SAN MATEO 14

1Te dɨu‑ni dàvá‑áⁿ nǐ níhí tě Hèrodés tnúhu nchaa nàcuáa quìde Jesús, te té Hèrodés‑áⁿ cúú‑dě tée tàxi tnuní distrìtú Galìleá. 2Te ní xáhaⁿ‑dě xii nchaa cue tée ndècu ndɨhɨ‑dé: —Tée dii cuèndú‑xi nìhí‑ó‑áⁿ cùu‑dé té Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu, tée ní xíhí ní cùu te ní ndoto‑dé nǔu dàcáⁿ ndácú‑dě quídé‑dě nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 3Te ducaⁿ nǐ cáháⁿ té Hèrodés chi mee‑dě ní táúchíúⁿ‑dě ní tnɨɨ ñaha‑güedě xii té Juàá, te ní dácútú ñàha‑güedé xii‑dé, te ní chihi ñaha‑güedě vecaá. Te ducaⁿ nǐ quide té Hèrodés‑áⁿ sǎ cuèndá ñaha nàni Herodiás, ñaha ní cándeca ñaní‑dé té Lìpé, te ní naqueheⁿ ñaha‑dě xii‑aⁿ ndèca ñaha‑dé. 4Te té Juàá ní xáhaⁿ‑dě xii té Hèrodés: —Ñá túú ní quìde váha‑n dùha ní naqueheⁿ‑n ñàha ní cándeca ñaní‑n —duha ní xáhaⁿ tě Juàá xii té Hèrodés. 5Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ tě Juàá‑áⁿ xii té Hèrodés, te ní cuiní té Hèrodés‑áⁿ cahni‑dé té Juàá‑áⁿ, dico ñá túú ní cùyɨɨ‑dé chi ní yùhú‑dé núú cuè ñáyiu, chi nchaá‑yu ní cutnùní iní‑yu sá tě Juàá cúú‑dě ɨɨⁿ tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí. 6Te ɨɨⁿ nduu ní quide té Hèrodés vico vehe‑dé ní quide càhnu‑dé nduu nǐ cacu‑dé. Te ndècu ɨɨⁿ déhe yoco ñàha nani Herodiás‑áⁿ, te xíchí‑ǎⁿ nǐ quɨ́hu‑xi xɨtɨ́ vehe núú cúú vìco‑áⁿ nǐ xita saha‑xi. Te nùcóo té Hèrodés ndɨhɨ cue tée ní cáháⁿ‑dé ndéhé‑güedě, te ío ní cudɨ́ɨ́ ìní‑dé nàcuáa ní xita xíchí‑ǎⁿ. 7Te té Hèrodés‑áⁿ nǐ cacunehe‑dé ndéé Yǎ Ndiǒxí nàcuáa cutnùní iní xíchí‑ǎⁿ sǎ ndàá cuáñaha‑dě nǔu ná cúú sǎ ná càcáⁿ‑xi núú‑dě. 8Te xíchí‑ǎⁿ nǐ dácáhú ìní ñáhá nǎná‑xi xii‑xi ná cúú sǎ càcáⁿ‑xi núú tě Hèrodés, núu xíǎⁿ ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé: —Cuìní‑í quehndé‑n dɨ̌quɨ́ tě Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu te taxi‑n, dico na cùhuⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ cóhó taxi‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé. 9Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi, te ní cundɨ̀yɨ́ té Hèrodés, dico ñá túú ní nǐhí‑dě nása cada‑dé, chi ndèdóho ñáyiu òré ní cacunehe‑dé Yǎ Ndiǒxí sá ndàá cuáñaha‑dě ɨɨⁿ sá ná càcáⁿ‑xi núú‑dě. Te ní quide‑dé nàcuáa ní xáhaⁿ‑xi. 10Chi ní táúchíúⁿ‑dě ní sáháⁿ cue tée ní xehndé‑güedé dɨ́quɨ́ tě Juàá òré yɨ́hɨ́‑dě vecaá. 11Te ní chihi‑güedé dɨ́quɨ́‑dě ɨɨⁿ xɨtɨ́ cóhó te nèhe‑güedé cuánuhú ní sáñaha‑güedě xii xíchí‑ǎⁿ, te xíchí‑ǎⁿ nǐ nacuáñaha‑xi xìi náná‑xi. 12Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé ní naqueheⁿ‑güedé yɨquɨ cùñú‑dé ní chindúxi‑güedé, te dǎtnùní ní sáháⁿ‑güedé ní xáhaⁿ‑güedě xii Jèsús nàcuáa ní cuu. 13Te Jèsús ní níhí‑gǎ tnúhu nàcuáa ní cuu ní xíhí té Juàá. Te sátá xǐǎⁿ te cuánguee‑gá ɨɨⁿ bàrcú cuáháⁿ‑gá ɨɨⁿ xichi núú ñà túú ñǎyiu ndècu, dico nchaa ñáyiu xǐndecu nchaa ñuú cáá yàtni xíáⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu sá cuàháⁿ‑gá, te ní queé‑yu ñuú‑yu xìca sahá‑yu cuáháⁿ núú quídě‑yu cuèndá quexìo Jesús. 14Te òré ní quexìo Jesús núú cuàháⁿ‑gá, te ní quene‑gá bàrcú, te ní xiní‑gá cuéhé víhí ñǎyiu xǐxúcu‑yu xíáⁿ, te ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te ní quide tátna‑gá nchaa ñáyiu cùhú ndɨhɨ́‑yu. 15Te sátá nǐ cuaa te ní sáháⁿ cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Sa ní cuu dandàca‑n nchaa ñáyiu‑a chi sa ní cuaa, te na quɨ̀hɨ́ⁿ‑yu nchaa ñuú cáá yàtni iha cuaáⁿ‑yu sá cáxǐ‑yu, chi núú ndécú‑ó ìha ñá túú tnàhí ná ìó —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 16Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ñáhá, vá dándàca‑í‑yu, váha‑gá mee‑ndo chǐ cuǎñaha sǎ ná càxí‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 17Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Ñá túú nǎgá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́, chi úhúⁿ duha‑ná pàá ndɨhɨ úú‑nǎ chácá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́ —càchi‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 18Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí cánèhe paá‑áⁿ ndɨhɨ chácá‑ǎⁿ táquìxi iha —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 19Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa ñáyiu sá ná ngǒo‑yu nchaá‑yu núú ìté cuíí càa xíáⁿ, te ní queheⁿ‑gá ndɨ ùhúⁿ pàá‑áⁿ ndɨhɨ ndɨ ndùú chácá‑ǎⁿ te ní ndacoto‑gá andɨu, te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní táhú cuèchi‑gá pàá‑áⁿ te ní sáñaha‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní dácǎhñu‑güedé cue ñáyiu ní xexí‑yu. 20Te nchaá‑yu ní xexí‑yu ní ndahá xɨtɨ́‑yu. Te sátá nǐ túhú cóhǒ‑yu te ní nadatàcá‑güedé nchaa sá nǐ quendóo, te ní chítú ùxúú tnàhá tɨ́dihi mee‑ni sǎ nǐ quendóo. 21Te nchaa ñáyiu ní xexi‑áⁿ nǐ xínu úhúⁿ mǐl mee‑ni cuè tée chi mee‑ni cuè tée‑áⁿ nǐ quɨ́úndehu, te dɨ̀ɨⁿ cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ cue landú. 22Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xáhaⁿ Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá sá quěe‑güedé bàrcú téhndé‑güedé ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te mee‑gǎ quendóo‑gá cada ndee ìní tnáhá‑gǎ ndɨhɨ cue ñáyiu. 23Te sátá nǐ yáha ní quide ndee ìní tnáhá‑gǎ ndɨhɨ cue ñáyiu, te medìi‑gá ní xica‑gá cuásaá‑gá ɨɨⁿ tɨndúú cáá yàtni xíáⁿ cuèndá cáháⁿ ndɨhɨ‑gá Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni medìi‑gá ndécú xǐáⁿ nǐ cundɨquɨⁿ. 24Te bàrcú sá ñúhú cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá‑áⁿ sa cuáháⁿ‑xi ndéé cuádava xɨtɨ́ làgúná‑áⁿ, te níhi vìhi quene táchí ndàa ichi cuáháⁿ‑xi, te dàcandau ndeé‑xi ndute nchaa dɨ̀ñɨ‑xi. 25Te tàcuíhndá váhi‑gá tá xìca Jesús núú ndute cuáháⁿ tá cùyatni‑gá bàrcú‑áⁿ. 26Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní xiní ñáhá‑güedě xii‑gá tá xìca‑gá núú ndute cuáháⁿ, te ní yùhú‑güedé te níhi ní cáháⁿ‑güedé te xǐtnàha‑güedé: —¡Ɨɨⁿ àlmá! —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 27Te Jèsús ní cáháⁿ‑gá, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ñɨɨ́ cunduu‑ndo vǎ yùhú‑ndó, chi yúhú cúù‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 28Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, te núu dɨu‑n te tauchìuⁿ sá tnàhá‑í ná càca‑í núú ndute quixi tnahá ñáhà‑í xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 29Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Taquìxi —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te té Pèlú ní nuu‑dé núú bàrcú, te ní ngüíta‑dé tá xìca‑dé núú ndute cuáháⁿ cuátnahá ñáhá‑dě xii‑gá. 30Te ní cutnùní iní‑dé sá ǐo níhi xìco táchí, te ní ngüíta‑dé yùhú‑dé. Te òré‑ni‑áⁿ tá quěe naa‑dé xɨtɨ́ ndute cuáháⁿ ní cùu, te níhi ní cáháⁿ‑dé xǎhaⁿ‑dě xii Jèsús: —¡Mèstrú, vá dáñá‑n quěe naa‑í xɨtɨ́ ndute! —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 31Te òré‑ni‑áⁿ nǐ tnɨɨ Jèsús ndaha‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —¿Ná cuèndá ñá túú sàndáá ndisa iní ñáhá‑n xìi‑í sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑n‑i? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 32Te òré cuánguee Jèsús ndɨhɨ té Pèlú xɨtɨ́ bàrcú, te òré‑ni‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ táchí. 33Te cue tée ñùhu xɨtɨ́ bàrcú‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Sá ndàá sá cuɨ́tɨ́ sǎ dɨ́ú yòhó cúú‑n Děhe Dútú Ndiǒxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 34Te ní quexìo Jesús ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndàa ɨngá xio yuhu làgúná, te núú nǐ quexìo‑gá ndɨhɨ‑güedé‑áⁿ nání‑xí Gènesarét. 35Te nchaa ñáyiu xǐndecu xíáⁿ nǐ cutnùní iní‑yu sá dɨ́ú‑gǎ ní quexìo, te ní dátècú tnúhu‑yu nchaa dava‑gá ñáyiu xǐndecu yatni xíáⁿ sǎ nǐ quexìo‑gá. Te ndècá‑yu nchaa ñáyiu cùhú ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu cuáháⁿ núú ndécú Jèsús. 36Te nchaa ñáyiu cùhú‑áⁿ nǐ ngüíta‑yu càháⁿ ndàhú‑yu núú Jèsús sá ná dàña‑gá tnándeé‑yu cuědìcó luha yuhu dǒó‑gǎ cuèndá ndúha‑yu, te cue ñáyiu cùhú, ñáyiu ní tnándeé yuhu dǒó‑gǎ ní ndúha‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\