SAN MARCOS 13

1Te òré ní ndee Jèsús xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, te ɨɨⁿ tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —¡Mèstrú, cundehe nǎ ío vii ní sáá veñúhu‑aⁿ ndɨhɨ nchaa vehe nèhe tnaha ndɨhɨ‑xi, te ío vii ndǎa nchaa yúú yɨ́hɨ́! —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 2Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Nchaa nàcuáa càa nchaa vehe sá cúñǔhu‑n‑a vìtna sáá nduu te vá cúndùu‑gá‑xi dàtná cáá‑xí vìtna, chi ni ɨ̀ɨⁿ‑gá yúú vǎ códó nchìhi tnaha‑xi, chi ndɨhɨ ngoyo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 3Te Jèsús ní xica‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑güedé yucu nàni Olívú, te yucu Òlívú‑áⁿ tǔu ndáá núú cáá vèñúhu càhnu sá ǐo cùnuu. Te Jèsús ní quexìo‑gá ndɨhɨ‑güedé yucu Òlívú‑áⁿ, te xíáⁿ nǐ ngóo‑gá te núú núcǒo‑gá‑áⁿ nǐ sáháⁿ té Pèlú ndɨhɨ té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá ndɨhɨ té Ndrǐxí, te dayuhu nǐ xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: 4—Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ nduu dùcaⁿ cada‑xi ngoyo veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu, àdi nándɨ cùu sá cádá‑xí cuèndá cutnùní iní‑ndɨ́ sá sà ta cuyatni nduu ducaⁿ cada‑xi —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 5Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ yǒo dandàhú ñáhá xìi‑ndo. 6Chi ío cuéhé cue tée coo ñuyíú te danàni‑güedé méé‑güedě dàtná nánì‑í, te cachí‑güedé: “Yúhú cúù‑í Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, duha cachí‑güedé. Te sá dúcáⁿ cǎháⁿ‑güedé te ío vài ñáyiu dandàhú‑güedé. 7’Te òré ná nìhí‑ndó tnǔhu sá nàá‑güedé nděni ní cuu, te vá yùhú‑ndó chi dacuɨtɨ́í sǎ dúcáⁿ càda‑xi, dico vátá sàá‑gá nduu nàa ñuyíú òré ducaⁿ càda‑xi. 8Chi cue tée ɨɨⁿ nàcióⁿ nàá‑güedé ndɨhɨ cue tée ɨngá nàcióⁿ, te tɨtnɨ́ ñuú ngüíta‑güedé nàá‑güedé, te tɨtnɨ́ xichi ñuyíú nǐhi vìhi tnáa, te tɨtnɨ́ tucu xichi ñuyíú coo tnamá, te ío‑gá cuéhé sǎ yǎha ñáyiu. Te nchaa sá dúcáⁿ càda‑xi‑áⁿ cúú‑xí tnǔndòho sá vítná vǎha váha quèsaha‑xi sácúú‑xí cuè ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. 9’Dico nchòhó ío quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo, chi nchaa ñáyiu na cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu xii dava‑ndo nǔú cuè tée cùchiuⁿ, te candeca ñaha‑güedě xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ xɨtɨ́ veñúhu‑güedé, te yàcáⁿ caniha‑güedě xii‑ndo. Te quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó nǔú cuè tée yɨ̀ndaha nacióⁿ àdi núú dàva‑gá cue tée cùnuu sá cuèndá‑í, te nchòhó níhí‑ndó nàcuáa cada‑ndo cǎháⁿ váha‑ndo cuèndá‑í núú‑güedě. 10Te cùmání‑gǎ sáá nduu nàa ñuyíú‑a te sa cuténuu tnúhu‑í nɨ càa xico ñuyíú‑a, te tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑xi nàcuáa naníhí tǎhú ñǎyiu. 11Te òré ná càndeca ñaha ñáyiu xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ núú cuè tée cùchiuⁿ cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu, te òré vátá sàá‑gá‑ndó nǔú‑güedě te vá cání ìní‑ndó nǔu nása cunduu tnúhu cúñaha‑ndo xìi‑güedé. Chi òré‑nǎ te Yá Ndiǒxí dacàhu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo nǎsa cunduu tnúhu cúñaha‑ndo xìi‑güedé, te dɨu‑ni tnúhu sá dácàhu iní ñáhá‑gǎ‑áⁿ cǔñaha‑ndo xìi‑güedé. Te ñá dɨ́ú mèe‑ndo cáháⁿ‑ndó chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí cáháⁿ‑xi yuhu‑ndo. 12Te dava cue tée cuáha cuèndá‑güedé ñaní‑güedé núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá cahni ñaha‑güedě. Te dava cue tée cùu tátá dɨu‑ni ducaⁿ càda‑güedé cuáha cuèndá‑güedé déhe‑güedé núú cuè tée cùchiuⁿ. Te dava cue tée cùu déhe cuu úhú iní‑güedé tǎtá‑güedě ndɨhɨ nǎná‑güedě, te cuáha cuèndá ñáhá‑güedě xií‑yu núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá cahni ñaha‑güedě xií‑yu. 13Te ío cuéhé ñǎyiu cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo sǎ cuèndá‑í, dico nchaa nchòhó ñáyiu na càda ndee‑ni iní canchicúⁿ nihnu ñaha‑ni xìi‑í te naníhí tàhú‑ndó. 14’Te ndíi Dàniél tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi núú tùtú ndíi cuèndá ɨɨⁿ sá dáquèe tɨ́hú Yǎ Ndiǒxí cundecu ɨɨⁿ xichi núú ñà túú tàú‑xi cundecu‑xi, te xíǎⁿ cada‑xi sá vǎ cúndècu‑gá ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu xíáⁿ. Te cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa ní cáháⁿ ndíi, chi nduu na quìní‑ndó xǐǎⁿ cundecu‑xi ɨɨⁿ xichi núú ñà túú tàú‑xi cundecu‑xi, te dàvá‑áⁿ nchaa ñáyiu xǐndecu distrìtú Jùdeá xíní ñùhu‑xi cunú‑yu quɨ́hɨ́ⁿ‑yu xɨtɨ́ yucu. 15Te nchaa ñáyiu ndáa ndódó dɨ̀quɨ́ véhé‑xí vǎ ndɨ̌hu‑gá‑yu vehé‑yu quehéⁿ‑yu ɨɨⁿ ndachìúⁿ‑yu canehé‑yu quɨ́hɨ́ⁿ. 16Te nchaa ñáyiu cuáháⁿ yucu ni vǎ nùhú‑gá‑yu vehé‑yu cúnúquehéⁿ‑yu dóǒ‑yu. 17¡Te ndàhú ní cuu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñúhú děhe‑xi, ndɨhɨ cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ xǐndeca déhe vitna sàdi na saá nduu dùcaⁿ cada‑xi! 18Te nchòhó ío chí càcáⁿ táhú nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ dúcáⁿ ndòho‑ndo yóó quídé vǐxiⁿ‑xi. 19Chi dàvá‑áⁿ coo tnúndòho cahnu vihi ñuyíú, te vátá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ nděé cútnàhá ní cadúha Yá Ndiǒxí ñuyíú, chi dɨu‑ni dàvá‑áⁿ coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ, te ni nǔú cuàháⁿ núú věxi vá cóó‑gǎ tnúndòho‑áⁿ. 20Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá sá vǎ ǐo vài nduu coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ ñuyíú sǎ cuèndá nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá. Te núu vài nduu na coo tnúndòho‑áⁿ, te vá yǒo cácu nihnu. 21’Te dàvá‑áⁿ cǔñaha ñǎyiu xii‑ndo: “Chí cúndèhe iha, chi iha ní quexìo Cristú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a”, duha cúñàhá‑yu xii‑ndo. Àdi quesahá‑yu: “Chí cúndèhe yacáⁿ chi yàcáⁿ ndécú‑gǎ”, quesàhá‑yu. Te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑yu. 22Te coo cue tée danàni‑güedé méé‑güedě dàtná nánì‑í te cachí‑güedé sá cúú‑güedě Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a. Te dava‑güedé cachí‑güedé sá cúú‑güedě cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá cúú‑güedě cue tée càháⁿ tnúhu‑gá, te cada‑güedé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada cuendá dandàhú‑güedé ñáyiu, te cani iní‑güedé dandàhú‑güedé ndéé cue ñáyiu ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑gá. 23Te vitna ío váha cuáha‑ndo cuèndá, te quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo, chi nchaa sa ní dátǔha ñaha‑ǐ xii‑ndo. 24’Te nà yáha‑ni coo tnúndòho cahnu vihi‑áⁿ, te vá dáyèhé‑gá nchícanchii te ni vǎ dáyèhé‑gá yóó. 25Te ngoyo nchaa chódíní ndèé andɨu, te quɨdɨ‑xi andɨu. 26Te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa ñáyiu xii yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu quee‑í andɨu quìxi‑í ichi xɨtɨ́ vícó, te quiní‑yu sá ǐo càhnu cuu‑í, te quìde‑í nchaa sá vǎha. 27Te tendaha‑ǐ cue espíritú xínú cuèchi núù‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑xi nadatàcá‑xi nchaa ñáyiu ní cáháⁿ‑í chitnahá ñáhá xìi‑í xǐndecu nɨ càa xico ñuyíú. 28’Te cundehe‑ndo nàcuáa quìde yutnu ngúxí, chi yutnu‑áⁿ ndúú yùte núú dìté‑xi te nàtahú ndaha‑xi, te òré ducaⁿ quìde‑xi te càchí‑ndó sǎ sà ní cuyatni nuu cahni. 29Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada‑xi òré ná quìní‑ndó càda‑xi nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, te cutnùní iní‑ndó sǎ sà ní cuyatni vií‑nǎ nduu nàa ñuyíú. 30Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ òré vátá cùú‑gá cue ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a vitna, te cada‑xi nchaa nàcuáa ní cáháⁿ‑í. 31Te andɨu ndɨ̀hɨ ñuyíú‑a chi ndɨhɨ nihnu‑xi, dico tnúhu‑í chi vá ndɨ́hɨ́ nìhnu‑xi chi cùu‑xi tnúhu ndáá. 32’Dico ñá túú cùtnuní ná nduu quìxi tucu‑í, te ni ñà túú cùtnuní ná òré chi vá yǒo xìní, te ni cuè espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ñá túú xìní‑xi ná nduu quìxi‑í, te ni mèe yúhú tée cùu Déhe Dútú Ndiǒxí ñá túú xìní‑í ná nduu quìxi tucu‑í, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni mee Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí xìní‑gá nǔu ná nduu quìxi‑í. 33’Te nchòhó xíní ñùhu‑xi sá ǐo quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo, te cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, chi ñá túú xìní‑ndó nǎ nduu quìxi tucu‑í. 34Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo cuèndá ɨɨⁿ tée cuìní quɨ́ngaca cuu xica. Te tée‑áⁿ cùmání‑gǎ quee‑dé vehe‑dé te ní xáhaⁿ‑dě xii cue tée xìnu cuechi núú‑dě sá ná cádá cuèndá‑güedé vehe‑dé. Te ní sáñaha‑dě xii‑güedé ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú‑güedě chìuⁿ cada‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑dě xii tée ndèé yuyèhe sá ná cùndecu túha‑ni‑dé yuyèhe ndéé nàsáá‑dé. 35Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í cuèndá nchòhó cundecu túha‑ndo, chi ñá túú xìní‑ndó nǎ nduu te ni ñà túú xìní‑ndó nǎ òré quixi tucu yúhú Yaá cúú Xǐtohó‑ndó, núu òré sa ní cundɨquɨⁿ, àdi dava niú, àdi oré sa ní cana uuⁿ lǐhi, àdi oré sa ta cùditó cuáháⁿ, núu xíǎⁿ ío chí cúndècu túha. 36Te duha càháⁿ‑í chi na cuáháⁿ òré ñá túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑ndó quèxio‑í, te ñá túú ndècu túha‑ndo. 37Te dàtná‑ni xǎhaⁿ‑ǐ xii nchòhó sá cúndècu túha‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ xǎhaⁿ‑ǐ xii nchaa dava‑gá ñáyiu sá cúndècu túha‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\