SAN LUCAS 21

1Te Jèsús ní xiní‑gá xɨtɨ́ veñúhu xǐdáquěe cue tée cuica dǐhúⁿ nduu táhú Yǎ Ndiǒxí xɨtɨ́ alcancìá. 2Te ní xiní‑gá tnàhá ɨɨⁿ ñaha ndàhú ñaha quèé ní dáquěe‑aⁿ úú díhúⁿ còbrí, 3te ní xáhaⁿ Jèsús xii cue ñáyiu xǐndecu‑áⁿ: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ñàha ndahú ñaha quèé‑a ío‑gá nándɨ̌hɨ díhúⁿ nǐ dáquěe‑aⁿ xɨtɨ́ alcancìá nduu táhú Yǎ Ndiǒxí dàcúúxí dǐhúⁿ nǐ dáquěe dava‑gá‑yu. 4Chi nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ dáquěe‑yu mee‑nǎ sá nǐ ndóo‑ná, dico ñaha quèé‑a cuěi ndàhú‑aⁿ dico ní dáquěe‑aⁿ nɨhìí díhúⁿ sǎ cuááⁿ‑áⁿ sǎ cáxí‑áⁿ ní cùu —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 5Te ɨɨⁿ ǔú ñáyiu xǐcáháⁿ‑yu cuèndá veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu sá ǐo vii càa nchaa yúú yɨ́hɨ́, ndɨhɨ cuèndá nchaa sá nǐ sáñaha tǎhú ñǎyiu yɨ̀hɨ xɨtɨ́‑xi. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: 6—Sáá nduu te nchaa sá cúñǔhu‑ndo‑a vǎ cúndùu‑gá‑xi dàtná cáá‑xí vìtna, chi ni ɨ̀ɨⁿ‑gá yúú vǎ códó nchìhi tnaha‑gá‑xi chi ndɨhɨ ngoyo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 7Te cue tée xǐndecu‑áⁿ nǐ xícáⁿ tnúhú‑güedě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, ¿te ná nduu dùcaⁿ cada‑xi ngoyo veñúhu, àdi nándɨ cùu sá cádá‑xí cuèndá cutnùní iní‑ndɨ́ sá sà ta cuyatni nduu ducaⁿ cada‑xi‑i? —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 8Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo, te vá dáñá‑ndó mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu xii‑ndo. Chi ío cuéhé cue tée coo ñuyíú‑a, te danàni‑güedé méé‑güedě dàtná nánì‑í te cachí‑güedé: “Yúhú cúù‑í Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, duha cachí‑güedé. Te cachí tucu‑güedé: “Vitna sa ní sáá nduu càda‑xi nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í”, duha cachí‑güedé. Dico vá quɨ̀ndáá iní‑ndó, te nì vá túhá‑ndó‑güedě. 9Te òré ná nìhí‑ndó tnǔhu sá tɨ̀tnɨ́ nàcióⁿ xǐnàá‑güedé te dava ñuú xǐnàá‑güedé ndɨ mèe‑güedé, te vá yùhú‑ndó chi dacuɨtɨ́í sǎ dúcáⁿ càda‑xi, dico vátá sàá‑gá nduu nàa ñuyíú òré ducaⁿ càda‑xi —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 10Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Nchaa cue tée ɨɨⁿ nàcióⁿ nàá‑güedé ndɨhɨ cue tée ɨngá nàcióⁿ, te tɨtnɨ́ ñuú ngüíta‑güedé nàá‑güedé. 11Te tɨtnɨ́ xichi ñuyíú nǐhi vìhi tnáa, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú coo tnamá, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú quixi cuéhé, te tɨtnɨ́ núú sǎ cádá‑xí àndɨu, te yùhú ñáyiu. 12’Te òré cúmǎní‑gǎ cada‑xi nchaa nàcuáa càháⁿ‑í‑a, te cue tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo tnɨɨ ñaha‑güedé, te candeca ñaha‑güedě xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ xɨtɨ́ veñúhu‑güedé cada ndáá‑güedé cuéchi‑ndo, te chihi ñaha‑güedě vecaá xii‑ndo, te candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ núú cuè tée cùnuu yɨndaha nacióⁿ àdi núú dàva‑gá cue tée cùnuu sá cuèndá‑í. 13Te òré ducaⁿ na càda ñaha‑güedé xii‑ndo, te òré‑áⁿ tàú‑xi cáháⁿ váha‑ndo cuèndá‑í núú‑güedě. 14Te vá cání ìní‑ndó nǔu nása cunduu tnúhu cúñaha‑ndo xìi‑güedé cuèndá cácu nihnu‑ndo. 15Chi yúhú dacàhu iní ñáhà‑í xii‑ndo tnǔhu cúñaha‑ndo xìi‑güedé, te taxi‑í sá vǎtá quìní tnùní‑gá‑ndó, te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo vá nìhí‑gá‑yu tnúhu cúñàhá‑yu xii‑ndo. 16Te ndéé tǎtá‑ndó, ndɨ̀hɨ ñaní‑ndó, ndɨhɨ cue ñáyiu cùu ñaní tnáhá‑ndó, ndɨhɨ cue ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ váha‑ndo cuǎha cuèndá ñáhǎ‑yu xii‑ndo nǔú cuè tée cùchiuⁿ, te dava‑ndo càhni ñaha‑güedé xii‑ndo. 17Te ío cuéhé ñǎyiu cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo sǎ cuèndá‑í. 18Dico Yá Ndiǒxí ío coto ñaha‑gǎ xii‑ndo chi ndéé idi dɨ́quɨ́‑ndó còto‑gá. 19Te núu na càda ndee iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu ñaha‑ndo xìi‑í, te nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 20’Te nduu na quìní‑ndó ñùhu doco sandadú nɨ càndéé yuhu ñùú Jerusàlén, te sa cutnùní iní‑ndó sǎ sà ní cuyatni nduu dànaa‑güedé ñuú‑áⁿ. 21Te dàvá‑áⁿ nchaa ñáyiu xǐndecu distrìtú Jùdeá xíní ñùhu‑xi cunú‑yu quɨ́hɨ́ⁿ‑yu xɨtɨ́ yucu, te nchaa ñáyiu xǐndecu ñuú Jerusàlén queé‑yu xɨtɨ́ ñuú‑áⁿ, te ñáyiu ñá túú xǐndecu ñuú‑áⁿ vǎ ndɨ̌hu‑gá‑yu. 22Chi dàvá‑áⁿ cuu‑xi nduu tnǔndòho tnúhu ndàhú, te ducaⁿ càda‑xi chi ducaⁿ ndèé tnuní núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa dandòho ñaha‑gá xií‑yu. 23¡Te ndàhú ní cuu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñúhú děhe‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndèca déhe vitna sàdi na sáá nduu dùcaⁿ cada‑xi! Chi ío cuéhé tnǔndòho tnúhu ndàhú coo núú ndécǔ‑yu dàvá‑áⁿ, te xíǎⁿ cuu‑xi ɨɨⁿ tnúndòho tendaha Yá Ndiǒxí quixi sá cúú‑xǐ‑yu. 24Te dava cue tée cuú‑güedé cahni ñaha‑güedě, te dava‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ nchaa ñuú xícá, te cue tée dava‑gá ñuú cunuu‑güedě ñuú Jerusàlén, te mee Yǎ Ndiǒxí cachí‑gá te núu ná daha nduu cunuu‑güedě ñuú‑áⁿ. 25’Te cada‑xi ɨɨⁿ sá vǎtá quìní‑gá ñáyiu núú nchǐcanchii, ndɨhɨ núú yǒó, ndɨhɨ núú nchàa chódíní, te ñuyíú‑a coo tnúhu ndɨ̀hú iní‑xi te vá cútnùní iní‑yu nása cadá‑yu cuèndá sá ǐo dusaⁿ càda ndute lamár òré candaundéé tnáhá‑xí. 26Te nchaa ñáyiu cuneé‑yu sá yùhú‑yu, ndɨhɨ sá ndɨ̀hú iní‑yu cuèndá nchaa sá cádá‑xí ñùyíú‑a, te quɨdɨ‑xi andɨu. 27Te sátá dúcáⁿ te quiní‑ndó yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa ñáyiu sá ǐo cùnuu‑í te ndàcu‑í quìde‑í nchaa sá vǎha. 28Te òré ná ngüǐta‑xi ducaⁿ càda‑xi, te cuita cundee‑gǎ iní‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ, te quɨhɨ iní‑ndó chi sa ní cuyatni vií‑nǎ nduu cǎcu nihnu‑ndo vǎ cúndècu‑gá‑ndó nǔú ñùyíú yǐcá cuěchi‑a —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 29Te ní cani‑gá ɨɨⁿ cuèndú núú‑güedě nàcuáa tecú tnùní váha‑güedé tnúhu‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí cúndèhe yutnu ngúxí ndɨhɨ nchaa dava‑gá yutnu. 30Chi nàtahú ndaha‑xi, te òré ducaⁿ quìde‑xi te càchí‑ndó sǎ sà ní cuyatni nuu cahni. 31Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu oré ná quìní‑ndó càda‑xi nchaa nacuáa càháⁿ‑í, te sá dúcáⁿ te cutnùní iní‑ndó sǎ sà ní cuyatni nduu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo. 32’Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ òré vátá cùú‑gá cue ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a vitna, te cada‑xi nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑í. 33Te andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a chi ndɨhɨ nihnu‑xi, dico tnúhu‑í chi vá ndɨ́hɨ́ nìhnu‑xi, chi cùu‑xi tnúhu ndáá. 34’Te quɨhɨ iní‑ndó vǎ cúndècu‑ndo ichi cuehé ichi duha, te vá cúú‑ndó ñǎyiu quɨhu, te vá cúhúⁿ ìní‑ndó mèe‑ni nchaa sá ìó ñuyíú‑a, chi núu ducaⁿ na càda‑ndo te nacuanaa‑ndo sǎ sàá nduu càda‑xi nacuáa ní cáháⁿ‑í. Te uuⁿni sáá nduu‑ǎⁿ, 35te cada‑xi dàtná cuìní‑ndó quìde ɨɨⁿ trampá chi uuⁿni ngàva‑xi, te ducaⁿ càda‑xi nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a, chi uuⁿni sáá nduu‑ǎⁿ. 36Te nchòhó cundecu túha‑ndo te ío cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá ndacu‑ndo yǎha‑ndo nchàa tnúndòho quixi ñuyíú‑a, te ducaⁿ te nasáá‑ndó cùndecu‑ndo núú ndécú yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 37Te nduu ndùu ní xóo danèhé Jèsús ñáyiu tnúhu‑gá xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te niú niú ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ ngúdú‑gá xɨtɨ́ yucu Òlívú. 38Te nehé nehé ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ nchaa ñáyiu veñúhu‑áⁿ nǐ xóo cundedóho‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\