SAN JUAN 4

1Te ní níhí cue tée cùu fariséú tnúhu sá vài‑gá ñáyiu ta chìnchícúⁿ ñáhá xìi Jesús. Te ducaⁿ vài‑gá‑yu ta dàcuandute‑gá cuáháⁿ dàcúúxí tě Juàá. 2Te cuěi ñá dɨ́ú mèe‑gá dácuàndute ñaha‑gá xií‑yu, dico cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá dácuàndute ñaha‑güedé xií‑yu. 3Te ní níhí Jèsús tnúhu nàcuáa càháⁿ cue tée cùu fariséú, núu ní ndee‑gá distrìtú Jùdeá cuánuhú tucu‑gá distrìtú Galìleá. 4Te ichi ñùhu‑gá ní nayáha‑gá distrìtú Sàmariá. 5Te ní sáá‑gá ɨɨⁿ ñuú nání Sìcár te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Sàmariá. Te xíáⁿ cáá yàtni ñuhu núú nǐ sáha táhú ndǐi Jàcób déhe ndíi ndíi Chèé. 6Te yàcáⁿ cáá dòco ní cuu cuèndá ndíi Jàcób. Te cùu‑xi datná cuádava nduu ñùhu Jesús ichi, te ío ní xàú‑gá nǔu ní sáá‑gá yuhu dòco‑áⁿ nǐ ngóo‑gá ndétàtú‑gá. 7- 8Te ní xica cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuáháⁿ‑güedé xɨtɨ́ ñuú Sìcár cuánguaaⁿ‑güedé sá cáxí‑güedě. Te yuhu dòco‑áⁿ núcǒo‑gá ní sáá ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha distrìtú Sàmariá véxi quéhnu‑aⁿ ndute, te ní xáhaⁿ Jèsús: —Taxi táhú luha ndute na còho‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. 9Te ní xáhaⁿ ñàdɨhɨ́‑áⁿ: —¿Ná cuèndá da núù‑í xìcáⁿ‑n ndùte coho‑n? Te yòhó cúú‑n těe isràél, te yúhú cúù‑í ñaha Sàmariá —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑aⁿ, chi ñá túú ndècu váha ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu distrìtú Sàmariá. 10Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑aⁿ: —Ñá cútnùní iní‑n nǎ taxi Yá Ndiǒxí xii‑n, te ni ñǎ cútnùní iní‑n yòo xicáⁿ ndute núú‑n. Te núu dìcó xìní‑n yòo cuu yúhú á, te da mee‑n cǎcáⁿ‑n ndùte núù‑í coho‑n, te yúhú taxi‑í ndute cundecu ndɨhɨ‑n nǔú cuàháⁿ núú věxi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. 11Te ní xáhaⁿ tùcu ñadɨhɨ́‑áⁿ: —Tǎtá, nì sá quěhnu‑n ndùte ñá túú nèhe‑n, te doco‑a cùnú víhí, te ñá túú ndèé quɨ́ngueheⁿ‑n ndùte taxi‑n coho‑í. 12Ndíi Jàcób ñaní tnáhá‑ndɨ̌ ní xíndecu ndèé sanaha nǐ cadúha ndíi doco‑a nǐ tóo ndute ní xihi ndíi, ndɨhɨ nchaa déhe ndíi, ndɨhɨ nchaa quɨtɨ ndíi, te ní ndóo cùu cuendá‑ndɨ́. ¿Te násai, te yòhó cúnùu‑gá‑n dàcúúxí ndǐi‑ǎⁿ? —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 13Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Nchaa ñáyiu xìhi ndute doco‑a, te vá cúú větú dúcáⁿ ìní‑yu chi dayìchí ñáhá‑ní tùcu‑xi ndute‑a. 14Dico nchaa ñáyiu na còho ndute na cuáñaha‑ǐ, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá dayìchí ñáhá‑xí ndùte‑áⁿ xií‑yu, chi ndute cuáñaha‑ǐ cúú‑xí ndùte váha‑gá. Te dàtná quéé nìhni ndute xɨtɨ́ doco‑a, nchaa‑ni nduu ñùhu ñá túú yìchí, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada‑xi chi candeca‑xi iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te núu na còhó‑yu ndute cuáñaha yǔhú —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 15Te ní xáhaⁿ‑aⁿ: —Tǎtá, taxi ndute‑áⁿ ná còho‑í cuèndá sá vǎ dáyìchí ñáhá tnàhí‑gá‑xi ndute. Te vá quíxí‑gǎ‑í quixi quéhnu‑í ndute doco‑a —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 16Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Cuàháⁿ cuángàna yɨɨ‑n, te quixi‑ndo ìha —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 17Te ní xáhaⁿ‑aⁿ: —Ñá túú yɨ̀ɨ‑í —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús: —Ndáá càháⁿ‑n sǎ ñà túú yɨ̀ɨ‑n. 18Dico ní cuu úhúⁿ tée cǎndeca‑n, te tée ndèca‑n vitna chi ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ‑n cuu‑dé, te ndáá càháⁿ‑n sǎ ñà túú yɨ̀ɨ‑n —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 19Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ nǔu ní xáhaⁿ tùcu‑aⁿ: —Tǎtá, yúhú sání ìní‑í sá yòhó cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí. 20Te cue ñaní tnáhá‑ndɨ̌ ní xíndecu ndéé sanaha nǐ xóo cada càhnú‑yu Yá Ndiǒxí tɨndúú‑a, dico nchòhó ñáyiu isràél càchí‑ndó sǎ nděé ñuú Jerusàlén cada càhnu‑o‑gá —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 21Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑aⁿ: —Ɨɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a, te quɨndáá iní‑n. Sa ta cùyatni sáá nduu sá ñà dɨ́ú‑gǎ mee‑ni tɨ̀ndúú‑a, te ni ñà dɨ́ú‑gǎ mee‑ni ñùú Jerusàlén cada càhnu‑ndo Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, chi nděni ní cuu cada càhnu‑ndo‑gá. 22Te nchòhó cue ñáyiu Sàmariá chi ñá cútnùní iní‑ndó nǎ cúú sǎ quídé càhnu‑ndo, dico nchúhú ñáyiu isràél, chi cùtnuní iní‑ndɨ́ ná cúú sǎ quídé càhnu‑ndɨ́. Chi ɨɨⁿ tée isràél véxi‑dé dàcácu nihnu‑dé ñáyiu cuèndá vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú. 23Te není vitna ngüíta‑yu cada càhnu ndisá‑yu Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí, te cadá‑yu nɨ yùhu nɨ iní‑yu sá cúú‑xí‑gǎ, chi mee‑gǎ ducaⁿ cuìní‑gá cadá‑yu cada càhnú‑yu‑gá. 24Te Yá Ndiǒxí chi ɨɨⁿ espíritú cúú‑gǎ. Te nchaa ñáyiu na càda cahnu ñaha, te cadá‑yu nɨ yùhu nɨ iní‑yu sá cúú‑xí‑gǎ te cadá‑yu dàtná càháⁿ tnúhu‑gá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 25Te ní xáhaⁿ ñàdɨhɨ́‑áⁿ: —Xìní‑í sá quíxí těe cùu Mesiás, tée càchí‑güedé nání Crìstú. Te tée‑ǎⁿ ná sàá‑dé, te cachí tnúhu ndáá‑dé nàcuáa cuu —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 26Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Dɨu tée‑áⁿ cúú yǔhú tée ndàtnúhu ndɨhɨ‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 27Te òré‑áⁿ nǐ ndexìo cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní cuñúhu‑güedé sá ndátnǔhu‑gá ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ. Dico ni ɨ̀ɨⁿ‑güedé ñá ní xìcáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ nǔu ná cuèndú ndátnǔhu‑gá ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ. 28Ducaⁿ te ní dándǒo ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ yoó ndute‑aⁿ xíáⁿ, te ní xica‑aⁿ cuánuhú‑aⁿ ñuú cútnǔhu‑aⁿ ñáyiu cuèndá Jèsús. 29Te ní xáhaⁿ‑aⁿ: —Chí nèhé ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó, chi quiní‑ndó nǎ cúú ɨ̀ɨⁿ tée nùcóo yuhu dòco‑áⁿ nǔu ñá dɨ́ú Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a cùu‑dé nǔu ní cáháⁿ ndáá‑dé nàcuáa cùu ndecu‑í —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìí‑yu. 30Te sá nǐ níhí ñǎyiu ñuú‑áⁿ tnǔhu, xíǎⁿ ní xicá‑yu cuáháⁿ‑yu. 31Te òré vátá sàá‑gá‑yu xíáⁿ nǐ xáhaⁿ cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xii‑gá: —Mèstrú, cudèhñu na cudehñu‑o —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 32Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Ndècu ɨɨⁿ sá cáxì‑í, ɨɨⁿ sá ñà túú xìní nchòhó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 33Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xǐtnàha‑güedé: —Váa ìó ñáyiu ní quixi nehe sá nǐ xexi‑gá nǔu duha càháⁿ‑gá —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 34Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Dàtná cuìní‑ndó cùu vétú iní‑ó òré xéxí‑ó, ducaⁿ cùu vétú iní‑í quídè‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a, te chìuⁿ‑gá ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í dandɨ̀hɨ‑í. 35Te nchòhó càchí‑ndó sǎ cùmání cǔmí‑gǎ yóó te cuu itú. Dico yúhú càchí‑í sá cùndehe‑ndo ñáyiu‑ǎⁿ, chi sa ndècu túha‑yu, dàtná cúú‑nǎ itú sá sà ní cuu‑ná natahu‑o cùú‑yu, chi sa ndècu túha‑ná‑yu cundedóho‑yu tnúhu‑í. 36Te dàtná cúú ñǎyiu nàtahu itú chi sa cúhuⁿ yáhu‑yu, ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu na càháⁿ tnúhu‑í, chi cuáñaha‑ǐ sá ndúú tǎhǔ‑yu na sàá nduu. Te nchaa ñáyiu na tnɨ̀ɨ tnúhu‑í te nduu táhǔ‑yu cundecu‑í ndɨhɨ́‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te dàtná cúú ñǎyiu ní chihi tatá‑xi, ndɨhɨ ñáyiu ní natahu ìtú‑xi cùdɨ́ɨ́‑nǎ iní‑yu. Ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu na càháⁿ tnúhu‑í. 37Chi ndáá quéé‑xí nàcuáa cuáháⁿ ɨɨⁿ cuèndú sá càchí‑xi: “Tucu tée ní chihi tatá, te tucu tée ní natahu”, duha cuáháⁿ cuèndú‑áⁿ. 38Te yúhú tendaha ñaha‑ǐ xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó tnǔhu‑í núú sà ní yáha‑güedé ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑í. Te nchòhó quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó dìcó‑nǎ nduu cuèndá‑ndó chìuⁿ‑áⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 39Te ío cuéhé ñǎyiu ñuú‑áⁿ nǐ xíndèdóho‑yu cuèndú ní cani ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ nǔǔ‑yu sá Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ nchaa nàcuáa quìde‑aⁿ, te xíǎⁿ ío vàí‑yu ní sándáá iní‑yu Jèsús. 40Te ní quexìó‑yu núú ndécú‑gǎ, te ní cáháⁿ ndàhú‑yu núú‑gǎ sá quéndǒo‑gá ñuú‑yu, núu xíǎⁿ ní xíndecu‑gá ndɨhɨ́‑yu úú nduu. 41Te ío cuéhé‑gǎ‑yu ní sándáá iní‑yu tnúhu ní cáháⁿ méé‑gǎ. 42Te ní xáhǎⁿ‑yu xii ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ: —Vitna te ñá dɨ́ú mèe‑ni tnúhu ní cáháⁿ‑n ní sàndáá iní‑ndɨ́‑gá, chi ní cáháⁿ méé‑gǎ ní xíndedóho‑ndɨ́ vitna núu ní sándáá ndisa iní‑ndɨ́ sá dɨ́ú‑gǎ cúú‑gǎ Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a dàcácu nihnu‑gá ñáyiu núú ùhú núú ndàhú —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑aⁿ. 43Te nduu úní ní nucúhuⁿ Jèsús ichi cuáháⁿ‑gá distrìtú Galìleá. 44Te cuáháⁿ‑gá yàcáⁿ, chi mee‑gǎ ní cachí‑gá sá nǔu ɨɨⁿ tée na càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí ñuú núú nǐ cacu‑dé, te ñá túú nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě. 45Te òré ní sáá‑gá distrìtú Galìleá, te ío váha ní cuu iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, chi cuèndá tnàhá‑yu ní xíndecu ndɨhɨ‑gá vico pàscuá ñuú Jerusàlén. Te yàcáⁿ ní xiní‑yu nchaa sá nǐ quide‑gá. 46Te ní sáháⁿ tucu‑gá ñuú Cànaá ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá, núú nǐ nadatɨ̀u‑gá ndute ní nduu‑xi vìnú. Te ñuú Capèrnaúm ndécú ɨ̀ɨⁿ tée ndèé chíúⁿ nǔú těe cùu gobiernú, te tée‑áⁿ cùhú ɨɨⁿ déhe‑dé. 47Te ní níhí‑dě tnúhu sá nǐ ndee Jèsús distrìtú Jùdeá ní ndexìo‑gá distrìtú Galìleá, núu ní sáháⁿ‑dé núú ndécú‑gǎ, te ní cáháⁿ ndàhú‑dé núú‑gǎ sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑gá cada tátna‑gá déhe‑dé, chi sa ndècu‑na‑dé sá cùú‑dé. 48Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé: —Nchòhó, chi vá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í te núu vá cádà‑í ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada quiní‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 49Te ní xáhaⁿ tùcu tée cùhú déhe‑xi‑áⁿ xii‑gá: —Tǎtá, cundee ìní‑n ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ni‑o càda tátna‑n děhe‑í ná cuu‑dé, chi càhú víhí tnàhá‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 50Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Cuanùhú te quiní‑n nǎ ní ndúha déhe‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te ní sándáá iní‑dé tnúhu ní cáháⁿ Jèsús, te cuánuhú‑dé. 51Te ñùhu‑dé ichi cuánuhú‑dé ní sánú tnàhá ñáhá cuè tée xìnu cuechi núú‑dě. Te ní xáhaⁿ‑güedě sá sà ta ndúha déhe‑dé cuáháⁿ. 52Te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑güedě ná òré cúú‑xí nǐ ngüíta‑xi ta quětaú cuéhé‑dě. Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Icu dàtná òré caá ɨɨⁿ sacuaa ní nchíco‑dé cahni —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 53Te tǎtá těe cùhú‑áⁿ nǐ ndacu iní‑dé sá dɨ́ú òré ní quétaú cuéhé‑dě ní cáháⁿ ndɨhɨ‑dé Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ sá ndǔha déhe‑dé. Te xíǎⁿ nǔu ndɨ nchàa tée‑áⁿ vehe‑dé ní sándáá iní‑yu Jèsús. 54Te sá nǐ quide‑gá‑áⁿ cúú ǔú xito quìde‑gá sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. Te sá nǐ quide‑gá xito cùu uú‑áⁿ cúú‑xí sǎ nǐ quide‑gá cútnàhá ní ndee‑gá distrìtú Jùdeá cuánuhú‑gá distrìtú Galìleá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\