SAN MARCOS 2

1Te sátá nǐ cuu ɨɨⁿ ǔú nduu sá nǐ quee Jèsús ñuú Capèrnaúm te ní nasáá tucu‑gá, te cue ñáyiu ní níhǐ‑yu tnúhu sá nǐ ndexìo‑gá núú quídé vèhe‑gá. 2Te ndɨ̌hɨ‑ni ní tacá cuéhé víhǐ‑yu, te ní chítú víhǐ‑yu ndéé yuyèhe te ñá ní tnàhá‑gá‑yu. Te ní ngüíta‑gá ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. 3Te òré‑áⁿ nǐ quexìo cúmí tnàhá cue tée núú ndécú‑gǎ nchídó‑güedě ɨɨⁿ tée cùhú ñá cúú‑gǎ candá nihnu‑dé. 4Dico ñá túú ní ndàcu‑güedé sáá‑güedé ndéé núú‑gǎ chi ío cuéhé ñǎyiu ndècu. Te xíǎⁿ nǔu ní sáá‑güedé dɨ́quɨ́ véhé nǔú yɨ́hɨ́‑gǎ‑áⁿ nǐ caáⁿ‑güedé, te ichi ndàa dɨ́quɨ́ véhé‑ǎⁿ nǐ dáquěe‑güedé tée cùhú‑áⁿ, te ñùhu‑dé ɨɨⁿ xíto ní dáquěe ñaha‑güedě ndéé núú‑gǎ. 5Te Jèsús sa ní cutnùní iní‑gá sá sàndáá iní ñáhá‑güedě xii‑gá nǔu ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú‑áⁿ: —Yòhó tée cùhú, sa ní quide càhnu iní‑í nchaa cuéchi‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 6Te xíáⁿ xǐnucóo ɨɨⁿ ǔú cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ Jèsús núú cue tée‑áⁿ nǐ sani iní‑güedé: 7“Tée‑a càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá Yǎ Ndiǒxí duha càháⁿ‑dé, chi vá yǒo ɨɨⁿ ndàcu cada cahnu iní nchaa yícá cuěchi ñáyiu chi ɨɨⁿdìi díí‑ni Yá Ndiǒxí quídé càhnu iní‑gá”, duha ní sani iní‑güedé. 8Dico òré‑ni‑áⁿ nǐ cutnùní iní Jèsús nàcuáa sàni iní‑güedé, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Te ná cuèndá ducaⁿ sàni iní‑ndó‑í? 9Te sá dúhá nǐ xáhaⁿ‑ǐ xii tée cùhú‑a sá nǐ quide càhnu iní‑í nchaa yícá cuěchi‑dé, te xíǎⁿ nchòhó ñá túú cùtnuní iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá. Dico núu cúu‑í‑dé sá ndácǒo‑dé, te ndocani‑dé xíto ñùhu‑dé véxi, te caca‑dé, te cutnùní ndáá iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá chi cundehe nǔú‑ndó nàcuáa cada‑í. 10Te vitna na càda‑í nàcuáa cutnùní iní‑ndó nchàa‑ndo sá yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ndecu ndɨhɨ‑í tnúhu ndee ìní sá cádá càhnu iní‑í nchaa cuéchi ñáyiu ñuyíú‑a —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te sátá dúcáⁿ te ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú‑áⁿ: 11—Ndacóo te ndocani‑n xǐto ñùhu‑n véxi‑áⁿ, te núhú‑n vèhe‑n —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 12Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndacóo‑dé, te ní ndocani‑dé xíto ñùhu‑dé ní quexìo‑áⁿ, te ndèhe nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ ndee‑dé tnuú‑yu cuáháⁿ‑dé. Te sá dúcáⁿ nǐ quide Jèsús ní quide tátna‑gá tée‑áⁿ, xíǎⁿ ío ní cuñúhu nchaa ñáyiu, te ní xítnàhá‑yu: —Càhnu vihi cuu Yá Ndiǒxí, chi ñá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu quiní‑ó dùha cuu datná ní cuu vitna —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 13Te Jèsús cuáháⁿ tucu‑gá yuhu làgúná, te ío cuéhé ñǎyiu ní sátnàhá ñáhá xìi‑gá, te ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí. 14Te òré ní yáha ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu, te ní naqueheⁿ‑gá ichi, te ní yáha yatni‑gá ɨɨⁿ xichi núú núcǒo ɨɨⁿ tée nàni Leví déhe ɨɨⁿ tée nàni Alfeú quídé còbrá‑dé ñáyiu cuèndá impuèstú chi cobràdór cúú‑dě. Te òré ní xiní ñáhá‑gǎ xii‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Néhé chitnahá ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te té Lèví‑áⁿ nǐ ndacuɨ́ñɨ́‑dé, te ní tuha ñaha‑dě xii‑gá. 15Te té Lèví‑áⁿ cuǎháⁿ‑dé ndɨhɨ Jèsús vehe‑dé. Te yɨ̀hɨ Jesús mèsá xéxí‑gǎ ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te tnàhá vài cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú, ndɨhɨ dava‑gá cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha nùcóo ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑gá xéxí ndɨ̀hɨ ñaha‑güedé, te ducaⁿ chi ío vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá. 16Te sá nǐ xiní cue tée dàcuáha ñaha xií‑yu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, ndɨhɨ cue tée cùu fariséú xéxí Jèsús ndɨhɨ nchaa cue tée‑áⁿ nǔu ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —¿Ná cuèndá ducaⁿ quìde tée cùu mestrú‑ndó xèxi‑dé ndɨhɨ cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 17Te Jèsús ní tecú dóho‑gá nàcuáa ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑güedě xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchaa ñáyiu ñá túú cùhú chi ñá túú xìni ñuhú‑yu ñátátná, dico nchaa ñáyiu cùhú chi xìni ñuhú‑yu ñátátná. Te yúhú véxi‑í càháⁿ‑í ñáyiu cùtnuní iní‑xi sá ndécú cuěchi‑xi te ñá túú věxi‑í càháⁿ‑í ñáyiu càchí sá ñà túú ndècu cuéchi‑xi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 18Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá, ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ cue tée cùu fariséú ñá túú tnàhí ná xéxí‑güedě áma càháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí. Te ɨɨⁿ nduu ducaⁿ xǐquide‑güedé, te ní sáháⁿ ñáyiu ní xícáⁿ tnúhǔ‑yu núú Jèsús, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ cuèndá cue tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá, ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ cue tée cùu fariséú ñá túú tnàhí ná xéxí‑güedě áma càháⁿ ndɨhɨ‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n ñá túú dùcaⁿ quide‑güedé —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 19Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Nchòhó xìní‑ndó sǎ vǎ cúú cǔñaha‑o xìi ñáyiu ñùhu vico tnándaha sá vǎ cúú càxí‑yu nɨni ndècu ndɨhɨ ñaha tée tnǎndaha xií‑yu. 20Dico sáá nduu te vá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑gá tée tnǎndaha‑áⁿ xií‑yu, te dàvá‑áⁿ te cahni iní‑yu vá cáxǐ‑yu cuèndá sá ndɨ̀hú iní‑yu. 21’Te vá yǒo ɨɨⁿ dàndée luha dóó sáá ɨ̀ɨⁿ dóó sa ní cuu tùhú víhí, chi dóó sáá‑ǎⁿ nàndɨyɨ‑xi te uuⁿ‑gá ndata‑xi dǒó sà ní cuu tùhú‑áⁿ. 22Te ni vǎ yǒo ɨɨⁿ chìhi ndidí sáá xɨ̀tɨ́ ɨɨⁿ lamba sa ní cuu tùhú víhí, chi núu yoo ducaⁿ na càda te ndava lamba sa ní cuu tùhú‑áⁿ, chi ío níhi yócó ndìdí‑áⁿ, te cuíta‑ni ndidí‑áⁿ te cuíta‑ni lamba‑áⁿ te núu ducaⁿ na càdá‑yu. Núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi quée ndidí sáá‑ǎⁿ xɨtɨ́ ɨɨⁿ lamba saa —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 23Te ɨɨⁿ nduu cùu‑xi nduu ndetatú ñáyiu ñùhu Jesús ichi ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ta yǎha‑gá ndɨhɨ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú cáá trìú, te ní ngüíta‑güedé sàhnú‑güedé yoco trìú‑áⁿ. 24Te cue tée cùu fariséú ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Ná cuèndá ducaⁿ quìde cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n sahnú‑güedé yoco trìú vitna cùu‑xi nduu ndetatú‑i? Te ñá túú tàú‑güedé ducaⁿ càda‑güedé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 25Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Te náa vátá dácuàha tnahi‑gá‑ndó nǔú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càháⁿ‑xi nàcuáa ní quide ndíi Dàvií cútnàhá ní xíhí ndíi docó ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ ndíi‑ǎⁿ? 26Te dàvá‑áⁿ nǐ xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani Abiàtár ní cuu‑dé dútú cúnùu, te ndíi Dàvií ní quɨ́hu ndíi xɨtɨ́ vehe Yá Ndiǒxí ní queheⁿ ndíi pàá ní cuu íí ndécú‑ǎⁿ nǐ dácǎhñu ndíi cue tée ní xica cuu ndɨhɨ ndíi ní xexi ndíi ndɨhɨ‑güedé, te mee‑ni cuè dútú tàú‑güedé caxi‑güedé pàá‑áⁿ ní cùu —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 27Te ní xáhaⁿ tùcu Jesús xii‑güedé: —Mee Yǎ Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá nduu ndètatú ñáyiu, te ñá túú ní càchí‑gá sá méě‑yu nándɨ cani iní‑yu cadá‑yu canehe íǐ‑yu nduu ndètatú‑yu‑áⁿ. 28Te yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, tnàhá‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í tnúhu ndee ìní sá cǔu‑í nchaa ñáyiu nàcuáa cadá‑yu nduu ndètatú‑ó‑áⁿ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\