SAN MATEO 10

1Te Jèsús ní cana‑gá ndɨ ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní sáñaha‑gǎ xii‑güedé tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑güedé cuèndá queñuhu‑güedé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu, ndɨhɨ cuèndá sá cádá tǎtna‑güedé nchaa dava‑gá ñáyiu cùhú cuěi nándɨ núú cuěhé tnàhá‑yu. 2Te duha xǐnani ndɨ ùxúú cue tée‑áⁿ: tée cùnuu‑gá nání‑dě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, te ñaní‑dé cúú tě Ndrǐxí, te tnàhá tée‑áⁿ cúú‑dě tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús, ndɨhɨ té Jàcobó ndɨhɨ ñaní té Jàcobó‑áⁿ těe nàni Juaá, te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě déhe té Zebèdeú. 3Te tnàhá té Lìpé xícá cùu ndɨhɨ‑gá, ndɨhɨ té Bartolòmé, ndɨhɨ té Mǎxí, ndɨhɨ té Màteú tée cùu cobradór impuèstú ní cùu, ndɨhɨ té Jàcobó déhe té Àlfeú, ndɨhɨ té Lèbeú tée dànani‑güedé Tàdeú, 4ndɨhɨ té Xǐmú tée ní cundɨhɨ cue tée canànistá, ndɨhɨ té Jùdás Iscàrioté tée ní sáá nduu nǐ sáha cuèndá ñáhá xìi Jesús núú cuè tée cùu úhú iní ñáhá xìi‑gá. 5- 6Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndɨ ùxúú cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu, te cùmání‑gǎ caca‑güedé quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ méé‑ní ñùú núú xǐndecu cue ñáyiu isràél quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó cǎháⁿ‑ndó tnǔhu‑í, te vá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó nì ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Sàmariá, te ni vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó dàva‑gá ñuú núú xǐndecu ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te cue ñáyiu isràél‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná cue mběé cue quɨtɨ ní xíta chi ta xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ. 7Te cúñaha‑ndo xìí‑yu sá sà ní cuyatni nduu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. 8Te cada tátna‑ndo nchàa ñáyiu cùhú cuěi ñáyiu tnàhá cuéhé sǎ dátèhyú nihnu‑xi yɨquɨ cùñú‑yu, te queñuhu‑ndo nchàa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu, te dandòto‑ndo cue ñáyiu sa ní xíhí, te vá càcáⁿ‑ndó yǎhu‑ndo nǔú ñǎyiu òré cada‑ndo nchàa chiuⁿ‑áⁿ, chi sa nàha‑ndo sá dìcó ducaⁿ nǐ taxi‑í tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo. 9’Te vá cánèhe‑ndo díhúⁿ cuu ichi‑ndo, 10te ni vǎ cánèhe‑ndo ñunu cuhuⁿ ndachiuⁿ‑ndo, te ni vǎ cánèhe‑ndo ɨngá ichi dóó‑ndó nàdáma‑ndo, te ni vǎ cánèhe‑ndo úú‑gá chàú‑ndó chi dɨu‑ni chàú yɨ́hɨ́‑ndó‑ǎⁿ xíǎⁿ‑ni quɨhɨ‑ndo, te ni vǎ cánèhe‑ndo tatnu, te ducaⁿ càda‑ndo chi nchòhó sa nàha‑ndo sá ncháá ñǎyiu quìde chiuⁿ te dɨu‑ni cuèndá chìuⁿ quidé‑yu nìhí‑yu sá xéxǐ‑yu. 11’Te ndɨ tnahá ñuú ná quèxio‑ndo te nducu‑ndo ñǎyiu cùtnuní iní‑ndó sǎ cúǔ‑yu ñáyiu váha, te vehe ñáyiu‑áⁿ cundecu‑ndo ndèé sáá nduu ndèe‑ndo ñuú‑áⁿ. 12Te òré quexìo‑ndo vehé‑yu te cúñaha‑ndo xìí‑yu: “Yá Ndiǒxí chíndèe chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo ndècu‑ndo”, duha cúñaha‑ndo xìí‑yu. 13Te núu ní cáháⁿ váha ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑ndo, te cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu cuèndá tnúhu ní xáhaⁿ‑ndo‑ǎⁿ, dico núu ñá túú ní càháⁿ váha ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑ndo, te cúñaha‑ndo xìí‑yu sá vǎ cúú‑xí sǎ vǎha xií‑yu tnúhu ní xáhaⁿ‑ndo‑ǎⁿ. 14Te núu ní sáá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ñuú àdi ɨɨⁿ vehe, te núu ñá túú ní cǎháⁿ ndɨhɨ ñaha vǎha‑yu xii‑ndo te ni ñà túú ní cuìní‑yu cundedóho‑yu tnúhu càháⁿ‑ndó te ndee‑ndo ñùú‑áⁿ àdi vehe‑áⁿ, te naquɨdɨ‑ndo tɨ̌cá chúhmá nǐ tnɨ́ɨ sáhá‑ndó cuèndá ná cùtnuní iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu. 15Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ sàá nduu te ío‑gá dandòho ñaha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu ducaⁿ na càda ñaha xii‑ndo‑áⁿ dàcúúxí ñǎyiu ní xíndecu ñuú Sòdomá ndɨhɨ ñuú Gòmorrá. 16’Te cada iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná cue mběé cue quɨtɨ cuáháⁿ núú ìó yɨ́hɨ́. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu‑ndo chi yúhú tendaha ñaha‑ǐ xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó nǔú xǐndecu cue ñáyiu cuihna ìní‑xi, te ío váha cuáha‑ndo cuèndá nàcuáa cada‑ndo dàtná quídé cǒó, dico cunduu váha iní‑ndó ñà túú nǎ cada‑ndo dàtná quídé lǒmá. 17Te quɨhɨ iní‑ndó chi cue ñáyiu na cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo, te cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu xii‑ndo nǔú cuè tée cùchiuⁿ, te caniha‑güedě xii‑ndo xɨ̀tɨ́ veñúhu‑güedé. 18Te dava tucu ñáyiu cuu úhú iní ñáhá xìi‑ndo candeca ñahá‑yu xii‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ núú cuè tée cùnuu yɨndaha nacióⁿ, àdi núú dàva‑gá cue tée cùnuu sá cuèndá‑í. Te nchòhó níhí‑ndó nàcuáa cada‑ndo cǎháⁿ váha‑ndo cuèndá‑í núú‑güedě ndɨhɨ núú cuè ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 19- 20Dico òré cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu xii‑ndo nǔú nchàa cue tée‑áⁿ, te vá cání ìní‑ndó nǔu nása cunduu tnúhu cáháⁿ‑ndó nǔú‑güedě, chi òré‑nǎ te níhí‑ndó tnǔhu cáháⁿ‑ndó. Te ñá dɨ́ú mèe‑ndo cahu iní‑ndó tnǔhu cáháⁿ‑ndó, chi mee Espíritú Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó dàcahú iní ñáhá‑xí xìi‑ndo nacuáa cunduu tnúhu cáháⁿ‑ndó. 21’Te dava cue tée cuáha cuèndá‑güedé ñaní‑güedé núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá cahni ñaha‑güedě, te dava cue tée cùu tátá dɨu‑ni ducaⁿ càda‑güedé déhe‑güedé, te dɨu‑ni ducaⁿ càda ñaha dava cue ñáyiu cùu déhe xii tǎtǎ‑yu ndɨhɨ nǎnǎ‑yu, chi cuáha cuèndá ñáhǎ‑yu núú cuè tée cùchiuⁿ cuendá cahni ñaha‑güedě xií‑yu. 22Te nchòhó chi nchaa ñáyiu ngüíta‑yu cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo sǎ cuèndá‑í. Te núu na càda ndee‑ni iní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ni‑ndo ìchi‑í cuěi nándɨ sá ná càda ñahá‑yu xii‑ndo ndèé ná sàá nduu vǎ cúndècu‑gá‑ndó ñùyíú‑a ña, te nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. 23Te núu ɨɨⁿ ñuú cuìní‑güedé tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑ndo càda úhú ñáhá‑güedě sá cuèndá‑í, te cunu‑ndo nǔú‑güedě quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó ɨ̀ngá ñuú. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ cùmání‑gǎ quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó nchàa dava‑gá ñuú núú xǐndecu ñáyiu isràél cáháⁿ‑ndó tnǔhu‑í, te sa quixi tucu yúhú, Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ñuyíú‑a. 24- 25’Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nì ɨɨⁿ tée dàcuaha ñá túú cùnuu‑dé dàcúúxí mèstrú‑dé, te núu mèstrú tée‑áⁿ nǎndɨ yǎha‑dé ndécú‑dě te tàú‑dé nduu vétú iní‑dé te núu tnàhá‑dé yǎha‑dé dàtná yǎha mèstrú‑dé‑áⁿ. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu ɨɨⁿ tée xìnu cuechi, chi ñá túú cùnuu‑dé dàcúúxí pàtróóⁿ‑dě, te nchaa sá yǎha pàtróóⁿ‑dě‑áⁿ te tàú‑dé nduu vétú iní‑dé te núu tnàhá‑dé yǎha‑dé dàtná yǎha pàtróóⁿ‑dě‑áⁿ. Te núu yúhú Yaá táxí tnùní ñáhá xìi‑ndo cachí‑yu sá cúù‑í sácuíhná, te uuⁿ‑gá ducaⁿ cǔñàhá‑yu xii nchòhó cue tée cùndɨhɨ‑í. 26’Te nchòhó vá yùhú‑ndó nǔú ñǎyiu. Chi nchaa tnúhu sá cúú yùhu ni cuu vá cúú yùhu‑gá, chi nchaa dacuɨtɨ́í sǎ quéé tǔu‑xi núú ñǎyiu. 27Te nchaa tnúhu sá càchí tnúhu‑í xii‑ndo nǔú méé nǔú ɨ́ɨ́ⁿ‑ó, cùu‑xi tnúhu sá ndúú yùhu ni cuu datúu‑ndo nǔú cuè ñáyiu cuěi núú chítú nǔú tàcá. 28Te xìni ñuhu‑xi sá vǎ yùhú‑ndó cuè ñáyiu cuěi na càhni ñahá‑yu xii‑ndo, chi dɨu‑ni yɨquɨ cùñú‑ndó ndàcú‑yu cahní‑yu, dico ñá túú nǎgá ndacú‑yu cada ñàhá‑yu xii‑ndo. Te tàú‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí yùhú‑ndó chi Yaá‑áⁿ ndacu‑gá danàa‑gá yɨquɨ cùñú‑ndó, te ndacu‑gá daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xii‑ndo nǔú ùhú núú ndàhú. 29’Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ndèé úú tnàhá tɨ́laá cúyǎhu‑dɨ núú ɨ́ɨ́ⁿ‑ní dǐhúⁿ, te ni ɨ̀ɨⁿ‑dɨ ñá túú xìhí cùtexínu‑dɨ chi ndéé nǔu mee Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó ná càchí‑gá te xìhí‑dɨ. 30Dico nchòhó chi ío‑gá néhé cuèndá ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo chi ndéé idi dɨ́quɨ́‑ndó yɨ̀ndehu. 31Núu xíǎⁿ càchí‑í sá vǎ yùhú‑ndó chi cùnuu‑gá‑ndó dàcúúxí tɨ̌laá cuěi vài vihi‑güedɨ. 32’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu na dàtúu núú tnàha ñáyiu‑xi sá ndécú ndɨ̀hɨ ñahá‑yu xii‑í, te ducaⁿ te tnàhá yúhú dàtúu‑í núú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑í‑yu. 33Dico nchaa ñáyiu na cǔñaha xìi tnaha ñáyiu‑xi sá ñà túú ndècu ndɨhɨ ñahá‑yu xii‑í, te dɨu‑ni ducaⁿ càda yúhú tucu chi cúñaha‑ǐ xii Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu sá ñà túú ndècu ndɨhɨ‑í‑yu. 34’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ cání ìní‑ndó sǎ yǔhú véxi‑í ñuyíú‑a te cuu ɨɨⁿnuu‑gǎ ñáyiu cundecú‑yu, chi da ngüǐta‑yu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑gá‑yu cundecú‑yu, te ducaⁿ chi nchaa ñáyiu vá quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í ñáyiu‑áⁿ ngǒo‑yu cuu úhú iní‑yu nchaa ñáyiu quɨndáá iní ñáhá xìi‑í. 35Te dava cue tée xǐndecu tǎtá‑xi te ngóo‑güedé cuu úhú iní‑güedé tǎtá‑güedě, te dɨu‑ni ducaⁿ càda cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ xǐndecu nǎná‑xi, chi ngóo‑yu cuu úhú iní‑yu nǎnǎ‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ càda tucu cue ñáyiu cùu sánu, chi ngóo‑yu cuu úhú iní‑yu nǎná yɨɨ́‑yu. 36Te ndɨ mèé‑yu vehé‑yu ngóo‑yu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑gá‑yu cundecú‑yu. 37’Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu ío‑gá ná cùu iní tǎtá‑xi àdi náná‑xi dàcúúxí yǔhú, te ñáyiu‑áⁿ ñà túú tàú‑yu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í, te nchaa ñáyiu ío‑gá ná cùu iní déhe ducuⁿ‑xi, àdi déhe yoco‑xi dàcúúxí yǔhú, te dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú tàú‑yu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í. 38Te nchaa ñáyiu vá cánchǐcúⁿ nihnu ñaha xìi‑í cuèndá sá yùhú‑yu ndohó‑yu dàtná ndoho‑í ñáyiu‑áⁿ ñà túú tàú‑yu cundecu ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í. 39Te cue ñáyiu na yùhú cuú sá cuèndá‑í te ñáyiu‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu, dico nchaa ñáyiu vá yùhú cuú sá cuèndá‑í, te ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. 40’Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi‑ndo te cada iní‑yu sá tnàhá yúhú ní queheⁿ cuèndá‑yu. Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi‑í, te cada iní‑yu sá tnàhá Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ní tendaha ñàha xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a ní queheⁿ cuèndá‑yu. 41Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ɨɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá sá quídé‑dě chìuⁿ‑gá, te dàtná‑ni càa táhú cuǎñaha‑gǎ nduu táhú těe ducaⁿ càháⁿ tnúhu‑gá‑áⁿ, dɨu‑ni ducaⁿ cùnduu táhú cuǎñaha‑gǎ nduu táhú ñǎyiu ducaⁿ na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi‑dé. Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ɨɨⁿ tée quìde váha cuèndá sá dúcáⁿ quìde váha‑dé, te dàtná‑ni càa táhú nduu táhú těe‑áⁿ dɨu‑ni ducaⁿ cùnduu táhú nduu táhú ñǎyiu na quèheⁿ cuendá ñáhá xìi‑dé. 42Te nchaa ñáyiu na cuǎñaha ɨ̀ɨⁿ yaxiⁿ ndute coho ɨɨⁿ ñáyiu cùu cuendá‑í cuèndá sá nǐ tuha ñàhá‑yu xii‑í cuěi ñá túú cùnuu vihí‑yu, te ñáyiu ducaⁿ na cuǎñaha ndùte‑áⁿ nǐhǐ‑yu sá ndúú tǎhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí —càchí Jèsús xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\