SAN MARCOS 3

1Te Jèsús cuánguɨhu tucu‑gá xɨtɨ́ veñúhu, te xɨtɨ́ veñúhu‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée ní yíchí ɨɨⁿ xio ndaha‑dé. 2Te xíáⁿ ndécú cuè tée xìto dayuhu ñaha xii‑gá, te núu cada tátna‑gá tée cùhú‑áⁿ nduu cùu‑xi nduu ndetatú‑güedé ndɨhɨ ñáyiu, cuèndá ducaⁿ te níhí‑güedě nàcuáa cada‑güedé cacáⁿ cuéchi‑güedé cuèndá‑gá. 3Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú ndaha‑xi‑áⁿ: —Ndacuɨ́ñɨ́ te ngúnutnɨ́ɨ‑n cuǎdava iha —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 4Te ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑gǎ: —Chí càchí tnúhu ná cúú sǎ cúú càda‑o nduu ndetatú‑ó. ¿Sá vǎha ñǎ sá cuèhé? ¿Sá cádá tǎtna‑o ñǎyiu cùhú ñǎ sá cáhnì‑ó‑yu? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Dico ni ɨ̀ɨⁿ‑güedé ñá túú tnàhí ni cǎháⁿ‑güedé. 5Te Jèsús ní xíndéhé vǎha‑gá núú nchàa‑güedé te ní cudééⁿ‑gǎ, te ní ndɨ́hú iní‑gá chi ío sàá iní‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú ndaha‑xi‑áⁿ: —Ndocani ndaha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te ní ndocani‑dé ndaha‑dé, te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha. 6Te cue tée cùu fariséú ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú nǐ naníhí tnáhá‑güedě ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ té Hèrodés cuèndá ndatnúhu‑güedé nása cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús. 7Te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá yuhu làgúná distrìtú Galìleá, te ío cuéhé ñǎyiu distrìtú‑áⁿ nchìcúⁿ ñáhǎ‑yu xii‑gá cuáháⁿ. 8Te núú nǐ quexìo‑gá‑áⁿ nǐ sáháⁿ ñáyiu distrìtú Jùdeá, ñáyiu ñuú Jerusàlén, ñáyiu distrìtú Idùmeá, ñáyiu xǐndecu ndàa ɨngá xio yúte Jòrdán, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu yatni ñuú Tìrú ndɨhɨ ñuú Sìdón, te ducaⁿ ǐo vàí‑yu ní sáháⁿ núú ndécú‑gǎ chi ní níhǐ‑yu tnúhu nchaa nàcuáa quìde‑gá. 9Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá cádá tǔha‑güedé ɨɨⁿ bàrcú cuèndá caa‑gá núú‑xi cuèndá sá vǎ dádèhnde ñahá‑yu xii‑gá chi ío cuéhě‑yu. 10Te sá dúcáⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu sá quídé tǎtna‑gá ñáyiu cùhú, núu xíǎⁿ nchaa dava‑gá ñáyiu cùhú súúní dìcó ngǒnchihi tnàhá‑yu cuáháⁿ‑yu núú ndécú‑gǎ cuìní‑yu tnándeé ñáhǎ‑yu xii‑gá cuèndá sá cuìní‑yu ndúha‑yu. 11Te cue ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ní sanu xɨtɨ ñàha‑xi xií‑yu núú Jèsús òré ní xiní ñáhá‑xí xìi‑gá, te xíǎⁿ ní quide níhi ní cáháⁿ‑yu, te xǎhǎⁿ‑yu xii Jèsús: —¡Yòhó cúú‑n Děhe Yá Ndiǒxí! —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 12Te Jèsús ní tenàá‑gá nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa ñáyiu ní xɨ́hɨ‑xi‑áⁿ sǎ vǎ càháⁿ‑yu núú ñǎyiu yoo cùu‑gá. 13Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te Jèsús ní sáá‑gá ɨɨⁿ yucu, te xíáⁿ ndécú‑gǎ ní cana‑gá nchaa cue tée càchí iní‑gá. Te òré ní quexìo nchaa cue tée‑áⁿ nǔú‑gǎ, 14te ní cáxi‑gá úxúú tnàhá cue tée caca cuu ndɨhɨ‑gá, te dɨu‑ni cue tée‑áⁿ tendaha‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 15Te ní sáñaha‑gǎ xii‑güedé tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑güedé cuèndá cada tátna‑güedé ñáyiu cùhú, ndɨhɨ cuèndá queñuhu‑güedé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu. 16Te duha xǐnani ndɨ ùxúú cue tée‑áⁿ: Ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Xǐmú, te mee‑gǎ ní taudɨ̀u ñaha‑gá xii‑dé sá cúnàni‑dé Pèlú. 17Te ɨngá‑dé nání‑dě Jàcobó, te ɨngá‑dé nání‑dě Juàá, te ñaní té Jàcobó‑áⁿ cúú tě Juàá te ndɨ ndùú‑güedé cúú‑güedě déhe té Zebèdeú, te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ nǐ dánání ñàha Jesús xii‑güedé Boànergés, te tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Cue tée ío yáchí cúděéⁿ, duha quèe‑xi tnúhu‑áⁿ. 18Te duha xǐnani dàva‑gá‑güedé: Té Ndrǐxí, té Lìpé, té Bartolòmé, té Màteú, té Mǎxí, té Jàcobó déhe té Àlfeú, té Tàdeú, té Xǐmú tée ní cundɨhɨ cue tée canànistá ní cùu, 19ndɨhɨ té Jùdás Iscàrioté tée ní sáá nduu nǐ sáha cuèndá ñáhá xìi Jesús núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá, duha xǐnani cuè tée ní cáxi Jèsús ní xica cuu ndɨhɨ‑gá. Te sátá dúcáⁿ te cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ‑güedé núú quídé vèhe‑gá. 20Te ío vài ñáyiu ní tacá‑ni tucú‑yu xíáⁿ, te ni ñǎ ní nǐhí‑gǎ nása cada‑gá caxi‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuèndá sá ǐo vàí‑yu. 21Te cue ñáyiu cùu ndɨ mee Jesús ní níhǐ‑yu tnúhu nchaa nàcuáa cùu, te nchaa ñáyiu ñá cùtnuní váha iní‑xi ní cachí‑yu sá nǐ nduu lùcú‑gá nǔu xíǎⁿ cuáháⁿ ñáyiu cùu ndɨ mee Jesús núú ndécú‑gǎ cuèndá candeca ñàhá‑yu xii‑gá núhú ní cùu. 22Te cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés véxi ndéé ñuú Jerusàlén ní cáháⁿ cuèhé‑güedé cuèndá Jèsús, chi ní xítnàha‑güedé: —Tée‑a ndècu ndɨhɨ‑dé sácuíhná, te dɨu xíǎⁿ chíndèe ñaha‑xi xii‑dé quéñùhu‑dé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii ñáyiu, te dɨu‑ni‑xi tàxi tnuní‑xi nchaa espíritú‑áⁿ —duha ní xítnàha‑güedé. 23Te Jèsús ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé, te ní cani‑gá ɨɨⁿ cuèndú núú‑güedě nàcuáa tecú tnùní‑güedé tnúhu‑gá, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Te nása cada sácuíhná queñuhu‑xi cue espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii ñáyiu‑i? 24Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée yɨ̀ndaha ɨɨⁿ nacióⁿ vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑dé ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé, te vá cúdǐi‑dé cunuu‑dě. 25Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu tucu ñáyiu xǐndecu ɨɨⁿ‑ni vèhe, chi núu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuú‑yu, te vá cúdǐi‑yu cundecu càhnú‑yu. 26Te núu sácuíhná ñà túú cùu ɨɨⁿnuu‑xi ndɨhɨ cue espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi, te vá cúdǐi‑xi cundecu‑xi taxi tnùní‑xi te núu ducaⁿ quìde‑xi. 27’Te nchòhó xìní‑ndó sǎ cuè ñadúhú chi vá ndácú‑güedě cuèndá‑ni quɨ́hu‑güedé duhu‑güedě vehe ɨɨⁿ tée ío ndee, chi díhna‑gá xíní ñùhu‑xi tnɨɨ‑güedé tée‑áⁿ dacùtu ñaha‑güedé xii‑dé dǎtnùní ducaⁿ te ndacu‑güedé duhu‑güedě nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé. 28’Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá sǎ cuèhé sá dúhá quìde ñáyiu, ndɨhɨ nchaa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí cuu cada càhnu iní‑gá. 29Dico cue ñáyiu na càháⁿ cuèhé cuèndá Espíritú Yǎ Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ vǎ cádá càhnu iní ñáhá tnàhí‑gá xií‑yu, chi cundecu‑ni cuéchi‑yu núú‑gǎ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 30Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑gá chi càchí‑güedé sá ndécú ndɨ̀hɨ‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. 31Te ní quexìo náná Jèsús ndɨhɨ cue ñaní‑gá núú ndécú‑gǎ xǐnutnɨ́ɨ‑yu quehé, te ní xáhǎⁿ‑yu xii ɨɨⁿ ñáyiu xǐndecu‑áⁿ sǎ dáyǎha‑yu tnúhu núú‑gǎ cuèndá quee‑gá ndatnúhu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu. 32Te cue ñáyiu xǐnucóo nɨ càndéé dɨ̀ñɨ‑gá ní xáhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Nǎná‑n ndɨ̀hɨ cue ñaní‑n ndècú‑yu quehé nándùcu ñahá‑yu xii‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 33Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Te cachí tnúhu‑ndo yǒndɨ‑gá ñáyiu cùu datná nǎnà‑í ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 34Te dǎtnùní ní xíndéhé vǎha‑gá núú nchàa ñáyiu xǐnucóo nɨ càndéé dɨ̀ñɨ‑gá‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Nchaa ñáyiu‑a cùú‑yu dàtná nǎnà‑í ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í. 35Chi nchaa ñáyiu quìde nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná cue ñaní‑í, ndɨhɨ dàtná cue cúha‑í, ndɨhɨ dàtná nǎnà‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\