SAN MATEO 18

1Te sátá dúcáⁿ te cue tée xìca cuu ndɨhɨ Jesús ní sáháⁿ‑güedé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Cachí tnúhu xii‑ndɨ́, yoo ío‑gá cúnùu núú cuè ñáyiu yɨ̀ndaha ñaha Yá Ndiǒxí —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 2Te Jèsús ní cana‑gá ɨɨⁿ té lǐhli te ní sanutnɨ́ɨ ñaha‑gǎ xii‑dé cuádava tnuú‑güedé. 3Te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nǔu vá dáñá‑ndó nchàa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo, te nduu ndàhú iní‑ndó dàtná ndàhú iní té lǐhli‑a, te vá ndúú tǎhú‑ndó ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo. 4Te ñáyiu quìde datná quídé tě lǐhli‑a ndàhú iní‑yu, te ñá túú quìde cahnú‑yu mèé‑yu, ñáyiu‑áⁿ ǐo cunùú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá. 5Te nchaa ñáyiu na quèheⁿ cuendá ɨɨⁿ landú dàtná té lǐhli‑a cuèndá sá cúú ìní ñáhǎ‑yu xii‑í ñá, te cada iní‑yu sá yǔhú ní queheⁿ cuèndá‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 6Te Jèsús xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Te núu ɨɨⁿ tée na dàcaháⁿ‑dé cue ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi‑í cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te váha‑gá sá ná dàcutu ndeé‑güedé ɨɨⁿ yúú yǒdó dǔcúⁿ‑dě, te dàquée ñaha‑güedě xii‑dé xɨtɨ́ ndute làmár, te ñá dɨ́ú sǎ cúndècu‑dé ducaⁿ càda‑dé. 7¡Te ndàhú ní cuu nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú‑a, chi coo cue tée dacàháⁿ ñáhá xìí‑yu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá te dacuɨtɨ́í sǎ dúcáⁿ càda‑xi! ¡Dico ndàhú ní cuu cue tée ducaⁿ na dàcaháⁿ ñáhá xìí‑yu cadá‑yu nándɨ sá cuèhé sá dúhá! 8’Te núu ɨɨⁿ xio ndaha‑ndo àdi ɨɨⁿ xio sáhá‑ndó quìde‑xi quide‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te quehndé‑ndó ná cuǐta, chi váha‑gá sá nánìhí tàhú‑ndó cuěi na cuǐta ɨɨⁿ xio ndaha‑ndo àdi ɨɨⁿ xio sáhá‑ndó, te ñá dɨ́ú sǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó nɨ̀hií nɨ́ ndúú‑ndó nǔú ñùhú núú càyú. 9Te núu ɨɨⁿ xio tɨnùu‑ndo quide‑xi quide‑ndo nándɨ sá cuèhé sá dúhá, te tava‑ndo na cuǐta‑xi, chi váha‑gá sá nánìhí tàhú‑ndó cuěi na cuǐta ɨɨⁿ xio tɨnùu‑ndo, te ñá dɨ́ú sǎ ndɨ̀ ndúú xio núú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó nǔú ñùhú núú càyú. 10’Te vá dáquèe tɨhú‑ndó cuè ñáyiu cùu cuendá‑í cuěi cùú‑yu ñáyiu ío ndàhú iní‑xi. Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cuè espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, cue espíritú néhé cuèndá ñáhá xìí‑yu ñuyíú‑a, nchaa‑ni nduu nchaa‑ni òré ndécú‑xí nǔú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu. 11Te ducaⁿ chi yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo véxi‑í ñuyíú‑a dàcácu nihnu‑í ñáyiu núú ùhú núú ndàhú, ñáyiu ta xǐta nihnu cuáháⁿ. 12’¿Te nása sàni iní‑ndó cuèndá ɨɨⁿ tée ndècu ɨɨⁿ ciendú mběé‑xi?, chi núu na cuǐta ɨɨⁿ‑dɨ te dàndóo‑dé cúmídícó sǎhúⁿ cúmí‑dɨ cundecu‑dɨ ɨɨⁿ yucu te quɨ́hɨ́ⁿ‑dé cúnúndúcú‑dě quɨtɨ ní xíta‑áⁿ. 13Te núu na nàníhí‑dě‑dɨ, te nchòhó sa cùtnuní iní‑ndó sǎ ǐo‑gá cudɨ́ɨ́ ìní‑dé cuèndá quɨtɨ ní xíta‑áⁿ òré naníhí‑dě‑dɨ dàcúúxí cǔmídícó sǎhúⁿ cúmí quɨtɨ ñá túú ní xǐta‑áⁿ. 14Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi quìde Tátá‑ó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, chi cuìní‑gá sá vǎ cuǐta ni ɨ̀ɨⁿ cue ñáyiu cùu cuendá‑gá. 15’Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ní quidé‑yu ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑yu cadá‑yu sá cúú‑xí‑ndó, te cáháⁿ‑ndó dǒho‑yu núú méé nǔú ɨ́ɨ́ⁿ‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu cuèndá sá ná ndìxi cuéchi iní‑yu sá ñà túú quìde váha‑yu. Te núu ní tnɨɨ́‑yu tnúhu ní xáhaⁿ‑ndo xìí‑yu, te ní ndacu‑ndo nǐ nacanu ichi‑ndǒ‑yu. 16Te núu ñá túú ní cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu xǎhaⁿ‑ndo xìí‑yu, te nducu‑ndo ɨ̀ɨⁿ àdi úú tnàhá cue tée canehe núú‑güedě cuèndá cundedóho‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu ndàtnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ́‑yu. 17Te tnàhá cue tée‑áⁿ cǎháⁿ‑güedé dóho‑yu, dico núu ni tnǔhu càháⁿ cue tée‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu, te dàtúu‑ndo nǔú dàva‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú cuèndá cutnùní iní‑yu nàcuáa quìde ñáyiu‑áⁿ. Te núu ñáyiu ndècuéchi‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu sá nǐ xáhaⁿ dàva‑gá cue ñáyiu ndècu ichi‑gá, te cada‑ná iní‑ndó sǎ cúǔ‑yu ñáyiu ñá túú ndècu ichi Yá Ndiǒxí dàtná cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú. 18’Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nǔu nchòhó ná càchí‑ndó sǎ ndécú cuěchi ñáyiu, te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ Yǎ Ndiǒxí, àdi cachí‑ndó sǎ ñà túú cuěchi‑yu te dɨu‑ni ducaⁿ cǎháⁿ tucu‑gá, te ducaⁿ chi nchòhó quídé‑ndó nàcuáa càháⁿ‑gá. 19’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ nǔu úú tnàhá‑ndó cùu ɨɨⁿnuu‑ndo caháⁿ ndɨhɨ‑ndo Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu xicáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ nǔu ná cúú sǎ cuìní‑ndó, te taxi‑gá nǔu ná cúú sǎ xìcáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ. 20Te núu úú tnàhá‑ndó àdi úní tnàhá‑ndó nǐ natacá‑ndó ɨ̀ɨⁿ xichi cuendá sá ñúhú ìní ñáhá‑ndó xìi‑í, te xíáⁿ ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 21Te té Pèlú ní sáháⁿ ndehe yatni‑dé núú Jèsús, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Mèstrú, cachí tnúhu xii‑í ná daha xito cada càhnu iní‑í tnàha ñáyiu‑í te núu ɨɨⁿ sá ná càda ñahá‑yu xii‑í. ¿Cuědìcó úsá xito‑ǎⁿ? —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 22Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Yúhú càchí‑í sá ñà dɨ́ú‑ní ǔsá xito cada càhnu iní‑n‑yu, chi únídico úxí xito ndɨhɨ úsá ndɨhɨ úsá xito cada càhnu iní‑n‑yu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 23Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Na càni‑í ɨɨⁿ cuèndú núú‑ndó nàcuáa tecú tnùní‑ndó nàcuáa cada‑xi òré ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu. Ɨɨⁿ tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ní sani iní‑dé sá cádá ndǎá‑dé ndɨhɨ cue tée xìnu cuechi núú‑dě cuèndá nchaa sá tàú‑güedé núú‑dě. 24Te òré sa ní ngúndecu túha‑dé te ní quexìo ɨɨⁿ tée xìnu cuechi núú‑dě. Te tée‑áⁿ tàú‑dé cuéhé víhí dǐhúⁿ nǔú‑dě, chi tàú‑dé úxí mǐl díhúⁿ sǎ nání tàlentú. 25Te tée xìnu cuechi‑áⁿ ñà túú dǐhúⁿ ndécú ndɨ̀hɨ‑dé nacháhu‑dé sá tàú‑dé núú pàtróóⁿ‑dě‑áⁿ, núu xíǎⁿ ní táúchíúⁿ těe cùu patróóⁿ‑dě‑áⁿ dico ñàha‑güedé xii‑dé ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé ndɨhɨ cue déhe‑dé ndɨhɨ nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑dé cuèndá nchaá‑yu cuú‑yu ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, te ducaⁿ te ndéyǎhu sá tàú‑dé núú pàtróóⁿ‑dě. 26Te tée xìnu cuechi‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú pàtróóⁿ‑dě, te xǎhaⁿ‑dě: “Pàtróóⁿ, càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ ǐo ndee ǐo càhnu cada iní‑n sǎ dúhá tàú‑í núú‑n, te ñá túú nǎ cani iní‑n chi nacháhu‑í nchaa sá tàú‑í núú‑n”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii pàtróóⁿ‑dě. 27Te tée cùu patróóⁿ‑dě‑áⁿ nǐ cundàhú iní ñáhá‑dě xii‑dé, te ní quide càhnu iní ñáhá‑dě, te ní dáñá ñàha‑dé cuánuhú‑dé. 28Te tée xìnu cuechi‑áⁿ nǐ naníhí‑dě ɨɨⁿ tée xìnu cuechi ndɨhɨ‑dé ichi cuánuhú‑dé, te tée ní naníhí‑dě‑áⁿ tàú‑dé sacú‑ni díhúⁿ nǔú‑dě chi ɨɨⁿ cièndú‑ni díhúⁿ denàriú tàú‑dé. Te ní tnɨɨ‑dé tée tàú núú‑dě‑áⁿ dácuèhné ñáhá‑dě xii‑dé, te xǎhaⁿ‑dě: “Nacháhu sá tàú‑n nǔù‑í”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 29Te tée tàú‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú těe dii nǔú‑xi tàú‑dé‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑dě: “Càháⁿ ndàhú‑í núú‑n sǎ cádá càhnu iní ñáhá‑n xìi‑í sá tàú‑í núú‑n, te nacháhu cuèé‑í nchaa sá tàú‑í núú‑n”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě. 30Dico tée dii nǔú‑xi tàú‑dé‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑dé cada ndee ìní‑dé cundetu‑dé nacháhu cuèé tée‑áⁿ sǎ tàú‑dé, chi ní chihi ñaha‑dě vecaá cuèndá yàcáⁿ quɨhɨ‑dé ndéé nacháhu‑dé nchaa sá tàú‑dé. 31Te dava‑gá cue tée xìnu cuechi ní xiní‑güedé nàcuáa ní quide tée‑áⁿ, te ní cudééⁿ‑güedě núú‑dě, te ní sáháⁿ‑güedé ní xítnǔhu‑güedé tée cùu patróóⁿ‑güedě sá dúcáⁿ nǐ quide‑dé. 32Te tée cùu patróóⁿ‑güedě‑áⁿ nǐ cana‑dé tée ducaⁿ nǐ quide‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě: “Yòhó cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée ío cuihna ìní‑xi xìnu cuechi núù‑í, chi yúhú ní quide càhnu iní ñáhà‑í xii‑n cuèndá nchaa sá tàú‑n nǔù‑í òré ní cáháⁿ ndàhú‑n. 33Te tnàhá yòhó tàú‑n dùcaⁿ cada‑n cada cahnu iní‑n těe xìnu cuechi ndɨhɨ‑n núù‑í cuèndá nchaa sá tàú‑dé núú‑n dàtná ní quide ñaha‑ǐ xii‑n nǐ quide càhnu iní‑í cuèndá nchaa sá tàú‑n”, càchí tée cùu patróóⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑dě xii tée ducaⁿ nǐ quide‑áⁿ. 34Te tée cùu patróóⁿ‑áⁿ nǐ cudééⁿ víhí‑dě sá dúcáⁿ nǐ quide tée‑áⁿ, te ní táúchíúⁿ‑dě dandòho ñaha‑güedé xii‑dé ndéé nacháhu‑dé nchaa sá tàú‑dé —duha ní cani Jèsús cuèndú núú‑güedě. 35Te xǎhaⁿ tùcu‑gá xii‑güedé: —Dàtná ní quide tée cùu patróóⁿ‑ǎⁿ nǐ dándóhó‑dě tée tàú núú‑dě‑áⁿ ducaⁿ càda ñaha Tátà‑í Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu xii‑ndo, te núu vá nɨ́ yùhu nɨ iní‑ndó càda cahnu iní‑ndó sǎ quídé ñàha tnaha ñáyiu‑ndo xìi‑ndo —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\