SAN LUCAS 22

1Te sa ní cuyatni nduu tnàhá vico pàscuá, te vico‑áⁿ xéxí ñǎyiu pàá sá ñà túú yɨ̀hɨ levadurá. 2Te cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ndúcú‑güedě nàcuáa cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús, te dìcó‑ni sá xǐyùhú‑güedé ñáyiu. 3Te yucu ñávǎha ní dácáhú ìní ñáhá‑xí xìi té Jùdás déhe té Iscàrioté, te núú tnàhá tée‑áⁿ cúú ùxúú tnàhá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní cùu. 4Te té Jùdás‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑dé ní ndatnúhu‑dé ndɨhɨ cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue tée quìde cuendá veñúhu nàcuáa cada‑dé cuáha cuèndá‑dé Jèsús núú‑güedě. 5Te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑güedé, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé sá cuǎñaha‑güedě díhúⁿ, 6te ní xáhaⁿ‑dě sá cúú quèheⁿ‑dé díhúⁿ‑ǎⁿ, te ní ngüíta‑dé ndúcú‑dě nàcuáa cada‑dé cuáha cuèndá‑dé Jèsús núú‑güedě òré ñá túú ñǎyiu. 7Te ní sáá nduu nǐ quesaha vìco xexí‑yu pàá sá ñà túú yɨ̀hɨ levadurá, te dɨu‑ni nduu‑ǎⁿ sáhní‑güedě ɨɨⁿ mběé lǐhli xèxí‑yu. 8Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Pèlú ndɨhɨ té Juàá: —Chí cuàháⁿ chi cada túha‑ndo nǔú cúdìni‑o sacuaa nduu vico pascuá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 9Te ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Te ndèé cáá vèhe cuiní‑n càda túha‑ndɨ́‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 10Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé: —Chí cúndèdóho na càchí tnúhu‑í xii‑ndo nàcuáa cada‑ndo. Òré quɨ́hu‑ndo xɨ̀tɨ́ ñuú núú quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó, te naníhí‑ndó ɨ̀ɨⁿ tée tànehe ɨɨⁿ yoó ndute, te tée‑áⁿ candéndaha‑ndo‑dě quɨ́hɨ́ⁿ, te núu ndědacàa vehe na ndɨ́hu‑dé te xíáⁿ quɨ̌hu‑ndo. 11Te cúñaha‑ndo xìi xítohó vehe‑áⁿ: “Yaá cúú Mèstrú càchí‑gá nǔu ndědacàa xichi xɨtɨ́ vehe‑n cuǎñaha nùu‑n xii‑gá cudìni‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sacuaa nduu vìco pascuá”, duha cúñaha‑ndo. 12Te dǎtnùní danèhé ñáhá‑dě xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ cuartú cáhnú càa núú nǐnu, chi vehe yòdo tnaha cuu‑xi, te sa ní quide túha‑dé nchaa sá ná ndɨ̌hɨ, te nchòhó dìcó‑nǎ sá cúdìni‑o cada túha‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 13Te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te nchaa‑ni nàcuáa ní xáhaⁿ Jèsús xii‑güedé ní cuu, chi nchaa sa ndècu túha, te ní quide túha‑güedé sá cúdìni‑güedé ndɨhɨ‑gá sacuaa nduu vìco pascuá‑áⁿ. 14Te sátá nǐ tnahá òré cudìni Jesús ndɨhɨ cue tée ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá núú ñǎyiu, te cuánguɨhu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑güedé mèsá. 15Te xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¡Ducaⁿ‑ni ǐo sàni iní‑í sá cúdìni ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo sàcuaa nduu vico pascuá òré cúmǎní‑gǎ sáá nduu ndòho‑í te cuú‑í! 16Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ dúhá‑gǎ caxi ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo ndùu vico pascuá, chi ndéé òré ná sàá nduu nàsáá‑ndó nǔú táxí tnùní Yǎ Ndiǒxí cundecu‑o, te dàvá‑áⁿ cada iní‑ndó sǎ dàtná sá cáxí tùcu‑o chi ío váha cuu iní‑ó cùndecu‑o —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 17Te ní queheⁿ‑gá ɨɨⁿ vàsú ñúhú ndùdí ndéhé yoho yàha stilé, te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí quéhéⁿ vàsú ñúhú ndùdí ndéhé yoho yàha stilé‑a, te coho‑ndo lùha luha nchaa‑ndo. 18Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ vítná‑nǎ duha xìhi ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo ndùdí ndéhé yoho yàha stilé‑a te vá cóhó ndɨ̀hɨ ñaha‑gá‑í, dico na sàá nduu nàníhí tnáhá‑ó nǔú ndécú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, te dàvá‑áⁿ cada iní‑ó sǎ dàtná sá cóhó ndɨ̀hɨ ñaha tucu‑í xii‑ndo, chi ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 19Te sátá nǐ túhú cóhó‑güedě ní cudìni‑güedé, te ní queheⁿ‑gá pàá te ní ndacáⁿ táhú tùcu‑gá núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní táhú cuèchi‑gá, te ní dácǎhñu ñaha‑gǎ xii‑güedé, te xáhaⁿ‑gǎ: —Pàá‑a cùu‑xi datná yɨquɨ cùñú‑í, chi cahni ñaha‑güedě xii‑í sá cuèndá‑ndó, te ducaⁿ‑ni càxi‑ndo paá‑a cuèndá ndacu iní ñáhá‑ndó xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 20Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide‑gá ndɨhɨ vàsú ñúhú ndùdí ndéhé yoho yàha stilé, chi ní queheⁿ‑gá te òré sǎñaha‑gǎ xii‑güedé coho‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Ndudí ñúhú vàsú‑a cada iní‑ndó sǎ cúú‑xí dàtná nɨ́ñɨ̀‑í sá cátɨ́ òré cahni ñaha‑güedě xii‑í. Te sá dúcáⁿ càtɨ nɨ́ñɨ̀‑í xíǎⁿ cutnùní ndáá sá Yǎ Ndiǒxí cada‑gá ɨngá núú sǎ vǎha sá cúú‑xí‑ndó. 21’Dico vitna chi iha tnàhá tée cuáha cuèndá ñáhá xìi‑í núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá yɨ̀hɨ‑dé mèsá. 22Te yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ñuhu ichi‑í cuáháⁿ‑í cuú‑í dàtná ní cachí Yǎ Ndiǒxí. ¡Dico ndàhú ní cuu tée ducaⁿ na cuǎha cuèndá ñáhá xìi‑í núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 23Te ní ngüíta‑güedé ndúcú tnǔhu núú tnáhá‑güedě nǔu nděda càa‑güedé ducaⁿ càda cuáha cuèndá ñáhá xìi‑gá núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá. 24Te sátá dúcáⁿ te ní ngüíta‑güedé xǐndatnúhu‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé tàú‑güedé cunuu‑güedě. 25Dico Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ío tàxi tnuní‑güedé, te mee‑güedě cuìní‑güedé sá càháⁿ váha ñáyiu cuèndá‑güedé. 26Dico nchòhó vá dúcáⁿ càda‑ndo, chi núu ɨɨⁿ‑ndo cùnuu te cada‑ni‑ndo sǎ ñà túú cùnuu‑ndo, àdi cuu‑ndo ɨɨⁿ tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue tée xìnu cuechi, te cada‑ni‑ndo sǎ cúú‑ndó ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi‑áⁿ. 27Te vá càchí‑ó sǎ těe xìnu cuechi cunuu‑gá‑dé, chi tée quɨ́hu mèsá cúnùu‑gá‑dé. Dico yúhú ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo dàtná ɨɨⁿ tée xìnu cuechi. 28’Te nchòhó ducaⁿ‑ni ndècu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii‑í, te tàyáha ndɨhɨ ñaha‑ndo xìi‑í nchaa sá táyǎha‑í véxi. 29Te Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí ní cachí‑gá sá táxí tnùní‑í, te yúhú càchí‑í xii‑ndo sǎ sàá nduu te tnàhá‑ndó tàxi tnuní‑ndó. 30Te dàvá‑áⁿ caxi‑o coho‑o càda‑o núú táxí tnùní‑í, te yàcáⁿ ngüíta‑ndo càda ndáá‑ndó cuěchi ndɨ ùxúú xichi ñáyiu isràél —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 31Te Xítohó Jesucrìstú ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Xǐmú: —Yòhó Xǐmú, cundedóho váha ɨɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a, chi dàtná cuìní‑n quìde táchí trìú sàcáⁿ‑xi duha sàcáⁿ‑xi dàcáⁿ, ducaⁿ quèsaha yucu ñávǎha cada ñaha‑xi xìi‑ndo. Chi coto ndeé ñáhá‑xí xìi‑ndo te núu ndisa sàndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. 32Dico yúhú xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑n, cuèndá sá vǎ dáñá ndèé‑n quɨ̀ndáá iní ñáhá‑n xìi‑í. Te òré ndixi túu iní‑n sǎ ñà túú ní quìde váha‑n, te quɨ́hɨ́ⁿ‑n cuǎha‑n cuè tée cùndɨhɨ‑n tnúhu ndee ìní cuèndá canchicúⁿ nihnu‑ni‑güedé ichi Yá Ndiǒxí —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 33Te ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, sa ndècu túha‑í sá quɨ̀hɨ́ⁿ ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑n vècaá, àdi cuéi na cùú ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 34Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ: —Pèlú, na càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ cùmání‑gǎ cana ɨɨⁿ lǐhi te úní xito cáháⁿ‑n nǔú ñǎyiu sá ñà túú xìní ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 35Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te cútnàhá ní tendaha ñaha‑ǐ xii‑ndo nǐ sáháⁿ‑ndó chìuⁿ‑í, chi ñá túú ní cǎnehe‑ndo nì ɨɨⁿ sá cúhúⁿ dǐhúⁿ‑ndó, te ni ɨ̀ɨⁿ sá cúhúⁿ ndàchiuⁿ‑ndo ñá túú ní cǎnehe‑ndo. Te chí càchí tnúhu núu ìó ɨɨⁿ sá nǐ cumání xii‑ndo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě: —Ñáhá, chi ni ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú ní cùmání xii‑ndɨ́ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 36Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Te vitna núu ndècu ndɨhɨ‑ndo sá sácǔhuⁿ díhúⁿ‑ndó, àdi sá sácǔhuⁿ ndachìuⁿ‑ndo te canehe‑ndo. Te núu ñá túú ndècu ndɨhɨ‑ndo machití, te nadico‑ndo dǒó tɨ̌cachi nìhnu‑ndo te cuaaⁿ‑ndo. 37Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ dàcuɨtɨ́í sǎ yǎha‑í nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Ɨɨⁿ‑ni nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá, ndɨhɨ cue tée ndècu cuéchi‑xi”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. Te ñá dɨ́ú‑ní xǐǎⁿ yáha‑í chi nchaandɨ túhú nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá yáha‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 38Te xǎhaⁿ‑güedě: —Mèstrú, iha ndècu úú machìtí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Chí návìí‑nǎ yuhu‑ndo, vá càháⁿ‑gá‑ndó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 39Te Jèsús ní quee‑gá cuáháⁿ‑gá yucu Òlívú, chi ducaⁿ tnàhí quìde‑gá. Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá nchìcúⁿ ñáhá‑güedě xii‑gá cuáháⁿ. 40Te òré ní quexìo‑gá xíáⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí càháⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí cuèndá sá vǎ dácàháⁿ ñáhá yùcu ñávǎha xii‑ndo càda‑ndo sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 41Te sátá dúcáⁿ te ní quee dɨ̀ɨⁿ‑gá tnuú‑güedé cuáháⁿ‑gá ɨɨⁿ xio, te sa ñùnchií luha ní xica ndehe‑gá núú ndécú‑güedě, te xíáⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑gǎ càháⁿ ndɨhɨ‑gá Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. 42Te xáhaⁿ‑gǎ: —Táu, te núu dìcó cachí‑n te taunihnu ñaha‑n xìi‑í cuèndá sá vǎ ndóhò‑í ná sàá òré, dico vá cádá‑n nàcuáa càchí iní méè‑í, chi cada‑n nàcuáa càchí iní méé‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. 43Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní sáñaha‑gǎ‑xi tnúhu ndee ìní xii‑gá. 44Te òré súúní ndɨ̀hú iní‑gá, te uuⁿ‑gá súúní nɨ̀ yuhu nɨ iní‑gá càháⁿ ndɨhɨ‑gá Dútú Ndiǒxí, te tnéé‑gǎ cáá dàtná cáá nɨ̌ñɨ́ te ngóyó nǔú ñúhú. 45Te sátá nǐ yáha ní cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí, te ní ndacuɨ́ñɨ́‑gá cuánuhú‑gá núú nǐ dándǒo‑gá cue tée‑áⁿ, te òré ní nasáá‑gá te xǐxídí‑güedé cuèndá sá ǐo cuéhé tnǔhu sàni iní‑güedé cuèndá‑gá. 46Te xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Ná cuèndá xìdí‑ndó? Chí ndácǒo, te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ dácàháⁿ ñáhá yùcu ñávǎha xii‑ndo càda‑ndo sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 47Te càháⁿ dúcáⁿ‑ní Jèsús ní quexìo vai cue tée, te ɨɨⁿ tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá nání Jùdás cúnùu‑dé yódó nùu‑dé núú‑güedě ní quexìo ndéé núú‑gǎ, te ní teyuhu ñàha‑dé xii‑gá, te núú tnàhá tée‑áⁿ cúú ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá. 48Te ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé: —Jùdás, ¿te yòhó cuáha cuèndá ñáhá‑n xìi yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑í cáháⁿ‑n nǔu duha tèyuhu ñaha‑n‑áⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 49Te sátá nǐ xiní nchaa cue tée cùndɨhɨ Jesús nàcuáa cùu cue tée ní quexìo‑áⁿ, núu ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, ¿cuu nàá‑ndɨ́ ndɨhɨ‑güedé ndɨhɨ machìtí‑a ñǎ? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 50Te ɨɨⁿ‑dé ní xehndé‑ni‑dé lóho xio cùha ɨɨⁿ cue tée ní quexìo‑áⁿ, te tée‑áⁿ xínú cuèchi‑dé núú dǔtú cúnùu‑gá, te ní quendeé duuⁿ lóho‑dé. 51Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí dáñá‑güedě, vá dúcáⁿ càda‑ndo —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní dácàá‑gá ndaha‑gá ní tendaha‑gǎ núú nǐ xíndeé lóho tée‑áⁿ, te ní nduu váha dàtná‑ni càa. 52Te nchaa cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée tàxi tnuní nchaa cue tée quìde cuendá veñúhu sá ǐo cùnuu, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, nchaa cue tée‑áⁿ věxi tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchòhó, nèhe‑ná‑ndó màchití, nèhe‑ná‑ndó càrrutí véxi‑ndo nǔú ndécù‑í, dàtná quídé‑ndó ɨ̀ɨⁿ ñadúhú quídé ñàha‑ndo xii‑í. 53Te ducaⁿ‑ni nǐ xiní‑ndó nǐ xíndecu‑í xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní xóo danèhé‑í ñáyiu, te ni lùha ñá túú ní cùu tnándeé ñáhá‑ndó xìi‑í òré‑áⁿ, te vitna ní sáá òré ducaⁿ càda‑ndo, te cada sácuíhná nàcuáa cùu iní‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 54Te ní tnɨɨ‑güedé Jèsús, te ndèca ñaha‑güedé xii‑gá cuáháⁿ vehe tée cùu dútú cúnùu‑gá, te té Pèlú xica xìca‑ni nchicúⁿ ñáhá‑dě xii‑gá cuáháⁿ. 55Te òré ní quexìo‑güedé xíáⁿ te ní dátnàhá‑güedé ñuhú quehé vehe‑áⁿ, te nɨ càndéé yuhu nùhú‑áⁿ nǐ ngóo teté‑güedé, chi quìde víxiⁿ‑xi, te tnàhá té Pèlú ní ngóo teté ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑güedé. 56Te xíáⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ xíchí xínú cuèchi vehe‑áⁿ, te òré ní xiní‑xi nùcóo teté tnàhá té Pèlú, te ní ndacoto‑xi núú‑dě, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑güedé: —Tnàhá tée‑a xìca cuu ndɨhɨ‑dé tée ndèca‑güedé cuánguɨhu‑ǎⁿ —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑güedé. 57Dico té Pèlú ñá túú ní nǔnuu‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑xi: —Yúhú ñá túú xìní‑í tée‑ǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑xi. 58Te tna tnaa‑ni ní cuu, te ní xiní ñáhá tùcu ɨɨⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě: —Yòhó tnàhá‑n xìca cuu ndɨhɨ‑n tée ndèca‑güedé cuánguɨhu‑ǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑dé. Dico té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě: —Ñáhá, ñá dɨ́ú yǔhú xícá cùu ndɨhɨ‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 59Te sa ní cuu dàtná ɨɨⁿ òré te càchí tucu ɨngá‑dé: —Ndáá sá těe‑a xìca cuu ndɨhɨ‑dé tée ndèca‑güedé cuánguɨhu‑ǎⁿ, chi tnàhá‑dé cúú‑dě tée distrìtú Galìleá —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 60Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě xii tée‑áⁿ: —Yúhú ñá túú cùtnuní iní‑í nása ndùu tnúhu càháⁿ‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te ni vǎtá xǐnu ducaⁿ‑gǎ tnúhu càháⁿ‑dé ní cana‑ni ɨɨⁿ lǐhi. 61Te Xítohó Jesucrìstú ní nchócótó‑gǎ núú‑dě, te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndacu iní‑dé tnúhu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé sá cùmání‑gǎ cana ɨɨⁿ lǐhi, te úní xito cáháⁿ‑dé sá ñà túú xìní ñáhá‑dě xii‑gá. 62Te té Pèlú ní quee‑dé tnuú‑güedé cuáháⁿ‑dé ɨɨⁿ xio, te ní ndáhyú víhí‑dě ní ndixi cuéchi iní‑dé. 63- 64Te cue tée ndèé ñáhá xìi Jesús ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní dádǎhu‑güedé núú‑gǎ, te ní caniha‑güedě xii‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —¡Cáháⁿ ná cótó yòo ní caniha xìi‑n! —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 65Te cuéhé víhí‑gǎ tnúhu cuèhé ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá. 66Te sátá nǐ túndaá, te ní tacá cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, ndɨhɨ cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ndèca‑güedé Jèsús cuáháⁿ núú cádá‑güedě jùndá, te òré ní quexìo‑güedé ndɨhɨ‑gá núú cádá‑güedě jùndá‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: 67—Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n xìi‑ndɨ́ nǔu dɨu‑n cùu‑n Cristú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te núu na càchí‑í sá dɨ́ù‑í cúú Crìstú ñá, te nì vá quɨ̀ndáá iní‑ndó, 68àdi te núu ɨɨⁿ sá ná càcáⁿ tnúhu‑í núú‑ndó, te nì vá càchí tnúhu‑ndo, te ni vǎ dáñá ñàha‑ndo. 69Dico vitna ní cuyatni nduu ngóo yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo xio cuha Dútú Ndiǒxí Yaá ío cùnuu —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 70Te dǎtnùní nchaa‑güedé ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Te yòhó cúú‑n Děhe Yá Ndiǒxí te núu ducaⁿ vàni? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Ndáá sá dɨ́ú Děhe‑gá cúù‑í dàtná càchí méé‑ndó‑ǎⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 71Te ní xítnàha‑güedé: —Ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi cue tée cáháⁿ nǔu ndáá sá ndècuéchi‑dé àdi ñá túú ndècuéchi‑dé chi yuhu mee‑dě ní cáháⁿ‑dé vitna ní xíndedóho‑o —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\