SAN LUCAS 8

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá tɨtnɨ́ víhí ñùú náhnú, ndɨhɨ ñuú lǐhli dànehé‑gá ñáyiu nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. Te cuáháⁿ ndɨhɨ‑gá ndɨ ùxúú tnàhá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, 2ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú ñáyiu dɨ̀hɨ́ ní quide tátna‑gá ní xɨ́hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, ndɨhɨ ñáyiu tnàhá dava‑gá cuéhé ǔhú ní cùu. Te xíáⁿ tnàhá tucu ɨɨⁿ ñaha nàni Mariá Magdalèná, te ñaha‑áⁿ nǐ xɨ́hɨ ñaha ǔsá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑aⁿ ni cùu, te ní quee ñaha‑xi. 3Te tnàhá ɨɨⁿ ñaha nàni Juáná ñadɨ̀hɨ́ ɨɨⁿ tée nàni Chúza tée ní cunuu nǐ xinu cuechi vèhe té Hèrodés, ndɨhɨ ɨngá ñaha nàni Susaná nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ chindee ñàhá‑yu xii‑gá ndɨhɨ nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide vài‑gá tucu ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ. 4Te ío vài ñáyiu ndaa ñuú ní tacá‑yu núú ndécú Jèsús, te ní ngüíta‑gá ní cani‑gá ɨɨⁿ cuèndú núǔ‑yu cuèndá tecú tnùní‑yu tnúhu‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: 5—Ɨɨⁿ tée cuángacáⁿ‑dé trìú. Te òré ní ngüíta‑dé dǎngoyo‑dé trìú‑áⁿ te dava ní quene ndava ní ngava ndéé ichi, te ní xénihnu ñáyiu, te ní xiní tɨ́laá te ní nadatàcá‑güedɨ. 6Te dava ní ngava ñuhu yadi nǔú yɨ́hɨ́ vìhi yúú, te ní xínu‑xi dico núú sàcú‑ni nduu te ní yíchí‑xi, chi ñá túú cǒhyo yɨ̀hɨ. 7Te dava ní ngava núú yúcú ndɨ̌quɨ́ⁿ tnu ìñu, te ɨɨⁿnuu‑ni nǐ xínu‑xi ndɨhɨ tnu ìñu‑áⁿ, te tnu ìñu‑áⁿ nǐ dánáá‑xí nchàa triú sá nǐ xínu‑áⁿ. 8Dico dava trìú‑áⁿ nǐ ngava‑xi núú ndécú ñùhu cocoⁿ, te xíǎⁿ ní xínu‑xi te ní sahnu‑xi, te ío váha ní cuu, chi núú ɨ́ɨ́ⁿ‑ní trìú te ní nguɨ́hɨ yoco‑xi ɨɨⁿ cièndú trìú‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te níhi ní cáháⁿ‑gá ní xáhaⁿ tùcu‑gá xií‑yu: —Nchaa nchòhó ñáyiu ní xíndedóho tnúhu ní cáháⁿ‑í‑a, te ío váha chí cuǎha cuèndá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 9Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ nǔu nása quèe‑xi cuendú ní cani‑gá núú ñǎyiu. 10Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchòhó chi sa càchí tnúhu Yá Ndiǒxí xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ sá vǎtá quìní‑gá‑ndó, chi càchí tnúhu‑gá nàcuáa cada‑gá ndɨ́hu ndaha‑gǎ ñáyiu, dico dava‑gá ñáyiu càni‑í mee‑ni cuèndú núǔ‑yu, chi cuěi na quìní‑yu nchaa nàcuáa cuu dico nì vá cútnùní iní‑yu ná cuèndá ducaⁿ cùu, àdi cuéi na cùndedóho‑yu dico nì vá tècú tnùní‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 11Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Duha quèe‑xi cuendú ní cani‑í núú‑ndó, chi trìú ní sacáⁿ tée‑áⁿ cúú‑xí dàtná tnúhu Yá Ndiǒxí. 12Te trìú sá nǐ quene ndava ní ngava ndéé ichi‑áⁿ, xíǎⁿ cúú‑xí dàtná ñáyiu ní quée iní‑xi tnúhu Yá Ndiǒxí, dico sácuíhná cuǎháⁿ‑xi xòcani‑xi tnúhu‑gá iní‑yu cuèndá sá vǎ quɨ̀ndáá iní‑yu, te vá nánìhí tàhú‑yu. 13Te trìú sá nǐ ngava ñuhu yadi nǔú yɨ́hɨ́ vìhi yúú, xíǎⁿ cúú‑xí dàtná ñáyiu ní xíndedóho tnúhu Yá Ndiǒxí te dɨ́ɨ́ ìní ní tnɨɨ́‑yu tnúhu‑gá, dico òré ná dàcaháⁿ ñáhá yùcu ñávǎha xií‑yu nándɨ cadá‑yu, te dàña nihnú‑yu tnúhu‑gá chi ñá nìhí ndéě‑yu canchicúⁿ nihnú‑yu nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá. 14Te trìú sá nǐ ngava núú yúcú ndɨ̌quɨ́ⁿ tnu ìñu‑áⁿ, xíǎⁿ cúú‑xí dàtná ñáyiu ní tecú dóho‑xi tnúhu Yá Ndiǒxí, dico cuèé cuèé ní nacuanaá‑yu tnúhu‑gá, chi cuèndá mee‑ni sǎ cúú‑xí mèé‑yu ñùhu iní‑yu, ndɨhɨ cuèndá sá ǐo sàni iní‑yu cuu cuìcá‑yu, ndɨhɨ cuèndá sá ǐo cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu nchaa sá ìó ñuyíú‑a núu xíǎⁿ àúⁿ nǎ cuu ní xíndedóho‑yu tnúhu‑gá. 15Dico trìú sá nǐ ngava núú ndécú ñùhu cocoⁿ, xíǎⁿ cúú‑xí dàtná ñáyiu váha iní‑xi ní xíndedóho tnúhu Yá Ndiǒxí chi ñá túú dàña nihnú‑yu, te nɨ yùhu nɨ iní‑yu quìdé‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá. 16’Te ñá túú nì ɨɨⁿ ñáyiu tèñuhú‑yu ɨɨⁿ itɨ te dàdáhu‑yu, àdi chiváha‑yu ɨɨⁿ caha càmá, chi tàxi ndecú‑yu núú nǐnu cuèndá cutnùní núú nchàa ñáyiu ndècu vehe. 17Te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá ñǎ tècú tnùní ñáyiu vitna vá càchí‑ó sǎ vǎ tècú tnùní‑yu chi dacuéi sá tècú tnùní‑yu, te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu sá càchí‑ó cùu yuhu vitna vá cúú yùhu chi dacuɨtɨ́í sǎ quéé tǔu‑xi núú ñǎyiu. 18’Te chí cúndèdóho váha tnúhu na càháⁿ‑í‑a. Nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí ío‑gá cuita quɨndáá‑gá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá quɨ́hɨ́ⁿ, te nchaa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá uuⁿ‑gá cuita cuu sàá‑gá iní‑yu núú‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 19Te ní quexìo náná Jèsús ndɨhɨ cue ñaní‑gá vehe núú ndécú‑gǎ, te ñá ndácǔ‑yu cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá chi ío cuéhé ñǎyiu ndècu núú ndécú‑gǎ. 20Te ɨɨⁿ ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ dáyǎha‑yu tnúhu núú‑gǎ, te xǎhǎⁿ‑yu: —Ní quexìo náná‑n ndɨ̀hɨ cue ñaní‑n xǐnutnɨ́ɨ‑yu quehé, te cuìní‑yu cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 21Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Nchaa ñáyiu sàcúndedóho tnúhu Yá Ndiǒxí te quìdé‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu‑gá, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná nǎnà‑í ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu ní dáyǎha tnúhu núú‑gǎ‑áⁿ. 22Te ɨɨⁿ nduu ní quée Jèsús bàrcú ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Chí ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó ndàa ɨngá xio yuhu làgúná —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te cuáháⁿ‑güedé ndɨhɨ‑gá. 23Te nɨni ñùhu barcú ichi cuáháⁿ‑xi núú ndute ní xídí Jèsús. Te ní ngüíta‑xi níhi vìhi quene táchí te ta nàdachitú‑xi ndute xɨtɨ́ bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ, te sa cuìní‑nǎ‑xi quée naa bàrcú‑áⁿ xɨtɨ́ ndute ni cùu. 24Te ní sáháⁿ‑güedé núú cáá Jèsús xìdí‑gá, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¡Mèstrú, ndɨquɨ́ú ìní chi tà quée naa‑o cuǎháⁿ! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te Jèsús ní ndɨquɨ́ú ìní‑gá te ní ndacóo‑gá te ní tenàá‑gá táchí‑ǎⁿ ndɨhɨ ndute làgúná‑áⁿ, te ní ngüɨ́ñɨ́‑ni táchí‑ǎⁿ te ní nucúndecu nahi‑nǎ ndute làgúná‑áⁿ. 25Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Náa ñá túú sàndáá iní ñáhá ndìsa‑ndo xii‑í ǎⁿ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní cuñúhu‑güedé sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá ní xiní‑güedé, te ní yùhú‑güedé, te ní xítnàha‑güedé: —¿Te ná tée cùu tée‑a núu ní cáháⁿ‑ni‑dé te ní ngüɨ́ñɨ́ táchí te ní nucúndecu nahi‑ni ndùte lagúná‑a‑i? —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 26Te ní sáá‑gá ndɨhɨ‑güedé yucu cue tée ñuú Gàdará, te yɨ̀hɨ ndáá‑ni ndàa ɨngá xio làgúná‑áⁿ cáá dìstritú Galìleá. 27Te òré ní quene Jèsús xɨtɨ́ bàrcú te ní dáyátní ñàha ɨɨⁿ tée ñuú‑áⁿ xii‑gá, te yɨ̀hɨ ñaha tɨtnɨ́ espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑dé. Te ní cunaha ñà túú‑gǎ sácuǐhnu‑dé dóó‑dě, te ni ñà túú‑gǎ sácǔndecu‑dé vehe‑dé, chi da nchaa núú yɨ́ndǔxi ndɨ́yɨ quìde vehe‑dé. 28Te òré ní xiní‑dé Jèsús te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑gǎ, te cue espíritú yɨ́hɨ́ ñàha xii‑dé‑áⁿ nǐ quide‑xi níhi ní cáháⁿ‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —¿Ná cuèndá véxi‑ǒ Jèsús Déhe Dútú Ndiǒxí sàdɨ́‑n ìchi‑í‑i? Te càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ và dándòho ñaha‑n xii‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 29Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑dé cuèndá sá Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha sá ná quèe ñaha‑xi xii‑dé. Te nchaa xíǎⁿ ní xóo dacàháⁿ‑xi iní‑dé nándɨ sá nǐ xóo cada‑dé nǔu ní xóo dacùtu ñaha‑güedé cadèná xii‑dé cuèndá sá ñà túú‑gǎ ná cada‑dé, te ní xóo cundeé ñáhá‑güedě, dico cuěi ducaⁿ dico ní xóo dandàva‑ni‑dé cadèná, te cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ nǐ xóo dacùnu ñaha‑xi xii‑dé ní xóo quɨ́hɨ́ⁿ‑dé xɨtɨ́ yucu. 30Te Jèsús ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑dě, te xáhaⁿ‑gǎ: —¿Nása nàni‑n‑i? —cachí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. Te ní xáhaⁿ‑dě: —Vài Sandadú nánì‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑gá cuèndá sá ǐo cuéhé espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii‑dé. 31Te nchaa espíritú‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndàhú‑xi núú Jèsús sá vǎ téndàha ñaha‑gá xii‑xi quɨ́hɨ́ⁿ‑xi núú ùhú núú ndàhú. 32Te dɨu‑ni yatni yucu núú ndécú Jèsús‑áⁿ yɨ́hɨ́ vài cuchí xǐxexi‑güedɨ, te nchaa espíritú‑áⁿ nǐ cáháⁿ ndàhú‑xi núú‑gǎ sá ná dàña‑gá quɨ́hu‑xi yɨquɨ cùñú nchaa cùchí‑áⁿ, te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ sá cúú quɨ̌hu‑xi yɨquɨ cùñú‑güedɨ. 33Te ní quee ñaha nchàa espíritú‑áⁿ xii tée‑áⁿ, te ní quɨ́hu‑xi nchaa cùchí‑áⁿ, te cùchí‑áⁿ nǐ xinu‑güedɨ duha ní quée‑güedɨ ndàa núú dèhvá yuhu làgúná‑áⁿ, te ní ngaunihnu‑güedɨ xɨtɨ́ ndute te ní ndɨhɨ‑güedɨ ní cáhá. 34Te òré ní xiní cue tée xìto cuchí‑áⁿ nàcuáa ní cuu te ní yùhú‑güedé ní xinu‑güedé, te ní sáháⁿ‑güedé ní cani‑güedé cuèndú núú cuè ñáyiu ndècu xɨtɨ́ ñuú, ndɨhɨ núú cuè ñáyiu ndècu xɨtɨ́ yucu. 35Te nchaa ñáyiu ní níhí tnǔhu ní queé‑yu cuáháⁿ ndéhě‑yu nàcuáa ní cuu. Te òré ní quexìó‑yu núú ndécú Jèsús, te ní xiní‑yu tée ní xɨ́hɨ ñaha cuè espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ núcǒo‑dé núú sàhá Jèsús, te nìhnu‑ná‑dé dóó‑dě, te nùcóo‑dé dàtná ɨɨⁿ ñáyiu váha, te ní yùhú‑yu òré ní xiní ñáhǎ‑yu xii‑dé. 36Te nchaa ñáyiu ní xiní nàcuáa ní cuu ní ndúha tée yɨ̀hɨ ñaha cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ ní cùu ní caní‑yu cuèndú núú nchàa ñáyiu ní quexìo‑áⁿ nàcuáa ní cuu ní ndúha tée‑áⁿ ndɨhɨ nàcuáa ní cuu cuèndá nchaa cùchí‑áⁿ. 37Te sá dúcáⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu nàcuáa ní cuu, núu nchaa ñáyiu ñuú Gàdará ío ní yùhú‑yu te ní ngüíta‑yu càháⁿ ndàhú‑yu núú Jèsús sá ná nùhú‑gá nǔu ndèé ichi véxi‑gá. Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑yu núu cuáháⁿ‑gá núú ndécú bàrcú. Te òré ndée‑gá bàrcú‑áⁿ nǔhú‑gá 38ní ngüíta tée ní xɨ́hɨ ñaha cuè espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha càháⁿ ndàhú‑dé núú‑gǎ nǔu vá cúndèe iní‑gá quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑dé, dico Jèsús ní quide ndee ìní ñáhá‑ni‑gǎ xii‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ: 39—Cuanùhú vehe‑n, te cani‑n cuèndú núú nchàa ñáyiu sá ǐo càhnu cuu nchaa sá vǎha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te tée‑áⁿ nǐ xica‑dé cuánuhú‑dé te ní ngüíta‑dé ní cani‑dé cuèndú núú nchàa ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuú sá ǐo càhnu cuu nchaa sá vǎha ní quide ñaha Jèsús xii‑dé. 40Te òré ní ndexìo Jesús ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te ñáyiu xǐndecu xíáⁿ sa ndètu cahnu ñaha‑ná‑yu, te ío váha ní cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá òré ní nasáá‑gá. 41Te ɨɨⁿ tée tàxi tnuní veñúhu ní quexìo‑dé núú ndécú Jèsús, te tée‑áⁿ nání‑dě Jàirú, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑gǎ càháⁿ ndàhú‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑ó vèhe‑í cada tátna‑n děhe yoco‑ǐ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 42Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě chi ndècu ɨɨⁿ dii‑ni déhe yoco‑dě, te ndècu‑xi datná úxúú cuíá‑xi, te càhú víhí tnàhá‑xi cùhú‑xi te cuìní‑xi cuú‑xi. Te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ tée‑áⁿ, te ío vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ, te dàdehnde ñaha‑ná‑yu xii‑gá ní cùu. 43Te tnuú nchaa ñáyiu‑áⁿ ñútnàhá ɨɨⁿ ñaha cùhú, te ñaha‑áⁿ sà ní cuu úxúú cuíá sǎ cùhú‑aⁿ ngòyo ñaha nɨ́ñɨ́ xii‑aⁿ, te ío cuéhé dǐhúⁿ nǐ cuu dàndoñuhu‑aⁿ chi ní nadico‑aⁿ nchàa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑aⁿ cuendá ní níhí‑aⁿ díhúⁿ nǐ queheⁿ nchaa ñáyiu ní quide tátna ñaha xìi‑aⁿ, dico ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu ñá túú ní ndàcú‑yu ndúha‑aⁿ. 44Te ní sáháⁿ ndehe yatni‑aⁿ ndàa sátá Jèsús, te ní tnándeé‑aⁿ luha yuhu dǒó‑gǎ te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha‑aⁿ. 45Te Jèsús ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núǔ‑yu, te xáhaⁿ‑gǎ: —¿Ndědacàa‑ndo ní tnándeé ñáhá xìi‑í? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te nchaá‑yu ní xáhǎⁿ‑yu sá nǐ ɨɨ́ⁿ‑yu ñá túú ní tnǎndeé ñáhá xìi‑gá. Te té Pèlú ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, ndèhe‑n sá váí ñǎyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑n, te xio xio dàdehnde ñahá‑yu, te xìcáⁿ tnúhú‑gǎ‑n yòo ní tnándeé ñáhá xìi‑n —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 46Dico Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Dico dɨu ɨɨⁿ‑ndo nǐ tnándeé ñáhá xìi‑í, chi ní cutnùní iní‑í sá ɨ̀ɨⁿ ñáyiu cùhú ní tnándeé ñáhá xìi‑í te ní ndúha‑yu —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 47Te sátá nǐ xiní ñaha‑áⁿ sǎ nǐ cutnùní iní Jèsús sá nǐ tnándeé ñáhá‑áⁿ xìi‑gá, te yùhú yùhú‑aⁿ ní sáhá‑aⁿ ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑áⁿ nǔú‑gǎ, te ní náhmá‑aⁿ núú‑gǎ, ndɨhɨ núú nchàa ñáyiu ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide‑aⁿ ní tnándeé‑aⁿ‑gá, ndɨhɨ cuèndá sá òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha‑aⁿ. 48Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ: —Yòhó ñaha cùhú, ní sándáá iní ñáhá‑n xìi‑í nǔu ní ndúha‑n, te cuanùhú vitna te ñá túú‑gǎ ná cani iní‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 49Te càháⁿ dúcáⁿ‑ní Jèsús ní sáá ɨɨⁿ tée xìnu cuechi vehe té Jàirú tée tàxi tnuní veñúhu, te xǎhaⁿ těe xìnu cuechi‑áⁿ xii‑dé: —Sa ní xíhí déhe‑n, vá chíchìuⁿ‑gá‑n Mèstrú —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 50Te sá dúcáⁿ xǎhaⁿ těe xìnu cuechi‑áⁿ xii té Jàirú ní tecú dóho Jèsús, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Vá ndɨ̀hú iní‑n, quɨndáá iní ñáhá‑ní‑n xìi‑í te ndúha déhe‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 51Te òré ní sáá‑gá vehe té Jàirú te ñá ní dàña‑gá quɨ́hu ñáyiu cùtexínu, núu té Pèlú‑ni ndɨhɨ té Jàcobó‑ni, ndɨhɨ té Juàá‑ni, ndɨhɨ tǎtá ndɨhɨ nǎná‑ni xǐchí nǐ xíhí‑áⁿ cuǎnguɨhu ndɨhɨ‑gá xɨtɨ́ vehe. 52Te nchaa ñáyiu sa xíndecu vehe‑dé‑áⁿ xǐndáhyú‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu cuèndá sá nǐ xíhí‑xi. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Vá ndàhyú‑ndó, chi dìcó‑ni xìdí‑xi ñá túú ní xǐhí‑xi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 53Te ní sácú ndeé ñáhǎ‑yu xii‑gá, chi sá cúú‑xí mèé‑yu chi ní xíhí ndisa xíchí‑ǎⁿ. 54Te Jèsús ní tnɨɨ‑gá ndaha xíchí nǐ xíhí‑áⁿ, te níhi ní cáháⁿ‑gá, te xáhaⁿ‑gǎ: —Xíchí cuéchí, ndacóo —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ. 55Te xíchí‑ǎⁿ nǐ ndoto‑xi, te òré‑ni ní ndacóo‑xi, te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ sá ná cuǎñàhá‑yu sá cáxí‑xí. 56Te tǎtá‑xi ndɨhɨ nǎná‑xi súúní nǐ cuñúhu‑yu sá dúcáⁿ nǐ dándótó ñàha Jesús xii‑xi, te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu sá vǎ yǒo ɨɨⁿ cúñàhá‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\