SAN MARCOS 6

1Te Jèsús ní ndee‑gá ñuú núú nǐ dándótó‑gǎ xíchí nǐ xíhí‑áⁿ, te cuánuhú‑gá núú cúú ñùú‑gá, te tnàhá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá cuánuhú ndɨhɨ‑gá. 2Te ndècu Jesús ñuú‑gá ní tnahá nduu ndètatú ñáyiu. Te nduu‑ǎⁿ cuǎnguɨhu‑gá xɨtɨ́ veñúhu dàcuaha ñaha‑gá xií‑yu. Te vài ñáyiu ndèdóho nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, te xǐcuñúhu vìhí‑yu, te xǐtnàhá‑yu: —¿Ndèé ní sáháⁿ dácuáhá těe‑a núu ndéé duha váha càháⁿ‑dé, nása ní quide‑dé nǔu ndéé duha ío váha cùtnuní iní‑dé, te ndàcu‑dé quídé‑dě nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada‑i? 3Te dìcó carpintèrú cúú‑dě, dìcó déhe tá Màriá cúú‑dě, te ñaní‑dé cúú tě Jàcobó, ndɨhɨ té Chèé, ndɨhɨ té Jùdás, ndɨhɨ té Xǐmú, te dɨu‑ni cue cúha‑dé cúú ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑o ñuú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. Te ñá túú ní cuìní‑gá‑yu cáháⁿ ndɨhɨ váha ñàhá‑yu xii‑gá. 4Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Te núu ɨɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ná nàsáá‑dé ñuú‑dé dacuàha‑dé ñáyiu tnúhu‑gá, te nchaa ñáyiu ñuú‑dé‑áⁿ, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑dé vehe‑dé, ndɨhɨ nchaa ñáyiu cùu ndɨ mee‑dé ñá túú nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě, dico cue ñáyiu nchaa dava‑gá ñuú chi nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑dě —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 5Te ñá túú ní quìde tátna Jèsús vài ñáyiu cuèndá sá ñà túú ní sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, dico ní quide tátna‑gá ɨɨⁿ ǔú ñáyiu cùhú ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá. Te ní tendaha ñàha‑ni‑gá xií‑yu te ní ndúha‑yu. 6Te ío ní cuñúhu‑gá sá dúcáⁿ ñà túú ní cuìní‑yu quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. Te sátá dúcáⁿ te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá nchaa dava‑gá ñuú lǐhli càa yatni xíáⁿ cuèndá dacuàha‑gá ñáyiu tnúhu‑gá. 7Te Jèsús ní cana‑gá ndɨ ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní sáñaha‑gǎ xii‑güedé tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑güedé cuèndá queñuhu‑güedé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu. Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé sá ndɨ̀ ndúú ndɨ ndúú‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu. 8- 9Te cùmání‑gǎ caca‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé, te ni xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Vá cánèhe‑ndo ñunu cuhuⁿ ndachiuⁿ‑ndo, te ni vǎ cánèhe‑ndo sá cáxí‑ndó, te ni vǎ cánèhe‑ndo díhúⁿ, chi ɨɨⁿ caa‑ni tàtnu canehe‑ndo, te chàú yɨ́hɨ́‑ní‑ndó‑ǎⁿ xíǎⁿ‑ni quɨhɨ‑ndo, te vá cánèhe‑gá‑ndó ɨ̀ngá ichi dóó‑ndó chi dɨu‑ni dóó níhnú‑ndó‑ǎⁿ xíǎⁿ tnàhí‑ni cuihnu‑ndo te ñá túú tnàhí‑gá ná canehe‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 10Te xǎhaⁿ tùcu‑gá: —Te òré ná sàá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ñuú, te ìó ñáyiu cáháⁿ ñáhǎ‑yu xii‑ndo vèhé‑yu, te xíáⁿ‑ni cundecu‑ndo ndèé ná sàá nduu ndèe‑ndo ñuú‑áⁿ. 11Te núu ìó dava ñuú ñá túú cuìní‑yu cáháⁿ ndɨhɨ ñaha vǎha‑yu xii‑ndo, te ni ñà túú cuìní‑yu cundedóho‑yu tnúhu càháⁿ‑ndó, te ndee‑ni‑ndo ñùú‑áⁿ te naquɨdɨ‑ndo tɨ̀cáchúhmá nǐ tnɨ́ɨ sáhá‑ndó cuèndá ná cùtnuní iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ná sàá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa ñáyiu, te cue ñáyiu ducaⁿ na càda ñaha xii‑ndo‑áⁿ ǐo‑gá ndohó‑yu dàvá‑áⁿ dàcúúxí dàtná ndoho cue ñáyiu ñuú Sòdomá ndɨhɨ cue ñáyiu ñuú Gòmorrá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 12Te cue tée‑áⁿ nǐ xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé te ní ngüíta‑güedé dácuàha‑güedé cue ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu: —Chí dándìxi túu iní sá ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo. —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 13Te vài espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu ta quèñuhu‑güedé yɨquɨ cùñú‑yu cuáháⁿ, te vài tucu ñáyiu cùhú tá quìde tátna‑güedé cuáháⁿ chíhí ñàha‑güedé acìtí xií‑yu te ndǔha‑yu. 14Te nchaa xichi ní níhí ñǎyiu tnúhu nchaa nàcuáa quìde Jesús, te tnàhá té Hèrodés tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ní níhí‑dě tnúhu nchaa nàcuáa quìde‑gá, te ní cachí‑dé: —Té Juàá tée ní xóo dacuàndute ñaha xii ñáyiu ní ndoto núu dàcáⁿ ndácú‑dě quídé‑dě nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada —duha ní cachí‑dé. 15Te dava ñáyiu càchí‑yu sá tě Èliás tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha ní nasáá‑dé. Te davá‑yu càchí‑yu sá cúú‑gǎ dàtná ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha. 16Te té Hèrodés ní níhí‑dě tnúhu nchaa nàcuáa càháⁿ‑yu, te ní cachí‑dé: —Dɨu té Juàá tée ní táúchíùⁿ‑í ní xehndé‑güedé dɨ́quɨ́‑xi ní ndoto —càchí‑dé. 17- 18Te duha ní cuu cútnàhá ní sahni té Hèrodés té Juàá, chi dàvá‑áⁿ nǐ naqueheⁿ té Hèrodés‑áⁿ ɨɨⁿ ñaha nàni Herodiás ndécá‑dě, te ñaha‑áⁿ sà ní cándeca ñaha ñàní‑dé té Lìpé. Te té Juàá ní xáhaⁿ‑dě xii té Hèrodés sá ñà túú ní quìde váha‑dé sá dúcáⁿ nǐ naqueheⁿ‑dé ñaha ní cándeca ñaní‑dé, núu sá cuèndá ñaha‑áⁿ nǐ táúchíúⁿ tě Hèrodés ní tnɨɨ‑güedé té Juàá ní chihi ñaha‑güedě vecaá, te ní dácútú ñàha‑güedé xii‑dé, te ducaⁿ nǐ quide‑dé cuèndá sá ndécá ñàha‑dé xii‑aⁿ. 19Te ñaha nàni Herodiás ndécá tě Hèrodés‑áⁿ ǐo ní cuu úhú iní‑aⁿ té Juàá, te ní cuiní‑aⁿ cahni‑aⁿ‑dé, dico ñá túú ní nǐhí‑aⁿ nàcuáa cada‑aⁿ. 20Te mee tě Hèrodés chi ní cutnùní ndáá iní‑dé sá tě Juàá cúú‑dě ɨɨⁿ tée quìde mee‑ni sá vǎha, te quìde ndáá‑dé núú Yǎ Ndiǒxí, te ní xóo yùhú ñáhá‑dě nǔu xíǎⁿ ñá túú ní dàña‑dé ná cada ñaha ñàha ndeca‑dé‑áⁿ xii té Juàá. Te té Hèrodés‑áⁿ ǐo ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé ní xíndedóho‑dé nchaa tnúhu ní xáhaⁿ tě Juàá xii‑dé, dico ñá túú ní sàni iní‑dé duuⁿ duuⁿ tnɨɨ‑dé tnúhu‑áⁿ. 21Te ɨɨⁿ nduu ní xóo vico vehe té Hèrodés ní quide càhnu‑dé nduu nǐ cacu‑dé. Te nduu‑ǎⁿ nǐ níhí ñaha nàni Herodiás‑áⁿ nàcuáa cada‑aⁿ cuèndá cuú té Juàá. Te nduu‑ǎⁿ ní cáháⁿ té Hèrodés nchaa cue tée cùchiuⁿ, ndɨhɨ nchaa cue tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue sandadú, ndɨhɨ nchaa cue tée cuica ndècu distritú Galìleá cuèndá cudìni ndɨhɨ ñaha‑dé xii‑güedé nduu‑ǎⁿ. 22Te ndècu ɨɨⁿ déhe yoco ñàha nani Herodiás‑áⁿ, te xíchí‑ǎⁿ nǐ quɨ́hu‑xi vehe núú cúú vìco‑áⁿ nǐ xita saha‑xi mèi oré yɨ́hɨ́ tě Hèrodés mèsá ndɨhɨ nchaa cue tée ní cáháⁿ‑dé, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé ndɨhɨ nchaa cue tée‑áⁿ nàcuáa ní xita xíchí‑ǎⁿ. Te té Hèrodés ní xáhaⁿ‑dě xii‑xi: —Cácáⁿ núù‑í nǔu ná cuìní‑n te taxi‑í —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑xi. 23Te ní cacunehe‑dé ndéé Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cutnùní iní xíchí‑ǎⁿ sǎ ndàá cuáñaha‑dě nǔu ná cúú sǎ ná càcáⁿ‑xi núú‑dě cuěi ndéé cuádava nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé, te núu na càcáⁿ‑xi. 24Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii‑xi núu ní quee‑xi quehé ní xáhaⁿ‑xi xìi náná‑xi: —Nǎá, ¿ná cúú sǎ càcáⁿ‑í núú tě Hèrodés? —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑aⁿ. Te nǎná‑xi‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑aⁿ xìi‑xi: —Cuàháⁿ cácáⁿ‑n dɨ̌quɨ́ tě Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ. 25Te ndɨ̌hɨ‑ni cuándɨhu xíchí‑ǎⁿ xɨtɨ́ vehe núú yɨ́hɨ́ tě Hèrodés‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé: —Cuìní‑í sá mèi nduu vitna quehndé‑n dɨ̌quɨ́ tě Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu te taxi‑n, dico na cùhuⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ cóhó taxi‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 26Te té Hèrodés ní ngüíta‑dé ndɨ̀hú víhí ìní‑dé sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi xìi‑dé, dico ñá túú ní cùyɨɨ‑dé cúñaha‑dě xii‑xi sá vǎ cúú cuǎñaha‑dě sá xìcáⁿ‑xi, chi cuèndá sá nǔú nchaa ñáyiu ní xáhaⁿ‑dě sá cúú cuǎñaha‑dě nǔu ná cúú sǎ ná càcáⁿ‑xi, te ní cacunehe‑dé ndéé Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cutnùní iní‑xi sá ndàá cuáñaha‑dě sá ná càcáⁿ‑xi núú‑dě. 27Te té Hèrodés‑áⁿ ndɨ̌hɨ‑ni ní xáhaⁿ‑dě xii ɨɨⁿ sandàdú sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé quehndé‑dé dɨ́quɨ́ tě Juàá. 28Te sandàdú‑áⁿ nǐ xica‑dé cuáháⁿ‑dé vecaá núú yɨ́hɨ́ tě Juàá‑áⁿ, te ní quexìo‑dé te ní xehndé‑ni‑dé dɨ́quɨ́ tě Juàá, te ní chihi‑dé ɨɨⁿ xɨtɨ́ cóhó te nèhe‑dé cuánuhú ní sáha‑dé xíchí xìcáⁿ‑áⁿ, te xíchí‑ǎⁿ nǐ nacuáha‑xi nǎná‑xi. 29Te òré ní níhí nchaa cue tée ní xica cuu ndɨhɨ ndíi Juàá‑áⁿ tnǔhu sá dúcáⁿ nǐ sahni ñaha‑güedě xii ndíi, te ní sáháⁿ‑güedé ní ndocani‑güedé yɨquɨ cùñú ndíi te ní chindúxi‑güedé. 30Te nchaa cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús cuáháⁿ cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu ní ndexìo‑güedé núú‑gǎ te ní ngüíta‑güedé nácàni tnúhu‑güedé nchaa nàcuáa ní quide‑güedé ndɨhɨ nchaa nàcuáa ní dánèhé ñáhá‑güedě xií‑yu. 31Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí nèhé ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó ɨ̀ɨⁿ xichi núú ñà túú ñǎyiu ndetatú‑ó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ducaⁿ nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé, chi ío cuéhé ñǎyiu cuáháⁿ véxi‑yu cùú‑yu núú ndécú‑gǎ. Te ni ñǎ nìhí‑gá nása cada‑gá caxi‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá. 32Te Jèsús cuánguee‑gá bàrcú ndɨhɨ mee‑ni cuè tée ní táúchíúⁿ‑gǎ cáháⁿ tnúhu‑gá, te cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú ñà túú ñǎyiu ndècu. 33Dico vài ñáyiu ní cutnùní iní‑yu sá dɨ́ú‑gǎ ñúhú bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te nchaa ñuú cáá yàtni xíáⁿ nǐ quee ñáyiu xǐxinú‑yu cuáháⁿ núú nǐ quidé‑yu cuèndá quexìo Jesús, te sa ndècú‑yu xíáⁿ nǐ quexìo‑gá. 34Te òré ní quene Jèsús xɨtɨ́ bàrcú, te ní xiní‑gá cuéhé víhí ñǎyiu xǐxúcu núú nǐ quexìo‑gá‑áⁿ, te ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu chi ndècú‑yu dàtná xǐndecu cue mběé cue quɨtɨ ñá túú tòli‑xi, te ío vài núú sǎ nǐ ngüíta‑gá ní dácuáhá ñàha‑gá xií‑yu. 35Te sátá tá cuàa cuáháⁿ te ní sáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Sa ní cuaa te ñá túú ñǎyiu ndècu yatni iha. 36Váha‑gá dandàca nchaa ñáyiu‑a chi na quɨ̀hɨ́ⁿ‑yu nchaa vehe càa xɨtɨ́ yucu‑a, ndɨhɨ nchaa ñuú cáá nchàa yatni iha cuaáⁿ‑yu sá cáxǐ‑yu —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 37Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ: —Mee‑ndo chǐ cuǎñaha sǎ ná càxí‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Te nása cada‑ndɨ́, chi xìni ñuhu‑xi datná úú cièndú díhúⁿ denàriú cuèndá cuaaⁿ‑ndɨ́ sá cáxǐ‑yu? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 38Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí cuàháⁿ cundehe‑ndo nǔu ná daha pàá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo te cachí tnúhu‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní sáháⁿ ndéhé‑güedě nǔu ná daha pàá ndécú, te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Úhúⁿ duha‑ná pàá ndɨhɨ úú‑nǎ chácá ndécú —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 39Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa ñáyiu sá ná nìhí tnáhǎ‑yu cuu tɨtnɨ́ xichí‑yu, te ngóo‑yu nchaa núú cǔhú cuíí càa xíáⁿ. 40Te nchaá‑yu ní ngóo‑yu, te dava xichí‑yu ní ngóo ɨɨⁿ cièndú‑yu, te dava xichí‑yu ní ngóo údico úxí‑yu. 41Te sátá nǐ ndɨhɨ́‑yu ní ngóo, te ní queheⁿ Jèsús ndɨ ùhúⁿ pàá ndɨ úú chácá‑ǎⁿ, te ní ndacoto‑gá andɨu te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní táhú cuèchi‑gá pàá‑áⁿ te ní sáñaha‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní dácǎhñu‑güedé nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ xexí‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide tucu‑gá úú chácá‑ǎⁿ. 42Te nchaá‑yu ní xexí‑yu ní ndahá xɨtɨ́‑yu. 43Te sátá nǐ túhú cóhǒ‑yu te ní nadatàcá‑güedé nchaa sá nǐ quendóo, te ní chítú ùxúú tnàhá tɨ́dihi mee‑ni sǎ nǐ quendóo núú ùhúⁿ‑ni pàá, ndɨhɨ núú ùú‑ni chácá. 44Te nchaa ñáyiu ní xexi‑áⁿ chi xǐnu úhúⁿ mǐl mee‑ni cuè tée chi dɨu‑ni cue tée‑áⁿ nǐ quɨ́úndehu, te dɨ̀ɨⁿ ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ cue landú. 45Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xáhaⁿ Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá quěe‑güedé bàrcú codonùu‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé ɨɨⁿ ñuú nání Bètsaidá cáá ndàa ɨngá xio yuhu làgúná núú ndécú‑güedě‑áⁿ, te mee‑gǎ quendóo‑gá cada ndee ìní tnáhá‑gǎ ndɨhɨ cue ñáyiu. 46Te sátá nǐ yáha ní quide ndee ìní tnáhá‑gǎ ndɨhɨ́‑yu, te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ɨɨⁿ tɨndúú cáá yàtni xíáⁿ cuèndá cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí. 47Te òré sa ní cundɨquɨⁿ te bàrcú sá ñúhú cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sa cuáháⁿ‑xi ndéé cuádava xɨtɨ́ làgúná‑áⁿ, te mee‑gǎ ndécú‑gǎ ɨɨⁿ núú tɨ̀ndúú. 48Te túu ndèhe‑gá sá sǔúní ndòho‑güedé tá dàcaca‑güedé bàrcú‑áⁿ cuǎháⁿ, chi cuèndá ndàa nacuáa cuáháⁿ‑xi‑áⁿ duha véxi táchí te nàtúndaha‑xi. Te ɨngá nduu‑ǎⁿ tàcuíhndá‑gá sa ní cuyatni vií‑nǎ Jèsús bàrcú ñúhú‑güedě‑áⁿ, dico núú ndute tá xìca‑gá cuáháⁿ te luha‑ná te yáha ñaha‑gǎ xii‑güedé ní cùu. 49- 50Te òré ní xiní ñáhá cuè tée ñùhu barcú‑áⁿ xii‑gá te ní yùhú‑güedé ní cana saa‑güedé, chi ní sani iní‑güedé sá ɨ̀ɨⁿ almá cúú‑gǎ. Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¡Ñɨɨ́ cunduu‑ndo, vá yùhú‑ndó, chi yúhú cúù‑í! —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 51Te Jèsús cuánguee‑gá xɨtɨ́ bàrcú ñúhú‑güedě‑áⁿ, te sátá cuǎnguee‑gá te òré‑ni ní ngüɨ́ñɨ́ táchí, te ní cuñúhu vìhi‑güedé. 52Te ducaⁿ chi cue tée‑áⁿ ñà túú ní cùtnuní iní‑güedé nása quìde‑gá, chi ñá túú ní cùtnuní váha iní‑güedé nàcuáa ndùu sá nǐ quide‑gá òré ní nadacàyá‑gá pàá, chi ío nɨɨ dɨ̌quɨ́‑güedě. 53Te ní yáha‑güedé ndɨhɨ‑gá ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te ní sáá‑güedé ndɨhɨ‑gá yucu cue tée ñuú Genesàrét. Te yàcáⁿ ní dácútú ndèé‑güedé bàrcú‑güedé yuhu làgúná. 54Te òré ní quene Jèsús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xɨtɨ́ bàrcú, te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑yu sá dɨ́ú‑gǎ. 55Te ñáyiu‑áⁿ ndɨ̌hɨ‑ni ní sáháⁿ‑yu nchaa núú xǐndecu cue ñáyiu cùhú, te cue ñáyiu cùhú‑áⁿ nǐ quée‑yu xíto nchìdo ñahá‑yu cuáháⁿ ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi núú nìhí‑yu tnúhu quèxio Jesús. 56Te nchaa ñuú náhnú ndɨ̀hɨ nchaa ñuú lǐhli núú cuàháⁿ Jèsús, ducaⁿ xǐndecá‑yu nchaa ñáyiu cùhú cuáháⁿ xɨtɨ́ ñuú sàcáⁿ ñáhǎ‑yu núú‑gǎ cuèndá cada tátna ñaha‑gǎ xií‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ xǐquidé‑yu nchaa dava‑gá xichi núú cuàháⁿ‑gá núú xǐndecu cue ñáyiu, te càháⁿ ndàhú‑yu núú‑gǎ sá ná dáñá‑gǎ tnándeé cue ñáyiu cùhú‑áⁿ cuědìcó luha yuhu dǒó‑gǎ cuèndá ndúha‑yu. Te nchaa ñáyiu cùhú ní tnándeé yuhu dǒó‑gǎ ní ndúha‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\