SAN MATEO 12

1Te ɨɨⁿ nduu cùu‑xi nduu ndetatú ñáyiu ñùhu Jesús ichi ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ta yǎha‑gá ndɨhɨ‑güedé ɨɨⁿ xichi núú cáá trìú te xǐxíhí‑güedé docó nǔu xíǎⁿ ní ngüíta‑güedé sàhnú‑güedé yoco trìú‑áⁿ, te ndɨhɨ ndaha‑güedé quɨ́ɨ́ⁿ‑güedě quéé trìú‑áⁿ tá xèxi‑güedé cuáháⁿ. 2Te cue tée cùu fariséú ní xiní‑güedé nàcuáa quìde cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús, núu ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Ná cuèndá ducaⁿ quìde cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n sahnú‑güedé yoco trìú, te vitna cùu‑xi nduu ndetatú‑i? Te ñá túú tàú‑güedé ducaⁿ càda‑güedé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 3Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Náa ñá túú dàcuaha‑ndo núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càháⁿ‑xi nàcuáa ní quide ndíi Dàvií cútnàhá ní xíhí ndíi docó ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ ndíi‑ǎⁿ? 4Chi ndíi‑áⁿ nǐ quɨ́hu ndíi vehe Yá Ndiǒxí ní queheⁿ ndíi pàá ní cuu íí ndécú‑ǎⁿ nǐ xexi ndíi ndɨhɨ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ ndíi, te ñá túú tàú ndíi sá dúcáⁿ càda ndíi ndɨhɨ cue tée‑áⁿ ní cùu, chi mee‑ni cuè dútú tàú‑güedé caxi‑güedé pàá‑áⁿ ní cùu. 5¿Te náa ñá túú xìní‑ndó nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú ndíi Moìsés sá ncháá cuè dútú vǎ ndétàtú‑güedé nduu cùu‑xi nduu ndetatú‑ǎⁿ? Te ñá dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ cuéchi cùu‑xi sá dúcáⁿ ñà túú ndètatú‑güedé nduu cùu‑xi nduu ndetatú. 6Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ yǔhú cúù‑í tée ío‑gá cúnùu ndecu ndɨhɨ‑ndo dacúúxí vèñúhu sá ǐo cùnuu. 7Dico nchòhó chi ñá tècú tnùní‑ndó nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yúhú cuìní‑í sá cúndàhú iní‑ndó cuè tnaha ñáyiu‑ndo te ñá dɨ́ú mèe‑ni sá cáhní‑ndó quɨ̀tɨ nduu táhù‑í”, duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. Te núu dìcó nchòhó tècú tnùní‑ndó ñá, te vá càháⁿ cuèhé‑ndó cuèndá nchaa ñáyiu ñá túú ndècu cuéchi‑xi. 8Te yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, tnàhá‑í ndécú ndɨ̀hɨ‑í tnúhu ndee ìní sá cǔu‑í nchaa ñáyiu nàcuáa cadá‑yu nduu ndètatú‑ó‑á —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 9Te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá, te cuánguɨhu‑gá xɨtɨ́ ɨɨⁿ veñúhu. 10Te xíáⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ tée ní yíchí ɨɨⁿ xio ndaha‑dé. Te dava cue tée xǐndecu‑áⁿ ndúcú‑güedě nàcuáa cada‑güedé cacáⁿ cuéchi‑güedé cuèndá‑gá núú cuè tée cùnuu, te ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě: —Cachí tnúhu xii‑ndɨ́ nǔu cuu cada tátna‑o ɨ̀ɨⁿ tée cùhú nduu cùu‑xi nduu ndetatú‑ó ǎⁿ ñǎhá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 11Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te nchòhó òré ná ngàunihnu ɨɨⁿ mbéé‑ndó ɨ̀ɨⁿ déhvá cùnú te nàtava‑ndo‑dɨ cuéi cùu‑xi nduu ndetatú‑ó. 12Te ɨɨⁿ ñáyiu ío‑gá cúnùú‑yu dàcúúxí ɨ̀ɨⁿ mbéé, núu xíǎⁿ tàú‑ó sǎ cádá‑ó sǎ vǎha sá cúú‑xǐ‑yu cuěi cùu‑xi nduu ndetatú‑ó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 13Te dǎtnùní ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú ndaha‑xi‑áⁿ: —Ndacani ndaha‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te tée‑áⁿ nǐ ndacani‑dé ndaha‑dé, te òré‑ni ní ndúha ní nduu‑xi dàtná cáá ɨ̀ngá xio ndaha‑dé. 14Te cue tée cùu fariséú ní ndee‑güedé xɨtɨ́ veñúhu, te ní ngüíta‑güedé ndátnǔhu‑güedé nǔu nása cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús. 15Te sátá nǐ cutnùní iní Jèsús nàcuáa cuìní‑güedé cada ñaha‑güedě xii‑gá te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá, te ío vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ, te tnàhá cue ñáyiu cùhú nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ, te ní quide tátna‑gá cue ñáyiu‑áⁿ. 16Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu sá vǎ càháⁿ‑yu yoo cùu‑gá. 17Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi núú tùtú‑gá, te duha ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑gǎ: 18Tée‑a cùu‑dé tée ní sani iní‑í sá cúnú cuèchi‑dé núù‑í, te ío cùu iní‑í‑dé, te cùdɨ́ɨ́ ìní‑í‑dé. Te yúhú cuáñaha‑ǐ Espíritú‑í cundecu ndɨhɨ‑dé, te dɨu‑dé cúñaha‑dě xii nchaa ñáyiu ñuyíú sǎ yǔhú ío ndáá quídè‑í. 19Te vá dácàá‑dé tnúhu cáháⁿ‑dé ndɨhɨ ñáyiu, te ni vǎ cáná sàa‑dé òré cáháⁿ‑dé, te ni vǎ yǒo níhí tnǔhu nása cáháⁿ‑dé cuhuⁿ‑dé ichi. 20Te ni ñà túú nǎ cada‑dé cue ñáyiu cùu datná ɨɨⁿ tnu ndǒó sá cuìní‑xi tnáhnú, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúú tùcú‑yu dàtná ɨɨⁿ mèchá càndíl sá ǐo quène ñúhmá te cuìní‑xi ndahvá. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu‑áⁿ chi ñá túú nìhí ndéě‑yu cundecú‑yu sá cúú‑xì‑í, te mee‑ni sǎ vǎha cada ñaha‑dě xií‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑dé ndéé sáá nduu cùtnuní iní nchaa ñáyiu sá ǐo ndáá quídé‑dě. 21Te nchaa ñáyiu nɨhìí ñuyíú ǐo cundee cùu cahnu iní ñáhǎ‑yu xii‑dé. Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii ndíi Chàiá ní chídó tnùní ndíi núú tùtú‑gá. 22Te ní quexìo ɨɨⁿ úú cue tée núú ndécú Jèsús, te ndèca‑güedé ɨɨⁿ tée ñɨ̀hɨ́ te cuàá‑dé, te yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑dé, te Jèsús ní queñuhu‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii‑dé, te òré‑ni‑áⁿ nǐ cuu ní nacáháⁿ‑dé te ní ndúha núú‑dě. 23Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá, te ní xítnàhá‑yu: —Váa tée‑a cùu‑dé ñaní tnáhá ndǐi Dàvií tée tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. 24Te cue tée cùu fariséú ní tecú dóho‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu xǐtnàhá‑yu, núu xíǎⁿ ní xítnàha‑güedé: —Tée‑a ndèñuhu‑dé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ sácuíhná yɨ́hɨ́ ñàha xii ñáyiu, chi dɨu‑ni sácuíhná‑ǎⁿ chíndèe ñaha‑xi xii‑dé te dɨu‑ni‑xi tàxi tnuní‑xi nchaa espíritú‑áⁿ —duha ní xítnàha‑güedé. 25Te Jèsús ní cutnùní iní‑gá nàcuáa ndùu tnúhu ní xítnàha‑güedé, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu ɨɨⁿ tée yɨ̀ndaha ɨɨⁿ nacióⁿ vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑dé ndɨhɨ cue tée cùndɨhɨ‑dé, te vá cúdǐi‑dé cunuu‑dě. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu tucu cue tée cùchiuⁿ ɨɨⁿ ñuú, chi núu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑güedé cundecu‑güedé, te vá cúdǐi‑güedé cundecu‑güedé taxi tnùní‑güedé. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu cue ñáyiu xǐndecu ɨɨⁿ‑ni vèhe, chi núu vá cúú ɨ̀ɨⁿnuú‑yu cundecú‑yu te vá cúdǐi‑yu cundecu càhnú‑yu. 26Te núu sácuíhná ducaⁿ quìde‑xi queñuhu‑xi cue espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii ñáyiu ña, te ñá túú cùu ɨɨⁿnuu‑xi ndecu‑xi te núu ducaⁿ, te vá cúdǐi sácuíhná‑ǎⁿ cundecu‑xi taxi tnùní‑xi te núu ducaⁿ quìde‑xi. 27Te duha càháⁿ‑í chi nchòhó càchí‑ndó sǎ chíndèe ñaha sácuíhná xii‑í quéñùhu‑í nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi yɨhɨ ñaha xii ñáyiu. Te núu yúhú quídé cuèndá‑ndó sǎ sàcuíhná chíndèe ñaha‑xi xii‑í, te xìni ñuhu‑xi cada cuendá‑ndó yòo chindee ñaha xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑ndo queñuhu‑güedé nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii ñáyiu. Te mee‑güedě càchí‑güedé sá nchòhó ñá túú càháⁿ ndáá‑ndó sǎ dúcáⁿ càháⁿ‑ndó. 28Dico yúhú chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑í quéñùhu‑í nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ sácuíhná yɨ́hɨ́ ñàha xii ñáyiu, te sá dúcáⁿ chìndee ñaha Espíritú‑gá xii‑í, xíǎⁿ cútnùní sá sà ní sáá nduu cuìní‑gá ndɨ́hu ndaha ñàha‑gá xii‑ndo. 29’Te nchòhó xìní‑ndó sǎ cuè ñadúhú chi vá ndácú‑güedě cuèndá‑ni quɨ́hu‑güedé duhu‑güedě vehe ɨɨⁿ tée ío ndee, chi díhna‑gá xíní ñùhu‑xi tnɨɨ‑güedé tée‑áⁿ dacùtu ñaha‑güedé xii‑dé dǎtnùní ducaⁿ te ndacu‑güedé duhu‑güedě nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé. 30’Te nchaa ñáyiu ñá túú cùndɨhɨ ñaha xii‑í, te cùu úhú iní ñáhǎ‑yu. Te nchaa ñáyiu ñá túú chìndee ñaha xii‑í, te dàquee tɨ́hǔ‑yu chìuⁿ quide‑í. 31’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ncháá ñǎyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá cuu cada càhnu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu, te dɨu‑ni ducaⁿ cùu cada cahnu iní‑gá nchaa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑yu. Dico cue ñáyiu na càháⁿ úhú cuèndá Espíritú‑gá, te ñáyiu‑áⁿ vǎ cádá càhnu iní ñáhá tnàhí‑gá xií‑yu. 32Te nchaa ñáyiu na càháⁿ úhú cuèndá yúhú Tée cùu ñaní tnáhǎ‑yu nchaá‑yu, te cuu cada càhnu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu. Dico cue ñáyiu na càháⁿ úhú cuèndá Espíritú‑gá te vá cádá càhnu iní ñáhá tnàhí‑gá xií‑yu cuěi vitna ndècu vívǔ‑yu, te cuěi na cùú‑yu. 33’Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú yutnu xìní‑ó nǎ yutnu cùu‑xi cuendá sá sǎvìdí‑xi, te xìní‑ó sǎ ncháá yùtnu váha cùuⁿ mee‑ni sávìdí váha, dico nchaa yutnu sá ñà túú vǎha te cùuⁿ mee‑ni sávìdí sá ñà túú vǎha. Te duha càháⁿ‑í cuèndá cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa ndùu chiuⁿ quide‑ndo ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo cuendá ducaⁿ cùtnuní ná ñáyiu cùu‑ndo. 34Dico nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ cóó děéⁿ chi ío cuihna ìní‑ndó, te vá cání ìní‑ndó sǎ ndácú‑ndó cǎháⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ tnúhu váha, chi ío cuihna ìní‑ndó. Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ncháá ñǎyiu càháⁿ‑yu náni véxi iní‑yu. 35Te nchaa ñáyiu váha iní‑xi càháⁿ‑yu tnúhu váha, chi dɨu‑ni tnúhu váha‑áⁿ ñúhú ìní‑yu. Te nchaa ñáyiu cuihna ìní‑xi càháⁿ‑yu tnúhu cuèhé tnúhu duha, chi dɨu‑ni tnúhu cuèhé tnúhu duha‑áⁿ ñúhú ìní‑yu. 36Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ná sàá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, te nchaa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑ndó cǎháⁿ‑gá sá ñà túú ní quìde váha‑ndo sǎ dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑ndó tnǔhu‑áⁿ. 37Te nàcuáa ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te ducaⁿ cǎháⁿ Yǎ Ndiǒxí te núu ndècu cuéchi‑ndo àdi ñá túú ndècu cuéchi‑ndo. Te núu ñá túú cuěchi‑ndo te cácu‑ndo, dico núu ndècu cuéchi‑ndo te vá cǎcu‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii cue tée cùu fariséú‑áⁿ. 38Te cue tée cùu fariséú, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés xǎhaⁿ‑güedě xii Jèsús: —Mèstrú, cuìní‑ndɨ́ cada‑n ɨ̀ɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada cuendá ducaⁿ cùtnuní iní‑ndɨ́ sá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 39Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu‑áⁿ cuìní‑yu cada‑í ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada nacuáa cutnùní iní‑yu núu ndáá sá Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑í. Dico yúhú chi ñá túú nǎgá cada‑í quiní‑yu, chi sa nìhí‑yu tnúhu nàcuáa ní yáha ndíi Jònás tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te dɨu‑ni ducaⁿ yǎha yúhú tucu. 40Chi ndíi Jònás‑áⁿ nǐ xúhuⁿ ndíi úní nduu úní niú xɨtɨ́ ɨɨⁿ chácá cáhnú vìhi nani ballená. Te dɨu‑ni ducaⁿ yǎha yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, chi úní nduu úní niú cuhuⁿ‑í xɨtɨ́ ñuhu. 41Te na sàá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, te dàvá‑áⁿ cachí nchaa ñáyiu ñuú Nǐnivé sá ñà túú ní quìde ndáá nchaa ñáyiu ndècu vitna, te ducaⁿ cǎháⁿ‑yu chi mèé‑yu ní dáñǎ‑yu ichi cuèhé ichi duha cútnàhá ní sáháⁿ ndíi Jònás ñuú‑yu ní cáháⁿ ndíi tnúhu Yá Ndiǒxí núǔ‑yu. Dico vitna iha ndècu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii yúhú, te dɨu‑í ío‑gá cúnùu‑í dàcúúxí ndǐi Jònás. 42Te nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa ñáyiu, te dàvá‑áⁿ quiní‑ndó ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ ñaha ní xɨ́ndaha ɨ̀ɨⁿ nacióⁿ cáá ndàa xio datni núú quéné nchǐcanchii, te ñaha‑áⁿ ǐo xica nǐ xíndecu‑aⁿ te ní sáháⁿ‑aⁿ ní xíndedóho‑aⁿ nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Salòmón, chi ndíi‑áⁿ ǐo ní sáá sá xìní tnùní ndíi. Te tnàhá ñaha‑áⁿ cǎháⁿ‑aⁿ sá ñà túú ní quìde ndáá nchaa ñáyiu ndècu vitna. Dico vitna iha ndècu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii yúhú, te dɨu‑í ío‑gá cúnùu‑í dàcúúxí ndǐi Salòmón. 43’Te òré ná quéé ñàha ɨɨⁿ espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii ɨɨⁿ ñáyiu, te cuáháⁿ‑xi ndùcu‑xi ɨɨⁿ xichi núú cúndècu‑xi te ñá nìhí‑xi te ní sani iní‑xi: 44“Váha‑gá núhú tucu‑í núú nǐ xíndecu‑í”, duha ní sani iní‑xi. Te cuánuhú‑xi, te òré ní nasáá‑xi, te ní xiní‑xi sá cáá ìní ñáyiu‑áⁿ dàtná cáá‑nǎ ɨɨⁿ vehe ní natɨ́hú ní nduu vií‑ná te vá yǒo‑gá ndécú. 45Te sátá dúcáⁿ te ní xica‑xi cuáháⁿ‑xi cuándúcú‑xí ǔsá tnàhá espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi sá nèhé víhí‑gǎ xǐquide. Te òré ní níhí‑xi cue espíritú‑áⁿ te ndèca ñaha‑xi cuáháⁿ cuèndá ngúndecu ndɨhɨ‑xi ñáyiu‑áⁿ. Te ñáyiu‑áⁿ uuⁿ‑gá nándɨ yáha‑yu dàcúúxí ndèé díhna. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi yáha nchaa ñáyiu cuihna ìní‑xi ndècu ñuyíú‑a vitna —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 46Te càháⁿ dúcáⁿ‑ní Jèsús ní quexìo náná‑gǎ ndɨhɨ cue ñaní‑gá cuìní‑yu cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá, te ní ngúnu tnɨ́ɨ‑yu ndàa quehé vehe núú ndécú‑gǎ. 47Te ɨɨⁿ cue ñáyiu xǐndecu‑áⁿ nǐ xáhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Ní quexìo náná‑n ndɨ̀hɨ cue ñaní‑n xǐnutnɨ́ɨ‑yu quehé, te cuìní‑yu cáháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑n —càchí ñáyiu‑áⁿ xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. 48Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu ducaⁿ xǎhaⁿ xìi‑gá‑áⁿ: —Te cachí tnúhu yóndɨ‑gá ñáyiu cùu datná nǎnà‑í ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu‑áⁿ. 49Te ní dánèhé ñáhá‑gǎ nchaa cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu‑áⁿ: —Cue tée‑a cùu‑güedé dàtná nǎnà‑í, ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í. 50Te nchaa ñáyiu na càda nchaa nacuáa càháⁿ Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná nǎnà‑í, ndɨhɨ dàtná cue ñaní‑í, ndɨhɨ dàtná cue cúha‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii ñáyiu ducaⁿ nǐ dáyǎha tnúhu núú‑gǎ‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\