SAN MATEO 15

1Te sátá dúcáⁿ te ɨɨⁿ ǔú cue tée cùu fariséú ní quee‑güedé ñuú Jerusàlén, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní quexìo‑güedé núú ndécú Jèsús, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: 2—¿Ná cuèndá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n ñá túú nàquete‑güedé ndaha‑güedé òré caxi‑güedé nàcuáa ní cachí cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 3Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te nchòhó tucu, ¿ná cuèndá ñá túú quìde‑ndo nacuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, núu da nàcuáa ta quìde cue tée ñuyíú‑a quìde‑ndo‑i? 4Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá núú tùtú‑gá: “Canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú tǎtá‑ndó ndɨ̀hɨ núú nǎná‑ndó”, càchí‑gá. Te càchí tucu‑gá ɨngá xichi núú tùtú‑gá: “Nchaa ñáyiu na càháⁿ úhú tǎtá‑xi àdi náná‑xi te cahni ñaha‑güedě xií‑yu”, duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. 5Dico nchòhó càchí‑ndó sǎ cuè ñáyiu chi cuu cúñàhá‑yu xii tǎtǎ‑yu àdi nánǎ‑yu: “Vá cúú chìndee ñaha‑ndɨ́ xii‑n, chi sá táxí‑ndɨ̌ xii‑n ni cùu, xíǎⁿ ní nduu cuèndá Yǎ Ndiǒxí”, cuu duha cúñaha ñǎyiu xii tǎtǎ‑yu àdi nánǎ‑yu càchí‑ndó. 6Te càchí‑ndó sǎ cuè ñáyiu ducaⁿ na cǔñaha xìi tátá‑xi àdi náná‑xi te ñá túú‑gǎ tàú‑yu chindèé‑yu ni tǎtǎ‑yu ni nǎnǎ‑yu. Te ducaⁿ quìde‑ndo chi ní dáquéé tɨ̌hú‑ndó nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te mee‑ni nàcuáa ta quìde cue tée ñuyíú‑a véxi nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo. 7¡Te nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu ío dàndahú méé‑xí, chi càchí‑ndó sǎ quídé ndǎá‑ndó te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑ndó! Te ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǔú tùtú‑gá núú càháⁿ‑xi nàcuáa ní cáháⁿ‑gá cuèndá‑ndó, te duha ní cachí‑gá: 8Ñáyiu‑a càchí‑yu sá ǐo càhnu cuu‑í dico dìcó‑ni yuhu càháⁿ‑yu, chi duuⁿ duuⁿ ñá túú ñùhu iní ñáhǎ‑yu xii‑í. 9Te àúⁿ nǎ cuu chìñuhu ñahá‑yu xii‑í chi ñá túú vědana ndèé nándɨ̌hɨ‑xi, chi cue ñáyiu‑a dàcuahá‑yu cue tnàha ñáyiú‑yu nàcuáa cundecú‑yu, dico mee‑ni tnǔhu sá nǐ cahu iní cue ñáyiu ñuyíú‑a càháⁿ‑yu. Duha ní chídó tnùní ndíi Chàiá núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní cáháⁿ‑gá cuèndá‑ndó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 10Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue ñáyiu: —Chí táquìxi ndehe iha, te cundedóho váha‑ndo tnǔhu na càháⁿ‑í, te ío váha cuáha‑ndo cuèndá. 11Nchaa sá xéxí‑ndó chi ñá túú nǎ quídé‑xí ìní‑ndó, dico nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑ndó càháⁿ‑ndó nchàa xíǎⁿ quídé‑xí ndècu cuéchi‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 12Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní sáháⁿ‑güedé ndéé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Véxi‑ndɨ́ càchí tnúhu‑ndɨ́ xii‑n sǎ cuè tée cùu fariséú ñá túú cùu váha iní‑güedé cuèndá tnúhu ní cáháⁿ‑n —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 13Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchaa ñáyiu ñá túú cùu cuendá Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí cuíta nihnú‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná nchaa cúhú sǎ ñà túú nàndɨ́hɨ te tnùhu ñáyiu. 14Te vá cádá cuèndá‑ndó nàcuáa càháⁿ cue tée‑áⁿ, chi cùu‑güedé dàtná cue ñáyiu cuàá sácuǐta nehe tnàha. Te nchòhó xìní‑ndó sǎ nǔu ɨɨⁿ ñáyiu cuàá ná cuítá nèhe tucú‑yu ɨngá ñáyiu cuàá, te ndɨ ndùú‑yu quée‑yu déhvá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 15Te té Pèlú ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Cachí tnúhu xii‑ndɨ́ nàcuáa quèe‑xi tnúhu ní cáháⁿ‑n‑ǎⁿ —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 16Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ: —¿Náa tnàhá nchòhó ñá túú ní tècú tnùní‑ndó nàcuáa ndùu tnúhu ní cáháⁿ‑í núú ñǎyiu‑ǎⁿ ñǎ? 17Nchaa sá xéxǐ‑yu cuánguee‑xi xɨtɨ́‑yu, te dǎtnùní náyǎha ñaha‑xi xìí‑yu. 18Dico nchaa tnúhu cuèhé tnúhu duha càháⁿ‑yu xíǎⁿ véxi quene‑xi iní‑yu, te dɨu nchaa xíǎⁿ quídé‑xí ndècu cuéchi‑yu. 19Te iní‑yu‑áⁿ cácú nìhnu nchaa sá cuèhé sá dúhá, chi sàni cuehé sání dùha iní‑yu, te sàhní‑yu tnàha ñáyiú‑yu, te cue tée càháⁿ ndɨhɨ‑güedé ñáyiu dɨ̀hɨ́ te ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ quìde cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ càháⁿ ndɨhɨ́‑yu cue tée te ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé, te cuěi tée te cuěi ñadɨ̀hɨ́ mee‑ni ìchi dɨ́ɨ́ ìní cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu cundecú‑yu, te dùhu ndachiuⁿ tnahá‑yu, te dàcuandehndé‑yu, te càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá tnàha ñáyiú‑yu. 20Te nchaa xíǎⁿ quídé‑xí ndècu cuéchi‑yu, dico ñá dɨ́ú sǎ ñà túú ndàhá‑yu dàtná ní cachí cue tée ndéé sanaha, chi xíǎⁿ ñá túú quìde‑xi cuendá ngúndecu cuéchi‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 21Te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ní sáá‑gá yucu cue tée ñuú Tìrú, ndɨhɨ yucu cue tée ñuú Sìdón. 22Te ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ñaha cùu ñaní tnáhá ñǎyiu canàneá ndécú yàtni‑aⁿ xíáⁿ, te níhi ta càháⁿ‑aⁿ ní quexìo núú ndécú Jèsús, te xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá: —¡Mèstrú, ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑í cada tátna‑n děhe yoco‑ǐ! Chi yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑xi te ío dàndoho ñaha‑xi —cachí‑aⁿ xǎhaⁿ xìi‑gá. 23Dico Jèsús ñá túú tnàhí ni cǎháⁿ‑gá, te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní sáháⁿ‑güedé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Cúñaha xìi ñaha‑áⁿ ná nùhú‑aⁿ, chi ío níhi càháⁿ‑aⁿ nchìcúⁿ ñáhá‑áⁿ xìi‑o —cachí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 24Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Yá Ndiǒxí ní tendaha ñàha‑gá xii‑í véxi‑í mee‑ni ñùú núú xǐndecu cue ñáyiu isràél, chi ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná cue mběé cue quɨtɨ ní xíta, chi ta xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 25Te ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑aⁿ ndéé núú Jèsús ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá: —¡Mèstrú, chindee ñàha xii‑í! —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 26Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ: —Vá cúú chìndee‑í cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi núu na quèheⁿ‑o paá cúú cuèndá cue landú te cuáha‑o ìná caxi‑dɨ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. 27Dico ñaha‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá: —Ndáá càháⁿ‑n, dico cue iná chi nàdatacá‑güedɨ sá ngóyó yùhu cóhó xǐtohó‑güedɨ —càchí‑aⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 28Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ: —¡Yòhó ñaha cùhú déhe‑xi, ío váha sàndáá iní ñáhá‑n xìi‑í! Te na càda‑í nàcuáa cuìní‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha déhe‑aⁿ. 29Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ní yáha‑gá yuhu làgúná distrìtú Galìleá, te cuásaá‑gá ɨɨⁿ tɨndúú te xíáⁿ nǐ ngóo‑gá. 30Te xíáⁿ núcǒo‑gá ní quexìo cuéhé víhí ñǎyiu, te ndècá‑yu ñáyiu yacua, ndɨhɨ ñáyiu ní yíchí ɨɨⁿ xio ndaha‑xi, ndɨhɨ ñáyiu cuàá, ndɨhɨ ñáyiu ñɨ̀hɨ́, te vài dava‑gá cue ñáyiu cùhú tnàhá dava‑gá núú cuěhé ndécǎ‑yu ní quexìo núú ndécú‑gǎ. Te ní taxi ndecu ñàhá‑yu núú Jèsús te ní quide tátna ñaha‑gǎ xií‑yu te ní ndúha‑yu. 31Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑yu sá dúcáⁿ nǐ xiní‑yu ní cuu ní nacáháⁿ nchaa ñáyiu ñɨ̀hɨ́, ndɨhɨ cuèndá sá nǐ ndúha nchaa cue ñáyiu yacua, ndɨhɨ cuèndá sá nǐ ndúha cue ñáyiu ní yíchí ɨɨⁿ xio ndaha‑xi, ndɨhɨ cuèndá sá nǐ ndúha núú cuè ñáyiu cuàá. Te nchaá‑yu ní cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá cúú Ndiǒxí cue ñáyiu isràél. 32Te Jèsús ní cana‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Yúhú cúndàhú iní‑í nchaa ñáyiu‑a, chi sa ní cuu úní nduu ndècu ndɨhɨ ñahá‑yu xii‑o ìha, te ñá túú tnàhí‑gá sá cáxǐ‑yu, te ñá túú cuìní‑í natendaha‑ǐ‑yu núhú tnámǎ‑yu vehé‑yu, chi ná ndèé cuáháⁿ cuneé‑yu docó ichi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 33Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¿Te ndèé níhí‑ó sǎ cuǎñaha‑o càxi nchaa ñáyiu‑a, te ío cuéhě‑yu te ñá túú nǎ ìó iha chi cùu‑xi xɨtɨ́ yucu‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 34Te Jèsús ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑gǎ: —¿Ná daha‑gá pàá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo‑i? —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ úsá‑gá tnàhá pàá ndɨhɨ ɨɨⁿ ǔú‑gá chácá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 35Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa ñáyiu sá ná ngǒo‑yu nchaá‑yu, te ní ngóo‑yu. 36Te ní queheⁿ‑gá ndɨ ùsá pàá‑áⁿ ndɨ ɨɨⁿ ǔú‑gá chácá‑ǎⁿ, te ní ndacáⁿ táhú‑gǎ núú Yǎ Ndiǒxí, te dǎtnùní ní táhú cuèchi‑gá pàá‑áⁿ ndɨhɨ chácá‑ǎⁿ te ní sáñaha‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní dácǎhñu‑güedé nchaa ñáyiu‑áⁿ. 37Te nchaá‑yu ní xexí‑yu ní ndahá xɨtɨ́‑yu. Te sátá nǐ túhú cóhǒ‑yu te ní nadatàcá‑güedé nchaa sá nǐ quendóo, te ní chítú ǔsá tnàhá tɨ́dihi mee‑ni sǎ nǐ quendóo‑áⁿ. 38Te núú ncháá ñǎyiu ní xexi te ní xínu cúmí mǐl mee‑ni cuè tée chi dɨu‑ni cue tée‑áⁿ nǐ quɨ́úndehu, te dɨ̀ɨⁿ cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ ndɨhɨ cue landú. 39Te sátá dúcáⁿ te Jèsús ní dándácá ñàha‑gá xií‑yu, te cuánguee‑gá bàrcú cuáháⁿ‑gá yucu cue tée ñuú Màgdalá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\