SAN MATEO 2

1Te Jèsús ní cacu‑gá ɨɨⁿ ñuú nání Bèlén, te ñuú‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Jùdeá. Te dàvá‑áⁿ cúnùu té Hèrodés yɨ́ndàha‑dé ñáyiu. Te ñuú Jerusàlén ní quexìo cue tée véxi ndàa xio nacuáa quène nchícanchii, cue tée túha dàcuaha cuendá nchaa sá ndèé andɨu. 2Te ndùcu tnúhu‑güedé núú ñǎyiu ñuú‑áⁿ, te xǎhaⁿ‑güedě: —¿Vá cúndèe iní‑ndó càchí tnúhu‑ndo ndèé ndécú těe quɨndaha ñàha xii ñáyiu isràél‑ǎⁿ? Chi ní xiní‑ndɨ́ ní quene chódíní‑dě ndàa xio nacuáa quène nchícanchii, núu xíǎⁿ véxi‑ndɨ́ chi cuìní‑ndɨ́ quiní‑ndɨ́‑dé te chiñuhu‑ndɨ̌‑dé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xií‑yu. 3Te òré ní níhí těe cùnuu nani Herodés tnúhu sá ndúcú tnǔhu cue tée‑áⁿ ndèé ndécú těe quɨndaha ñàha xii ñáyiu isràél, te ñá túú tnàhí ni cùu váha iní‑dé, te dɨu‑ni ducaⁿ ñà túú ní cùu váha iní tnàhá nchaa ñáyiu ñuú‑áⁿ. 4Te ní cana‑dé cue tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑güedě nǔu xìní‑güedé ndèé cacu Crìstú tée tendaha Yǎ Ndiǒxí quixi ñuyíú‑a. 5Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑dé: —Ɨɨⁿ ñuú yɨ́ndèhu distritú Jùdeá cacu‑dé, te ñuú‑áⁿ nání‑xí Bèlén, chi quee ndáá‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha. Te duha ndùu tnúhu ní chídó tnùní‑dé núú tùtú‑gá: 6Ñuú Bèlén cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ ñuú lǐhli yɨ̀ndehu distritú Jùdeá, te ío‑gá cúnùu‑xi dacúúxí dàva‑gá ñuú cúnùu yɨndehu distritú‑áⁿ, chi dɨu ñuú‑áⁿ quee ɨɨⁿ tée ío cùnuu. Te tée cunuu‑ǎⁿ quɨndaha‑dě ñáyiu cùu cuendá‑í ñáyiu isràél. Duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá, te ducaⁿ nǐ chídó tnùní‑dé núú tùtú‑gá —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii té Hèrodés. 7Te sátá dúcáⁿ te té Hèrodés dayuhu nǐ cana‑dé cue tée ndùcu tnúhu núu ndèé ní cacu tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu isràél, te ní xícáⁿ tnúhú‑dě núú‑güedě ná nduu cùu‑xi nduu díhna nuu nǐ xiní‑güedé chódíní. 8Te sátá dúcáⁿ te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Chí cuàháⁿ ñuú Bèlén te nducu tnǔhu váha‑ndo nǔu ndèé ní cacu tée ducaⁿ quɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu isràél. Te òré ná nàníhí‑ndó‑dě te quixi‑ndo càchí tnúhu‑ndo cuèndá quɨ́hɨ́ⁿ‑í tnàhá‑í chiñuhu‑í‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 9Te sátá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ tě Hèrodés‑áⁿ te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé. Te chódíní nǐ xiní‑güedé ní quene ndàa xio nacuáa quène nchícanchii‑áⁿ yòdo nuu‑dɨ núú‑güedě cuáháⁿ. Te ní ngüɨ́ñɨ́ chódíní‑ǎⁿ, te núú nǐ ngüɨ́ñɨ́‑dɨ‑áⁿ yɨ́ndǎá núú ndécú Jèsús. 10Te òré ní xiní cue tée‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ chódíní‑ǎⁿ nǔú yɨ́ndǎá ndécú‑gǎ, te ní cudɨ́ɨ́ víhí ìní‑güedé. 11Te ducaⁿ te ní quexìo‑güedé ndéé núú cáá vèhe ndecu Jesús. Te òré cuánguɨhu‑güedé xɨtɨ́ vehe te ní xiní‑güedé Jèsús ndécú‑gǎ ndɨhɨ nǎná‑gǎ Màriá. Te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě, te ní ngüíta‑güedé ní cachí‑güedé sá ǐo càhnu cuu Jesús. Te dǎtnùní ní nacaáⁿ‑güedé càjá xǐnehe‑güedé, te ní tava‑güedé díhúⁿ cuàáⁿ, ndɨhɨ dúsa sá ǐo váha sàháⁿ tnámí nàni insiensú, ndɨhɨ yúcú sǎ nání mìrrá ní taxi ndecu‑güedé núú Jèsús cuèndá cuu‑xi ɨɨⁿ táhú sǎ cúú‑xí‑gǎ. 12Te Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑gá núú sàní‑güedé, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé sá vǎ náyǎha‑gá‑güedé cáháⁿ ndɨhɨ‑güedé té Hèrodés. Núu xíǎⁿ cue tée‑áⁿ cuǎnuhú‑güedé ɨngá ichi, te ñá túú‑gǎ ní nàyáha‑güedé núú ndécú tě Hèrodés. 13Te sátá nǐ yáha cuánuhú cue tée ní sángoto ñaha xìi Jesús, te ní quexìo ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí núú sàní té Chèé, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑dé: —Véxi‑í càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ndàcóo‑n, te ndee‑n ñùú‑a ndɨhɨ Jèsús, ndɨhɨ nǎná‑gǎ cunu‑ndo quɨ̌hɨ́ⁿ‑ndó nàcióⁿ Ègiptú, chi té Hèrodés tendaha‑dě cue tée quixi nanducu ñàha xii Jesús cuèndá cahni ñaha‑güedě. Te yàcáⁿ cundecu‑ndo nděé cachí tnúhu‑í xii‑n ndùu ndixi‑ndo —cachí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi té Chèé núú sàní‑dé. 14Te té Chèé‑áⁿ nǐ ndacóo‑dé, te niú ní xica‑dé ndɨhɨ tá Màriá ndécǎ‑yu Jèsús cuáháⁿ nàcióⁿ Ègiptú. 15Te nàcióⁿ Ègiptú‑áⁿ ndécǔ‑yu ní xíhí té Hèrodés. Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní cachí ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ quide‑dé núú‑gǎ ní cáháⁿ‑dé yuhu‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ ní cáháⁿ‑dé: “Nàcióⁿ Ègiptú ndécú Děhe‑í ní cùu, te ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑dé sá ndéé‑dě ñuú‑áⁿ vǎ cúndècu‑gá‑dé”, duha ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée ní cáháⁿ tnúhu‑gá ní quide‑dé núú‑gǎ. 16Te cue tée ní sángoto ñaha xìi Jesús ní dándàhú‑güedé té Hèrodés, chi ñá túú ní nàyáha‑güedé cúñaha‑güedě sá nǐ naníhí‑güedě Jèsús. Te sátá nǐ cutnùní iní té Hèrodés sá nǐ dándàhú ñáhá‑güedě xii‑dé te ní cudééⁿ víhí‑dě, te ní tendaha‑dě cue tée cuáháⁿ ñuú Bèlén, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñuú cáá yàtni xíáⁿ cuèndá cahni‑güedé mee‑ni cuè landú tée. Te ndéé cue landú íchí nǐ cacu, ndɨhɨ ndéé cue landú sa ní nútnahá úú cuíá‑xi nchaa‑güexi cahni‑güedé ní xáhaⁿ‑dě. Te ducaⁿ nǐ quide‑dé chi ní quide cuèndá‑dé nàcuáa ndùu tnúhu ní xáhaⁿ cuè tée ní sángoto ñaha xìi Jesús nduu nǐ xiní‑güedé chódíní, núu xíǎⁿ ducaⁿ nǐ táúchíúⁿ‑dě ní quide cue tée‑áⁿ. 17Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní cachí ndíi Jerèmiás tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te duha ní cachí ndíi: 18Ní tecú ndàhí víhí ñǎyiu ñuú Ràmá sá ndɨ̀hú iní‑yu, te ñáyiu xǐndáhyú‑áⁿ cúǔ‑yu ñaní tnáhá tǎ Ràquél, te ndàhyú‑yu cuèndá sá nǐ xíhí déhe‑yu. Te ñáyiu‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑yu dàñá‑yu sá ndɨ̀hú iní‑yu cuèndá sá nǐ xíhí déhe‑yu. Duha ní cachí ndíi Jerèmiás. 19Te sátá nǐ xíhí té Hèrodés te ní sáháⁿ tucu espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí núú sàní té Chèé òré ndécú‑dě nàcióⁿ Ègiptú, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑dé: 20—Véxi tucu‑í càchí tnúhu‑í xii‑n sǎ ndácǒo‑n, te núhú‑n ndɨ̀hɨ Jesús ndɨhɨ nǎná‑gǎ ñuú cue ñaní tnáhá‑n ñǎyiu isràél cundecu‑ndo, chi sa ní xíhí cue tée cuìní cahni ñaha xìi Jesús ní cùu —cachí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi té Chèé núú sàní‑dé. 21Te té Chèé‑áⁿ nǐ ndacóo‑dé, te ní ndee‑dé ndɨhɨ Jèsús ndɨhɨ nǎná‑gǎ cuánuhú‑yu ñuú cue ñáyiu isràél ñáyiu cùu ñaní tnáhǎ‑yu. 22Te té Chèé ní níhí‑dě tnúhu sá tě Arquèlaú ní nucúnutnɨ́ɨ‑dé núú tǎtá‑dě té Hèrodés distrìtú Jùdeá yɨ́ndàha‑dé ñáyiu. Te ní yùhú té Chèé‑áⁿ, te ñá túú ní cuìní‑dé quɨ́hɨ́ⁿ‑dé cundecu‑dé distrìtú‑áⁿ. Te Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑gá núú sàní‑dé, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑dé distrìtú Galìleá, núu xíǎⁿ yàcáⁿ cuáháⁿ‑yu. 23Te òré ní quexìó‑yu distrìtú Galìleá, te ní sáháⁿ‑yu ɨɨⁿ ñuú nání Nàzarét ní xíndecú‑yu. Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní cachí cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha sá Jèsús cuu‑gá tée ñuú Nazàrét.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\