SAN LUCAS 17

1Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Dacuɨtɨ́í sǎ cóó cuè tée dacàháⁿ‑güedé ñáyiu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, ¡dico ndàhú ní cuu cue tée ducaⁿ na dàcaháⁿ ñáhá xìí‑yu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá! 2Chi váha‑gá sá nǔu na dàcutu ndeé ñáyiu ɨɨⁿ yúú yǒdó dǔcúⁿ‑güedě te dàquée ñàhá‑yu xii‑güedé xɨtɨ́ ndute làmár, te ñá dɨ́ú sǎ cúndècu‑güedé dacàháⁿ‑güedé ñáyiu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, cuěi ñáyiu ndàhú iní‑xi dandàhú‑güedé. 3Te ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo. ’Te núu ɨɨⁿ ñaní tnáhá‑ndó quìde‑dé ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑dé cada‑dé sá cúú‑xí‑ndó te cáháⁿ‑ndó dǒho‑dé, te núu ní ndixi cuéchi iní‑dé sá ñà túú ní quìde váha‑dé, te cada càhnu iní‑ndó sǎ nǐ quide‑dé. 4Te cuěi úsá xito na càda‑dé nándɨ sá ñà túú tàú‑dé cada‑dé sá cúú‑xí‑ndó ɨ̀ɨⁿ nduu, te núu na quìxi‑dé úsá xito núú‑ndó, te cachí‑dé sá vǎ dúcáⁿ‑gǎ cada‑dé, te xìni ñuhu‑xi cada cahnu iní‑ndó‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 5Te ní xáhaⁿ cuè tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús xii‑gá: —Chindee ñàha xii‑ndɨ́ cuèndá ducaⁿ te quɨndáá‑gá iní‑ndɨ́ sá Yǎ Ndiǒxí ndácú‑gǎ quídé‑gǎ nchaa sá vǎha —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 6Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Te núu nchòhó quɨ́ndáá ndisa iní‑ndó sǔúní cuědìcó luha lií dàtná cuìní‑ndó càa ɨɨⁿ ndɨ́quɨ́ⁿ yutnu nàni mostázá, te ducaⁿ te cuu cúñaha‑ndo xìi ɨɨⁿ yutnu: “Quene‑n ìha te quɨ́hɨ́ⁿ‑n cuìhnu‑n xɨtɨ́ làmár”, duha cúñaha‑ndo. Te ducaⁿ càda‑xi te núu na quɨ̀ndáá ndisa iní ñáhá‑ndó xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 7Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Te núu ɨɨⁿ nchòhó ndécú ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi núú‑ndó, te cuáháⁿ‑dé yucu cuángada chìuⁿ‑dé, àdi cuáháⁿ‑dé yucu coto‑dé quɨtɨ, te òré ní nasáá‑dé vehe sá nǐ sáháⁿ‑dé yucu, te vá cǔñaha nchòhó cue tée cùu patróóⁿ‑dě xii‑dé: “Yáchí nehé caxi‑n dǐtá”, vá dúhá cǔñaha‑ndo. 8Chi nchòhó cue tée cùu patróóⁿ‑dě cúñaha‑ndo xìi‑dé: “Cundɨhɨ́ iní cada túha sá cúdìni‑í, te díhna‑gá‑í caxi‑í dítá te dǎtnùní caxi‑n”, duha cúñaha nchòhó cue tée cùu patróóⁿ xii‑dé. 9Te òré ná ndɨ́hɨ́ chìuⁿ ní táhú nchòhó cue tée cùu patróóⁿ cada tée xìnu cuechi núú‑ndó, te ñá túú tàú‑ndó ndàcáⁿ táhú‑ndó nǔú těe xìnu cuechi núú‑ndó. 10Te duha càháⁿ‑í chi núu òré ná ndɨ̀hɨ nchaa chiuⁿ ní táhú Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te cachí‑ndó: “Nchúhú cúú‑ndɨ̌ cue tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, dico ñá túú tàú‑gá ndacáⁿ táhú‑gǎ núú‑ndɨ̌, chi mee‑ni chìuⁿ ní táhú‑gǎ ní quide‑ndɨ́”, duha cachí‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 11Te ñùhu Jesús ichi cuáháⁿ‑gá ñuú Jerusàlén, te ní yáha‑gá núú ràyá distrìtú Sàmariá ndɨhɨ distrìtú Galìleá. 12Te ta cùyatni‑gá ɨɨⁿ ñuú lǐhli cuáháⁿ, te ní sátnahá ñáhá ǔxí tnàhá cue tée cùhú xii‑gá, te tnàhá‑güedé cuéhé sǎ dátèhyú nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑ó dico xica lùha ní ngúnu tnɨ́ɨ‑güedé, 13te níhi ní cáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xii Jèsús: —¡Mèstrú, cundàhú iní ñáhá xìi‑ndɨ́! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 14Te òré ní xiní ñáhá Jèsús xii‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Chí cuàháⁿ núú dǔtú ná cùndehe ñaha‑dé xii‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te ichi‑ni ñùhu‑güedé cuáháⁿ‑güedé ní ndúha‑güedé cuéhé tnàhá‑güedé. 15Te nchaa‑güedé ní cutnùní iní‑güedé sá nǐ ndúha‑güedé, dico ɨɨⁿ‑ni‑dé ní nacuico‑dě, te ní ngüíta‑dé níhi ní cáháⁿ‑dé, te ní cachí‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. 16Te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú Jèsús, te ní nuu núú‑dě ndàa núú ñúhú ndàcáⁿ táhú‑dě núú‑gǎ. Te tée‑áⁿ cúú‑dě tée distrìtú Sàmariá. 17Te Jèsús ní cachí‑gá: —Úxí tnàhá‑güedé ní ndúha cuéhé tnàhá‑güedé. ¿Te ndèé ndécú dàva‑gá‑güedé‑i? 18¿Te náa ɨɨⁿdìi‑ni tée ɨngá ñuú‑a ní nacuico‑dě ndàcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí, te càchí‑dé sá ǐo càhnu cuu‑gá ñǎ? —càchí‑gá. 19Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée‑áⁿ: —Ndacuɨ́ñɨ́ te núhú‑n, chi sa ní ndúha‑n cuěhé tnàhá‑n, chi ní sándáá iní‑n Yǎ Ndiǒxí —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 20Te cue tée cùu fariséú ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú Jèsús nǔu ná ama ngüíta Yá Ndiǒxí ndɨ́hu ndaha‑gǎ ñáyiu. Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Ñá túú nǎ cada‑xi ñuyíú quiní‑ndó cuèndá cutnùní iní‑ndó sǎ ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo. 21Te ni vǎ yǒo cachí: “Iha ndècu‑gá táxí tnùní‑gá, àdi yacáⁿ ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá”, chi tnuú‑ndó sà ndecu‑gá ndɨhɨ nchaa ñáyiu yɨ̀ndaha‑gá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 22Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Te nchòhó chi sáá nduu, te cachí iní‑ndó sǎ sǔúní cuědìcó ɨɨⁿ nduu quiní ñáhá‑ndó xìi yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, dico vá quìní ñáhá‑gǎ‑ndó xìi‑í. 23Te coo ñáyiu cúñàhá‑yu xii‑ndo: “Iha ndècu‑gá, áⁿ yàcáⁿ ndécú‑gǎ”, quesàhá‑yu cúñàhá‑yu xii‑ndo. Dico vá quɨ̀ndáá iní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu núú càchí‑yu, te ni vǎ cání ìní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ méé‑ndó. 24Chi dàtná cuìní‑ndó quìde‑xi oré sàá ndúté àndɨu, chi uuⁿni dàyehé‑xi nɨhìí ñuyíú, ducaⁿ càda‑xi nduu na quixi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa‑ndɨ túhú ñáyiu xii‑í. 25Dico díhna‑gá ndoho vìhi‑í, te daquèe tɨ́hú ñáhá ñǎyiu ñuyíú‑a xii‑í. 26Te cadá‑yu dàtná ní quide ñáyiu ní xíndecu cútnàhá ní xíndecu té Nǒé, te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada nchaa ñáyiu ndècu vitna ndéé sáá nduu quìxi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo. 27Chi caxi‑ní‑yu, coho‑ní‑yu, te caca cuu‑ni cue tée xìca ndáhú, te tnǎndaha‑ní‑yu, chi ducaⁿ nǐ quidé‑yu dàvá‑áⁿ nděé ní sáá nduu cuǎnguee té Nǒé xɨtɨ́ bàrcú, te ní ngüíta‑xi ní cuuⁿ dáú nǐ ndaa ndute ñuyíú, te nchaá‑yu ní xíhí ní cáhá‑yu dàvá‑áⁿ. 28Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide tucu ñáyiu cútnàhá ní xíndecu té Lǒt, chi xèxí‑yu xìhí‑yu, te sàáⁿ‑yu te nàdicó‑yu, te xǐxitú‑yu nándɨ sá xǐxitú‑yu, te nchaa cue tée xǐdácáá‑güedě vehe. 29Te òré ní quee té Lǒt ñuú Sòdomá, te ní ngoyo ñuhú andɨu, te dàcá yúú sǔúní dìcó ní nduu ñuhú‑nǎ‑xi, te ní xíhí nchaandɨ túhú ñáyiu ñuú‑áⁿ. 30Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada ñáyiu na sàá nduu quìxi tucu yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ñuyíú‑a. 31’Te núu ɨɨⁿ ñáyiu càndodó‑yu dɨ́quɨ́ véhě‑yu nduu‑ǎⁿ, te nì vá ndɨ̌hu‑gá‑yu quehéⁿ‑yu ɨɨⁿ ndachìúⁿ‑yu canehé‑yu quɨ́hɨ́ⁿ, te ñáyiu cuáháⁿ yucu, te nì vá nùhú‑gá‑yu vehé‑yu. 32Te chí dándàcu iní nàcuáa ní yáha ñadɨ̀hɨ́ té Lǒt. 33Te nchaa ñáyiu cuìní dàcácu nihnu mee‑xi ñùyíú‑a ña, te cuíta nihnú‑yu, te nchaa ñáyiu na cùú sá cuèndá‑í, te naníhí tàhú‑yu. 34’Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ndùu‑áⁿ, te núu úú‑yu càa ɨɨⁿ núú xǐto, te ɨɨ́ⁿ‑yu ndanchitá‑yu ndaá‑yu andɨu, te ɨɨ́ⁿ‑yu quendóo. 35Te núu úú ñáyiu dɨ̀hɨ́ nchícǒ‑yu ɨɨⁿ‑ni vèhe, te ɨɨ́ⁿ‑yu ndanchitá‑yu ndaá‑yu andɨu, te ɨɨ́ⁿ‑yu quendóo. 36Te núu úú cue tée yɨ̀hɨ‑güedé yucu, te ɨɨⁿ‑dé ndànchita‑dé ndaa‑dé andɨu, te ɨɨⁿ‑dé quendóo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 37Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá nǔu ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, ¿te ndèé ducaⁿ càda‑xi‑i? —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ncháá nǔú yúcú yɨ̀quɨ cuñú ní xíhí, te yàcáⁿ tàcá cue ndɨxíí xéxí‑güèdɨ —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\