SAN LUCAS 5

1Te ɨɨⁿ xito ndècu Jesús yuhu làgúná Genesàrét, te ío cuéhé ñǎyiu ní sáá, te ta dàdehnde ñaha‑ná‑yu xii‑gá cuáháⁿ sá cuìní‑yu cundedóho‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá. 2Te Jèsús ní xiní‑gá úú bàrcú cue tée tnɨ̀ɨ chácá xǐnutnɨ́ɨ‑xi yatni yuhu làgúná‑áⁿ, te sa ní quene cue tée ñùhu xɨtɨ́‑xi‑áⁿ xǐnaquete‑güedé ñunu‑güedé. 3Te Jèsús cuásaá‑gá núú ɨɨⁿ bàrcú‑áⁿ, te bàrcú‑áⁿ cúú‑xí bàrcú té Xǐmú, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Xǐmú‑áⁿ sǎ dánǔndehe‑dé‑xi luha‑gá xɨtɨ́ ndute. Te dǎtnùní ní ngóo‑gá núú bàrcú‑áⁿ, te xíáⁿ núcǒo‑gá ní ngüíta‑gá dánèhé‑gá ñáyiu. 4Te òré ní túhú ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Xǐmú: —Daquɨ̀hɨ́ⁿ bàrcú‑a xɨtɨ́ làgúná mei nǔú cùnú‑gá, te dàquée‑ndo ñùnu‑ndo tnɨɨ‑ndo chácá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 5Te té Xǐmú ní xáhaⁿ‑dě: —Mèstrú, nɨ niú ní quide chìuⁿ‑ndɨ́ te ni ɨ̀ɨⁿ chácá ñà túú ní nǐhí‑ndɨ̌, dico vitna cuèndá‑ni sá yòhó táúchìuⁿ‑n te na dàquée‑ndɨ́ ñunu‑ndɨ́ váⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 6Te òré ní dáquěe‑güedé ñunu‑güedé te súúní vài chácá nǐ níhí‑güedě, te ta ndǎtá‑nǎ ñunu‑güedé cuáháⁿ ní cùu. 7Núu ní quide‑güedé ndaha‑güedé núú dàva‑gá cue tée cùndɨhɨ‑güedé xǐxúhuⁿ ɨngá bàrcú cuèndá quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé chindee ñàha‑güedé. Te cue tée‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé ní chindee tnàha‑güedé ní dáchìtú‑güedé ndɨ ndùú bàrcú mee‑ni chǎcá, te súúní nǐ cuu vée núu cuìní‑na‑xi quée naa‑güedé ndɨhɨ bàrcú ní cùu. 8Te sá dúcáⁿ cuìní‑xi quée naa bàrcú ní cùu, núu té Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě: —Xocuɨ̀ñɨ́ yòhó Jèsús núú ndécù‑í‑a, chi yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée ío ndècu cuéchi‑xi —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 9Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑dé chi ní yùhú‑dé, te ní cuñúhu‑dé ndɨhɨ nchaa cue tée ndɨhɨ‑dé‑áⁿ cuèndá sá ǐo vài chácá nǐ níhí‑güedě. 10Te tnàhá té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá cue déhe té Zebèdeú ío ní cuñúhu‑güedé, te dɨu‑ni cue tée cùndɨhɨ té Xǐmú‑áⁿ cúú‑güedě tnàhá‑güedé. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii té Xǐmú: —Vá yùhú‑n, chi není vitna quɨ́hɨ́ⁿ‑n dàcaháⁿ‑n ñǎyiu cuèndá tuha ñàhá‑yu xii‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 11Te ní quene‑güedé ndɨhɨ bàrcú ndéé ñuhu yìchí yuhu làgúná‑áⁿ. Te òré‑áⁿ nǐ dándǒo‑güedé nchaandɨ túhú sá ndécú ndɨ̀hɨ‑güedé, te ní tuha‑güedé Jèsús. 12Te òré ní quexìo Jesús ɨɨⁿ ñuú, te ní quexìo ɨɨⁿ tée cùhú tnàhá‑dé cuéhé sǎ dátèhyú nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑ó, te òré ní xiní‑dé Jèsús te ní sáháⁿ‑dé núú ndécú‑gǎ, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑gǎ te ní nuu núú‑dě ndàa núú ñúhú te càháⁿ ndàhú‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n càda tátna ñaha‑n xìi‑í, chi cùtnuní iní‑í sá ndácú‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 13Te Jèsús ní dácàá‑gá ndaha‑gá ní tendaha ñàha‑gá xii‑dé, te xǎhaⁿ‑gǎ: —Cuu cada tátna ñaha‑ǐ xii‑n, te vitna te ndúha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te òré‑ni ní xócuɨ̀ñɨ́ cuéhé tnàhá‑dé. 14Te dǎtnùní ní xáhaⁿ tùcu Jesús xii‑dé: —Vá yǒo ɨɨⁿ cúñaha‑n sǎ nǐ quide tátna ñaha‑ǐ xii‑n, núú dǔtú‑ni cuàháⁿ cuèndá sá ná quìní ñáhá‑dě xii‑n sǎ nǐ ndúha‑n te cuáha‑n‑dě sá ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí dàtná ní cachí ndíi Moìsés cuèndá ná quìní ñáyiu sá ndàá ní ndúha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 15Te ducaⁿ ta xǐté nuu‑gá tnúhu nchaa nàcuáa quìde Jesús, te ío cuéhé ñǎyiu ní xóo tacá nchaa núú nǐ xíndecu‑gá cuèndá sá cuìní‑yu cundedóho‑yu tnúhu càháⁿ‑gá, ndɨhɨ cuèndá sá cuìní‑yu cada tátna ñaha‑gǎ xií‑yu. 16Dico Jèsús ní xóo quee nihni‑gá tnuú‑yu ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ‑gá núú ñà túú ñǎyiu ndècu ní xóo cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí. 17Te ɨɨⁿ nduu dànehé‑gá ñáyiu, te xǐnucóo ɨɨⁿ ǔú cue tée cùu fariséú, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. Te cue tée‑áⁿ nǐ quee‑güedé nchaa ñuú yɨ́ndèhu distritú Galìleá, ndɨhɨ distrìtú Jùdeá, ndɨhɨ ñuú Jerusàlén, te nchaa ñuú‑áⁿ nǐ quee‑güedé cuáháⁿ‑güedé núú ndécú‑gǎ. Te Yá Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá quídé tǎtna‑gá ñáyiu cùhú. 18Te ɨɨⁿ ǔú cue tée nchìdo‑güedé ɨɨⁿ tée cùhú ñá cúú‑gǎ candá nihnu ñùhu‑dé xíto ní quexìo ndɨhɨ ñaha‑güedé, te cuìní‑güedé quɨ́hu ndɨhɨ ñaha‑güedě ndéé xɨtɨ́ vehe, sáá‑güedé ndéé núú Jèsús ndɨhɨ tée cùhú‑áⁿ. 19Dico ñá túú ní nǐhí‑güedě ndèé ichi quɨ́hu‑güedé, chi cuèndá ío cuéhé ñǎyiu ndècu, núu xíǎⁿ ní sáá‑güedé dɨ́quɨ́ véhé‑ǎⁿ nǐ caáⁿ‑güedé te ndàa dɨ́quɨ́ véhé‑ǎⁿ nǐ dáquěe‑güedé tée cùhú‑áⁿ, te ñùhu‑ni‑dé xíto ní dáquěe ñaha‑güedě tnuú ñáyiu ní sáá ndéé núú Jèsús. 20Te Jèsús ní cutnùní iní‑gá sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑güedé sàndáá iní ñáhá‑güedě xii‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú‑áⁿ: —Yòhó tée cùhú, sa ní quide càhnu iní‑í nchaa cuéchi‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 21Te cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ndɨhɨ cue tée cùu fariséú ní sani iní‑güedé: “¿Ná cúú těe‑a núu càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá Yǎ Ndiǒxí‑i? Te vá yǒo ɨɨⁿ ndàcu cada cahnu iní nchaa yícá cuěchi ñáyiu, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni Yá Ndiǒxí quídé càhnu iní‑gá”, duha ní sani iní‑güedé. 22Dico Jèsús sa ní cutnùní iní‑gá nàcuáa sàni iní‑güedé nǔu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Te ná cuèndá ducaⁿ sàni iní‑ndó‑í? 23Te sá dúhá nǐ xáhaⁿ‑ǐ xii tée cùhú‑a sá cádá càhnu iní‑í nchaa yícá cuěchi‑dé, te xíǎⁿ nchòhó ñá túú cùtnuní iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá. Dico núu cúu‑í‑dé sá ndácǒo‑dé, te caca‑dé te cutnùní ndáá iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá, chi cundehe nǔú‑ndó nàcuáa cada‑í. 24Te vitna na càda‑í nàcuáa cutnùní iní‑ndó nchàa‑ndo sá yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ndecu ndɨhɨ‑í tnúhu ndee ìní sá cádá càhnu iní‑í nchaa cuéchi ñáyiu ñuyíú‑a —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te sátá dúcáⁿ te ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú‑áⁿ: —Ndacóo, te ndocani‑n xǐto ñùhu‑n véxi‑áⁿ, te núhú‑n vèhe‑n —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 25Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha tée cùhú‑áⁿ te ní ndacóo‑dé, te ní ndocani‑dé xíto ñùhu‑dé ní quexìo‑áⁿ, te ní natnɨɨ‑dé ichi ta cǎháⁿ‑dé cuánuhú sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí. 26Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ cuñúhu‑yu, te tnàhá‑yu ní cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ ǐo ní yùhú‑yu, te ní xítnàhá‑yu: —Vitna ní xiní‑ó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tnàhí xìní‑ó ní cùu —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu. 27Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te ní quee Jèsús xíáⁿ, te ní xiní‑gá ɨɨⁿ tée nàni Leví núcǒo‑dé ɨɨⁿ xichi quìde cobrá‑dé ñáyiu cuèndá impuèstú, chi cobràdór cúú‑dě, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Néhé chìtnahá ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 28Te té Lèví‑áⁿ nǐ ndàcuɨ́ñɨ́‑dé te ní dándǒo‑dé nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé núú núcǒo‑dé‑áⁿ, te ní tuha‑dé Jèsús. 29Te sátá dúcáⁿ te té Lèví‑áⁿ nǐ quide‑dé ɨɨⁿ vico càhnu vehe‑dé sá cúú‑xí Jèsús, te ní tacá vài cue tée quìde chiuⁿ quide‑dé, te nchaa‑güedé cuánguɨhu‑güedé mèsá ní ngóo‑güedé ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu ní quexìo cuendá caxi‑güedé ndɨhɨ́‑yu. 30Dico cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní ngüíta‑güedé xǐcuèhé‑güedé cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —¿Ná cuèndá xéxí‑ndó xìhi‑ndo ndɨhɨ cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 31Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchaa ñáyiu ñá túú cùhú chi ñá túú xìni ñuhú‑yu ñátátná, dico nchaa ñáyiu cùhú chi xìni ñuhu ñahá‑yu. 32Te yúhú véxi‑í càháⁿ‑í ñáyiu cùtnuní iní‑xi sá ndécú cuěchi‑xi cuèndá dàñá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te ñá túú věxi‑í càháⁿ‑í ñáyiu càchí sá ñà túú ndècu cuéchi‑xi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 33Te ní xáhaⁿ‑güedě xii Jèsús: —Te áma ñá túú tnàhí ná xéxí cuè tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá càháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni ducaⁿ quìde cue tée xìca cuu ndɨhɨ nchúhú cue tée cùu fariséú. ¿Te ná cuèndá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n ñá túú dùcaⁿ quide‑güedé nǔu nchaa‑ni nduu xèxi‑güedé xìhi‑güedé quídé‑güedě‑i? —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 34Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchòhó xìní‑ndó sǎ vǎ cúú cǔñaha‑o xìi cue ñáyiu ñùhu vico tnándaha sá vǎ cúú càxí‑yu nɨni ndècu ndɨhɨ ñaha tée tnǎndaha‑áⁿ xií‑yu. 35Dico sáá nduu te vá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑gá tée tnǎndaha‑áⁿ xií‑yu, te dàvá‑áⁿ te cahni iní‑yu vá cáxǐ‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 36Te ní cani‑gá ɨɨⁿ cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa tecú tnùní‑yu tnúhu‑gá, te xǎhaⁿ‑gǎ: —Vá yǒo ɨɨⁿ dàndée luha dóó sáá ɨ̀ɨⁿ dóó sa ní cuu tùhú víhí, chi núu yoo ducaⁿ na càda, te dóó sáá‑ǎⁿ nàndɨyɨ‑xi te uuⁿ‑gá ndata‑xi dǒó sǎ nǐ cuu tùhú‑áⁿ, te luha dóó sáá‑ǎⁿ ñà túú nàtaú‑xi ndée dóó sǎ nǐ cuu tùhú‑áⁿ. 37Te nì vá yǒo ɨɨⁿ chìhi ndidí sáá xɨ̀tɨ́ ɨɨⁿ lamba sa ní cuu tùhú víhí, chi núu yoo ducaⁿ na càda, te ndava lamba sa ní cuu tùhú‑áⁿ chi ío níhi yócó ndìdí‑áⁿ, te cuíta‑ni ndidí‑áⁿ te cuíta‑ni lamba‑áⁿ. 38Núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi quée ndidí sáá‑ǎⁿ xɨtɨ́ ɨɨⁿ lamba saa cuèndá ducaⁿ ñà túú nǎ cuu cováha‑xi. 39Te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ñá túú tnàhá iní‑yu cohó‑yu ndidí sáá, te núu díhna‑gá ná còhó‑yu ndidí sá nǐ quene díhna‑gá, chi càchí‑yu sá xíhí vǎha‑gá ndidí sá nǐ quene díhna‑gá‑áⁿ dàcúúxí ndìdí sáá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\