SAN MATEO 7

1Te Jèsús nděcuu‑ni‑gá dánèhé‑gá cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndɨhɨ nchaa ñáyiu, te xǎhaⁿ‑gǎ: —Vá càháⁿ cuèhé‑ndó cuèndá tnàha ñáyiu‑ndo, te ducaⁿ te Yá Ndiǒxí ñá túú nǎ tnúhu cúñaha‑gǎ xii‑ndo. 2Chi núu na càháⁿ cuèhé‑ndó cuèndá tnàha ñáyiu‑ndo, te Yá Ndiǒxí ìó ɨɨⁿ sá cádá ñàha‑gá xii‑ndo. Te núu nchòhó ná càháⁿ cuèhé víhí‑ndó cuèndá tnàha ñáyiu‑ndo te Yá Ndiǒxí ío‑gá dandòho ñaha‑gá xii‑ndo. 3¿Te ná cuèndá ndéhé‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú vǎha quìde tnaha ñáyiu‑ndo te mee‑ndo vìhi‑gá quídé‑ndó‑í? Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo te cada iní‑ndó sǎ ndéhé‑ndó dàtná ɨɨⁿ mihi lǐhli ñùhu núú tnàha ñáyiu‑ndo te mee‑ndo ñùhu ɨɨⁿ mihi cahnu‑gá núú‑ndó te ñá túú quìde cuendá‑ndó. 4Te núu na nàcanu ichi‑ndo tnaha ñáyiu‑ndo cuèndá sá ñà túú quìde váha‑yu ndècú‑yu, te mee‑ndo vìhi‑gá quídé‑ndó ñá, te cada iní‑ndó sǎ xǎhaⁿ‑ndo xìi tnaha ñáyiu‑ndo sǎ nátàva‑ndo mihi líhli ñùhu núǔ‑yu sá dúcáⁿ quìde‑ndo, te mihi càhnu ñuhu núú méé‑ndó ñà túú quìde cuendá‑ndó. 5Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo te ío dàndahú‑ndó mèe‑ndo sá quídé ndǎá‑ndó te ñá ndàá sá quídé ndǎá‑ndó, te xìni ñuhu‑xi díhna‑gá daña‑ndo nchàa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo, te dǎtnùní ducaⁿ te cuu nacanu ichi‑ndo tnàha ñáyiu‑ndo cuèndá nchaa sá ñà túú vǎha quìdé‑yu. 6’Te nchaa ñáyiu ío sàá iní‑xi, te vá cádá yìca‑ndó‑yu cundedóho‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, chi núu na càda yica‑ndó‑yu te ngóo‑yu cuu úhú iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo. Te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná iná chi quɨtɨ‑áⁿ nǔu na cuǎñaha‑o ɨ̀ɨⁿ sá cuǎñaha‑o, te núu ñá túú cùtnuní iní‑dɨ ná cúú xǐǎⁿ te tnɨɨ ñaha‑dɨ xìi‑o. Te cùu tucú‑yu dàtná cùchí chi quɨtɨ‑áⁿ nǔu na chùcu‑o núú‑dɨ yúú vǎha sá ǐo vii càa nani pérlá, te dìcó‑ni cùnu sáhá‑dɨ chi ñá túú cùtnuní iní‑dɨ sá cúú‑xí yǔú vǎha. 7’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cǎcáⁿ‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí te núu ná cuìní‑ndó te taxi‑gá, te vá dáñá ndèé‑ndó cǎcáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ nǔu ná cuìní‑ndó te ducaⁿ te níhí‑ndó. Te cada iní‑ndó sǎ nǐ quexìo‑ndo vehe ɨɨⁿ tnaha ñáyiu‑ndo te ní cáháⁿ‑ndó, te ñáyiu‑áⁿ nǐ tedóho ñàhá‑yu xii‑ndo te ní nacaáⁿ‑yu yuyèhe. Te ducaⁿ càda iní‑ndó chi Yá Ndiǒxí tedóho ñaha‑gǎ xii‑ndo, te taxi‑gá sá ná càcáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ. 8Chi nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide, te Yá Ndiǒxí tédǒho ñaha‑gǎ xií‑yu te nìhí‑yu sá cuìní‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ tùcu nchaa ñáyiu na càcáⁿ núú‑gǎ ɨɨⁿ sá cuìní‑yu, chi sǎñaha‑gǎ sá xìcáⁿ‑yu núú‑gǎ. Te dɨu‑ni ducaⁿ tùcu nchaa ñáyiu ñá túú dàña ndeé xìcáⁿ núú Yǎ Ndiǒxí sá cuìní‑yu chi nìhí‑yu. 9’Te nchòhó cue tée cùu tátá, ñá túú cùndee iní‑ndó cuǎñaha‑ndo xìi cue déhe‑ndo ɨ̀ɨⁿ yúú caxi‑güexi òré xìcáⁿ‑güexi ɨɨⁿ pàá núú‑ndó càxi‑güexi. 10Te ni ñà túú cùndee iní‑ndó cuǎñaha‑ndo ɨ̀ɨⁿ cóó caxi‑güexi òré xìcáⁿ‑güexi ɨɨⁿ chácá nǔú‑ndó càxi‑güexi. 11Te nchòhó cuěi ndèé dau‑na sàá iní‑ndó dico sǎha‑ndo cuè déhe‑ndo sǎ vǎha xèxi‑güexi oré ná cúú sǎ xìcáⁿ‑güexi núú‑ndó càxi‑güexi. Te núu nchòhó ducaⁿ quìde‑ndo, ¡te uuⁿ‑gá ducaⁿ quìde Tátá‑ndó Dǔtú Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu, chi taxi‑gá sá vǎha sá cúú‑xí‑ndó te núu na càcáⁿ‑ndó nǔú‑gǎ! 12’Te nchaa sá vǎha cuìní‑ndó càda tnaha ñáyiu‑ndo, te cada‑ndo tnàhá‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu, chi ducaⁿ sànu ichi ñaha tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te dɨu‑ni ducaⁿ sànu ichi ñaha tucu nchaa tnúhu ní chídó tnùní cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha. 13- 14’Te xìni ñuhu‑xi nducu‑ndo nacuáa cada‑ndo tnɨ̀ɨ‑ndo ichi Yá Ndiǒxí. Te ichi‑gá‑áⁿ cúú‑xí dàtná ɨɨⁿ ichi cuɨ̀ñɨ, àdi datná ɨɨⁿ yuyèhe cuɨñɨ. Te duha càháⁿ‑í chi ío úhú xínu iní‑ndó tnɨ̀ɨ‑ndo ichi Yá Ndiǒxí, te sacú‑ni nchòhó cue ñáyiu ndècu ñuyíú‑a tnɨɨ‑ndo ìchi‑gá. Te nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ta xǐta nihnú‑yu cuáháⁿ. Te ichi ndècú‑yu‑áⁿ cada iní‑ndó sǎ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ ichi cahnu ichi quehéⁿ, àdi ɨɨⁿ yuyehe quehéⁿ. Te duha càháⁿ‑í chi ío vài ñáyiu ndècú‑yu ichi‑áⁿ. 15’Te càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ǐo quɨhɨ iní‑ndó cùndecu‑ndo cuendá sá vǎ dándàhú ñáhá cuè tée càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. Chi cue tée‑áⁿ sànuu sá quídé‑güedě dàtná quídé mběé quɨtɨ ío váha iní‑xi, dico ñá ndàá chi ñá túú ñùhu váha iní‑güedé, chi quìde‑güedé dàtná quídé quɨ̀tɨ dééⁿ quɨtɨ nàni yɨ́hɨ́. 16Te òré quexìo‑güedé núú ndécú‑ndó te cada cuèndá‑ndó nàcuáa quìde‑güedé cuèndá ducaⁿ cùtnuní iní‑ndó nǎ ñáyiu cùu‑güedé. Te nchòhó xìní‑ndó sǎ ñà túú cùuⁿ ndéhé yoho yàha stilé tnu ìñu, te ni ñà túú xìní‑ndó cùuⁿ ngúxí ɨɨⁿ tnu ìñu. 17- 18Te xìní tucu‑ndo sǎ ncháá yùtnu váha cùuⁿ sávìdí váha, te nchaa yutnu váha‑áⁿ ñà túú cùuⁿ sávìdí sá ñà túú vǎha. Te nchaa yutnu sá ñà túú vǎha ñá túú cùuⁿ sávìdí váha, chi mee‑ni sǎvìdí sá ñà túú vǎha cùuⁿ. 19Te nchaa yutnu sá ñà túú cùuⁿ sávìdí váha xèhndé‑güedé, te cuánguee‑xi núú ñùhú càyú‑xi. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi yáha nchaa cue tée dàndahú ñáhá càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑güedé tnúhu‑gá, chi quɨ́hɨ́ⁿ‑güedé núú ñùhú núú càyú. 20Te nchòhó cutnùní iní‑ndó nǎ ñáyiu cùu cue tée‑áⁿ cuèndá nchaa sá quídé‑güedě. 21’Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ǐo vài ñáyiu cachí‑yu sá yǔhú cúù‑í Xítohó‑yu, dico ñá ncháǎ‑yu nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, chi mee‑ni nchàa ñáyiu na càda nchaa nacuáa càháⁿ‑gá ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu núú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá. 22Te na sàá nduu càda ndáá Yǎ Ndiǒxí cuéchi nchaa ñáyiu, te vàí‑yu cúñàhá‑yu xii‑í: “Yòhó Xítohó Jesucrìstú nchúhú cúú‑ndɨ̌ ñáyiu ní cáháⁿ tnúhu‑n nàcuáa ní cachí‑n, te dɨu‑ni‑n nǐ cacunehe‑ndɨ́ te ní sándáá iní ñáhá nchàa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha xii‑ndɨ́ ní quee‑xi yɨquɨ cùñú ñáyiu, te dɨu‑ni yòhó ní chindee ñàha‑n xii‑ndɨ́ ní ndacu‑ndɨ́ ní quide‑ndɨ́ tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada”, duha cúñàhá‑yu xii‑í dàvá‑áⁿ. 23Dico yúhú cúñaha‑ǐ xií‑yu: “Ñá túú tnàhí xìní ñáhà‑í xii nchòhó nǔu ndèé ñáyiu cùu‑ndo, te chí xócuɨ̀ñɨ́ nchaa nchòhó ñáyiu quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá nǔú ndécù‑í‑a”, duha cúñaha‑ǐ xií‑yu. 24’Te nchaa ñáyiu sàcúndedóho tnúhu càháⁿ‑í te núu na tnɨ̀ɨ́‑yu, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ tée ío váha cùtnuní iní‑xi. Chi tée‑áⁿ nǐ dácáá‑dě ɨɨⁿ vehe, dico díhna‑gá ní xete‑dé ndéé ní tnahá‑dé yúú cáxíⁿ te dǎtnùní ní tava‑dé cimièntú‑xi. 25Te òré ní cuuⁿ dáú te ní ndee ndute ñuhu, te ní dándáá‑xí nděé núú cáá vèhe‑áⁿ, dico ñá túú ní ndàcu‑xi cuido‑xi. Te ní quene tucu táchí nǐhi dico ñá túú ní ndàcu‑xi cuido‑xi vehe‑áⁿ, te ducaⁿ chi tée ní dácáá vèhe‑áⁿ nǐ tava‑dé cimièntú‑xi núú yǔú cáxíⁿ. Duha sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ tnúhu càháⁿ‑í. 26Dico nchaa ñáyiu sàcúndedóho tnúhu càháⁿ‑í te ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ tée ñá túú tnàhí cùtnuní iní‑xi. Chi tée‑áⁿ nǐ dácáá‑dě ɨɨⁿ vehe núú yúcú mèe‑ni ñuhu cúchí. 27Te òré ní cuuⁿ dáú te ní ndee ndute ñuhu, te ní dándáá‑xí nděé núú cáá vèhe‑áⁿ, te ní quene táchí nǐhi te íí‑ni ní xido‑xi vehe‑áⁿ cuèndá sá nǔú ñuhu cúchí nǐ sáá. Duha sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu sàcúndedóho tnúhu càháⁿ‑í te ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu —duha ní dánèhé ñáhá Jèsús xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ndɨhɨ nchaa ñáyiu. 28Te òré ní ndɨhɨ Jèsús sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá, te nchaa ñáyiu ní xíndedóho nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑gá ío ní cuñúhu‑yu nàcuáa ní dánèhé ñáhá‑gǎ xií‑yu. 29Chi ní cáháⁿ‑gá dàtná càháⁿ cue tée cùnuu, te cùnuu ndisa‑gá, te ñá túú ní cǎháⁿ‑gá dàtná càháⁿ nchaa cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\