SAN JUAN 3

1Ní xíndecu ɨɨⁿ tée cùu fariséú ní xínani‑dě Nicòdemú, te ní cuu‑dé ɨɨⁿ tée cùnuu núú ñǎyiu isràél. 2Te tée‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑dé niú ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Jèsús, te ní xáhaⁿ‑dě: —Mèstrú, yúhú ndɨhɨ dava‑gá‑güedé sa nàha‑ndɨ́ sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑n věxi‑n dànehé ñáhá‑n xìi‑ndɨ́, chi núu ñá túú Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑n, te vá ndácú‑n càda‑n nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada quide‑n —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 3Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ ncháá ñǎyiu vá ná càcu saa tucu, te vá ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 4Te ní xáhaⁿ tě Nicòdemú: —¿Te nása cada ɨɨⁿ ñáyiu sa ní yɨɨ te cacu‑ni tucú‑yu? ¿Náa ndɨ́hu tucú‑yu xɨtɨ́ nǎnǎ‑yu te cacu tucú‑yu xito cùu uú‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 5Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ nchàa ñáyiu na ndùu ndoo nduu nine iní‑xi cuú‑yu ñáyiu ní na càcu saa ndɨhɨ ndute ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ ndɨ̌hu ndaha ñàha‑gá xií‑yu. 6Te nchaa ñáyiu càcu ñuyíú‑a, chi déhe ñáyiu ñuyíú‑a cùú‑yu. Te ñáyiu ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi, ñáyiu‑áⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu Espíritú Yǎ Ndiǒxí te tàxi tnuní ñáhá‑nǎ Espíritú‑gá xií‑yu. 7Te vá cúñǔhu‑n tnǔhu ní cáháⁿ‑í‑a, chi nchaa ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑í ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑yu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ñáyiu ní nacacu saa. 8Táchí nděni xíáⁿ tècú dóho‑o xìco‑xi, dico ñá túú xìní‑ó ndèé ichi véxi‑xi, te ni ñà túú xìní‑ó ndèé ichi cuáháⁿ‑xi. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñáyiu ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 9Te dǎtnùní ní xícáⁿ tnúhú tùcu té Nicòdemú núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —¿Te nása ndùu tnúhu càháⁿ‑n dùcaⁿ caháⁿ‑n? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 10Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Yòhó cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée cùtnuní iní‑xi, chi dàcuaha‑n ñáyiu isràél, ¿te ñá tècú tnùní‑n tnǔhu càháⁿ‑í‑u? 11Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ nchǔhú càháⁿ‑ndɨ́ ɨɨⁿ sá nǐ tecú tnùní‑ndɨ́, te càháⁿ ndáá‑ndɨ́ cuèndá ɨɨⁿ sá nǐ xiní‑ndɨ́. Dico nchòhó ñá tècú tnùní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑ndɨ́. 12Te ñá sàndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑í cuèndá nchaa nàcuáa cùu ñuyíú‑a, te uuⁿ‑gá cada‑ndo nǔu cáháⁿ‑í cuèndá nchaa nàcuáa cùu andɨu. 13’Vá yǒo ɨɨⁿ sàá andɨu, te cani‑xi cuèndú nàcuáa càa. Chi ɨɨⁿdìi díí‑ni yúhú véxi cuuⁿ‑í andɨu, te cùu‑í ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo. Te dɨu‑ni yàcáⁿ ndaa‑í cundecu‑í. 14Te dàtná ní ndanehe ndíi Moìsés cóó nǐ sata caa ndíi‑dɨ xɨtɨ́ yucu, ducaⁿ càda ñaha‑güedé cata caa ñaha‑güedě núú cùrúxí xii yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ɨɨⁿ nduu, 15te ducaⁿ yǎha‑í cuèndá nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í te nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 16Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní‑gá ñáyiu ñuyíú‑a. Te ɨɨⁿdìi‑ni Déhe‑gá ndécú, te ní tendaha ñàha‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú‑yu, chi nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 17Te Yá Ndiǒxí ñá túú ní tèndaha‑gá Déhe‑gá quixi‑gá ñuyíú‑a dacuǐta nihnu‑gá ñáyiu, chi ní tendaha‑gǎ Déhe‑gá ní quixi‑gá sá dácǎcu nihnu‑gá ñáyiu ñuyíú‑a núú ùhú núú ndàhú. 18Nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá, te vá cuǐta nihnú‑yu. Te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá ñùhú‑yu ichi cuáháⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, chi ñá túú sàndáá iní‑yu Déhe Dútú Ndiǒxí. 19Chi ní quixi Déhe‑gá ñuyíú‑a ní dándíxí tǔu‑gá iní‑yu cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí te tnɨɨ́‑yu ɨɨⁿ ichi váha ni cùu, te ñá ní tnàhá iní‑yu, chi ní cudɨ́ɨ́‑gǎ iní‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá dàcúúxí sǎ vǎha, núu xíǎⁿ tá xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ. 20Te nchaa ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá ñǎ tnàhá iní‑yu cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te ñá tnɨ́ɨ̌‑yu tnúhu‑gá cuèndá yùhú‑yu nduu tnùní nchaa sá quídě‑yu. 21Te nchaa ñáyiu ñùhu ichi ndáá cuìní‑yu cutnùní iní‑yu nàcuáa ndùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te cùtnuní sá chíndèe ñaha‑gá xií‑yu, chi quìde váha‑yu. 22Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní quee Jèsús cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá distrìtú Jùdeá. Te yàcáⁿ ní xíndecu tnaa‑gá ndɨhɨ‑güedé ní xóo dacuàndute‑güedé ñáyiu. 23Te ndècu té Juàá ɨɨⁿ xichi núú nání Ènón yatni ñuú Sàlém dácuàndute‑dé ñáyiu, chi yàcáⁿ ío váha ñùhu ndute, núu xíǎⁿ ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ ñáyiu yàcáⁿ ní xóo cuanduté‑yu. 24Duha ní cuu cútnàhá vátá ngává‑gǎ té Juàá vecaá. 25Te ní cacu ɨɨⁿ cuèndú ní cáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú cue tée isràél, núu ndědacàa sá vǎha‑gá cada ñáyiu cuèndá nduu íǐ‑yu. 26Te ní sáháⁿ‑güedé núú ndécú tě Juàá ní xáhaⁿ‑güedě: —Mèstrú, tée ní quixi núú nǐ xíndecu‑n ndàa ɨngá xio yúte Jòrdán, tée dii cuèndú‑xi ní cáháⁿ‑n, tée‑ǎⁿ dácuàndute‑dé tnàhá‑dé ñáyiu. Te ío vài ñáyiu ní chinchícúⁿ ñáhá xìi‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 27Te ní xáhaⁿ tě Juàá: —Te vá yǒo ɨɨⁿ ndàcu cada ɨɨⁿ chiuⁿ nacuáa cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí, te núu ñá túú mèe‑gá chíndèe ñaha‑gá xií‑yu. 28Te nchòhó sa nàha‑ndo sá yǔhú ní cáháⁿ ndáá‑í sá ñà dɨ́ú Crìstú cúù‑í, dico mee Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá yódó nùu‑í véxi núú Yàá‑áⁿ. 29Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ɨ̀ɨⁿ tée tnǎndaha te xíchí tnǎndaha ndɨhɨ‑ná‑dé cúndɨ̀hɨ‑dé. Te tée ní xica ndáhú ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑dé ndèdóho‑dé nchaa tnúhu càháⁿ tée tnǎndaha‑áⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yúhú, chi ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá váí ñǎyiu ta chìnchícúⁿ ñáhá xìi Jesús cuáháⁿ. 30Te uuⁿ‑gá cuita cuu vài ñáyiu cutnùní iní‑xi sá ǐo cùnuu‑gá, te yúhú cuita ndóo ndee‑í quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 31Te ɨɨⁿdìi díí‑ni Crìstú Yaá véxi cuuⁿ andɨu cùnuu‑gá núú ñùyíú‑a. Te nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a cùú‑yu ñáyiu ñuyíú iha, te càháⁿ‑yu sá cúú‑xí ñùyíú‑a. Dico Crìstú Yaá véxi cuuⁿ andɨu 32càháⁿ‑gá ɨɨⁿ sá nǐ xiní‑gá, te càháⁿ‑gá ɨɨⁿ sá nǐ tecú dóho‑gá. Te ñá túú cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu tnúhu càháⁿ‑gá. 33Te nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu càháⁿ Yaá véxi cuuⁿ andɨu‑áⁿ càháⁿ‑yu sá tnǔhu Yá Ndiǒxí cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá ndàá. 34Te Déhe‑gá Yaá véxi cuuⁿ andɨu càháⁿ‑gá mee‑ni tnǔhu‑gá. Te ñá ùhú iní‑gá ní sáñaha‑gǎ Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ Déhe‑gá. 35Te Dútú Ndiǒxí ío cùu iní‑gá Déhe‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ sá méé‑gǎ taxi tnùní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó. 36Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Déhe‑gá, ñáyiu‑áⁿ cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi Déhe Yá Ndiǒxí ío dandòho ñaha‑gá xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\