SAN MATEO 3

1Te ní xica nduu sá dúcáⁿ nǐ cuu, te tée nàni Juaá tée dacuàndute ñaha xii ñáyiu ní quexìo‑dé yucu distrìtú Jùdeá càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu xɨtɨ́ yucu‑áⁿ. 2Te xǎhaⁿ‑dě xií‑yu: —Chí dándìxi túu iní sá ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha, chi sa ní cuyatni nduu ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xií‑yu. 3Te dɨu cuèndá té Juàá‑áⁿ nǐ chídó tnùní ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha, te duha ndùu tnúhu ní chídó tnùní ndíi cuèndá‑dé: Tècú càháⁿ níhi ɨɨⁿ tée yɨ̀hɨ xɨtɨ́ yucu, te càchí‑dé: “Chí dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo, te tnɨɨ‑ndo ìchi váha, Te ducaⁿ càda‑ndo cuendá cundecu túha‑ndo chi véxi Yaá ío cùnuu”, duha quesaha těe‑áⁿ. Duha ndùu tnúhu ní chídó tnùní ndíi Chàiá‑áⁿ cuèndá té Juàá. 4Te té Juàá‑áⁿ nǐ xóo cuihnu‑dé dóó idi càméyu, te ɨɨⁿ ñɨɨ ní cuu pàñú xɨtɨ́‑dé, te ní xóo caxi‑dé tɨ́ca làngóstá ndɨhɨ ndudí ñúñú cuéchí. 5Te ñáyiu ñuú Jerusàlén, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú yɨ́ndèhu distritú Jùdeá, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú cáá yàtni yúte Jòrdán ní sáháⁿ‑yu ní xíndedóho‑yu nàcuáa ní cáháⁿ té Juàá. 6Te ní ngüíta‑yu ní náhmá‑yu nchaa cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te òré ducaⁿ nǐ náhmá‑yu te ní dácuándùte ñaha té Juàá xií‑yu yúte Jòrdán. 7Te vài cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cue tée cùu saducéú cuáháⁿ‑güedé núú ndécú tě Juàá cuìní‑güedé dacuàndute ñaha‑dé xii‑güedé. Te òré ní quexìo‑güedé núú ndécú‑dě, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —¡Nchaa nchòhó cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ cóó děéⁿ chi ío cuihna ìní‑ndó! ¿Te nása ní cuu núu tnàhá nchòhó ndúcú‑ndó nàcuáa cada‑ndo cǎcu nihnu‑ndo nǔú tnǔndòho cahnu vihi ta cuyatni ñaha xii‑ndo véxi‑i? 8Te chí cádá vǎha vitna cundecu‑ndo cuèndá ducaⁿ cùtnuní sá nǐ dáñá‑ndó nchàa ichi cuehé ichi duha ndècu‑ndo. 9Te vá càchí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑ndo cuendá sá cúú‑ndó ñàní tnáhá ndǐi Àbrahám. Chi cuěi ndéé yúú te ndacu Yá Ndiǒxí ndada‑gá ñáyiu te cuú‑yu ñaní tnáhá ndǐi Àbrahám. 10Te caá chi ndècu túha‑xi sá quèhndé‑xi nchaa yutnu sá dúcáⁿ ñà túú càváha sávìdí‑xi‑áⁿ, chi nchaa yutnu‑áⁿ tèhndé‑xi te cuángee‑xi núú ñùhú càyú‑xi. Te duha sǎtnàhá‑xi ndoho nchaa ñáyiu ñá túú quìde váha‑áⁿ chi nchaa ñáyiu ñá túú quìde váha cùú‑yu dàtná nchaa yutnu sá ñà túú càváha sávìdí‑xi. 11Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ yǔhú dácuàndute‑í mee‑ni ñǎyiu ní dáñá nchàa ichi cuehé ichi duha. Dico nchìcúⁿ tucu ɨngá tée véxi, te tée‑áⁿ taxi‑dé Espíritú Yǎ Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ‑ndo. Te cùu‑xi datná ɨɨⁿ ñuhú, chi ndada ndoo ndada nine‑xi iní‑ndó. Te tée‑áⁿ ǐo‑gá cúnùu‑dé dàcúúxí yǔhú, chi yúhú cúù‑í ɨɨⁿ tée duuⁿ duuⁿ ñá túú tàú cuita nehe ni chàú‑dé dico quìde‑í chìuⁿ‑dé. 12Te tée‑áⁿ sa véxi túha‑dé sá cádá dɨ̀ɨⁿ ñaha‑dé xii‑o dàtná quídé ñǎyiu ndàda ndoo triú, chi ñáyiu‑áⁿ sa nèhe túha‑ná‑yu yaxíⁿ‑yu òré náñǎni cuèndá ndada ndoó‑yu. Te òré ndádá ndòó‑yu trìú‑áⁿ te dàquee dɨɨ́ⁿ‑yu mihi‑xi, te tàxúha‑yu mee‑nǎ trìú‑áⁿ te sàhmí‑yu mihi‑xi‑áⁿ. Te dàtná quídě‑yu mihi trìú‑áⁿ ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada ñaha tée‑áⁿ xii nchaa ñáyiu ñá túú quìde váha, chi daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑dě xií‑yu núú ñùhú núú càyú, te ñuhú‑áⁿ ñà túú tnàhí ndàhvá —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. 13Te Jèsús ní quee‑gá distrìtú Galìleá cuáháⁿ‑gá yúte Jòrdán núú ndécú tě Juàá cuèndá dacuàndute ñaha‑dé xii‑gá. 14Te òré ní quexìo Jesús núú ndécú tě Juàá, te ñá cuìní‑dé dacuàndute ñaha‑dé xii‑gá ní cùu, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑gá: —Yúhú tàú‑í sá dácuàndute ñaha‑n xii‑í, te ñá dɨ́ú dà yúhú dacuàndute ñaha‑í xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 15Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Queheⁿ daña, chi dacuɨtɨ́í xìni ñuhu‑xi ducaⁿ cada‑o nacuáa cundáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te té Juàá‑áⁿ nǐ sáháⁿ uuⁿ‑dé tnúhu ní xáhaⁿ Jèsús xii‑dé. 16Te ní dácuándùte‑dé Jèsús. Te òré ní nene‑gá xɨtɨ́ ndute te ní xiní‑gá nchìí andɨu, te ní quee Espíritú Yǎ Ndiǒxí véxi cuuⁿ‑xi ngúndecu ndɨhɨ ñaha‑xi xìi‑gá, te dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ lómá cáá Espíritú‑áⁿ věxi cuuⁿ‑xi. 17Te òré‑áⁿ nǐ tecú ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndéé andɨu, te xǎhaⁿ‑gǎ xii Jèsús: —Yòhó cúú‑n Děhe‑í tée ío cùu iní‑í te ío cùdɨ́ɨ́ ìní ñáhà‑í xii‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii Jèsús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\