SAN MATEO 28

1Te sátá nǐ yáha nduu ndètatú ñáyiu, te ndumìngú nehé víhí‑ní nǐ xica tá Màriá Magdalèná ndɨhɨ ɨngá xíchí nání Màriá cuángotó‑yu yaú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús. 2Te uuⁿni níhi vìhi ní tnáa, te òré ducaⁿ nǐ quide‑xi chi ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quexìo‑xi núú dúcáⁿ nchìí yaú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú Jèsús, te ní xócání espíritú‑áⁿ yǔú ndèdɨ́ yèhe yaú‑áⁿ te ní ngóo‑xi núú yǔú‑ǎⁿ. 3Te dàtná dátǎsaⁿ‑xi òré sàá ndúté dùcaⁿ datásaⁿ‑xi núú espíritú‑áⁿ, te dóó níhnú‑xí cuìxíⁿ quɨyɨ́. 4Te òré ducaⁿ nǐ quide‑xi te cue sandàdú ndèé yaú‑áⁿ nǐ quɨdɨ ñaha‑xi xìi‑güedé sá nǐ yùhú‑güedé, te ní nduá‑güedé, te ní xíta sá xìní tnùní‑güedé. 5Te espíritú‑áⁿ nǐ xáhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ cuángoto yaú‑áⁿ: —Nchòhó ñáyiu dɨ̀hɨ́ véxi coto yaú‑a, vá yùhú‑ndó chi yúhú cútnùní iní‑í sá nchòhó véxi‑ndo nànducu‑ndo yɨquɨ cuñú Jèsús Yaá ní xíhí núú cùrúxí. 6Dico Yaá‑áⁿ chi ñá túú‑gǎ ndécú yɨ̀quɨ cuñú‑gá iha, chi sa ní ndoto‑gá, te dɨu ducaⁿ nǐ cachí‑gá sá ndótó‑gǎ cútnàhá vátá cùú‑gá, te chí táquìxi cundehe‑ndo núú nǐ sacáⁿ‑güedé yɨquɨ cùñú‑gá ní cùu te quiní‑ndó nǎ ñá túú‑gǎ. 7Te vitna ío ndɨ̌hɨ chí cuàháⁿ núú xǐndecu cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑gá, te duha cúñaha‑ndo xìi‑güedé: “Ní ndoto Jèsús Yaá ní xíhí ní cùu, te codonùu‑gá núú‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ distrìtú Galìleá te yàcáⁿ quiní‑ndó‑gǎ”, duha cúñaha‑ndo xìi‑güedé. Duha ndùu tnúhu ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ. 8Te cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ nǐ natnɨɨ́‑yu ichi, te súúní ndɨ̌hɨ cuánuhú‑yu núú xǐndecu cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús cuèndá nacani tnúhu‑yu núú‑güedě nàcuáa ní xáhaⁿ espíritú‑áⁿ xií‑yu, te cuěi ní yùhú‑yu dico súúní cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu. 9Te ichi ñùhú‑yu cuánuhú‑yu, te na iní‑yu ní quexìo Jesús núǔ‑yu ní dándácǒo váha ñaha‑gǎ xií‑yu. Te ñáyiu‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̌‑yu núú‑gǎ, te ní numi ñàhá‑yu xii‑gá, te ní chiñuhu ñàhá‑yu. 10Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Vá yùhú‑ndó, chí cuàháⁿ cúñaha‑ndo xìi cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑í sá ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑güedé distrìtú Galìleá, te yàcáⁿ quiní ñáhá‑güedě xii‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 11Te nɨni ñùhu cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ ichi cuánuhú‑yu, te dava cue sandàdú cue tée ndèé yaú‑áⁿ ní cùu ní xica‑güedé cuánuhú‑güedé ñuú cuèndá nacani tnúhu‑güedé núú cuè tée cùu dútú cúnùu nacuáa ní cuu. 12Te cue tée cùu dútú cúnùu‑áⁿ nǐ quide‑güedé jùndá ndɨhɨ cue tée cùu sacuéhé nǔú ñǎyiu isràél, te ní ndatnúhu‑güedé nàcuáa cada‑güedé, te ní quide ndáá‑güedé ndɨhɨ cue sandàdú‑áⁿ sǎ cuǎñaha‑güedě vài díhúⁿ cuèndá dacuàndehnde‑güedé. 13Te ní xáhaⁿ‑güedě xii cue sandàdú‑áⁿ: —Cuìní‑ndɨ́ sá vǎ càháⁿ ndáá‑ndó nǔú ñǎyiu nàcuáa ní cuu, chi cúñaha‑ndo xìí‑yu sá òré xìdí‑ndó nǐ quixi cue tée ní xica cuu ndɨhɨ‑dé ní dúhú‑güedě yɨquɨ cùñú‑dé néhé‑güedě cuáháⁿ, duha cúñaha‑ndo xìí‑yu. 14Te núu na nìhí té Pìlatú tée cùu gobiernú tnúhu nàcuáa cúñaha‑ndo xìi ñáyiu, te nchúhú cada ndáá‑ndɨ́ ndɨhɨ‑dé cuèndá sá ñà túú nǎ cada ñaha‑dě xii‑ndo —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii cue sandàdú‑áⁿ. 15Te cue sandàdú‑áⁿ nǐ queheⁿ cuèndá‑güedé díhúⁿ, te ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé te ní cáháⁿ‑güedé nàcuáa ní xáhaⁿ cuè tée‑áⁿ cǎháⁿ‑güedé. Te nchaa ñáyiu isràél ní níhǐ‑yu tnúhu ní cáháⁿ‑güedé‑áⁿ, te dɨu‑ni tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑yu ndéé vitna. 16Te ndɨ ùxí ɨɨⁿ cue tée ní xica cuu ndɨhɨ Jèsús ní xica‑güedé cuáháⁿ‑güedé ɨɨⁿ yucu càa distritú Galìleá núú nǐ xáhaⁿ‑gǎ naníhí tnáhá‑güedě ndɨhɨ‑gá. 17Te òré ní xiní‑güedé Jèsús te ní chiñuhu ñaha‑güedě xii‑gá, dico dava‑güedé sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑güedé nǔu dɨu‑gá àdi ñá dɨ́ú‑gǎ. 18Te Jèsús ní sándehe yatni‑gá ndéé núú‑güedě, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Yúhú ndécú ndɨ̀hɨ‑í tnúhu ndee ìní táxí tnùní‑í cuěi andɨu te cuěi ñuyíú‑a. 19Te vitna tàuchiuⁿ‑í sá quɨ̀hɨ́ⁿ‑ndó nɨ̀hií ñuyíú cǎháⁿ‑ndó tnǔhu‑í núú ñǎyiu cuèndá tuha ñàhá‑yu xii‑í, te dacuàndute‑ndó‑yu. Te òré ducaⁿ càda‑ndo, te cacunehe‑ndo tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ yúhú Yaá cúú Děhe‑gá ndɨhɨ Espíritú‑gá. 20Te cúñaha‑ndo xìí‑yu sá ná càdá‑yu nchaa nàcuáa sa ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo càda‑ndo. Te na càchí tnúhu‑í sá cúndècu ndɨhɨ ñaha‑ni‑í xii‑ndo ñùyíú‑a ndéé ná sàá nduu nàa‑xi —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ducaⁿ na cùnduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\