SAN MARCOS 15

1Te sátá nǐ túndaá te cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée cùnuu ní xíndecu jùndá ní natacá‑güedé, te ní dácútú‑güedě Jèsús te ndèca ñaha‑güedé xii‑gá cuáháⁿ núú tě Pìlatú. 2Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —¿Ndáá sá dɨ́ú‑n cùu‑n tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Dɨu‑í yɨ́ndàha‑í‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 3Te cue tée cùu dútú cúnùu dacaa‑güedé vài cuéchi dɨ́quɨ́‑gǎ. 4Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú tùcu‑dé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Cáháⁿ, ná cuèndá ñá càháⁿ‑n te cundehe nǎ ndéé duha tɨtnɨ́ cuéchi dàcaa dɨ́quɨ́ ñáhá cuè tée‑a xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 5Dico Jèsús ñá túú tnàhí ni cǎháⁿ‑gá te té Pìlatú ío ní cuñúhu‑dé sá dúcáⁿ ñà túú tnàhí ni cǎháⁿ‑gá. 6Te ndɨ tnahá nduu vìco pascuá dácǎcu té Pìlatú ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ vecaá chi ducaⁿ tnàhí quìde‑dé, te mee ñǎyiu càháⁿ‑yu te núu ndědacàa tée yɨ̀hɨ vecaá‑áⁿ cǎcu‑dé, te tée‑áⁿ dácǎcu‑dé. 7Te yɨ̀hɨ ɨɨⁿ tée nàni Barrabás vecaá ndɨhɨ dava‑gá cue tée cùndɨhɨ‑dé. Te té Barràbás‑áⁿ nǐ sanu ichi‑dé ñáyiu ñuú ɨngá ichi, te ní ngüíta‑yu ndɨhɨ‑dé ní cuu úhú iní‑yu cue tée cùchiuⁿ, te ní sahni‑dé ndɨ́yɨ núu xíǎⁿ ní chihi ñaha‑güedě vecaá xii‑dé. 8Te nchaa ñáyiu ní sáháⁿ‑yu núú tě Pìlatú, te càháⁿ ndàhú‑yu núú‑dě sá ná cádá nàhi‑ni‑dé dàtná quídé‑dě. 9Te té Pìlatú ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —¿Cuìní‑ndó sǎ dácǎcu‑í tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 10Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ té Pìlatú, chi ní cutnùní iní‑dé sá dìcó sá cuèdú íní cuè dútú cúnùu núu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ quide‑güedé ní sáha cuèndá ñáhá‑güedě xii Jèsús núú‑dě. 11Te cue dútú cúnùu ní xáhaⁿ‑güedě xii nchaa ñáyiu sá ná cǔñàhá‑yu xii té Pìlatú dàcácu‑dé té Barràbás, te ní quidé‑yu nàcuáa ní xáhaⁿ‑güedě. 12Te té Pìlatú ní xícáⁿ tnúhú‑dě núǔ‑yu, te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu: —¿Ná cuìní‑ndó càda‑í tée càchí‑ndó yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 13Te nchaá‑yu níhi ní cáháⁿ‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé: —¡Cata caa‑dé núú cùrúxí! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 14Te té Pìlatú ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu: —¿Te ná cúú cuěchi ní quide‑dé te núu ducaⁿ cuìní‑ndó càda‑í‑dé‑i? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. Dico nchaá‑yu uuⁿ‑gá níhi ní cáháⁿ‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé: —¡Cata caa‑dé núú cùrúxí! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑dé. 15Te té Pìlatú ní quide‑dé nàcuáa ní xáhǎⁿ‑yu xii‑dé cuèndá sá cúdɨ̀u‑dé núǔ‑yu, te ní dácǎcu‑dé té Barràbás, te ní táúchíúⁿ‑dě ní cani‑güedé Jèsús ndɨhɨ ñɨɨ. Te sátá dúcáⁿ nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá, te ní táúchíúⁿ‑dě candeca ñaha‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ cata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí. 16Te cue tée cùu sandadú ndécá ñàha‑güedé xii‑gá cuáháⁿ vechìuⁿ, te dɨu‑ni xíáⁿ cúú vèhe tée cùu gobiernú. Te xíáⁿ nǐ tacá nchaa dava‑gá cue tée cùu sandadú. 17Te xíáⁿ nǐ dácuíhnú ñàha‑güedé xii‑gá ɨɨⁿ dóó tɨ̌cuèhé víhí, te ní cadúha‑güedé ɨɨⁿ coròná iñu ní chihi‑güedé dɨ́quɨ́‑gǎ. 18Te ní ngüíta‑güedé níhi càháⁿ‑güedé cúdɨ̀quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —¡Ío càhnu cuu yohó tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 19Te càni‑güedé dɨ́quɨ́‑gǎ ndɨhɨ ɨɨⁿ carrùtí, te tɨ̀ú dɨɨ́ ñáhá‑güedě xii‑gá, te ngüɨ̀ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú‑gǎ quídé‑güedě sá néhé‑güedě sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ dico ñá ndàá chi dìcó cúdɨ̀quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá. 20Te sátá dúcáⁿ nǐ cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní nataunuu ñaha‑güedě xii‑gá dóó tɨ̌cuèhé víhí sǎ nǐ dácuíhnú ñàha‑güedé, te ní dándɨ̌únuu ñaha‑güedě xii‑gá dóó méé‑gǎ. Te dǎtnùní ndécá ñàha‑güedé cuáháⁿ núú cátá càa ñaha‑güedé xii‑gá núú cùrúxí. 21Te ichi cuáháⁿ‑güedé ndɨhɨ Jèsús ní naníhí‑güedě ɨɨⁿ tée ñuú Cìrené nání‑dě Xǐmú, te déhe‑dé cúú ɨ̀ɨⁿ tée nàni Lijandrú, ndɨhɨ ɨngá tée nàni Rúfú. Te té Xǐmú‑áⁿ ñúhú‑dě ichi duha cuándixi‑dé ní sáháⁿ‑dé yucu, te ní quide yica‑güedě ní xido‑dé cùrúxí sá nchídó Jèsús. 22Te ndèca‑güedé Jèsús cuáháⁿ ɨɨⁿ xichi núú nání Gǒlgotá, te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Ɨɨⁿ xichi núú nání yɨ̀quɨ dɨ́quɨ́ ndɨ̌yɨ, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ. 23Te ní sáñaha‑güedě xii‑gá ndudí sá nǐ quée yúcú nání mìrrá coho‑gá ní cùu dico ñá túú ní xìhi‑gá. 24Te ní sata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí. Te sátá dúcáⁿ te cue tée cùu sandadú‑áⁿ nǐ xito ndeé‑güedé nǔu ndědacàa‑güedé cuu cuèndá‑güedé dóó‑gǎ. 25Te cùu‑xi caá ɨ́ɨ́ⁿ dátnéé òré ní sata caa ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí. 26Te ní taxi ndecu‑güedé ɨɨⁿ sá ndèé lètrá núú tácàa‑gá. Te lètrá‑áⁿ càháⁿ‑xi ná cuèndá ducaⁿ nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá. Te duha càháⁿ lètrá‑áⁿ: “Tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél”, duha càchí‑xi. 27Te tnàhá úú cue tée cùu ñadúhú nǐ sata caa‑güedé dɨu‑ni núú cùrúxí tucu. Te ɨɨⁿ‑dé ní sata caa‑güedé xio cùha‑gá, te ɨngá‑dé ní sata caa‑güedé xio dàtni‑gá. 28Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Ɨɨⁿ‑ni nǐ quide ñaha‑güedě xii‑gá ndɨhɨ cue tée ndècu cuéchi‑xi”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 29Te nchaa ñáyiu yǎha yatni núú tácàa‑gá dácuìcó‑yu dɨ́quɨ̌‑yu te xǐcuèhé ñáhǎ‑yu xii‑gá, te xǎhǎⁿ‑yu: —Te ná cuèndá ducaⁿ càa‑n tacaa‑n xíáⁿ, te càchí‑n sǎ dàngoyo‑n veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu te dandàa‑n ɨngá veñúhu saa, te xɨtɨ́ úní‑ni nduu sa nadaxǐnu‑n càchí‑n. 30Te vitna tanùu núú cùrúxí‑áⁿ dàcácu‑n mèe‑n —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 31Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, chi ní cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑gá, te ní xítnàha‑güedé: —Tée‑a ní ndacu‑dé ní dácǎcu nihnu‑dé ñáyiu, ¿te ná cuèndá ñá ndácú‑dě dàcácu nihnu‑dé méé‑dě‑i? 32Te núu ndáá sá dɨ́ú‑dě cúú‑dě Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí véxi ñuyíú‑a quɨndaha ñàha xii ñáyiu isràél, te na cùndehe‑o nuu‑dé núú cùrúxí, cuèndá quɨ́ndáá iní‑ó‑dě —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. Te ndéé tnàhá cue tée tàcaa xio xio dɨñɨ‑gá xǐcuèhé ñáhá‑güedě xii‑gá. 33Te òré ní cuu cuádava nduu, te ní cunee nɨhìí ñuyíú, te ducaⁿ‑ni càa ní cuu ndéé caá úní sacuaa. 34Te dɨu‑ni òré caá úní sacuaa‑áⁿ nǐhi ní cáháⁿ Jèsús, te xǎhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Elòí, Elòí, láma sabàctaní —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ. Te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Ndiǒxí méè‑í, Ndiǒxí méè‑í, ná cuèndá ní dáñá ñàha‑n xii‑í, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ. 35Te dava cue tée xǐndecu yatni núú tácàa‑gá‑áⁿ nǐ tecú dóho‑güedé nàcuáa ní cáháⁿ‑gá, te ní xítnàha‑güedé: —Chí cúndèdóho chi càna‑dé té Èliás —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 36Te ɨɨⁿ cue tée xǐndecu‑áⁿ xínú‑dě ní sáháⁿ ní chindóyo‑dé luha cáchí xɨ̀tɨ́ ndudí íá, te ní chinenu‑dé dɨ́quɨ́ ɨɨⁿ yutnu càni te ní ndocani‑dé chíhí‑dě yuhu‑gá cuèndá coho‑gá. Te ní xáhaⁿ cuè tée xǐndecu‑áⁿ xii tée‑áⁿ: —Cundetu tnaa na cùndehe‑o nacoto núu quixi té Èliás nunehe ñaha‑dě xii‑dé núú cùrúxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. 37Te Jèsús níhi ní canasaa‑gá te ní xíhí‑ni‑gá. 38Te sátá dúcáⁿ te ní ndátá dǒó cúú còrtiná xɨtɨ́ veñúhu càhnu sá ǐo cùnuu ní quée dava ndáá, te ndàa núú nǐnu ní ngüíta‑xi ní ndátá. 39Te tée cùu capitáⁿ nútnɨ̌ɨ‑dé ndàa núú Jèsús, te ndèhe‑dé nàcuáa ní quide‑gá òré ní xíhí‑gá, te ní cachí‑dé: —Sá ndàá ndisa sá dɨ́ú těe‑a cùu‑dé Déhe Yá Ndiǒxí ní cùu —duha ní cachí‑dé. 40Te xica xǐnutnɨ́ɨ ɨɨⁿ ǔú ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndéhě‑yu nchaa nàcuáa ní quide ñaha‑güedě xii Jèsús, te tnàhá tá Màriá Magdalèná, ndɨhɨ tá Salòmé, ndɨhɨ tá Màriá nǎná tě Chèé ndɨhɨ té Jàcobó tée càchí‑güedé cúú lǐhli‑gá. 41Te cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ nǐ xica cuú‑yu ndɨhɨ Jèsús distrìtú Galìleá ní xinu cuèchí‑yu núú‑gǎ. Te cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ nchìcúⁿ ñáhǎ‑yu xii‑gá ní quexìo ndéé ñuú Jerusàlén ndɨhɨ dava‑gá ñáyiu dɨ̀hɨ́ nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ. 42Te cùu‑xi nduu vispré nduu ndètatú ñáyiu. Te nduu‑ǎⁿ xǐquide túha‑yu sá cúú ɨ̀ngá nduu nduu ndètatú‑yu‑áⁿ, te dɨu‑ni nduu‑ǎ sa ní cuaa vìhi, 43te ɨɨⁿ tée nàni Cheé tée ñuú Arimàteá ní cuyɨɨ‑dě ní sáháⁿ‑dé núú tě Pìlatú, te ní xáhaⁿ‑dě sá nǔu vá cúndèe iní‑dé daña‑dě chindúxi‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús. Te tnàhá té Chèé‑áⁿ cúú‑dě ɨɨⁿ tée cùnuu cundɨhɨ‑dé cue tée quìde jundá, te tnàhá‑dé ndétú‑dě sáá nduu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑dé ndɨhɨ cue ñáyiu. 44Te té Pìlatú ío ní cuñúhu‑dé sá dúcáⁿ ǐo ndɨ̌hɨ ní xíhí Jèsús, te ní cana‑dé tée cùu capitáⁿ ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑dě nǔu ndisa sá sà ní xíhí‑gá. 45Te tée cùu capitáⁿ‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii té Pìlatú sá ndàá ní xíhí Jèsús, núu xíǎⁿ té Pìlatú‑áⁿ nǐ sáha‑dé tnúhu chindúxi té Chèé‑áⁿ yɨquɨ cùñú‑gá. 46Te té Chèé‑áⁿ nǐ saaⁿ‑dé ɨɨⁿ dóó vǎha, te ní sáháⁿ‑dé ní nunehe‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús núú cùrúxí, te ní chidúcúⁿnuu‑dé yɨquɨ cùñú‑gá dóó vǎha sá nǐ saaⁿ‑dé‑áⁿ, te dǎtnùní néhé‑dě yɨquɨ cùñú‑gá cuáháⁿ ní chihi‑dé ɨɨⁿ yaú nchìí yɨquɨ naha càva, te ní sadɨ́‑dé yuhu yàú‑áⁿ ndɨhɨ ɨɨⁿ yúú quèhéⁿ. 47Te tá Màriá Magdalèná, ndɨhɨ tá Màriá nǎná tě Chèé ní xiní‑yu núú nǐ chihi‑dé yɨquɨ cùñú Jèsús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\