SAN LUCAS 13

1Te dɨu‑ni òré‑áⁿ nǐ ngúnutnɨ́ɨ ɨɨⁿ ǔú ñáyiu núú Jèsús cánǐ‑yu cuèndú núú‑gǎ nàcuáa ní quide ñaha té Pìlatú xii cue tée distrìtú Galìleá cue tée ní sahni quɨtɨ nduu táhú Yǎ Ndiǒxí, te mei òré ní sahni‑güedé cue quɨtɨ‑áⁿ nǐ táúchíúⁿ tě Pìlatú cue sandàdú‑dé ní sahni‑güedé cue tée Galìleá‑áⁿ, te ní xica nɨ́ñɨ́‑güedě núú ñúhú ndɨ̀hɨ nɨ́ñɨ́ cue quɨtɨ‑áⁿ, te ní nadácánuu‑xi. 2Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Te núu nchòhó sání ìní‑ndó sǎ sà dúcáⁿ nǐ yáha cue tée distrìtú Galìleá‑áⁿ te cùu‑güedé cue tée ndècu vihi‑gá cuéchi‑xi dàcúúxí cuè tée ñuú‑güedé ñá. 3Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ñǎhá. Te núu nchòhó vá ndíxí cuěchi iní‑ndó cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo ndecu‑ndo ña, te tnàhá nchaa nchòhó cuíta nihnu‑ndo te núu vá nátnɨ̀ɨ‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. 4Te núu nchòhó sání ìní‑ndó sǎ ñǎyiu sáhúⁿ úní ní xíhí ní táú ñáhá vèhe ducúⁿ Silòé ío‑gá ndécú cuěchi‑yu dàcúúxí nchàa ñáyiu xǐndecu ñuú Jerusàlén ñá, 5te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ñǎhá. Te núu nchòhó vá ndíxí cuěchi iní‑ndó cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑ndo ndecu‑ndo ña, te tnàhá nchaa nchòhó cuíta nihnu‑ndo te núu vá nátnɨ̀ɨ‑ndo ichi Yá Ndiǒxí —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 6Te Jèsús ní cani tucu‑gá ɨɨⁿ cuèndú núǔ‑yu nàcuáa tecú tnùní‑yu tnúhu‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ: —Ɨɨⁿ tée nùtnɨ́ɨ ɨɨⁿ yutnu ngǔxí núú ñúhú‑dě, te cuáháⁿ ndéhé‑dě nǔu ní cuuⁿ sávìdí‑xi ni cùu, te ni ɨ̀ɨⁿ ñá túú ní cùuⁿ. 7Te ní xáhaⁿ těe‑áⁿ xii tée ndèé ñuhu‑dé: “Nàha‑n sá vìtna ní cuu úní cuíá quíxí còto‑í yutnu ngǔxí‑a te ñá túú xìní‑í ni ɨ̀ɨⁿ sávìdí‑xi. Te quehndé‑n vìtna, chi àúⁿ nǎ cuu nùtnɨ́ɨ‑xi quìde tneñu‑xi núú ñuhu‑áⁿ”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii tée ndèé ñuhu‑dé‑áⁿ. 8Te tée ndèé ñuhu‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě: “Pàtróóⁿ, daña na cuìhnu‑xi cuíá vitna‑ná, te na nàdatayá‑í ñuhu núú sàhá‑xi, te chihi‑í saháⁿ. 9Te ducaⁿ te cudana cuuⁿ sávìdí‑xi, àdi núu ñá túú ní cùuⁿ sávìdí‑xi ña te téhndé‑nǎ‑xi”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii pàtróóⁿ‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 10Te ɨɨⁿ xito cùu‑xi nduu ndetatú ñáyiu, te yɨ̀hɨ Jesús ɨɨⁿ veñúhu dànehé‑gá ñáyiu. 11Te xíáⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ ní cuu sáhúⁿ úní cuíá sǎ cùhú‑aⁿ yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑aⁿ, te xíǎⁿ ní ndada cueyɨ‑xi sǎtá‑aⁿ, te ñá dáñá‑gǎ‑xi nucúnutnɨ́ɨ ndáá‑aⁿ. 12Te òré ní xiní ñáhá Jèsús xii‑aⁿ te ní cana ñaha‑gǎ, te xáhaⁿ‑gǎ: —Yòhó ñaha cùhú, ndúha‑n cuěhé tnàhá‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 13Te ní dácàá‑gá ndaha‑gá ní tendaha ñàha‑gá xii‑aⁿ, te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha‑aⁿ te ní nucúnutnɨ́ɨ ndáá‑aⁿ, te ní ngüíta‑aⁿ ní cachí‑aⁿ sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. 14Dico tée tàxi tnuní veñúhu ní cudééⁿ‑dě sá dúcáⁿ nǐ quide Jèsús ní quide tátna‑gá ñaha cùhú‑áⁿ nduu ndètatú‑yu, te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —Ìó íñú nduu tàú‑ó càda chiuⁿ‑o, te ndědani càa nduu‑áⁿ quixi‑ndo cùtátna‑ndo, dico ñá dɨ́ú ndùu cuu‑xi nduu ndetatú‑ó —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 15Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Nchòhó chi ío dàndahú‑ndó mèe‑ndo sá quídé ndǎá‑ndó dico ñá ndàá sá quídé ndǎá‑ndó, ¿náa ñá túú nàndaxi‑ndo ndɨcutu‑ndo àdi búrru‑ndo dàcoho‑ndo‑güedɨ ndute nduu ndetatú‑ó ǎⁿ? 16Te ñadɨ̀hɨ́‑a cùu‑aⁿ ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám, te dìcó‑ni sá yùcu ñávǎha quìde duha cuhú‑aⁿ ní cuu sáhúⁿ úní cuíá, ¿te náa ñá túú xìni ñuhu‑xi cutátna‑aⁿ cuěi cùu‑xi nduu ndetatú‑ó ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 17Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús, núu nchaa cue tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá ní cucahaⁿ núú‑güedě, dico nchaa dava‑gá ñáyiu chi xǐcudɨ́ɨ́ ìní‑yu xǐndéhě‑yu nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada quide‑gá. 18Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Na càni‑í ɨɨⁿ cuèndú núú‑ndó nàcuáa tecú tnùní‑ndó nàcuáa cada‑xi òré ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo. 19Ɨɨⁿ tée ní queheⁿ‑dé ndɨ́quɨ́ⁿ yutnu nàni mostázá te nèhe‑dé cuáháⁿ ní sacáⁿ‑dé núú ñúhú‑dě te ní xínu‑xi, te ní sahnu‑xi ní cuu dùcúⁿ‑xi, te cue quɨtɨ ndàva núú tàchí cádǔha‑güedɨ tacá‑güedɨ núú dìté‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 20Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xií‑yu: —Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo nàcuáa cada tucu Yá Ndiǒxí òré ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xii‑ndo. 21Ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ní queheⁿ‑aⁿ levadùrá ní chihi‑aⁿ úní arròbá yuchi trìú, te levadùrá‑áⁿ nǐ quide‑xi ní ndaa nɨhìí yusaⁿ‑áⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 22Te ichi ñùhu Jesús cuáháⁿ‑gá ñuú Jerusàlén, te nchaa ñuú náhnú, ndɨ̀hɨ nchaa ñuú lǐhli ta yǎha‑gá ducaⁿ ta dànehé‑gá ñáyiu tnúhu‑gá cuáháⁿ. 23Te ɨɨⁿ ñuú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ ɨ̀ɨⁿ tée xii‑gá: —Mèstrú, cuìní‑í cácáⁿ tnúhu‑í ɨɨⁿ tnúhu núú‑n, ¿ndáá sá ǐo sacú ñáyiu nàníhí tàhú‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé ndɨhɨ nchaa ñáyiu: 24—Cada‑ndo sǎ nánìhí tàhú‑ndó, te tnɨɨ‑ndo ìchi Yá Ndiǒxí, te ichi‑gá‑áⁿ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ yuyèhe cuɨñɨ, te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ǐo cuéhé ñǎyiu cachí iní‑yu quɨ́hu‑yu yuyèhe cuɨñɨ́‑áⁿ dico vá ndácǔ‑yu. 25Te na càni tucu‑í ɨngá cuèndú núú‑ndó nàcuáa tecú tnùní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑í. Te òré ná ndàcuɨ́ñɨ́ tée cùu xítohó vehe, te nacadɨ́‑dé yuyèhe, te nchaa nchòhó ñáyiu na quèndóo quehé dacàsaⁿ‑ndo yuyehe, te quesaha‑ndo cǔñaha‑ndo xìi‑dé: “Tǎtá, nacaáⁿ yuyèhe na quɨ́hu‑ndɨ́”, quesaha‑ndo cǔñaha‑ndo xìi‑dé. Dico tée cùu xítohó vehe‑áⁿ cǔñaha‑dě xii‑ndo: “Ñá túú xìní‑í nchòhó ndèé ñáyiu cùu‑ndo”, duha cúñaha‑dě xii‑ndo. 26Te dǎtnùní ngüíta nchòhó cúñaha‑ndo xìi‑dé: “Nchúhú ní xexi ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌, te ní xihi ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑n, te nchaa ichi ní xóo dacuàha ñaha‑n xii‑ndɨ́”, quesaha‑ndo cǔñaha‑ndo xìi‑dé. 27Dico cachí tucu tée cùu xítohó vehe‑áⁿ cǔñaha‑dě xii‑ndo: “Sa ní cachí‑í sá ñà túú xìní‑í ndèé ñáyiu cùu‑ndo. Te chí xócuɨ̀ñɨ́ nchòhó ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha núú ndècu‑í”, quesaha‑dě cúñaha‑dě xii‑ndo. 28Te na sàá nduu dùcaⁿ cada‑xi te quiní‑ndó tě Àbrahám, ndɨhɨ té Isàác, ndɨhɨ té Jàcób, ndɨhɨ nchaa cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, te nchaa cue tée‑áⁿ ndécú‑güedě núú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá, te nchòhó quee tɨ́hú‑ndó nǔú‑gǎ sá tnǔhu ñá túú ní cuìní cada ndáá, te dàvá‑áⁿ ndǎhyú‑ndó te cuu rúhñú‑nǎ núhu‑ndo sǎ sàtú iní‑ndó cuèndá sá ndóhó‑ndó. 29Te dàvá‑áⁿ quɨ̌hu nchaa ñáyiu ndɨ cùmí xio ñuyíú nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá caxí‑yu ndɨhɨ‑gá, te cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá. 30Te dava ñáyiu nchìcúⁿ ñá túú cùnuu ndecu ichi Yá Ndiǒxí vitna, ñáyiu‑áⁿ sǎá nduu te ío cunùú‑yu. Te dava ñáyiu cùnuu ndecu ichi‑gá vitna, ñáyiu‑áⁿ sǎá nduu te vá ǐo‑gá cunùú‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 31Te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ nǐ quexìo ɨɨⁿ úú cue tée cùu fariséú núú ndécú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Quee‑n ìha quɨ́hɨ́ⁿ‑n nǔu ndèé quɨ́hɨ́ⁿ‑n, chi tée cùu Herodés cuìní‑dé cahni ñaha‑dě xii‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 32Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ: —Chí cuàháⁿ te cúñaha‑ndo xìi tée nèhe mañá‑áⁿ sǎ càchí‑í sá ná cùndedóho váha‑dé ɨɨⁿ tnúhu càháⁿ‑í, chi cùmání ɨɨⁿ ǔú‑gá nduu cundecu‑í xocàni‑í nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu, te cada tátna‑í nchaa dava‑gá ñáyiu cùhú, te ducaⁿ te ndɨhɨ chìuⁿ‑í, duha cúñaha‑ndo xìi‑dé. 33Dico dacuɨtɨ́í sǎ cúhùⁿ‑í ichi ɨɨⁿ ǔú‑gá nduu, te ducaⁿ te sáá‑í núú quɨ̀hɨ́ⁿ‑í, chi vá cúú tnàhí cuú ɨɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ɨngá ñuú, chi mei ñùú Jerusàlén cuú‑güedé —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 34Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu ñuú Jerusàlén: —Nchòhó chi sàhni‑ndo nchaa cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, cue tée ní tendaha‑gǎ véxi, te mee‑ni ndɨ̀hɨ yúú sáhní‑ndó‑güedě. ¡Te tɨtnɨ́ xito ní cuiní‑í nadatàcá ñáhà‑í xii‑ndo dàtná nádàtacá ɨɨⁿ nchuxi cuè déhe‑dɨ sàquɨhɨ‑güedɨ xɨtɨ́ ndíxíⁿ‑dɨ, dico ñá ní cuìní‑ndó, te ducaⁿ‑ni sàni iní‑í ndéé vitna! 35Te chí cúndèdóho tucu ɨngá tnúhu na càháⁿ‑í‑a: Yá Ndiǒxí daña ñàha‑gá xii‑ndo. Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ vǎ quìní ñáhá‑gǎ‑ndó xìi‑í, dico sáá nduu te quiní ñáhá tùcu‑ndo, te nduu‑ǎⁿ cachí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu yúhú Yaá ní tendaha Dǔtú Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\