SAN MATEO 20

1Te xǎhaⁿ tùcu Jesús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Na càni‑í ɨɨⁿ cuèndú núú‑ndó cuèndá tecú tnùní‑ndó nàcuáa cada‑xi òré ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii ñáyiu. Ɨɨⁿ tée ní xitu‑dé yoho yàha stilé, te ɨɨⁿ nduu ní quee‑dé nehé‑ni cuándúcú‑dě cue tée cada chìuⁿ núú dúcáⁿ nǐ xitu‑dé yoho yàha stilé‑áⁿ. 2Te òré ní níhí‑dě cue tée cada chìuⁿ‑áⁿ, te ní quide ndáá‑dé ndɨhɨ‑güedé sá chǎhu ñaha‑dě xii‑güedé ɨɨⁿ díhúⁿ denàriú ɨɨⁿ nduu. Te sátá dúcáⁿ te ní tendaha ñàha‑dé xii‑güedé cuáháⁿ‑güedé cada chìuⁿ‑güedé núú dúcáⁿ nǐ xitu‑dé yoho yàha stilé‑áⁿ. 3Te dǎtnùní ní xica tucu‑dé cuáháⁿ‑dé dàtná òré caá ɨ́ɨ́ⁿ dátnéé cuǎndúcú‑gǎ‑dé cue tée cada chìuⁿ núú nǐ xitu‑dé yoho yàha stilé‑áⁿ, te ní xiní‑dé xǐnutnɨ́ɨ ɨɨⁿ ǔú cue tée núú yǎhu te ñá túú nǎ chìuⁿ xíquide‑güedé. 4Te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: “Ñá túú cùdana cuyáchí‑ndó càda‑ndo chiuⁿ‑í te cháhu ñaha‑ǐ xii‑ndo nàcuáa tàú‑xi cunduu‑ǎⁿ”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Te cue tée‑áⁿ nǐ sáha‑güedé tnúhu cada chìuⁿ‑güedé te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé. 5Te tée ní xitu yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ xica tucu‑dé dàtná òré caúxúú nduu cuǎndúcú‑gǎ‑dé cue tée cada chìuⁿ‑dé, te ní níhí tucu‑dé cue tée cada chìuⁿ. Te ní quee tucu‑dé dàtná òré caá úní sacuaa, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ quide tucu‑dé. 6Te ní quee tucu‑dé dàtná òré caá úhúⁿ sacuaa cuándúcú‑gǎ‑dé cue tée cada chìuⁿ‑dé, te ní xiní‑dé xǐnutnɨ́ɨ ɨɨⁿ ǔú cue tée dɨu‑ni núú yǎhu‑áⁿ te ñá túú nǎ chìuⁿ quide‑güedé, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: “Sànuu sá nchòhó ní cuu nchàca vitna ñá túú nìhí‑ndó chìuⁿ cada‑ndo”, cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 7Te cue tée‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑güedě xii‑dé: “Ñá túú nìhí‑ndɨ́ chìuⁿ cada‑ndɨ́ chi vá yǒo ndùcu ñaha xii‑ndɨ́”, càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑dé. Te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: “Yúhú taxi‑í chìuⁿ cada‑ndo, te quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó nǔú nǐ xitu‑í yoho yàha stilé yàcáⁿ cada chìuⁿ‑ndo, te cháhu ñaha‑ǐ xii‑ndo nàcuáa tàú‑xi cunduu”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 8Te sátá nǐ dáhu nchícanchii, te tée dii chìuⁿ‑xi‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue tée quìde chiuⁿ‑áⁿ: “Cúñaha xìi nchaa cue tée quìde chiuⁿ‑áⁿ ná quíxí‑güedě te cháhu‑n‑güedě, te díhna‑gá cue tée nchìcúⁿ cuìí‑nǎ cuánguɨhu núú chíúⁿ ngüǐta‑n chǎhu‑n, te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná cháhu‑n cuè tée cuánguɨhu díhna nuu‑gǎ núú chíúⁿ”, càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue tée quìde chiuⁿ‑áⁿ. 9Te díhna‑gá cue tée cuánguɨhu caá úhúⁿ sacuaa ní quexìo‑güedé cuèndá cháhu ñaha‑dě, te ní cháhu ñaha‑dě ɨɨⁿ caa dǐhúⁿ denàriú xii ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑güedé. 10Te sátá nǐ cháhu‑dé dava‑gá cue tée ní quide chìuⁿ. Te ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná ní cháhu‑dé cue tée cuánguɨhu díhna nuu‑gǎ núú chíúⁿ. Te cue tée‑áⁿ nǐ sani iní‑güedé sá váí‑gǎ cháhu ñaha‑dě xii‑güedé, dico ñáhá chi ɨɨⁿ caa‑ni díhúⁿ denàriú ní cháhu ñaha‑dě xii ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑güedé. 11Te cue tée‑áⁿ nǐ queheⁿ cuèndá‑güedé díhúⁿ‑güedě dico ñá túú ní quìde váha‑xi iní‑güedé. 12Te ní xáhaⁿ‑güedě xii tée dii chìuⁿ‑xi ní quide‑güedé: “¿Ná cuèndá cue tée nchìcúⁿ cuìí‑nǎ cuánguɨhu núú chíúⁿ ɨɨⁿ‑ni nǐ cháhu ñaha‑n xìi‑ndɨ́ ndɨhɨ‑güedé, te ɨɨⁿdìi oré duha ní quide chìuⁿ‑güedé? Te nchúhú nchàca nchaa ní sahni iní‑ndɨ́ ní quide chìuⁿ‑ndɨ́, te ní ndoho‑ndɨ́ cahni, te ɨɨⁿ‑ni nǐ cháhu ñaha‑n xìi‑ndɨ́ ndɨhɨ‑güedé”, càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii tée dii chìuⁿ‑xi ní quide‑güedé. 13Te tée dii chìuⁿ‑xi ní quide‑güedé‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě xii ɨɨⁿ tée‑áⁿ: “Yòhó, ñá túú quìde‑í ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑í cada‑í sá cúú‑xí‑n, chi ní quide ndáá‑ó sǎ dɨ́ú‑ní ɨ̀ɨⁿ díhúⁿ denàriú cháhu ñaha‑ǐ xii‑n ɨ̀ɨⁿ nduu. 14Te vitna queheⁿ díhúⁿ cuèndá nduu‑n te núhú‑n, chi yúhú cuìní‑í sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní chǎhu ñaha‑ǐ xii‑n ndɨ̀hɨ cue tée nchìcúⁿ cuìí‑nǎ cuánguɨhu núú chíúⁿ. 15Chi yúhú cuu‑ni cada‑í náni cuìní‑í ndɨhɨ díhùⁿ‑í, ¿àdi dico ñá túú quìde váha‑xi iní‑n sǎ dúhá cùndahú iní‑í cue tée‑ǎⁿ ducaⁿ chǎhu‑í‑güedé?”, càchí tée cùu patróóⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑dě xii tée‑áⁿ. Duha ndùu cuendú cánì‑í núú‑ndó. 16Te duha càháⁿ‑í chi dava ñáyiu cùnuu ndecu ichi Yá Ndiǒxí vitna sáá nduu te vá cúnùu vihi‑gá‑yu dàtná cúnùú‑yu vitna, te dava ñáyiu ñá túú cùnuu vitna sáá nduu ǐo cunùú‑yu. Te ío cuéhé ñǎyiu càháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu dico sacú‑ni‑yu nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 17Te ñùhu Jesús ichi cuásaá‑gá ñuú Jerusàlén ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé ní naníhí tnáhá‑güedě ndɨhɨ‑gá, te ta ndàtnúhu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑güedé cuáháⁿ, te xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: 18—Vitna ñùhu‑o ichi cuásaá‑ó ñùú Jerusàlén, te yàcáⁿ cuáha cuèndá ñáhá‑güedě xii yúhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo núú cuè tée cùu dútú cúnùu, ndɨhɨ núú cuè tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés. Te dɨu cue tée‑áⁿ cǔñaha‑güedě xii dava‑gá cue tée sá cáhní ñàha‑güedé xii‑í. 19Te cuáha cuèndá ñáhá‑güedě xii‑í núú cuè tée ñá túú cùu cue tée isràél, te cue tée‑áⁿ cudɨ́quɨ́ ndeé ñáhá‑güedě xii‑í, te caniha‑güedě ndɨhɨ ñɨɨ, te dǎtnùní cata caa ñaha‑güedě xii‑í núú cùrúxí te núú cùrúxí‑áⁿ cuú‑í, dico nduu úní sá cùú‑í te ndoto‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 20Te cue déhe té Zebèdeú té Jàcobó ndɨhɨ té Juàá ndécá ñàha náná‑güedě xii‑güedé cuáháⁿ núú ndécú Jèsús, te òré ní quexìo‑aⁿ ndɨhɨ‑güedé núú ndécú‑gǎ te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑áⁿ nǔú‑gǎ cuèndá cuìní‑aⁿ ndàtnúhu ndɨhɨ ñaha‑aⁿ xìi‑gá cuèndá sá cúú‑xí cuè déhe‑aⁿ. 21Te cùmání‑gǎ cáháⁿ‑aⁿ te ní xícáⁿ tnúhú Jèsús núú‑aⁿ, te xǎhaⁿ‑gǎ: —¿Ná cuìní‑n? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. Te ní xáhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá: —Véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n cùnucóo ɨɨⁿ déhe‑í‑a xio cùha‑n, te ɨngá‑dé cunucóo‑dé xio dàtni‑n na saá nduu cùnucóo‑n nǔú táxí tnùní‑n —càchí‑áⁿ xǎhaⁿ‑aⁿ xìi‑gá. 22Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii úú cue tée‑áⁿ: —Nchòhó, ñá túú cùtnuní váha iní‑ndó nàcuáa ndùu sá xìcáⁿ‑ndó nǔù‑í. ¿Te náa cundee ìní‑ndó dàndoho ñaha ñáyiu xii‑ndo dàtná dandòho ñahá‑yu xii‑í, te cundee tùcu iní‑ndó càhni ñahá‑yu xii‑ndo dàtná cahni ñàhá‑yu xii‑í‑ǎⁿ? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Cundee ìní‑ndɨ́ yáha‑ndɨ́ nchaa nàcuáa càháⁿ‑n‑ǎⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 23Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Ndáá sá cúndèe iní‑ndó ndòho‑ndo nchaa nacuáa ndoho‑í, dico sá dúcáⁿ cuìní‑ndó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ‑ndó cùnucóo‑ndo xìo cuha‑í, te ɨɨⁿ‑ndo cùnucóo‑ndo xìo datni‑í, te xíǎⁿ chi ñá dɨ́ú yǔhú tàú‑í cachí‑í nǔu sá cúú cùnucóo‑ndo àdi sá vǎ cúú cùnucóo‑ndo, chi mee Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí cachí‑gá te núu ná cúú ñǎyiu nduu táhú cunucóo dɨ̀ñɨ‑í dàvá‑áⁿ —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 24Te òré ní níhí ǔxí‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá tnúhu nàcuáa ndùu sá cuìní cue tée úú‑áⁿ, te ní cudééⁿ‑güedě núú cuè tée úú‑áⁿ. 25Te Jèsús ní cana‑gá nchaa cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchòhó xìní‑ndó sǎ cuè tée yɨ̀ndaha nacióⁿ quídé‑güedě sá ǐo cùnuu‑güedé, te nchaa dava‑gá cue tée cùnuu ndɨhɨ‑güedé quídé‑güedě tnàhá‑güedé sá ǐo cùnuu‑güedé. 26Dico nchòhó chi vá dúcáⁿ càda‑ndo, chi núu dava‑ndo cuìní‑ndó cùnuu‑ndo, te xìni ñuhu‑xi cunu cuechi núú tnáhá‑ndó te vá cádá‑ndó sǎ cúnùu‑ndo. 27Te núu dava‑ndo cuìní‑ndó quène cáva‑ndo, te cuu‑ndo dàtná cue ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi cunu cuechi nǔú tnáhá‑ndó. 28Te cada‑ndo dàtná quídé yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo, chi yúhú véxi‑í ñuyíú‑a dico ñá dɨ́ú sǎ cúnú cuèchi ñáyiu núù‑í chi véxi‑í sá cúnú cuèchi‑í núǔ‑yu. Te cuú‑í ñuyíú‑a cuèndá vàí‑yu cácu nihnú‑yu núú ùhú núú ndàhú —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 29Te òré ní quee Jèsús ñuú Jerìcó ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te cuéhé víhí ñǎyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá cuáháⁿ. 30Te yuhu ìchi cuáháⁿ‑gá xǐnucóo úú tnàhá cue tée cuàá, te cue tée‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑güedé sá Jèsús ñúhú‑gǎ ichi‑áⁿ te ní ngüíta‑güedé níhi càháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¡Yòhó Mèstrú, ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑ndɨ́! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 31Te cue ñáyiu tènaá ñáhǎ‑yu xii‑güedé, te xǎhǎⁿ‑yu sá ná càdɨ́‑güedé yuhu‑güedé, dico uuⁿ‑gá níhi ní cáháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —¡Yòhó Mèstrú, ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑ndɨ́! —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 32Te ní ngüɨ́ñɨ́ Jèsús te ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé, te ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑gǎ: —¿Ná cuìní‑ndó càda ñaha‑í xii‑ndo‑i? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 33Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, cuìní‑ndɨ́ sá cádá tǎtna‑n nǔú‑ndɨ̌ cuèndá cundehe‑ndɨ̌ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 34Te Jèsús ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑güedé, te ní tendaha‑gǎ núú‑güedě. Te òré‑ni ní ndúha núú‑güedě, te nchìcúⁿ ñáhá‑güedě xii‑gá cuáháⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\