áⁿ nǐ ndacu iní cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, núu xíǎⁿ ní sándáá iní‑güedé tnúhu yòdo tnuní núú tùtú‑gá. Te ducaⁿ te ní sándáá iní‑güedé tnúhu ní cáháⁿ‑gá. 23Te òré ndécú Jèsús vico pàscuá, te ío vài ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá cuèndá ío tɨtnɨ́ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní quide‑gá ní xiní‑yu. 24Dico Jèsús ñá ní cǎháⁿ‑gá nchaa tnúhu ñùhu iní‑gá, chi sa ní cutnùní iní‑gá sá ñà túú cùu váha iní‑yu. 25Te ñá túú xìni ñuhu‑gá ɨɨⁿ ñáyiu cúñaha nàcuáa càa iní nchaa tnàha ñáyiú‑yu, chi mee‑gǎ sa nàha ndáá‑gá nàcuáa càa iní‑yu nchaá‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\