SAN LUCAS 3

1Te ní cuu sáhúⁿ cuíá sǎ yɨ́ndàha té Tìberiú cuéhé nàcióⁿ, te dàvá‑áⁿ nǐ cunuu té Pìlatú distrìtú Jùdeá, te té Hèrodés ní cunuu‑dě distrìtú Galìleá, te ñaní‑dé té Lìpé ní cunuu‑dě distrìtú Itùreá ndɨhɨ ɨngá distrìtú nání Tràconité, te té Lisàniás ní cunuu‑dě distrìtú Abìliniá. 2Te té Ànás ndɨhɨ té Caìfás ní cuu‑güedé dútú cúnùu. Te dàvá‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndɨhɨ ñaha Yǎ Ndiǒxí xii té Juàá déhe té Zacàriá xɨtɨ́ yucu sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé cáháⁿ‑dé tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 3Te té Juàá ní yáha‑dé nchaa ñuú cáá yàtni yúte Jòrdán, te xǎhaⁿ‑dě xii nchaa ñáyiu: —Chí dándìxi túu iní sá ñà túú quìde váha‑ndo, te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te cuandute‑ndo, te ducaⁿ te cada càhnu iní Yǎ Ndiǒxí nchaa yícá cuěchi‑ndo —duha ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu. 4Te ducaⁿ nǐ quide‑dé chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǔú tùtú ndíi núú càchí‑xi: Tècú càháⁿ níhi ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ xɨtɨ́ yucu, te xǎhaⁿ‑dě xii ñáyiu: “Chí dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te tnɨɨ‑ndo ìchi váha, te ducaⁿ càda‑ndo cuendá cundecu túha‑ndo, chi véxi Yaá ío cùnuu. 5Te nchaa núú cùnú nachítú, te nchaa tɨndúú ndɨhɨ nchaa yucu ngoyo nihnu cuèndá nduu ndáá, te nchaa ichi ñá túú cuǎháⁿ ndáá nduu ndáá, te nchaa ichi ñá túú càváha nduu váha. 6Te nchaa ñáyiu ñuyíú‑a níhǐ‑yu tnúhu sá Yǎ Ndiǒxí véxi‑gá dàcácu nihnu ñaha‑gǎ xií‑yu núú ùhú núú ndàhú.” Duha ní chídó tnùní ndíi Chàiá núú tùtú ndíi. 7Te òré ní xica ñáyiu cuáháⁿ‑yu cuèndá dacuàndute ñaha té Juàá xií‑yu, te ní xáhaⁿ‑dě: —¡Nchaa nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ cóó děéⁿ chi ío cuihna ìní‑ndó! ¿Te nása ní cuu núu tnàhá nchòhó ndúcú‑ndó nàcuáa cácu nihnu‑ndo nǔú tnǔndòho cahnu vihi sá tá cùyatni ñaha xii‑ndo véxi‑i? 8Te chí cádá vǎha vitna cuèndá ducaⁿ cùtnuní sá nǐ dáñá‑ndó nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo. Te vá càchí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑ndo cuendá sá cúú‑ndó ñàní tnáhá ndǐi Àbrahám, chi cuěi ndéé yúú te ndacu Yá Ndiǒxí ndada‑gá ñáyiu te cuú‑yu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám. 9Te caá chi ndècu túha‑xi sá quèhndé‑xi nchaa yutnu sá ñà túú càváha sávìdí‑xi, chi nchaa yutnu‑áⁿ tèhndé‑xi te cuánguee‑xi núú ñùhú càyú‑xi. Te duha sǎtnahá‑xi ndoho nchaa ñáyiu ñá túú quìde váha, chi nchaa ñáyiu ducaⁿ ñà túú quìde váha cùú‑yu dàtná nchaa yutnu sá ñà túú càváha sávìdí‑xi. —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 10Te ní xícáⁿ tnúhu‑yu núú‑dě, te xǎhǎⁿ‑yu: —¿Te nása cada‑ndɨ́ váíⁿ? —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 11Te xǎhaⁿ‑dě: —Te núu ndědacàa‑ndo ndecu ndɨhɨ‑ndo úú dóó te cuáñaha‑ndo ɨ̀ɨⁿ xii ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ, àdi núu ndècu ndɨhɨ‑ndo sá nchító‑ó te cuáha‑ndǒ‑yu na càxí‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 12Te ní quexìo ɨɨⁿ úú cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú cuèndá cuàndute‑güedé, te ní xícáⁿ tnúhu‑güedé núú tě Juàá, te xǎhaⁿ‑güedě: —Mèstrú, ¿te nása cada‑ndɨ́ cuèndá cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 13Te té Juàá ní xáhaⁿ‑dě: —Vá cuìdó‑ndó càda cobrá‑ndó ñǎyiu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 14Te tnàhá ɨɨⁿ ǔú cue tée cùu sandadú xǐndecu‑áⁿ nǐ xícáⁿ tnúhú‑güedě núú tě Juàá, te xǎhaⁿ‑güedě: —Te nchúhú ¿nása cada‑ndɨ́ cuèndá cuu váha iní Yǎ Ndiǒxí‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. Te ní xáhaⁿ tě Juàá: —Vá quéndèé‑ndó sǎ néhé tnàha ñáyiu‑ndo, te ni vǎ dácàa dɨ́quɨ́‑ndǒ‑yu ɨɨⁿ sá ñà túú nǎ quídě‑yu, te nduu vétú iní‑ndó nàcuáa ñùhu yáhu‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 15Te nchaa ñáyiu xǐndetu sá quíxí Crìstú sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑yu núu sá dɨ́ú Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a cùu te Juàá àdi ñáhá. 16Dico té Juàá ní cáháⁿ ndodo‑dé núǔ‑yu nchaá‑yu, te xǎhaⁿ‑dě: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ yǔhú véxi‑í sá cuèndá‑ni dacuàndute ñaha‑í xii‑ndo dàtná ní cachí Yǎ Ndiǒxí, dico nchìcúⁿ ɨngá tée véxi, te tée‑áⁿ taxi‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo, te cùu‑xi datná ɨɨⁿ ñuhú, chi ndada ndoo ndada nine‑xi iní‑ndó. Te tée‑áⁿ ǐo‑gá cúnùu‑dé dàcúúxí yǔhú, chi yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée duuⁿ duuⁿ ñá túú tàú‑í nandaxi‑ǐ cuědìcó ñɨɨ chàú‑dé dico quìde‑í chìuⁿ‑dé. 17Te tée‑áⁿ sa véxi túha‑dé sá cádá dɨ̀ɨⁿ ñaha‑dé xii‑o dàtná quídé ñǎyiu ndàda ndoo triú, chi ñáyiu‑áⁿ sa nèhe túha‑ná‑yu yaxíⁿ‑yu òré náñǎni cuèndá ndada ndoó‑yu, te òré ndádá ndòó‑yu trìú‑áⁿ te dàquee dɨɨ́ⁿ‑yu mihi‑xi, te tàxúha‑yu mee‑nǎ trìú‑áⁿ, te mihi‑xi‑áⁿ sáhmǐ‑yu. Te dàtná quídě‑yu mihi trìú‑áⁿ ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada ñaha tée‑áⁿ xii nchaa ñáyiu ñá túú quìde váha, chi daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑dě xií‑yu núú ñùhú núú càyú, te ñuhú‑áⁿ ñà túú tnàhí ndàhvá —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 18Te tɨtnɨ́ víhí‑gǎ tnúhu váha ní xáhaⁿ tě Juàá xií‑yu òré ní dásàhú ñáhá‑dě. 19Te ní cáháⁿ‑dé dóho té Hèrodés cuèndá sá ndécá‑dě ɨɨⁿ ñaha nàni Herodiás ñaha ní cándeca ñaní‑dé té Lìpé, te ní xáhaⁿ‑dě cuèndá nchaa dava‑gá sá cuèhé sá dúhá quìde‑dé. 20Dico té Hèrodés ñá túú ní quìde cuendá‑dé tnúhu ní cáháⁿ té Juàá, chi nèhé‑gá tucu ní quide‑dé, chi da vecaá ní chihi‑dé té Juàá. 21Te òré dácuàndute té Juàá nchaa ñáyiu, te tnàhá Jèsús ní dácuándùte ñaha‑dé xii‑gá. Te nɨni càháⁿ ndɨhɨ‑gá Dútú Ndiǒxí ní nacaáⁿ andɨu, 22te ní quee Espíritú Yǎ Ndiǒxí véxi cuuⁿ túu‑xi, te càa‑xi datná cáá ɨ̀ɨⁿ lómá, te òré‑áⁿ nǐ tecú ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé andɨu, te xǎhaⁿ‑gǎ xii Jèsús: —Yòhó cúú‑n Děhe‑í tée ío cùu iní‑í, te ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhà‑í xii‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii Jèsús. 23Te ndècu Jesús dàtná ócó úxí cuíá‑gǎ cútnàhá ní chisaha‑gǎ chìuⁿ ní táhú Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí cada‑gá. Te ní cuu‑gá déhe té Chèé chi ducaⁿ sàni iní ñáyiu ñuyíú‑a. Te té Chèé‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Èlí, 24te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Màtát. Te té Màtát‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Lèví, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mèlquí. Te té Mèlquí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jàná, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Chèé. 25Te té Chèé‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Matàtiás, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Àmós. Te té Àmós‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nàhúm, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Èslí. Te té Èslí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nagàí, 26te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Màát. Te té Màát‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Matàtiás, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Semèí. Te té Semèí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Chèé, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jùdá. 27Te té Jùdá‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jòaná, té tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Rèsá. Te té Rèsá‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Zorobàbél, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Salàtiél. Te té Salàtiél‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nèrí, 28te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mèlquí. Te té Mèlquí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Àdí, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Còsám. Te té Còsám‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Elmòdám, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Ěr. 29Te té Ěr‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jòsué, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Elièzér. Te té Elièzér‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jòrím, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Màtát. 30Te té Màtát‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Lèví, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mìó. Te té Mìó‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jùdá, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Chèé. Te té Chèé‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jònán, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Eliàquím. 31Te té Eliàquím‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mèleá, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Maìnán. Te té Maìnán‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Màtatá, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nàtán. 32Te té Nàtán‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Dàvií, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Isàí. Te té Isàí‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Òbéd, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Bòóz. Te té Bòóz‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Sàlmón, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Naàsón. 33Te té Naàsón‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Aminàdáb, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Àrám. Te té Àrám‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Èsróm, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Fàrés. Te té Fàrés‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jùdá, 34te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jàcób. Te té Jàcób‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Isàác, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Àbrahám. Te té Àbrahám‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Tàré, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nàcór. 35Te té Nàcór‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Sèrúg, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Ragàú. Te té Ragàú‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Pèlég, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Hèbér. Te té Hèbér‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Sàlá, 36te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Caìnán. Te té Caìnán‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Arfàxád, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Sěm. Te té Sěm‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Nǒé, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Làméc. 37Te té Làméc‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Matusàlén, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Ènóc. Te té Ènóc‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Jàréd, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Mahalàleél. Te té Mahalàleél‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Caìnán, 38te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Ènós. Te té Ènós‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Sět, te tée‑áⁿ nǐ cuu‑dé déhe té Àdán. Te té Àdán‑áⁿ chi mee Yǎ Ndiǒxí ní cadúha ndaha ñàha‑gá xii‑dé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\