SAN LUCAS 2

1Te dàvá‑áⁿ nǐ táúchíúⁿ tě Aùgustú Cèsár nucódó tnùní nchaa ñáyiu nàcióⁿ yɨ́ndàha‑dé. 2Te xéhé sǎ dǐhnanuu nǐ nucódó tnùní ñáyiu, te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ cunuu té Cìreniú distrìtú Sìriá. 3Te nchaa ñáyiu ní natacá‑yu ñuú núú nǐ cacú‑yu cuèndá nucódó tnùní‑yu. 4Núu xíǎⁿ ní quee té Chèé ñuú Nazàrét ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá, te cuáháⁿ‑dé ñuú Bèlén ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Jùdeá, chi xíáⁿ nǐ cuu ñuú ndíi Dàvií, te dɨu‑ni ñaní tnáhá tě Chèé‑áⁿ nǐ cuu ndíi. 5Núu xíǎⁿ cuáháⁿ‑dé ndéé ñuú Bèlén nucódó tnùní‑dé, te tnàhá tá Màriá xíchí nǐ cundáá tnúhu sá tnǎndaha ndɨhɨ‑dé cuáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě, te sa ñùhu déhe‑xi. 6Te nɨni cùyaá‑yu ñuú Bèlén‑áⁿ nǐ sáá òré cacu déhe‑xi. 7Te ní cacu déhe díhna‑xi, te ní chidúcúⁿnuu‑xi dóó, te ní sacáⁿ ñáhá‑xí ɨ̀ɨⁿ vehe núú cúú vèhe quɨtɨ, chi ñá túú ní nǐhǐ‑yu vehe coó‑yu. 8Te yatni ñuú‑áⁿ xǐndecu ɨɨⁿ ǔú toli ndèé‑güedé mběé‑güedě ndécú‑güèdɨ majadá niú‑áⁿ. 9Te uuⁿni ní quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá ní dáyèhé‑xi nɨ càndéé núú xǐndecu‑güedé, te ní yùhú víhí‑güedě. 10Te ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ: —Vá yùhú‑ndó, chi nàha‑í ɨɨⁿ tnúhu váha véxi sá cúú‑xí‑ndó, te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu. 11Chi vitna ní cacu ɨɨⁿ tée dàcácu nihnu ñaha xìi‑ndo núú ùhú núú ndàhú ñuú ndíi Dàvií, te tée‑áⁿ cúú‑dě Xítohó Jesucrìstú. 12Te dàtná ɨɨⁿ sèñá te naníhí‑ndó tě lǐhli‑áⁿ yɨ́dǔcúⁿ nuu‑dé dóó cáá‑dě ɨɨⁿ vehe quɨtɨ —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑güedé. 13Te òré‑áⁿ nǐ quexìo cuéhé víhí espíritú véxi cuuⁿ andɨu nǐ naníhí tnáhá‑xí ndɨ̀hɨ espíritú‑áⁿ, te ní ngüíta‑xi ní chiñuhu‑xi Yǎ Ndiǒxí, te càchí‑xi: 14¡Ío càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, te na cùndecu váha‑ni nchaa ñáyiu cùu iní méé‑gǎ! Duha càchí cue espíritú‑áⁿ. 15Te òré cuándaa cue espíritú‑áⁿ andɨu, te ní ngüíta cue toli‑ǎⁿ xǐtnàha‑güedé: —Na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó ñùú Bèlén quiní‑ó nàcuáa ní cuu, chi Dútú Ndiǒxí sa ní cachí tnúhu‑gá —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 16Te ní tnɨɨ‑güedé ichi súúní ndɨ̌hɨ cuáháⁿ‑güedé, te ní naníhí‑güedě tá Màriá ndɨhɨ té Chèé, ndɨhɨ té lǐhli‑áⁿ cáá‑dě xɨtɨ́ ɨɨⁿ vehe quɨtɨ. 17Te òré ní xiní ñáhá‑güedě te ní xáhaⁿ‑güedě xií‑yu nàcuáa ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ xii‑güedé cuèndá té lǐhli‑áⁿ. 18Te nchaa ñáyiu ní tecú dóho‑xi ní cuñúhu‑yu nàcuáa ní cáháⁿ‑güedé. 19Dico tá Màriá chi ñùhu nahi‑ni iní‑xi, te dìcó‑ni sàni iní‑xi cuèndá nchaa tnúhu‑áⁿ. 20Te cue toli‑ǎⁿ nǐ natnɨɨ‑güedé ichi, te ta xǐtnàha‑güedé cuánuhú sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí cuèndá nchaa tnúhu ní xíndedóho‑güedé, ndɨhɨ cuèndá nchaa sá nǐ xiní‑güedé, chi cuèndá sá ndàá ní cuu nchaa nàcuáa ní tecú tnúhu‑güedé. 21Te núú ùná nduu sá nǐ cacu té lǐhli‑áⁿ, te ní sáha‑güedé sèñá ñɨɨ‑dé, te ní dánání ñàha‑güedé Jèsús xii‑dé, dɨu‑ni nàcuáa ní xáhaⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xii tá Màriá ndéé cútnàhá vátá ngǔhuⁿ‑gá‑dé xɨtɨ́‑xi. 22Te sátá nǐ tnahá nduu, ndùu íǐ‑yu nàcuáa càháⁿ nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ndècá‑yu té lǐhli‑áⁿ cuǎháⁿ ñuú Jerusàlén cuèndá quee túu‑dé núú Dǔtú Ndiǒxí. 23Te ducaⁿ nǐ quidé‑yu, chi ducaⁿ càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí sá ncháá làndú tée na càcu díhna quetúu‑güexi núú‑gǎ cuèndá cundecu‑ná‑güexi cuèndá‑gá. 24Te ní quidé‑yu nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Canehe‑ndo ǔú lǒmá àdi úú cǔcu quɨ́hɨ́ⁿ nduu táhú ñáhá Yǎ Ndiǒxí”, duha càháⁿ‑gá núú tùtú‑gá. 25Te dàvá‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée nàni Mió ñuú Jerusàlén. Te ío váha iní‑dé, te chìñuhu‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ndètu‑dé sáá nduu chìndee ñaha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu isràél. Te ndècu ndɨhɨ té Mìó‑áⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. 26Te sa ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé sá vǎ cùú‑ni‑dé, chi dacuɨtɨ́í quìní‑dé Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a. 27Te tée‑áⁿ ndécá ñàha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑dé cuáháⁿ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu. Te cuáháⁿ‑yu ndɨhɨ Jèsús veñúhu‑áⁿ cuèndá cadá‑yu ndɨhɨ‑gá nàcuáa càháⁿ tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. 28Te òré ní sáá‑yu, te té Mìó‑áⁿ nǐ nguɨ́dèhé‑dé Jèsús, te ní cáháⁿ‑dé sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: 29Yòhó Dútú Ndiǒxí sa ní cuu daña‑n cùú‑í vitna, chi sa ní quide‑n nàcuáa ní cachí‑n xìi yúhú tée xìnu cuechi núú‑n. 30Chi sa ní xiní núù‑í Yaá dàcácu nihnu ñaha xìi ñáyiu núú ùhú núú ndàhú vitna. 31Te Yaá ní tendaha‑n věxi núú ndécú nchàa ñáyiu ñuyíú‑a. 32Te cùu‑gá dàtná ɨɨⁿ ñuhú, chi dandìxi túu‑gá iní ñáyiu cuèndá cutnùní iní‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí cuěi ñá dɨ́ú ñǎyiu isràél cúǔ‑yu. Te dɨu‑gá cada, te canehe ñáyiu dava‑gá ñuú sá yɨ́ñùhu núú ñǎyiu isràél chi dɨu ñáyiu isràél cúǔ‑yu ñáyiu cùu cuendá‑n. Duha ní xáhaⁿ tě Mìó xii Yá Ndiǒxí. 33Te té Chèé ndɨhɨ nǎná Jèsús ní cuñúhu‑yu tnúhu ní cáháⁿ té Mìó cuèndá‑gá. 34Te dǎtnùní té Mìó ní xícáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑yu, te xǎhaⁿ‑dě xii tá Màriá nǎná Jèsús: —Cundedóho tnúhu na càháⁿ‑í‑a, té lǐhli‑a ní nduu táhú‑dě nacanu ichi‑dé dava ñáyiu isràél ichi Yá Ndiǒxí, te davá‑yu vá tnɨ́ɨ̌‑yu tnúhu cáháⁿ‑dé, te ñáyiu‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu, te cada‑dé nàcuáa cutnùní iní ñáyiu sá Yǎ Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑dé, dico vá quɨ̀ndáá iní‑yu, chi daquèe tɨ́hú ñáhǎ‑yu xii‑dé. 35Te ducaⁿ te cutnùní nàcuáa sàni iní ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu. Dico sá cúú‑xí yòhó chi ío cada ndàhú‑xi iní‑n, chi súúní dàtná sá nǐ nícuèhé iní‑n càda‑xi —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii tá Màriá. 36Te xíáⁿ ndécú tnàhá ɨɨⁿ ñaha càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí nání‑áⁿ Àná, te tǎtá‑aⁿ ní xínani‑dě Fànuél ñaní tnáhá ndǐi Àsér. Te ñaha‑áⁿ sa ní sahnu vìhi‑aⁿ, te cuechi‑ni‑aⁿ nǐ tnándaha‑aⁿ te úsá‑ni cuíá nǐ xíndecu‑aⁿ ndɨhɨ yɨɨ‑aⁿ, 37te ní quendóo quèé‑aⁿ, te sa ñùhu‑aⁿ cúmídícó cǔmí cuǐá‑aⁿ. Te ñá túú ní xǒo quee‑aⁿ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, chi nduu nìú ní xóo chiñuhu‑aⁿ Dútú Ndiǒxí, te áma ñá túú tnàhí ná ní xǒo caxi‑aⁿ ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ‑aⁿ Yá Ndiǒxí. 38Te dɨu‑ni òré ndécǔ‑yu ndɨhɨ Jèsús ní quexìo‑aⁿ núǔ‑yu, te ní ndacáⁿ táhú‑áⁿ nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nǐ xiní‑aⁿ Jèsús, te dǎtnùní ní ngüíta‑aⁿ càháⁿ váha‑aⁿ cuèndá‑gá núú nchàa ñáyiu, ñáyiu ndètu quiní sáá nduu dàcácu Yá Ndiǒxí ñáyiu Jerusàlén núú tnǔndòho tnúhu ndàhú. 39Te sátá nǐ quidé‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí, te cuánuhú‑yu ñuú Nazàrét núú ndécú tnàhí‑yu, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Galìleá. 40Te té lǐhli nàni Jesús‑áⁿ tá sàhnu‑dé, te ta nìhí ndéé‑dě cuáháⁿ, te ducaⁿ ǐo váha ta sàá sá xìní tnùní‑dé cuáháⁿ, chi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑dé. 41Te ndɨ tnahá cuíá nǐ xóo quɨ́hɨ́ⁿ té Chèé ndɨhɨ nǎná Jèsús vico pàscuá ñuú Jerusàlén. 42Te cútnàhá ní chítú Jèsús úxúú cuíá‑gǎ, te cuáháⁿ‑yu ndɨhɨ‑gá ñuú Jerusàlén vico pàscuá, chi ducaⁿ tnàhí quìdé‑yu. 43Te òré ní yáha vico, te ní natnɨɨ́‑yu ichi cuánuhú‑yu, te ní quendóo‑gá ñuú Jerusàlén, te ni nǎná‑gǎ, te ni tě Chèé ñá túú ní xìní ní quendóo‑gá. 44Chi ní sani iní‑yu sá ñútnàhá‑gá tnuú nchaa ñáyiu ní sáháⁿ vico cuánuhú. Te ní xúhuⁿ‑yu ɨɨⁿ nduu ichi ta ndùcu tnúhu‑yu‑gá núú nchàa ñaní tnáhǎ‑yu, ndɨhɨ núú nchàa ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ́‑yu, 45te ñá túú ní nàníhí ñáhǎ‑yu xii‑gá. Núu ní nacuìcó‑yu cuánuhú tucú‑yu ñuú Jerusàlén cuèndá yàcáⁿ nanducu ñàhá‑yu xii‑gá. 46Te núú ùní nduu sá nǐ dana núú ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ní naníhí ñáhǎ‑yu nùcóo‑gá xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu tnuú cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ndèdóho ñaha‑gǎ xii‑güedé, te nándɨ sá ndúcú tnǔhu‑gá núú‑güedě. 47Te nchaa cue tée xǐndedóho ñaha xìi‑gá xǐcuñúhu‑güedé sá ǐo váha sàá sá xìní tnùní‑gá, te ío váha nìhí‑gá tnúhu nàdanchocáva‑gá. 48Te òré ní xiní ñáhá tě Chèé ndɨhɨ nǎná‑gǎ xii‑gá, te ío ní cuñúhu‑yu, te ní xáhaⁿ nǎná‑gǎ xii‑gá: —Yòhó déhe‑í, ¿ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide ñaha‑n xìi‑ndɨ́? Te tǎtá‑n ndɨ̀hɨ yúhú ndɨ̀hú iní‑ndɨ́ xícá nànducu ñaha‑ndɨ́ xii‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 49Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —¿Ná cuèndá nándùcu ñaha‑ndo? ¿Náa ñá túú xìní‑ndó sǎ nǔú chíúⁿ Tǎtà‑í tàú‑í caca cuu‑í‑ǎⁿ? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 50Dico mèé‑yu ñá túú ní tècú tnùní‑yu nàcuáa ní xáhaⁿ‑gǎ. 51Te sátá dúcáⁿ te cuánuhú ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá ñuú Nazàrét, te ío ní sándáá iní ñáhá‑gǎ xií‑yu. Te nchaa sá nǐ quide‑gá‑áⁿ nǐ xúhuⁿ nahi‑ni ìní nǎná‑gǎ. 52Te Jèsús ducaⁿ‑ni ta sàhnu‑gá cuáháⁿ, te ta sàá‑gá sá xìní tnùní‑gá cuáháⁿ, te ducaⁿ cùdɨu‑gá núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ núú nchàa ñáyiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\