SAN MARCOS 12

1Te Jèsús ní ngüíta‑gá cání‑gǎ ɨɨⁿ cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa tecú tnùní‑yu tnúhu‑gá, te xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Ɨɨⁿ tée ní nacúxi‑dé mee‑ni yòho yaha stilé núú ñúhú‑dě, te ní chidoco‑dě cuèndá sá vǎ cúú dàñú, te ní cadúha‑dé núú quíhní‑dě ndéhé yoho yàha stilé‑áⁿ òré ná cùu, te ní cadúha‑dé ɨɨⁿ xíto dùcúⁿ núú cáúndòdo cue tée coto yoho yàha stilé‑áⁿ. ’Te ní sáá ɨɨⁿ nduu quèe‑dé quɨ́ngaca cuu xica‑dě vài nduu, te ní dándǒo ndaha‑dě sá nǐ xitu‑dé‑áⁿ xii ɨɨⁿ ǔú cue tée càháⁿ ndɨhɨ‑dé cuèndá cada chìuⁿ‑güedé, te ní ndatnúhu‑güedé sá òré ná cúú te cuu cuèndá dava‑güedé te ducaⁿ te ní quee‑dé cuáháⁿ‑dé. 2Te sátá nǐ sáá nduu nǐ cuu ndéhé yoho yàha stilé sá nǐ xitu‑dé‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě xii ɨɨⁿ tée xìnu cuechi núú‑dě: “Cuàháⁿ cácáⁿ‑n sǎ cúú cuèndá‑í núú cuè tée ní dándǒo ndàha‑í nchaa yoho yàha stilé sá nǐ xitu‑í‑áⁿ”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. Te tée xìnu cuechi‑áⁿ nǐ xica‑dé cuáháⁿ‑dé. 3Te cue tée‑áⁿ nǐ tnɨɨ‑güedé tée xìnu cuechi‑áⁿ, te ní caniha‑güedě xii‑dé, te dǎtnùní ní nacuícúⁿ ñáhá‑güedě, te ñá túú tnàhí ná ní sǎñaha‑güedě. 4Te tée cùu xítohó yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ tendaha tùcu‑dé ɨngá tée xìnu cuechi núú‑dě cuáháⁿ‑dé. Te òré ní quexìo tée xìnu cuechi‑áⁿ te cue tée‑áⁿ nǐ sáha ñaha‑güedě yúú xii‑dé, te ní táhú‑güedě dɨ́quɨ́‑dě, te ní xícuèhé ñáhá‑güedě xii‑dé. 5Te tée cùu xítohó nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ tendaha tùcu‑dé ɨngá tée xìnu cuechi núú‑dě cuáháⁿ‑dé núú cuè tée‑áⁿ, dico tée‑áⁿ òré ní quexìo‑dé te ní sahni ñaha‑güedě xii‑dé. Te tée cùu xítohó nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ tendaha‑dě vài‑gá cue tée xìnu cuechi núú‑dě cuáháⁿ ngácáⁿ‑güedé sá cúú cuèndá‑dé ní cùu dico dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide ñaha tùcu cue tée ndèé nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ xii‑güedé, chi dava‑güedé ní caniha‑güedě te dava‑güedé ní sahni ñaha‑güedě. 6’Te tée cùu xítohó nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿdii‑ná tée tendaha‑dě quɨ́hɨ́ⁿ núú cuè tée ní dándǒo ndaha‑dě sá nǐ xitu‑dé‑áⁿ, te tée tendaha‑dě‑áⁿ cúú‑dě déhe ducuⁿ‑dé, te ío cùu iní ñáhá‑dě. Te ní sani iní‑dé: “Váha‑gá nǔu tendaha‑ǐ déhe‑í‑a núhú‑dé, chi òré quiní ñáhá‑güedě xii‑dé te cànehe‑güedé sá yɨ́ñùhu núú‑dě”, duha ní sani iní‑dé. Te ducaⁿ te ní xáhaⁿ‑dě xii déhe‑dé‑áⁿ sǎ nùhú‑dé, te tée‑áⁿ cuǎnuhú‑dé cuáháⁿ ngácáⁿ‑dé sá cúú cuèndá tǎtá‑dě núú cuè tée‑áⁿ. 7Dico òré ní xiní cue tée quìde chiuⁿ‑áⁿ děhe tée cùu xítohó nchaa yoho yàha stilé‑áⁿ, te ní xítnàha‑güedé: “Tée‑ǎⁿ tée véxi nduu táhú ñuhu‑a ndɨhɨ sá cáá nǔú‑xi, dico cahni‑o‑dě te mee‑o ndùu táhú‑ó sǎ ndúú tǎhú‑dě”, duha ní xítnàha‑güedé. 8Te ní tnɨɨ‑güedé tée‑áⁿ, te ní sahni ñaha‑güedě, te ní dáquéné‑güedě yɨquɨ cùñú‑dé ɨɨⁿ xio yuhu ñùhu núú cáá yòho yaha stilé‑áⁿ —duha cuáháⁿ cuèndú ní cani Jèsús núǔ‑yu. 9Te Jèsús ní xáhaⁿ tùcu‑gá xií‑yu: —¿Te nchòhó sa cùtnuní iní‑ndó nàcuáa cada xítohó ñuhu‑áⁿ ǎⁿ? Chi núhú‑dé te cahni‑dé cue tée‑áⁿ te dàndóo ndaha‑dě ñuhu‑dé xii cue tée cùtnuní iní‑dé cada ndáá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 10Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xií‑yu: —Te nchòhó, náa ñá túú dàcuaha‑ndo núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Yúú sǎ nǐ dáquéé tɨ̌hú cue tée dàcaa vehe, ní cuu‑xi yúú cúnùu vitna. 11Chi mee Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ nǐ cachí‑gá cunduu, te cùu‑xi ɨɨⁿ sá ǐo cùñúhu‑o vìtna. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí Jèsús xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 12Te cue tée ní xíndedóho nàcuáa ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑gá ní cuiní‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá ní cùu, chi ní cutnùní iní‑güedé sá cuèndá‑güedé ní cáháⁿ‑gá, dico ní yùhú‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá cuèndá sá ǐo vài ñáyiu, te ná ìó ná cada ñàhá‑yu xii‑güedé ní sani iní‑güedé, te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé. 13Te sátá nǐ xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé, te ní tendaha‑güedě ɨɨⁿ ǔú cue tée cùu fariséú, ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú cue tée cùndɨhɨ té Hèrodés cuáháⁿ‑güedé núú ndécú Jèsús ndúcú‑güedě nàcuáa cada‑güedé datɨ̀cánuu ñaha‑güedě xii‑gá núú tnǔhu càháⁿ‑gá. 14Te cue tée‑áⁿ nǐ quexìo‑güedé núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, cùtnuní iní‑ndɨ́ sá ǐo ndáá càháⁿ‑n, te ñá túú quìde cuendá‑n nàcuáa càháⁿ ñáyiu, te cuěi ndědani càá‑yu ɨɨⁿ‑ni càháⁿ‑n ndɨ̀hɨ́‑yu chi ñá túú quìde cuendá‑n cuěi ná ñáyiu cùú‑yu, te càháⁿ ndáá‑n nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecu‑o ñùyíú‑a. Te cachí tnúhu xii‑ndɨ́ nǔu váha‑ni quìde‑ndɨ́ sá chǎhu‑ndɨ́ té Cèsár tée ío cùnuu cuendá impuèstú ǎⁿ ñǎhá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 15Dico Jèsús ní cutnùní iní‑gá sá xító ndèé ñáhá‑güedě xii‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Ná cuèndá ducaⁿ xìto ndeé ñáhá‑ndó xìi‑í? Chí dánèhé ñáhá xìi‑í ɨɨⁿ díhúⁿ sǎ chǎhu‑ndo cuèndá impuèstú te núu nása càa —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 16Te cue tée‑áⁿ nǐ dánèhé ñáhá‑güedě xii‑gá ɨɨⁿ díhúⁿ sǎ chǎhu‑güedé cuèndá impuèstú. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí càchí tnúhu xii‑í nǔu yoo núú‑xi ndèé ndɨhɨ yoo dɨ̀u‑xi ndeé —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Núú tě Cèsár ndèé ndɨhɨ dɨ̀u‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 17Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te núu ducaⁿ te chí nácuǎha té Cèsár sá cúú cuèndá‑dé, te sá cúú cuèndá méé Yǎ Ndiǒxí te xíǎⁿ nacuáha‑ndo‑gǎ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te cue tée‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑güedé sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá. 18Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo ɨɨⁿ úú cue tée cùu saducéú núú ndécú Jèsús, te cue tée‑áⁿ ñǎ túú sàndáá iní‑güedé sá ndótó cuè ñáyiu ní xíhí, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: 19—Mèstrú, ndíi Moìsés càchí ndíi núú tùtú ndíi ndècu vitna sá nǔu ɨɨⁿ tée na cùú‑dé te quendóo ñadɨ̀hɨ́‑dé, te núu ñá túú ní xǒo déhe‑dé ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé‑áⁿ, te tée cùu ñaní‑dé naqueheⁿ‑dé ñaha ní quendóo quèé‑áⁿ cuèndá coo déhe‑dé ndɨhɨ‑aⁿ cuèndá tée ní xíhí‑áⁿ. 20Te ní xíndecu úsá tnàhá cue tée mee‑ni ndɨ̀ ñaní‑güedé. Te tée díhna ní níhí ñadɨ̀hɨ́‑dé, te ñá túú ní cùdíi‑dé cundecu‑dé chi ní xíhí‑dé, te ni ɨ̀ɨⁿ déhe‑dé ñá túú ní xǒo ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé. 21Te tée cùu uú ní naqueheⁿ‑dé ñaha ní quendóo quèé‑áⁿ, dico ní xíhí tucu‑dé, te ni ɨ̀ɨⁿ tucu déhe‑dé ñá túú ní xǒo ndɨhɨ ñaha‑áⁿ. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ xíhí tée cùu uní. 22Te ní xínu ndɨ ùsá‑güedé ní cándeca ñaha‑güedě xii ñaha‑áⁿ, dico ni ɨ̀ɨⁿ‑güedé ñá túú ní xǒo déhe‑güedé ndɨhɨ‑aⁿ, te ní ndɨhɨ‑güedé ní xíhí te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná ní xíhí tnàhá ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ. 23Te na sàá nduu ndòto‑güedé ndɨhɨ ñaha‑ǎⁿ, ¿te ndědacàa‑güedé ñadɨ̀hɨ́‑güedé cuu‑aⁿ‑i? Chi ndɨ ùsá‑güedé ní cándeca ñaha‑güedě xii‑aⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 24Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ní xíta nchòhó tnúhu càháⁿ‑ndó, chi ñá túú xìní‑ndó nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá, te ni ñà túú xìní‑ndó sǎ dɨ́ú‑gǎ ndácú‑gǎ quídé‑gǎ nchaandɨ túhú sá vǎha. 25Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ òré ná sàá nduu ndòto nchaa ñáyiu ní xíhí, te dàvá‑áⁿ vǎ yǒo‑gá dasaⁿ děhe yoco‑xi chi vá yǒo‑gá candeca tnàha, chi na ndòtó‑yu te cuu‑ná‑yu dàtná cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. 26Te núu nchòhó cuìní‑ndó cǎháⁿ‑ndó cuèndá nchaa ñáyiu ndoto, te díhna‑gá dacuàha‑ndo nacuáa ní chídó tnùní ndíi Moìsés núú tùtú ndíi ni cùu. Chi dɨu núú tùtú ndíi càháⁿ‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi cútnàhá ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ ɨɨⁿ xichi núú níhnú tnùtaú nchìcúⁿ ñuhú. Te duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi: “Yúhú cúù‑í Ndiǒxí tě Àbrahám, ndɨhɨ té Isàác, ndɨhɨ té Jàcób”, duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi càchí‑xi núú tùtú ndíi. 27Te Yá Ndiǒxí ñá túú cùu‑gá Ndiǒxí cue ñáyiu ní xíhí, chi cùu‑gá Ndiǒxí cue ñáyiu xǐndecu vǐvú, núu xíǎⁿ nchòhó ío xǐta‑ndo tnǔhu càháⁿ‑ndó. Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá cuèndá cue tée‑áⁿ, te xíǎⁿ cútnùní sá cuěi ní xíhí‑güedé sá cúú‑xí tnàha ñáyiu‑güedé, dico ndècu vívú‑güedě sá cúú‑xí‑gǎ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 28Te tnàhá ɨɨⁿ tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ndèdóho‑dé nchaa tnúhu càháⁿ Jèsús ndɨhɨ cue tée cùu saducéú‑áⁿ, te ndèdóho‑dé sá sǔúní vǎha nìhí‑gá tnúhu nàdanchocáva‑gá. Te ní sándehe yatni‑dé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Cachí tnúhu xii‑í ndědacàa tnúhu sá nǐ cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ío‑gá cúnùu cuu díhna —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 29Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Duha càháⁿ tnúhu sá ǐo‑gá cúnùu: “Nchòhó ñáyiu isràél ío váha chí cúndèdóho tnúhu‑a. Ɨɨⁿdìi díí‑ni Yá Ndiǒxí ndécú, te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Ndiǒxí‑ó. 30Te cuu iní‑ndó Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Ndiǒxí‑ndó nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó, te cani iní‑ndó càda‑ndo datná cuìní méé‑gǎ, te mee‑ni tnǔhu váha cani iní‑ndó cuèndá cuu vii cuu váha‑ndo nǔú‑gǎ, te coo iní‑ndó càda‑ndo nacuáa cuu váha iní‑gá”, duha càháⁿ tnúhu sá ǐo‑gá cúnùu. 31Te duha càháⁿ tucu ɨngá tnúhu cùu uú sá ǐo cùnuu: “Cuu iní‑ndó tnàha ñáyiu‑ndo dàtná cúú ìní‑ndó mèe‑ndo”, duha càháⁿ tnúhu cùu uú‑áⁿ. Te úú duha‑ni tnúhu‑a cùu‑xi tnúhu sá ǐo‑gá cúnùu —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 32Te tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, váha‑ni càháⁿ‑n chi ndáá sá ɨ̀ɨⁿdii‑ni Yá Ndiǒxí ndécú, te ñá túú‑gǎ ndèé ndécú ɨ̀ngá ndiǒxí. 33Te dàtná ní cachí‑n sǎ nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ó cùu iní‑ó Yǎ Ndiǒxí, te cani iní‑ó càda‑o nacuáa cuu vii cuu váha iní‑gá te ío vii ío váha cuu iní‑ó dàtná cuìní méé‑gǎ, te coo iní‑ó càda‑o nacuáa cuu váha iní‑gá, te cuu iní‑ó cuè tnaha ñáyiu‑o dàtná cúú ìní‑ó mèe‑o. Te nchaa xíǎⁿ ío‑gá xíní ñùhu‑xi cada‑o dacúúxí sǎ cuǎñaha‑o quɨ̀tɨ cahni‑güedé te cáyú‑dɨ nduu táhú ñáhá Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ dàcúúxí nchàa dava‑gá sá sǎñaha‑o ndùu táhú‑gǎ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 34Te sá dúcáⁿ ǐo váha ndùu tnúhu ní cáháⁿ tée‑áⁿ, núu ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé: —Luha‑ná cúmǎní xii‑n te ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii tée‑áⁿ, núu vá yǒo ɨɨⁿ‑gá ní cùyɨɨ nágá tnúhu nducu tnǔhu‑yu núú‑gǎ. 35Te Jèsús yɨ́hɨ́‑gǎ xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu danehé‑gá ñáyiu, te xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés càchí‑güedé sá Crìstú Yaá tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a cùu‑gá déhe ndíi Dàvií, te ndíi‑áⁿ nǐ cunaha vìhi ní xíhí ndíi. ¿Te ná cuèndá ducaⁿ càháⁿ‑güedé? 36Te mee ndǐi Dàvií‑áⁿ nǐ dácáhú ìní ñáhá Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii ndíi nàcuáa cáháⁿ ndíi, te duha ní cachí ndíi: Dútú Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii Yaá cúú Xǐtohó‑í: “Ngóo xio cùha‑í, te yúhú cada‑í te nchaa sá cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑n canehe‑xi sá yɨ́ñùhu núú‑n.” Duha ní xáhaⁿ Dǔtú Ndiǒxí xii Yaá cúú Xǐtohó‑í. Duha ní cachí ndíi. 37¿Te nása cùu Cristú déhe ndíi Dàvií, te mee ndǐi ní cachí ndíi sá cúú‑gǎ Xítohó ndíi? —càchí Jèsús xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te ío cuéhé ñǎyiu ní xíndedóho nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑gá, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu ní xíndedóho ñàhá‑yu xii‑gá. 38Te òré dánèhé ñáhá Jèsús xii cue ñáyiu, te xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Cada cuèndá‑ndó vǎ cádá‑ndó dàtná quídé cuè tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, chi cue tée‑áⁿ tnàhá iní‑güedé cuihnu‑güedé dóó nání sǎ sácuǐhnu cue tée cùnuu‑gá te cuìní‑güedé sá méé‑ní ndɨ̀hɨ tnúhu yɨñùhu cáháⁿ ndɨhɨ ñaha ñáyiu xii‑güedé nchaa núú xícá cùu‑güedé. 39Te nàcáxi‑güedé xìlé sácǒo nchihi cue tée cùnuu‑gá xɨtɨ́ veñúhu sàcóo nchihi‑güedé. Te ducaⁿ‑ni quìde‑güedé cuěi òré quɨ́hu‑güedé mèsá caxi‑güedé òré ndécú‑güedě ɨɨⁿ vico, chi mee‑ni nǔú sácǒo cue tée cùnuu cuiní‑güedé coo‑güedé. 40Te quèndeé‑güedé vehe nchaa ñáyiu quèé, te ío naha càháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí dàndahú‑güedé méé‑güedě sá ǐo quìde ndáá‑güedé cuèndá sá cuìní‑güedé cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá‑güedé. Te sá dúcáⁿ quìde‑güedé te ío‑gá ndoho‑güedé núú ùhú núú ndàhú dàcúúxí dàva‑gá ñáyiu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 41Te nùcóo Jèsús xɨtɨ́ veñúhu yatni núú ndécú àlcanciá te ndèhe‑gá xǐdáquěe ñáyiu díhúⁿ xɨtɨ́ alcancìá‑áⁿ, te tnàhá cue ñáyiu cuica xǐdáquěe‑yu vài díhúⁿ. 42Te ní quexìo ɨɨⁿ ñaha ndahú ñaha quèé, te ndèhe‑gá ní dáquěe‑aⁿ úú tnàhá díhúⁿ còbrí xɨtɨ́ alcancìá, te díhúⁿ‑ǎⁿ ǐo sacú yáhu‑xi. 43Te Jèsús ní cana‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ñàha ndahú ñaha quèé‑a ío‑gá nándɨ̌hɨ díhúⁿ nǐ dáquěe‑aⁿ xɨtɨ́ alcancìá dàcúúxí dǐhúⁿ nǐ dáquěe dava‑gá‑yu. 44Chi nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ dáquěe‑yu mee‑nǎ díhúⁿ sǎ nǐ quendóo‑ná, dico ñaha quèé‑a cuěi ndàhú‑aⁿ dico ní dáquěe‑aⁿ nɨhìí díhúⁿ sǎ cuááⁿ sǎ cáxí‑áⁿ ní cùu —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\