SAN LUCAS 23

1Te nchaa‑güedé ní ndacuɨ́ñɨ́‑güedé, te ndèca‑güedé Jèsús cuáháⁿ núú tě Pìlatú, 2te núú těe‑áⁿ nǐ ngüíta‑güedé sàcáⁿ cuéchi‑güedé cuèndá‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —Ní naníhí‑ndɨ̌ tée‑a dàndahú‑dé ñáyiu ñuú‑ó, chi xǎhaⁿ‑dě xií‑yu sá vǎ chǎhu‑gá‑yu impuèstú xii té Cèsár tée ío cùnuu, te càchí‑dé sá dɨ́ú‑dě cúú‑dě Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a te yɨ̀ndaha‑dé ñáyiu càchí‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 3Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhu‑dé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —¿Ndáá sá dɨ́ú‑n cùu‑n tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Dɨu‑í yɨ́ndàha‑í‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 4Te té Pìlatú ní xáhaⁿ‑dě xii nchaa ñáyiu, ndɨhɨ cue tée cùu dútú cúnùu: —Yúhú cútnùní iní‑í sá ñà túú nì ɨɨⁿ cuéchi tée‑a —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 5Dico níhi‑gá ní cáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě: —Càchí‑ndɨ́ sá ǐo dusaⁿ xǐquide ñáyiu cuèndá nchaa sá dánèhé ñáhá‑dě xií‑yu, te ní quesaha‑dě ndéé distrìtú Galìleá, te ní yáha‑dé nɨhìí distrìtú Jùdeá dánèhé‑dé ñáyiu, te vitna ní sáá‑ni‑tu‑dé ndéé ndíha dànehé‑dé‑yu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii té Pìlatú. 6Te sá dúcáⁿ nǐ tecú dóho té Pìlatú ní cacu nehé‑yu distrìtú Galìleá, núu xíǎⁿ ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu núu tée Galìleá cúú‑gǎ. 7Te ní xáhǎⁿ‑yu sá dɨ́ú těe yàcáⁿ cúú‑gǎ, núu xíǎⁿ ní na dàyáha ñaha‑dě xii‑gá ndaha té Hèrodés tée cùu gobiernú distrìtú Galìleá chi nduu‑ǎⁿ ndécú‑dě tnàhá‑dé ñuú Jerusàlén‑áⁿ. 8Te òré ní xiní té Hèrodés‑áⁿ Jèsús te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé, chi ní cunaha dùcaⁿ‑ni cuiní‑dé quiní ñáhá‑dě xii‑gá te ñá túú tnàhí xìní ñáhá‑dě xii‑gá ní cùu, chi cuèndá‑ni tnúhu nìhí‑dé cuèndá‑gá, te ndètu‑dé sáá ɨɨⁿ nduu quìní ñáhá‑dě xii‑gá, te cada‑gá ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada cundehe‑dé ní sani iní‑dé. 9Te vài sá nǐ xícáⁿ tnúhú‑dě núú Jèsús, dico ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu ñá túú ní cǎháⁿ‑gá. 10Te xíáⁿ xǐndecu tnàhá cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te cue tée‑áⁿ sǔúní ìó iní‑güedé sàcáⁿ cuéchi‑güedé cuèndá‑gá. 11Te té Hèrodés ndɨhɨ cue tée cùu sandadú‑dé ñá túú ní cùu váha iní‑güedé núú Jèsús, te ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní dácuíhnú ñàha‑güedé dóó vǎha xii‑gá dàtná cáá dǒó sácuǐhnu cue tée sàquɨ́ndaha ñàha xii ñáyiu. Te dǎtnùní té Hèrodés ní dánùhú ñáhá tùcu‑dé xii‑gá ndaha té Pìlatú. 12Te nduu‑ǎⁿ nǐ tnahá tnúhu té Pìlatú ndɨhɨ té Hèrodés, chi cùu úhú iní tnáhá‑güedě ní cùu. 13Te té Pìlatú ní nadatàcá‑dé nchaa cue tée cùu dútú cúnùu ndɨhɨ dava‑gá cue tée cùnuu, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñuú‑áⁿ, 14te ní xáhaⁿ‑dě: —Nchòhó ndécá‑ndó těe‑a véxi ní taxi cuèndá‑ndó‑dě iha, te càchí‑ndó sǎ ǐo dusaⁿ quìde ñáyiu cuèndá nchaa sá dánèhé ñáhá‑dě xií‑yu, te núú‑ndó ndùcu tnúhu‑í núú‑dě nǔu ná ní quide‑dé. Dico yúhú cútnùní iní‑í sá ñà túú nì ɨɨⁿ cuéchi‑dé dàtná càháⁿ‑ndó‑ǎⁿ. 15Te cuěi té Hèrodés dɨu‑ni ducaⁿ càháⁿ‑dé sá ñà túú cuěchi‑dé nǔu ní techìuⁿ ñaha tucu‑dé cuándixi‑dé iha. Te vitna sa ní cutnùní iní‑ó sǎ ñà túú tàú‑xi cahni‑o‑dě chi ñá túú cuěchi ni quìde‑dé. 16Te na dàndoho‑ni‑í‑dé te dàcácu‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 17Te ndɨ tnahá nduu vìco pascuá te dacuɨtɨ́í sǎ dácǎcu té Pìlatú‑áⁿ ɨɨⁿ cue tée yɨ̀hɨ vecaá, chi ducaⁿ tnàhí quìde‑dé. 18Dico nchaá‑yu ní cuáá‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé: —¡Queñuhu tée nàni Jesús‑áⁿ, te cahni‑n‑dě! ¡Te dàcácu‑n tě Barràbás! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 19Te té Barràbás‑áⁿ nǐ sanu ichi‑dé ñáyiu ñuú ɨngá ichi, te ní ngüíta‑yu ndɨhɨ‑dé ní cuu úhú iní‑yu cue tée cùchiuⁿ, te ní sahni‑dé ndɨ́yɨ núu xíǎⁿ ní chihi ñaha‑güedě vecaá xii‑dé. 20Te té Pìlatú cuìní‑dé dàcácu‑dé Jèsús nǔu xíǎⁿ càháⁿ ndɨhɨ ñaha tùcu‑dé xií‑yu ni cùu, 21dico uuⁿ‑gá níhi ní cuáá‑yu, te ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé úú xito: —¡Cata caá‑dé núú cùrúxí! ¡Cata caá‑dé núú cùrúxí! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 22Te xito cuu úní ní xáhaⁿ tě Pìlatú: —¿Te ná cúú cuěchi ní quide‑dé te núu ducaⁿ cuìní‑ndó càda‑í‑dé‑i? Te yúhú cútnùní iní‑í sá ñà túú cuěchi ni quìde‑dé nǔu xíǎⁿ ñá túú tàú‑xi cahni‑o‑dě, te na dàndoho‑ni‑í‑dé te dàcácu‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 23Dico níhi‑ni càháⁿ‑yu xǎhǎⁿ‑yu sá ná càta caa ñaha‑dé xii‑gá núú cùrúxí, te ñáyiu‑áⁿ ndɨhɨ nchaa cue tée cùu dútú cúnùu xícáháⁿ níhi‑güedé ndɨhɨ́‑yu ndéé ní xínu iní té Pìlatú cada‑dé nàcuáa càchí iní‑yu. 24Te ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu sá cúú càda‑dé nàcuáa xǎhǎⁿ‑yu. 25Te ducaⁿ te ní dácǎcu‑dé té Barràbás tée ní sanu ichi ñáyiu ñuú ɨngá ichi, te dɨu‑ni‑dé ní sahni‑dé ndɨ́yɨ núu xíǎⁿ ní xɨ́hɨ‑dé vecaá, te dǎtnùní ní táúchíúⁿ‑dě cada‑güedé Jèsús nàcuáa xǎhǎⁿ‑yu. 26Te ndèca‑güedé Jèsús cuáháⁿ núú cátá càa ñaha‑güedé xii‑gá, te ichi cuáháⁿ‑güedé ndɨhɨ‑gá ní tnɨɨ‑güedé ɨɨⁿ tée ñuú Cìrené nání‑dě Xǐmú ñúhú‑dě ichi duha cuándixi‑dé ní sáháⁿ‑dé yucu, te ní dácuídó ñàha‑güedé xii‑dé cùrúxí nchídó Jèsús, te ní ngüíta nchicúⁿ‑dé sátá‑gǎ. 27Te ío cuéhé ñǎyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ, te vài ñáyiu dɨ̀hɨ́ ío níhi ndàhí‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu cuèndá Jèsús. 28Te Jèsús ní nchócótó‑gǎ núǔ‑yu, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñuú Jerusàlén, vá ndàhyú‑ndó cuèndá‑í chí ndàhyú cuèndá méé‑ndó ndɨ̀hɨ cuendá déhe‑ndo. 29Chi sáá nduu quèsaha ñáyiu: “Sá vǎha táhú nchaa ñáyiu ñá túú càcu déhe‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu vátá quìní‑gá cuhuⁿ déhe‑xi, chi ni ñà túú xìní‑yu dacàdí‑yu”, duha quesàhá‑yu. 30Te dàvá‑áⁿ cǔñaha ñǎyiu xii nchaa tɨndúú ndɨhɨ nchaa núú xɨ̀quɨ́: “Chí tácùuⁿ ngónchihi ñaha‑ndo xìi‑ndɨ́”, duha cúñàhá‑yu. 31Te núu yúhú tée quìde ndáá duha quìde ñaha‑güedé xii‑í vitna, te ndèé‑gá cada‑güedé nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 32Te ndèca tucu‑güedé úú tnàhá cue tée ndècu ndisa cuéchi‑xi cuáháⁿ cuèndá cahni ñaha‑güedě xii‑güedé ndɨhɨ Jèsús. 33Te òré ní quexìo‑güedé ndɨhɨ‑gá ɨɨⁿ xichi núú nání Yɨ̀quɨ Dɨ́quɨ́ Ndɨ̌yɨ, te xíáⁿ nǐ sata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí, ndɨhɨ úú cue tée ndècu ndisa cuéchi‑xi‑áⁿ, te ɨɨⁿ‑dé ní sata caa‑güedé xio cùha‑gá te ɨngá‑dé ní sata caa‑güedé xio dàtni‑gá dɨu‑ni núú cùrúxí tucu. 34Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Táu, cada càhnu iní sá quídé‑güedě, chi ñá túú cùtnuní iní‑güedé ná cúú sǎ quídé‑güedě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. Te cue tée cùu sandadú ní xito ndéé‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé cuu cuèndá‑güedé dóó‑gǎ. 35Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ndéhě‑yu nàcuáa quìde‑güedé Jèsús, te nchaa cue tée cùnuu ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní xítnàha‑güedé: —Te dava ñáyiu ní ndacu‑dé ní dácǎcu nihnu‑dé, te vitna na dàcácu nihnu‑dé méé‑dě, te núu ndisa sá Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a cùu‑dé —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 36Te tnàhá cue tée cùu sandadú ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, chi ní sándehe yatni‑güedé núú tácàa‑gá sǎñaha‑güedě ndudí íá còho‑gá ní cùu, 37te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Te núu yòhó cúú‑n těe yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél, te dàcácu nihnu mee‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 38Te ní taxi ndecu‑güedé ɨɨⁿ sá ndèé lètrá ndàa dɨ́quɨ́‑gǎ te ndèé úní núú tnǔhu, tnúhu grìégú, ndɨhɨ tnúhu làtín, ndɨhɨ tnúhu hèbreú, te duha quèe‑xi ndɨ nuní núú tnǔhu‑áⁿ “Tée‑a cùu‑dé tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél”, duha quèe‑xi. 39Te ɨɨⁿ tée ndècu ndisa cuéchi‑xi, tée ní sata caa‑güedé dɨ̀ñɨ‑gá xǐcuèhé ñáhá‑dě xii‑gá, te xǎhaⁿ‑dě: —Te núu yòhó cúú‑n Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a, te dàcácu nihnu mee‑n, te dàcácu nihnu ñaha xìi nchúhú tnàhá‑ndɨ́ tucu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 40Dico ɨngá tée cùndɨhɨ‑dé tée tàcaa ɨngá xio dɨ̀ñɨ‑gá ní tenàá ñáhá‑dě xii‑dé, te xǎhaⁿ‑dě: —¿Te náa ñá túú ndàcu iní‑n Yǎ Ndiǒxí vitna duha càa‑o ndoho‑o ndɨhɨ tée nàni Jesús‑a ñǎ? 41Chi nchoo tàú ndisa‑o sǎ dúhá ndòho‑o nacháhu‑o cuěchi‑o, dico Jèsús‑a chi ñá túú cuěchi‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii tée tàcaa ndɨhɨ‑dé‑áⁿ. 42Te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Jèsús, ndacu iní ñáhá‑n xìi‑í òré ná quìxi‑n taxi tnuní‑n ñùyíú‑a —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 43Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑n sǎ méí ndùu vitna cundecu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑n nǔú nǐ nduu táhù‑í cundecu‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 44Te òré ní cuu cuádava nduu. Te ní cunee nɨhìí ñuyíú, te ducaⁿ‑ni càa ní cuu ndéé caá úní sacuaa. 45Chi ñá túú‑gǎ ní dàyehé nchícanchii te ní ndátá dǒó cúú còrtiná veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní quée dava ndáá. 46Te níhi ní cáháⁿ Jèsús, te xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Táu, naqueheⁿ cuèndá‑n espíritú‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ. Te tnúhu‑ná‑áⁿ nǐ cáháⁿ‑gá te ní xíhí‑ni‑gá. 47Te òré ní xiní tée cùu capitáⁿ sá dúcáⁿ nǐ cuu, te ní ndacu iní‑dé Yǎ Ndiǒxí, te ní cachí‑dé: —Sá ndàá ndisa sá těe‑a cùu‑dé ɨɨⁿ tée ío quìde ndáá ndécú ñùyíú‑a ni cùu —duha ní cachí‑dé. 48Te chitu ñǎyiu ní tacá xíáⁿ chi cuìní‑yu cundèhé‑yu nása cada‑güedé Jèsús. Te sátá nǐ yáha ní xiní‑yu nàcuáa ní quide ñaha‑güedě xii‑gá, te ní ndɨhɨ́‑yu ní ndaca ta càní‑yu pèchú‑yu cuánuhú sá ndɨ̀hú iní‑yu. 49Dico ndècu tnahá cue ñáyiu xìní tnáhá ndɨ̀hɨ Jesús, ndɨhɨ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní chinchícúⁿ ñáhá xìi‑gá ndéé distrìtú Galìleá, te ñáyiu‑áⁿ xica‑ni xǐxínutnɨ́ɨ‑yu xǐndéhě‑yu nchaa nàcuáa ní quide ñaha‑güedě xii‑gá. 50Te ndècu ɨɨⁿ tée ñuú Arimàteá nání‑dě Chèé, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Jùdeá, te ío váha iní‑dé te quìde ndáá‑dé núú Yǎ Ndiǒxí, te tnàhá‑dé cúú‑dě chìuⁿ te ní xíndecu‑dé jùndá cue tée isràél. 51Te ñá ní tnàhá tnàhí iní‑dé nàcuáa ní cáháⁿ‑güedé núú jùndá nàcuáa cada‑güedé Jèsús. Te tée‑áⁿ ndétú‑dě sáá nduu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑dé ndɨhɨ ñáyiu. 52Te tée‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑dé núú tě Pìlatú te ní xáhaⁿ‑dě sá nǔu vá cúndèe iní‑dé daña‑dě chindúxi‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús. Te té Pìlatú‑áⁿ nǐ sáha‑dé tnúhu. 53Te ní nunehe‑dé yɨquɨ cùñú‑gá núú cùrúxí, te ní chidúcúⁿnuu‑dé ɨɨⁿ dóó cuìxíⁿ, te ní chihi‑dé ɨɨⁿ yaú nchìí yɨquɨ naha càva, te vátá yǒo ɨɨⁿ‑gá nguɨ́ndǔxi yaú‑áⁿ. 54Te cùu‑xi nduu vispré nduu ndètatú ñáyiu, núu xǐquide túha‑ná‑yu sá cúú ɨ̀ngá nduu. 55Te nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní chinchícúⁿ ñáhá xìi Jesús ndéé distrìtú Galìleá nděndàhá‑yu té Chèé ní sáháⁿ núú nchìí yaú‑áⁿ, núu ní xiní‑yu nàcuáa ní sacáⁿ‑dé yɨquɨ cùñú‑gá xɨtɨ́ yaú‑áⁿ. 56Te ducaⁿ te cuánuhú‑yu vehé‑yu, te ní quide túha‑yu acìtí sàháⁿ tnámí, ndɨhɨ pomàdá, te ní ndetatú‑yu ɨngá nduu‑ǎⁿ nǐ quidé‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\