SAN MATEO 4

1Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécá‑xí Jèsús cuáháⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ yucu cuèndá yàcáⁿ cundecu tnaa‑gá, te yàcáⁿ quexìo sácuíhná coto ndeé ñáhá‑xí xìi‑gá te núu ndisa sá vǎ cádá‑gǎ ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá. 2Te Jèsús ñá ní xèxi‑gá údico nduu údico niú, te ducaⁿ te dǎtnùní ní xícáⁿ iní‑gá caxi‑gá. 3Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo sácuíhná quídé yìca‑xi cada Jesús ɨɨⁿ sá ñà túú tàú‑gá cada‑gá, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá: —Te núu ndisa sá cúú‑n Děhe Yá Ndiǒxí te cúñaha xìi yúú‑a na ndùu‑xi paá —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 4Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi: —Núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Ñá dɨ́ú mèe‑ni paá candeca‑xi iní ñáyiu ñuyíú, chi tnàhá nchaa tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí candeca‑xi iní‑yu”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑xi. 5Te dǎtnùní sácuíhná‑ǎⁿ ndécá ñàha‑xi xii‑gá cuáháⁿ ñuú Jerusàlén, te yàcáⁿ ní xáhaⁿ‑xi xìi‑gá cuásaá‑gá dɨ́quɨ́ véñǔhu càhnu sá ǐo cùnuu núú ñǎyiu isràél, 6te dǎtnùní ní xáhaⁿ tùcu‑xi xii‑gá: —Te núu ndisa cùu‑n Déhe Yá Ndiǒxí te cuandèe ndava núú ñúhú cuèndá quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yá Ndiǒxí tendaha‑gǎ cue espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ quixi‑xi cuèndá coto ñaha‑xi xìi‑n, te núú ndáhá‑xí càundodo‑n cuendá sá vǎ dánǐcuèhé yúú sǎhá‑n”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí sácuíhná‑ǎⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi Jesús. 7Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi: —Te càchí tucu‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí: “Vá cání ìní‑n còto ndeé‑n Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Ndiǒxí‑n cuèndá‑ni sá cuìní‑n sǎ dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑n ɨ̀ɨⁿ sá sání ìní‑n càda‑n”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑xi. 8Te sácuíhná ndécá tùcu‑xi Jesús cuáháⁿ ɨɨⁿ núú tɨ̀ndúú dùcúⁿ, te uuⁿni ní dánèhé núú ñáhá‑xí xìi‑gá nchaandɨ túhú nàcióⁿ cáá ñùyíú, ndɨhɨ nchaa sá vǎha ìó ɨɨⁿ ɨɨⁿ nàcióⁿ‑áⁿ. 9Te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑gá: —Te núu yòhó ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑n nǔù‑í chiñuhu ñaha‑n xìi‑í ñá, te taxi cuèndá‑í nchaa sá nǐ dánèhé ñáhà‑í‑a cuu cuèndá‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 10Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi: —Xocuɨ̀ñɨ́ yòhó sácuíhná nǔú ndécù‑í‑a, chi vá cúú càda‑í nàcuáa càchí‑n, chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Chiñuhu‑ndo Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Ndiǒxí‑ndó, te dɨu‑ni‑gá cada‑ndo nchàa nacuáa càháⁿ‑gá”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑xi. 11Te dǎtnùní sácuíhná nǐ dáñá‑xí Jèsús ní xica‑xi cuáháⁿ‑xi. Te sátá dúcáⁿ te ní quexìo cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní xinu cuechi‑xi nǔú Jèsús. 12Te òré ní níhí Jèsús tnúhu sá nǐ ngava té Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu vecaá, te ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá distrìtú Galìleá. 13Te ni ñà túú ní xǐndecu‑gá ñuú Nazàrét, chi ní yáha‑gá cuáháⁿ‑gá ndéé ñuú Capèrnaúm yàcáⁿ ní xíndecu‑gá, te ñuú‑áⁿ cáá yàtni yuhu lagúná, te yatni xíáⁿ cáá ñùhu nani Zabulón, ndɨhɨ ñuhu nàni Neftalí. 14Te ducaⁿ nǐ cuu chi ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní chídó tnùní ndíi Chàiá tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǔú tùtú‑gá núú càchí‑xi: 15Ñuhu nàni Zabulón, ndɨhɨ ñuhu nàni Neftalí, ñuhu‑áⁿ yɨ́ndèhu‑xi distritú Galìleá, te xíáⁿ xǐndecu cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te càa‑xi yatni yuhu lagúná te ndàa ɨngá xio yúte Jòrdán cúú‑xí. 16Te cue ñáyiu‑áⁿ ndécǔ‑yu ɨɨⁿ núú néé chi ndècú‑yu ichi cuèhé ichi duha, te sáá nduu te cada iní‑ndó sǎ ñǎyiu‑áⁿ queé‑yu núú dìtó chi vá cúndècu‑gá‑yu ichi cuèhé ichi duha. Te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ta xǐta nihnu duuⁿ cuáháⁿ, dico sáá nduu te vá cuǐta nihnu‑gá‑yu. Duha ní chídó tnùní ndíi núú tùtú‑gá. 17Te dàvá‑áⁿ nǐ ngüíta Jèsús ní dánèhé‑gá ñáyiu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Chí dándìxi túu iní sá ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo te daña‑ndo nchàa ichi cuehé ichi duha, chi sa ní cuyatni nduu ndɨ̌hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xii‑ndo —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. 18Te Jèsús ñúhú‑gǎ ichi cuáháⁿ‑gá tá yǎha‑gá yuhu làgúná Galìleá, te ní xiní‑gá úú tnàhá cue tée xǐdáquěe‑güedé ñunu‑güedé xɨtɨ́ ndute tnɨ̀ɨ‑güedé chácá, chi quɨtɨ tnàhí‑áⁿ cúú chìuⁿ‑güedé tnɨ́ɨ́‑güedě‑dɨ. Te ɨɨⁿ‑dé nání‑dě Xǐmú, àdi Pelú chi úú dɨ̀u‑dé, te ñaní‑dé cúú ɨ̀ngá tée ndɨhɨ‑dé te tée‑áⁿ nání‑dě Ndrǐxí. 19Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Chí dáñá chìuⁿ quide‑ndo‑áⁿ te quixi‑ndo chìtnahá ñáhá‑ndó xìi‑í, te taxi‑í ɨngá núú chìuⁿ cada‑ndo chi quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó dàcaháⁿ‑ndó ñǎyiu cuèndá tuha ñàhá‑yu xii‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 20Te òré‑ni‑áⁿ nǐ dáñá cuè tée‑áⁿ ñunu‑güedé, te ní tuha‑güedé Jèsús. 21Te ní xica tucu Jèsús cuáháⁿ‑gá luha‑gá, te ní xiní tucu‑gá úú‑gá tnàhá cue tée tnɨ̀ɨ chácá. Te ɨɨⁿ tée‑áⁿ nání‑dě Jàcobó, te ñaní‑dé cúú ɨ̀ngá tée ndɨhɨ‑dé te tée‑áⁿ nání‑dě Juàá, te ndɨ ndùú‑güedé cúú‑güedě déhe té Zebèdeú. Te xǐxínucóo‑güedé ndɨhɨ tǎtá‑güedě xɨtɨ́ bàrcú xǐnatɨ́cu‑güedé ñunu‑güedé, te Jèsús ní cana ñaha‑gǎ xii‑güedé. 22Te òré‑ni‑áⁿ nǐ dándǒo‑güedé bàrcú‑güedé, ndɨhɨ tǎtá‑güedě, te ní tuha ñaha‑güedě xii‑gá. 23Te Jèsús tá xìca ndodo‑gá nɨhìí distrìtú Galìleá cuáháⁿ tá dànehé‑gá ñáyiu tnúhu váha tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. Te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú sàá‑gá te ducaⁿ cuǎnguɨhu‑gá xɨtɨ́ veñúhu dànehé‑gá ñáyiu tnúhu‑áⁿ. Te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú cuěhé tnàhá ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu dico nchaa‑ní‑yu ta quìde tátna‑gá cuáháⁿ. 24Te ndéé nchaa ñáyiu yɨ̀ndehu distritú Sìriá ní níhǐ‑yu tnúhu nchaa nàcuáa quìde Jesús. Te ní queé‑yu ñuú‑yu te ndècá‑yu nchaa ñáyiu tnàhá ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú cuěhé cuǎháⁿ núú ndécú Jèsús. Te cuěi ñáyiu xǐyɨ̀hɨ́, ndɨhɨ ñáyiu ñá túú‑gǎ càndá nihnu, ndɨhɨ ñáyiu yɨ̀hɨ ñaha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha ndècá‑yu cuáháⁿ núú‑gǎ, te nchaá‑yu ní quide tátna ñaha‑gǎ xií‑yu. 25Te ío vài ñáyiu ní chinchícúⁿ ñáhá xìi Jesús, chi ní chinchícúⁿ ñáhá ñǎyiu distrìtú Galìleá, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú xǐndáa Dècápolís, ndɨhɨ ñáyiu ñuú Jerusàlén, ndɨhɨ cue ñáyiu nchaa ñuú yɨ́ndèhu distritú Jùdeá, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu yatni yúte Jòrdán ndàa xio quene nchícanchii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\