SAN MATEO 6

1Te Jèsús ndécú‑ní‑gǎ dánèhé‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndɨhɨ nchaa ñáyiu, te xǎhaⁿ‑gǎ: —Te òré quídé‑ndó sǎ vǎha te vá cádá‑ndó nǔú ñǎyiu cuèndá‑ni sá cuìní‑ndó cǎháⁿ váha‑yu cuèndá‑ndó, chi núu núú ñǎyiu ducaⁿ na càda‑ndo te Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó vǎ táxí‑gǎ sá ndúú tǎhú‑ndó. 2Te xíǎⁿ nǔu nchòhó òré chíndèe‑ndo ñáyiu ndàhú, te vá cǔñaha‑ndo xìi cue ñáyiu sá chíndèe‑ndo cue ñáyiu ndàhú‑áⁿ dàtná xǐquide cue ñáyiu dàndahú méé‑xí sǎ quídé ndǎá te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ ducaⁿ xǐquidé‑yu òré sàháⁿ‑yu veñúhu, chi dàtecú tnúhu‑yu nchaa ñáyiu òré ducaⁿ chìndeé‑yu ñáyiu ndàhú. Te dɨu‑ni ducaⁿ quìdé‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii cue ñáyiu sá chíndèé‑yu cue ñáyiu ndàhú‑áⁿ nchaa núú xícá cùú‑yu, te ducaⁿ xǐquidé‑yu cuèndá cuìní‑yu cáháⁿ váha ñáyiu cuèndá‑yu. Te yúhú na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ñà túú nǎ nduu táhú ñǎyiu‑áⁿ nǔú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu chi mee‑ni nǔú tnàha ñáyiú‑yu cùdɨú‑yu. 3Te nchòhó òré chíndèe‑ndo ñáyiu ndàhú, te cuěi ñáyiu ío‑gá váha ndècu ndɨhɨ‑ndo dico vá cǔñaha‑ndo sǎ dúcáⁿ chìndee‑ndo cue ñáyiu ndàhú‑áⁿ, te ni cuè dava‑gá ñáyiu vá cǔñaha‑ndo. 4Chi váha‑gá sá ìní méé‑ní‑ndó ná cùhuⁿ sá dúcáⁿ chìndee‑ndo cue ñáyiu ndàhú‑áⁿ. Te núu ducaⁿ na càda‑ndo ña, te Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó tàxi‑gá sá ndúú tǎhú‑ndó chi dɨu‑ni mee‑gǎ ndéhé‑gǎ nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo. 5’Te nchòhó òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te vá cádá‑ndó dàtná xǐquide cue ñáyiu dàndahú méé‑xí càchí sá quídé ndǎá te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ tnàhá iní‑yu cunutnɨ́ɨ‑yu càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí òré yɨ́hɨ̌‑yu veñúhu. Te dɨu‑ni ducaⁿ xǐquidé‑yu nchaa núú xícá cùú‑yu, te ducaⁿ quìdé‑yu cuèndá sá cuìní‑yu quiní ñáyiu nàcuáa xǐquidé‑yu. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ñà túú nǎ nduu táhú ñǎyiu‑áⁿ nǔú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìdé‑yu chi mee‑ni nǔú tnàha ñáyiú‑yu cùdɨú‑yu. 6Te nchòhó òré cuìní‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te ndɨ́hu ndedɨ́ nihnu‑ndo xɨ̀tɨ́ vehe‑ndo, chi dɨu‑gá cúú Tǎtá‑ndó te ndècu ndɨhɨ ñaha‑gá xii‑ndo, te dɨu‑ni mee‑gǎ ndéhé ñàha‑gá xii‑ndo nàcuáa quìde‑ndo, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te taxi‑gá sá ndúú tǎhú‑ndó. 7’Te òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí te vá sǔúní cuèndá‑ni dacàá‑ndó tnǔhu cáháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ dàtná xǐquide cue ñáyiu ñá túú xìní tnúhu‑gá, chi ñáyiu‑áⁿ sání ìní‑yu sá tédǒho ñaha vìhi‑gá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu sá dúcáⁿ sǔúní dàcaá‑yu tnúhu càháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá dico ñáhá. 8Dico nchòhó, vá cádá‑ndó dàtná xǐquide cue ñáyiu‑áⁿ, chi mee Tǎtá‑ndó Dǔtú Ndiǒxí sa nàha‑gá ná cúú nchàa sá xíní ñùhu‑ndo cuéi òré vátá càcáⁿ‑gá‑ndó nǔú‑gǎ. 9Te duha cáháⁿ‑ndó òré càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí: Yòhó Tǎtá‑ndɨ̌ Dútú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, nchaa ñáyiu na càháⁿ‑yu sá cúú‑n Yàá ío yɨñùhu. 10Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑n sǎ ná sàá nduu ndɨ́hu ndàhá‑n‑yu. Te cada‑n dàtná càchí iní‑n ñùyíú‑a dàtná quídé‑n àndɨu. 11Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑n sǎ táxí‑n sǎ cóhó‑ndɨ̌ sá cáxí‑ndɨ̌ ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu. 12Te cada càhnu iní‑n nchàa yícá cuěchi‑ndɨ́, chi tnàhá nchúhú quídé càhnu iní‑ndɨ́ nchaa sá quídé ñàha tnaha ñáyiu‑ndɨ́. 13Te vá dáñá‑n dàcaháⁿ ñáhá yùcu ñávǎha xii‑ndɨ́ cada‑ndɨ́ sá ñà túú vǎha, chi coto ñaha‑n xìi‑ndɨ́ cuèndá sá vǎ dúcáⁿ càda ñaha‑xi. Te dɨu‑n cùu‑n Yaá ío cùnuu nchaa nduu nchaa quɨ́ú, te ío càhnu cuu‑n, te dɨu‑ni‑n quɨ̀ndaha ñaha‑n xii‑ndɨ́ nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu. Duha dànehé ñáhà‑í xii‑ndo cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí. 14’Te núu nchòhó quídé càhnu iní‑ndó nchàa sá quídé ñàha tnaha ñáyiu‑ndo, te ducaⁿ te Tǎtá‑ndó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu cada cahnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo tucu. 15Dico núu nchòhó vá cádá càhnu iní‑ndó nchàa sá quídé ñàha tnaha ñáyiu‑ndo ña, te ni Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó vǎ cádá càhnu iní‑gá nchaa sá quídé‑ndó tùcu. 16’Te nchòhó, nduu ñà túú tnàhí ná xéxí‑ndó càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te vá cúndɨ̀yɨ́‑ndó dàtná xǐquide nchaa ñáyiu dàndahú méé‑xí càchí sá quídé ndǎá te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑yu, chi ñáyiu‑áⁿ ducaⁿ xǐquidé‑yu cuèndá sá cuìní‑yu cutnùní iní ñáyiu sá ñà túú tnàhí ná xéxǐ‑yu càháⁿ ndɨhɨ́‑yu Yá Ndiǒxí. Te yúhú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ sà dúcáⁿ quìdé‑yu te ñá túú nǎ chindee ñàha‑xi xií‑yu cuèndá níhǐ‑yu ɨɨⁿ sá ndúú tǎhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 17Dico nchòhó, nduu dùcaⁿ quide‑ndo ñá túú tnàhí ná xéxí‑ndó càháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí, te váha váha naquete‑ndo nǔú‑ndó, te váha váha chihi‑ndo cǔcá 18cuèndá sá vǎ cútnùní iní ñáyiu sá ñà túú nǎ xéxí‑ndó ndùu ducaⁿ caháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí. Te Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ndó ndècu ndɨhɨ‑ndo dɨu‑ni mee‑gǎ ndéhé‑gǎ nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo, te dɨu‑gá taxi‑gá sá ndúú tǎhú‑ndó. 19’Te vá cání ìní‑ndó cùu‑ndo ñáyiu cuica nǎndɨ sá cúndècu ndɨhɨ‑ndo ñuyíú‑a chi vá cúdǐi‑xi, chi dava quee tɨ́quidi, te dava caxi cudi ñùhu, àdi quɨ́hu ñadúhú vehe‑ndo te duhu‑güedě. 20Te váha‑gá chí ndúcú nàcuáa cada‑ndo cuèndá ducaⁿ ngǔndecu sá ndúú tǎhú‑ndó àndɨu, te xíǎⁿ cudíi‑xi cundecu ndɨhɨ‑ndo nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, chi yàcáⁿ vá quéé‑gǎ tɨ́quidi, te ni vǎ cáxí‑gǎ cudi ñùhu, te ni vǎ quìní‑gá‑ndó ñàdúhú duhu‑güedě ndachìuⁿ‑ndo. 21Te núu cùu‑ndo ñáyiu cuica ndècu ñuyíú‑a, te dɨu‑ni nchaa sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo ñuyíú‑a ñùhu iní‑ndó. Àdi cuu‑ndo ñáyiu quìde nacuáa ngúndecu sá ndúú tǎhú‑ndó àndɨu, te dɨu‑ni sá ndúú tǎhú‑ndó ndècu andɨu‑áⁿ ñúhú ìní‑ndó. 22’Te cada iní‑ndó sǎ nǔú‑ndó cùu‑xi datná ɨɨⁿ ñuhú. Te núu núú‑ndó càváha te cùtnuní iní‑ndó nǎ cúú sǎ ndécú nǔú‑ndó. 23Dico núu cùhú núú‑ndó ñà túú cùtnuní cundehe‑ndo ña, te ñá túú cùtnuní iní‑ndó nǎ cúú sǎ ndécú nǔú‑ndó. Te sá dúcáⁿ cùhú núú‑ndó te cada iní‑ndó sǎ ndécú‑ndó dàtná ɨɨⁿ núú néé. Te duha ndùu tnúhu càháⁿ‑í chi núu sàni váha iní‑ndó cuèndá Yǎ Ndiǒxí ñá, te cùu vii cuu váha iní‑ndó ndècu‑ndo. Áⁿ te núu ñá túú sàni váha iní‑ndó cuèndá‑gá ñá, te ñá túú tnàhí cùu váha iní‑ndó ndècu‑ndo. Te sá dúcáⁿ ñà túú sàni váha iní‑ndó cuèndá‑gá te cada iní‑ndó sǎ ndécú‑ndó dàtná ɨɨⁿ núú néé. 24’Te ni ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi vá ndácú‑dě cunu cuechi‑dě núú ùú pàtróóⁿ, chi tée‑áⁿ cuu váha iní‑dé núú ɨɨⁿ pàtróóⁿ‑dě te tnɨɨ‑dé nchaa tnúhu càháⁿ pàtróóⁿ tée cùu váha iní‑dé núú‑xi‑áⁿ. Te núú ɨ̀ngá tucu pàtróóⁿ‑dě vá cúú vǎha iní‑dé, te ni vǎ tnɨ́ɨ́‑dě tnúhu càháⁿ ɨngá tée‑áⁿ. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchohó chi vá ndácú‑ndó cùnu cuechi‑ndo núú Yǎ Ndiǒxí te cuhuⁿ iní‑ndó nchàa sá ìó ñuyíú‑a. 25’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ vǎ ǐo cani iní‑ndó nǔu nása níhí‑ndó sǎ cóhó sǎ cáxí‑ndó, te ni vǎ ǐo cani iní‑ndó nǔu nása níhí‑ndó dǒó cuihnu‑ndo, chi cùnuu‑gá méé‑ndó dàcúúxí sǎ nchító‑ndó, te ducaⁿ cùnuu‑gá yɨquɨ cùñú‑ndó dàcúúxí dǒó sácuǐhnu‑ndo. 26Te chí cádá cuèndá sá ncháá quɨ̀tɨ ndava ñá túú tnàhí ná xítú‑güèdɨ, te ni ñà túú ndèé cuáháⁿ‑güedɨ nàtahu‑güedɨ, te ni ñà túú nǎ nátàxúha‑güedɨ, te ni ñà túú ndèé cáá yàcá‑güedɨ, chi mee Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu xito ñaha‑gá xii‑güedɨ nìhí‑güedɨ sá xéxí‑güèdɨ. Te núu cue quɨtɨ‑áⁿ ducaⁿ xìto ñaha‑gá xii‑güedɨ, ¡te uuⁿ‑gá xító ñàha‑gá xii nchòhó, chi nchòhó ío‑gá cúnùu‑ndo dacúúxí cuè quɨtɨ‑áⁿ! 27Te cuěi nándɨ sá sání vìhi iní‑ndó ndècu‑ndo, dico ñá ndácú‑ndó càda‑ndo nacuáa cuehnu‑ndo cuědìcó ɨɨⁿ yɨquɨ‑gǎ. 28’Te vá ǐo cani iní‑ndó nǔu nása níhí‑ndó dǒó cuihnu‑ndo. Te chí cádá cuèndá nàcuáa sàhnu nchaa itá ìó yucu, chi nchaa itá‑áⁿ ñà túú quìde chiuⁿ‑xi, te ni ñà túú quèheⁿ‑xi idi. 29Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ndǐi Salòmón cuěi ío vii ní xínduu dóó nǐ xóo cuihnu ndíi, dico ñá túú nǔtnahá‑xi nàcuáa càa nchaa itá, chi ío‑gá vii càa nchaa itá. 30Te nchaa itá ìó yucu tnaa‑ni cùdíi‑xi, te yìchí‑xi te sàhmi ñáyiu. Te cuěi ducaⁿ dico mee Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ ío vii sàcúnduu‑xi. Te núu nchaa itá‑áⁿ ducaⁿ quìde‑gá xító‑gǎ sácǔnduu vii‑xi, te xíǎⁿ cútnùní sá ǐo‑gá coto ñaha‑gǎ xii‑ndo, dìcó‑ni sá ñà túú sàndáá váha iní‑ndó‑gǎ. 31Te xíǎⁿ nǔu ñá túú xìni ñuhu vihi‑xi cani iní‑ndó nǔu nása níhí‑ndó sǎ cóhó sǎ cáxí‑ndó, àdi nása níhí‑ndó dǒó cuihnu‑ndo. 32Chi nchaa ñáyiu ñá túú xìní nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí mee‑ni nchàa xíǎⁿ ñúhú ìní‑yu. Dico nchòhó chi mee Tǎtá‑ndó Dǔtú Ndiǒxí sa nàha‑gá ná cúú sǎ xíní ñùhu‑ndo. 33Te xíǎⁿ nǔu ío xìni ñuhu‑xi sá cúhúⁿ ìní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí yɨ́ndàha ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ càda‑ndo nchaa nacuáa cuìní‑gá, te ducaⁿ te taxi‑gá nchaa sá xíní ñùhu‑ndo. 34Núu xíǎⁿ vá ǐo cani iní‑ndó nǎsa cundecu‑ndo ndùu tneé, chi cani iní‑ndó nàcuáa cada‑ndo cùndecu‑ndo vitna, chi nduu tněé‑áⁿ te òré‑nǎ te cutnùní nǔu nása cada‑ndo cùndecu‑ndo. Chi nchòhó sa nàha‑ndo sá ǐo tɨtnɨ́ núú sǎ quídé‑xí ɨ̀ɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu —duha ní dánèhé ñáhá Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndɨhɨ nchaa ñáyiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\