SAN JUAN 7

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní xica cuu Jèsús distrìtú Galìleá, te ñá ní sǎháⁿ‑gá distrìtú Jùdeá, chi yàcáⁿ cuìní cue tée isràél cahni ñaha‑güedě xii‑gá ní cùu. 2Te ní cuyatni nduu càdá‑yu vico, vico sá dánàní‑yu Vico Vehe Tnuvixiⁿ. 3Te ní xáhaⁿ cuè ñaní Jèsús xii‑gá: —Váha‑gá quɨ́hɨ́ⁿ‑n dìstritú Jùdeá te vá cúndècu‑n iha, chi yàcáⁿ cada‑n nchàa sá quídé‑n ìha cuendá quiní nchaa ñáyiu cùndɨhɨ ñaha xii‑n ndecu yacáⁿ. 4Chi núu cuìní‑ó quìní nchaa ñáyiu ná chìuⁿ cada‑o te vá cádá dàyuhu‑o. Te yòhó cuéhé nǔú sǎ quídé‑n, te cada‑n na quìní nchaa ñáyiu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 5Ducaⁿ nǐ cáháⁿ cue ñaní‑gá, chi ni mèe‑güedé ñá túú sàndáá iní‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ‑gá. 6Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé: —Vátá tnàhá‑gá òré quɨ́hɨ́ⁿ‑í dico nchòhó ndědani càa oré cuu quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó. 7Chi nchaa ñáyiu ñùhu ichi cuehé ichi duha chi ñá túú cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xii nchòhó. Dico yúhú chi cùu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑í cuèndá sá càháⁿ‑í sá quídě‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá. 8Te chí cuàháⁿ nchòhó vico chi yúhú vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ni‑í chi vátá tnàhá‑gá òré quɨ́hɨ́ⁿ‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 9Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ te ní ndóo‑gá Galìleá, te cue tée‑áⁿ cuǎháⁿ‑güedé. 10Dico sátá cuǎháⁿ cue ñaní‑gá, te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá tnàhá‑gá dìcó‑ni sá dàyuhu cuáháⁿ‑gá. 11Te ñáyiu isràél ñáyiu xǐndecu vico nànducú‑yu Jèsús, te xǐtnàhá‑yu: —¿Ndèé ndécú Jèsús? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 12Te nchaa ñáyiu xǐndecu vico xǐndatnúhu‑yu cuèndá‑gá. Te davá‑yu xǐtnàhá‑yu sá ǐo váha iní‑gá, te davá‑yu xǐtnàhá‑yu sá ñà dɨ́ú těe váha cùu‑gá, chi dàndahú‑gá ñáyiu. 13Dico mee‑ni xǐcáháⁿ náhǐ‑yu, chi xǐyùhú‑yu cue tée cùnuu núǔ‑yu. 14Te ta ngǔhuⁿ dava vico, te cuánguɨhu Jèsús veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te ní ngüíta‑gá dácuàha‑gá ñáyiu. 15Te ñáyiu isràél ní cuñúhu vìhí‑yu sá ǐo váha càháⁿ‑gá, te ní xítnàhá‑yu: —¿Ná cuèndá ío váha ñùhu‑tu dɨ́quɨ́ těe‑a tnúhu cáháⁿ‑dé te ñá túú ní dàcuaha‑dé‑i? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 16Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Ñá dɨ́ú cuèndá méè‑í cúú‑xí sǎ dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo, chi cuèndá Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í cúú‑xí. 17Te núu ìó dava‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó cuìní‑ndó càda‑ndo nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cunduu, te cutnùní ndáá iní‑ndó sǎ tnǔhu dàcuaha ñaha‑í xii‑ndo cùu‑xi cuendá méé Dǔtú Ndiǒxí, te ñá dɨ́ú cuèndá méè‑í cúú‑xí. 18Te tée cuìní sá cádá càhnu ñaha ñáyiu xii‑dé, tée‑áⁿ càháⁿ‑dé nàcuáa véxi iní méé‑dě. Dico yúhú cuìní‑í sá cádá càhnú‑yu Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a, te càháⁿ ndáá‑í te ñá túú dàcuandehnde‑í. 19’Te ndíi Moìsés ní taxi ndíi tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑ndo nacuáa cundecu‑ndo, te ni dùcaⁿ ñá túú sàndáá iní‑ndó nàcuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ. ¿Te ná cuèndá cuìní‑ndó càhni ñaha‑ndo xii‑í? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 20Te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Yucu ñǎvǎha dàcoto ñaha xii‑ó, chi vá yǒo ɨɨⁿ cuìní cahni ñaha xìi‑n —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 21Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —Sá nǐ quide‑í ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada nduu cuu‑xi nduu ndetatú‑ó, xíǎⁿ ío ní cuñúhu ñaha‑ndo xìi‑í. 22Te ndíi Moìsés ní cachí ndíi sá cuǎha‑yu sèñá ñɨɨ cue landú tée, dico ñá dɨ́ú mèe ndíi ni càhu iní ndíi chi ducaⁿ tnàhí ní xóo cada cue ñaní tnáhá‑ó dàvá‑áⁿ, núu xíǎⁿ nchòhó sǎha‑ndo sèñá ñɨɨ landú tée cuěi cùu‑xi nduu ndetatú‑ó. 23Te ducaⁿ quìde‑ndo cuendá sá ñà túú nǎ cumání‑ndó nǔú tnǔhu sá sánú ìchi ñaha xii‑ndo ní dándǒo ndíi Moìsés. ¿Te ná cuèndá cúděéⁿ‑ndó nǔù‑í sá nǐ quide tátna‑í tée cùhú nduu ndètatú‑ó‑í? 24Te váha váha cada cuèndá‑ndó, te vá cuèndá‑ni cáháⁿ‑ndó sǎ yǔhú ndècuéchi‑í chi ñá túú xìní‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 25Te dava ñáyiu ñuú Jerusàlén ní ngüíta‑yu xǐtnàhá‑yu: —¿Náa ñá dɨ́ú těe‑áⁿ nándùcu‑güedé cahni‑güedé?, 26núu nái‑dé nútnɨ̌ɨ núú chítú nǔú tàcá‑ǎⁿ càháⁿ‑dé, te vá yǒo cùyɨɨ cúñaha xìi‑dé ɨɨⁿ tnúhu. Cudana te cue tée cùchiuⁿ sandáá iní‑güedé sá dɨ́ú‑dě cúú‑dě Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a. 27Dico nchoo xìní‑ó ndèé ichi véxi tée‑ǎⁿ, dico Crìstú ná quìxi‑gá chi vá yǒo ɨɨⁿ quiní ndèé ichi quixi Yaá‑áⁿ —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 28Te yɨ̀hɨ Jesús xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu danehe‑gá ñáyiu, te ní tecú dóho‑gá tnúhu càháⁿ‑yu. Te níhi ní cáháⁿ‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —¡Ná quiní‑tu nchòhó ndèé ichi véxi yúhú! Yúhú véxi‑í dico ñá dɨ́ú sǎ cúú ìní méè‑í, chi Yá Ndiǒxí Yaá quídé nchàa‑ndɨ túhú sá vǎha ní tendaha ñàha‑gá xii‑í véxi‑í, te nchòhó ñá túú xìní‑ndó‑gǎ. 29Te yúhú xìní‑í‑gá chi núú ndécú‑gǎ ní quee‑í véxi‑í, te dɨu mee‑gǎ ní tendaha ñàha‑gá véxi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 30Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá, núu cuìní‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá quɨ́hɨ́ⁿ‑gá vecaá ní cùu, dico vá yǒo ɨɨⁿ ni cùyɨɨ tnɨɨ ñaha xii‑gá chi vátá sàá‑gá òré tnɨɨ ñaha‑güedě. 31Dico vàí‑yu ní sándáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ní xítnàhá‑yu: —¿Nágá cúú sǎ cádá Crìstú ná quìxi‑gá‑i?, te tée‑a ío cuéhé nǔú sǎ tá quìde‑dé véxi. Váa dɨu tée‑a cùu‑dé Crìstú Yaá ní tendaha Yá Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 32Te ní níhí cue tée cùu fariséú tnúhu nàcuáa càháⁿ ñáyiu cuèndá Jèsús, núu ní ndatnúhu‑güedé ndɨhɨ cue dútú cúnùu, te ní techìuⁿ‑güedé cue tée quìde cuendá veñúhu cuáháⁿ‑güedé cuátnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá ní cùu. 33Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Sacú duha nduu cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo, te núhú tucu‑í núú ndécú tǎtà‑í Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a. 34Te cuěi na nànducu ñaha‑ndo dico vá ná nìhí ñáhá‑ndó chi vá sàá‑ndó nǔú cúndècu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 35Te ní ngüíta ñáyiu isràél xǐtnàhá‑yu: —¿Ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑tu tée‑a te vá ná nìhí‑ó‑dě‑i? ¿Àdi quɨ́hɨ́ⁿ‑dé na chìtnahá‑dé ñáyiu isràél ñáyiu nchìténuu nchaa ñuú xícá cuèndá danèhé‑dé ñáyiu grìégú? 36¿Nása càháⁿ‑tu‑dé duha càháⁿ‑dé: “Nanducu ñàha‑ndo te vá nánìhí ñáhá‑ndó chi vá sàá‑ndó nǔú cúndècu‑í”, càchí‑tu‑dé? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 37Te nduu nǐ yáha‑ná vico cùu‑xi nduu cahnu vihi, te nduu‑ǎⁿ nǐ ngúnu tnɨ́ɨ Jèsús tnuú ñáyiu, te níhi ní cáháⁿ‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Núu ìó dava‑ndo yìchí‑ndó ndùte, te quixi‑ndo nǔù‑í, te coho‑ndo. 38Duha càháⁿ‑í chi nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te cada‑xi iní‑yu dàtná ɨɨⁿ núú xícá ndùte, nchaa‑ni nduu xìca ñá túú yìchí, ducaⁿ càda‑xi iní‑yu núú cuàháⁿ núú věxi dàtná càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 39Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑gá cuèndá sá quíxí Espíritú Yǎ Ndiǒxí ngúndecu ndɨhɨ nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá, chi sáá nduu ndàa‑gá andɨu càda cahnu ñaha Tátá‑gǎ xii‑gá, te dàvá‑áⁿ te quixi Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ́‑yu. 40Te dava ñáyiu ní xíndedóho tnúhu ní cáháⁿ Jèsús ní xítnàhá‑yu: —Ndáá sá těe‑a cùu‑dé tée càchí‑yu quixi cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 41Te dava tucú‑yu xǐtnàhá‑yu: —Tée‑a cùu‑dé Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. Te dava‑gá tucú‑yu xǐtnàhá‑yu: —¿Náa ndàa distritú Galìleá quixi Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a? 42Chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a cuu‑gá ɨɨⁿ ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, te quee‑gá ñuú Bèlén ñuú méé ndǐi Dàvií, duha càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 43Te xíǎⁿ nǔu ñá ní cùu ɨɨⁿnuú‑yu cuèndá Jèsús. 44Te davá‑yu cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu Jèsús quɨ́hɨ́ⁿ‑gá vecaá ní cùu, dico ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu ñá túú ní cùyɨɨ́‑yu tnɨɨ ñàhá‑yu xii‑gá. 45Te cue tée cuáháⁿ tnɨɨ ñaha xìi Jesús ní cùu ní ndexìo‑güedé núú cuè tée cùu fariséú ndɨhɨ núú cuè dútú cúnùu. Te xǎhaⁿ cuè tée cùnuu‑áⁿ: —¿Ná cuèndá ñá ní cǎndeca‑ndo těe‑ǎⁿ quixi? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 46Te cue tée ní sáháⁿ chìuⁿ ní xáhaⁿ‑güedě: —Ni ɨ̀ɨⁿ tée ñá túú xìní‑ndɨ́ cáháⁿ dàtná càháⁿ tée‑ǎⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 47Te ní xáhaⁿ cuè tée cùu fariséú: —¿Náa tnàhá nchòhó ní sándáá iní‑ndó tnǔhu ndehnde càháⁿ tée‑ǎⁿ? 48¿Náa ñá túú xìní‑ndó sǎ nì ɨɨⁿ cue tée tàxi tnuní nchúhú, te ni ɨ̀ɨⁿ nchúhú cue tée cùu fariséú ñá túú sàndáá iní‑ndɨ́ tée‑ǎⁿ ñǎ? 49Nchaa ñáyiu tùha ñaha xii tée‑ǎⁿ ñá túú sàndáá iní‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o, dico cuíta nihnú‑yu sá dúcáⁿ quìdé‑yu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii cue tée‑áⁿ. 50Te té Nicòdemú tée ní sáháⁿ niú ní ndatnúhu‑dé ndɨhɨ Jèsús cúú‑dě tnàhá‑dé ɨɨⁿ tée farìséú, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: 51—Tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cundecu‑o càchí‑xi sá ndèé cundedóho‑o nǎsa càháⁿ tée tàú cuéchi cuèndá cutnùní iní‑ó nǎ ní quide‑dé, te dǎtnùní cáháⁿ‑ó nǔu ndisa ndècuéchi‑dé àdi ñá túú ndècuéchi‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 52Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Cùu ní cachí sá tnàhá‑ǒ cúú‑n těe distrìtú Galìleá nǔu ducaⁿ càháⁿ‑n. Dacuàha tutú yódó tnùní tnúhu Yá Ndiǒxí te quiní‑n nàcuáa càháⁿ‑xi sá nì ɨɨⁿ tée véxi distrìtú Galìleá ñá túú càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 53Ducaⁿ te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ cuǎnuhú‑güedé vehe‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\