SAN MATEO 9

1Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te Jèsús cuándee‑gá bàrcú cuáháⁿ‑gá ní natehndé‑gá ndàa ɨngá xio yuhu làgúná. Te xíáⁿ nǐ ndexìo‑gá ñuú núú quídé ñùú‑gá. 2Te xíáⁿ ndécú‑gǎ ní quexìo cue tée nchìdo‑güedé ɨɨⁿ tée cùhú ñá cúú‑gǎ candá nihnu ñùhu‑dé xíto, te Jèsús ní cutnùní iní‑gá sá sàndáá ndisa iní ñáhá‑güedě xii‑gá nǔu ní xáhaⁿ‑gǎ xii tée cùhú‑áⁿ: —Yòhó tée cùhú vá ndɨ̀hú‑gá iní‑n, chi sa ní quide càhnu iní‑í nchaa cuéchi‑n —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 3Te sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá nǔu xíǎⁿ cue tée dàcuaha ñaha xii ñáyiu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés ní sani iní‑güedé: “Tée‑a càháⁿ cuèhé‑dé cuèndá Yǎ Ndiǒxí”, duha ní sani iní‑güedé. 4Te Jèsús ní cutnùní iní‑gá nàcuáa sàni iní‑güedé nǔu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —¿Ná cuèndá ducaⁿ sàni cuehé sání dùha iní‑ndó? 5Te sá dúhá nǐ xáhaⁿ‑ǐ xii tée cùhú‑a sá nǐ quide càhnu iní‑í nchaa yícá cuěchi‑dé, te xíǎⁿ nchòhó ñá túú cùtnuní iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá. Dico núu cúu‑í‑dé sá ndácǒo‑dé te caca‑dé, te cutnùní ndáá iní‑ndó nǔu ndáá càháⁿ‑í àdi ñá ndàá, chi cundehe nǔú‑ndó nàcuáa cada‑í. 6Te vitna na càda‑í nàcuáa cutnùní iní‑ndó nchàa‑ndo sá yǔhú Tée cùu ñaní tnáhá‑ndó nchàa‑ndo ndecu ndɨhɨ‑í tnúhu ndee ìní ñuyíú‑a sá cádá càhnu iní‑í nchaa cuéchi ñáyiu —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te sátá dúcáⁿ te ní xáhaⁿ‑gǎ xii té cùhú‑áⁿ: —Ndacóo, te ndocani‑n xǐto ñùhu‑n véxi‑áⁿ te núhú‑n vèhe‑n —cachí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. 7Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha tée cùhú‑áⁿ te ní ndacóo‑dé te ní ndocani‑dé xíto ñùhu‑dé ní quexìo‑áⁿ te ní xica‑dé cuánuhú‑dé vehe‑dé. 8Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑yu sá dúcáⁿ nǐ quide Jèsús ní xiní‑yu, te ní cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí cuèndá sá nǐ sáñaha‑gǎ xii Jèsús tnúhu ndee ìní cada‑gá nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada. 9Te Jèsús ní nucúhuⁿ tucu‑gá ichi cuáháⁿ‑gá, te ichi ñùhu‑gá ní xiní‑gá núcǒo ɨɨⁿ tée nàni Mateú quídé còbrá‑dé ñáyiu chi cobràdór impuèstú cúú‑dě, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé: —Màteú, néhé chitnahá ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te té Màteú‑áⁿ nǐ ndacuɨ́ñɨ́‑dé ní chitnahá ñáhá‑dě xii‑gá. 10Te ɨɨⁿ xito ndècu Jesús ɨɨⁿ vehe, te yɨ̀hɨ‑gá mèsá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xéxí ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑güedé. Te tnàhá cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú yɨ́hɨ́ ndɨ̀hɨ‑gá mèsá, te tnàhá tucu dava‑gá cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha yɨ̀hɨ ndɨhɨ‑gá mèsá. 11Te sá nǐ xiní cue tée cùu fariséú xéxí Jèsús ndɨhɨ nchaa cue tée‑áⁿ, te ní xícáⁿ tnúhú‑güedě núú cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, te xǎhaⁿ‑güedě: —¿Ná cuèndá ducaⁿ quìde tée cùu mestrú‑ndó xèxi‑dé ndɨhɨ cue tée cuihna ìní‑xi quìde cobrá ñáhá xìi ñáyiu cuèndá impuèstú, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ndècu ichi cuehé ichi duha‑i? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě. 12- 13Te Jèsús ní tecú dóho‑gá nàcuáa ndùu tnúhu ní xáhaⁿ‑güedě xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá, núu ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchaa ñáyiu ñá túú cùhú chi ñá túú xìni ñuhú‑yu ñátátná, dico nchaa ñáyiu cùhú chi xìni ñuhú‑yu ñátátná. Te yúhú véxi‑í cáháⁿ‑í ñáyiu cùtnuní iní‑xi sá ndécú cuěchi‑xi cuèndá dàñá‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, te ñá túú věxi‑í cáháⁿ‑í ñáyiu càchí sá ñà túú ndècu cuéchi‑xi. Te chí cádá cuèndá váha nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yúhú cuìní‑í sá cúndàhú iní‑ndó cuè tnaha ñáyiu‑ndo, te ñá dɨ́ú mèe‑ni sá cáhní‑ndó quɨ̀tɨ nduu táhù‑í”, duha càchí‑gá núú tùtú‑gá —càchí Jèsús xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 14Te cue tée xìca cuu ndɨhɨ té Juàá tée dàcuandute ñaha xii ñáyiu ní sáháⁿ‑güedé núú ndécú Jèsús, te xìcáⁿ tnúhú‑güedě núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě: —Cuìní‑ndɨ́ cachí tnúhu‑n nǎ cuèndá nchúhú, ndɨhɨ cue tée cùu fariséú ñá túú tnàhí ná xéxí‑ndɨ̌ áma càháⁿ ndɨhɨ‑ndɨ́ Yǎ Ndiǒxí, te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑n ñá túú dùcaⁿ quide‑güedé —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 15Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Nchòhó xìní‑ndó sǎ vǎ cúú cǔñaha‑o xìi ñáyiu ñùhu vico tnándaha sá vǎ cúú càxí‑yu nɨni ndècu ndɨhɨ ñaha tée tnǎndaha xií‑yu, dico sáá nduu vǎ cúndècu ndɨhɨ ñaha‑gá tée tnǎndaha‑áⁿ xií‑yu, te dàvá‑áⁿ te cahni iní‑yu vá cáxǐ‑yu cuèndá sá ndɨ̀hú iní‑yu. 16’Te ni vǎ yǒo dàndée luha dóó sáá ɨ̀ɨⁿ dóó sa ní cuu tùhú víhí, chi dóó sáá‑ǎⁿ nàndɨyɨ‑xi te uuⁿ‑gá ndata‑xi dǒó sǎ nǐ cuu tùhú‑áⁿ. 17Te ni vǎ yǒo chìhi ndidí sáá xɨ̀tɨ́ ɨɨⁿ lamba sa ní cuu tùhú víhí, chi núu yoo ducaⁿ na càda te ndava lamba sa ní cuu tùhú‑áⁿ chi ío níhi yócó ndìdí‑áⁿ, te cuíta‑ni ndidí‑áⁿ te cuíta‑ni lamba‑áⁿ te núu ducaⁿ na càdá‑yu, núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi quée ndidí sáá‑ǎⁿ xɨtɨ́ ɨɨⁿ lamba saa cuèndá ducaⁿ ñà túú nǎ cuu cováha‑xi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 18Te càháⁿ dúcáⁿ‑ní Jèsús ní quexìo ɨɨⁿ tée cùnuu núú ndécú‑gǎ, ɨɨⁿ tée tàxi tnuní veñúhu, te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑dě núú‑gǎ càháⁿ ndàhú‑dé, te xǎhaⁿ‑dě xii‑gá: —Véxi‑í càháⁿ ndàhú‑í núú‑n nǔu vá cúndèe iní‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑ó vèhe‑í dandòto‑n déhe yoco‑ǐ chi ní xíhí‑xi tnàvíí, te yúhú cútnùní iní‑í sá nǔu quɨ́hɨ́ⁿ‑n tèndaha‑n yɨquɨ cuñú‑xi te ndoto‑xi —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. 19Te Jèsús ní xica‑gá cuáháⁿ‑gá ndɨhɨ‑dé ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá. 20Te ichi ñùhu‑gá cuáháⁿ‑gá ní sáháⁿ ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ ní tnándeé‑aⁿ yuhu dǒó‑gǎ ndàa sátá‑gǎ, te ñaha‑áⁿ sa ní cuu úxúú cuíá sǎ cùhú‑aⁿ ngòyo ñaha nɨ́ñɨ́ xii‑aⁿ. 21Te ducaⁿ nǐ quide‑aⁿ chi ní sani iní‑aⁿ sá nǔu ndacu‑aⁿ tnándeé‑aⁿ cuědìcó luha yuhu dǒó Jèsús te ndúha‑aⁿ ní sani iní‑aⁿ. 22Te Jèsús ní nchócótó‑gǎ ndàa sátá‑gǎ te ní xiní‑gá ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ, te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Yòhó ñaha cùhú, vá ndɨ̀hú‑gá iní‑n vìtna chi sa ní ndúha‑n, chi ní sándáá iní ñáhá‑n xìi‑í —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑aⁿ. Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha ñaha cùhú‑ǎⁿ. 23Te òré ní quexìo Jesús vehe tée cùnuu taxi tnuní veñúhu‑áⁿ, te ní xiní‑gá xǐndáhí víhí ñǎyiu, te xǐndecu mǔsicú. 24Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —Chí táquèe xɨtɨ́ vehe‑a, chi xíchí‑a ñá túú ní xǐhí‑xi chi dìcó xìdí‑xi —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te ní sácú ndeé ñáhǎ‑yu xii‑gá sá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá, chi sá cúú‑xí mèé‑yu te ní xíhí ndisa xíchí‑ǎⁿ. 25Te ñáyiu‑áⁿ nǐ queé‑yu te cuánguɨhu Jèsús núú cándòdo xíchí nǐ xíhí‑áⁿ, te ní tnɨɨ‑gá ndaha‑xi te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndacóo‑xi. 26Te nchaa ñuú cáá yàtni xíáⁿ nǐ níhí ñǎyiu tnúhu nàcuáa ní quide Jèsús. 27Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te ní xica Jèsús cuánuhú‑gá, te ichi ñùhu‑gá ní chinchícúⁿ ñáhá ǔú tnàhá cue tée cuàá xii‑gá, te níhi càháⁿ‑güedé, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Yòhó Jèsús, tée cùu ñaní tnáhá ndǐi Dàvií, cundàhú iní ñáhá xìi‑ndɨ́ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 28Te òré ní nasáá Jèsús núú quídé vèhe‑gá, te cue tée cuàá‑áⁿ nǐ quexìo‑güedé ndéé núú‑gǎ, te ní xícáⁿ tnúhú‑gǎ núú‑güedě, te xǎhaⁿ‑gǎ: —¿Sàndáá iní‑ndó sǎ yǔhú ndacu‑í cada tátna‑í núú‑ndó‑ǎⁿ? —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Sàndáá iní‑ndɨ́ sá dɨ́ú yòhó Jèsús ndacu‑n càda tátna‑n nǔú‑ndɨ̌ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. 29Te Jèsús ní dácàá‑gá ndaha‑gá ní tendaha‑gǎ núú‑güedě, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé: —Te vitna, ndúha núú‑ndó chi ní sándáá iní‑ndó sǎ dɨ́ú yǔhú ndacu‑í cada tátna‑í núú‑ndó —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. 30Te òré‑ni‑áⁿ nǐ ndúha núú‑güedě, te Jèsús ní cáháⁿ víhí‑gǎ dóho‑güedé cuèndá sá vǎ càháⁿ‑güedé nàcuáa ní cuu ní ndúha núú‑güedě. 31Te cue tée‑áⁿ òré ní ndee‑güedé núú ndécú Jèsús, te ní ngüíta‑ni‑güedé ní cani‑güedé cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha‑gǎ xii‑güedé. Te nchaa dava‑gá ñuú cáá yàtni xíáⁿ nǐ sáháⁿ‑güedé ní cani‑güedé cuèndú núú ñǎyiu nàcuáa ní quide ñaha Jèsús xii‑güedé. 32Te íchí nǐ ndee cue tée ní ndúha núú‑xi‑áⁿ nǔú ndécú Jèsús, te ní quexìo ɨɨⁿ úú ñáyiu ndècá‑yu ɨɨⁿ tée ñɨ̀hɨ́ yɨ́hɨ́ ñàha espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha. 33Te Jèsús ní queñuhu‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yɨ̀hɨ ñaha xii tée‑áⁿ, te òré‑ni‑áⁿ nǐ cuu ní nacáháⁿ‑dé. Te nchaa ñáyiu xǐndecu‑áⁿ ǐo ní cuñúhu‑yu, te ní xítnàhá‑yu: —Ñá túú tnàhí xìní‑ó ɨ̀ɨⁿ tée duha cada ñuú nchoo cuè ñáyiu isràél ní cùu —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu. 34Te cue tée cùu fariséú ní ngüíta‑güedé xǐtnàha‑güedé: —Tée‑a chi sácuíhná chíndèe ñaha‑xi xii‑dé quéñùhu‑dé nchaa espíritú yɨ́hɨ́ ñàha xii ñáyiu te dɨu‑ni sácuíhná‑ǎⁿ táxí tnùní‑xi nchaa espíritú‑áⁿ —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. 35Te Jèsús cuáháⁿ‑gá nchaa ñuú náhnú ndɨ̀hɨ nchaa ñuú lǐhli, te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú sàá‑gá te ducaⁿ cuǎnguɨhu‑gá ɨɨⁿ ɨɨⁿ veñúhu càa nchaa ñuú‑áⁿ dánèhé‑gá ñáyiu tnúhu váha, tnúhu sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa ndɨ́hu ndaha ñàha Yá Ndiǒxí xií‑yu. Te ducaⁿ‑ni ta quìde tátna‑gá nchaa ñáyiu cùhú cuáháⁿ cuěi ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú cuěhé tnàhá‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. 36Te sá nǐ xiní Jèsús sá ǐo vài ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi‑gá, te ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xií‑yu chi ío ndɨ̀hú iní‑yu, te vá yǒo nèhe cuendá ñáhá xìí‑yu, te cùú‑yu dàtná cue mběé cue quɨtɨ ñá túú tòli‑xi. 37Te Jèsús ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Nchòhó xìní‑ndó sǎ òré ná sàá nduu cùu nchaa sá xítú ñǎyiu te ío vài cuu. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ dàtná ío vài sá xítú ñǎyiu cùu, ducaⁿ ǐo vài ñáyiu cùmání cundedóho tnúhu‑í, te ío sacú ñáyiu dàcuaha ñaha xií‑yu. 38Núu xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi cácáⁿ‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Xǐtohó‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu cuèndá sá ná dàcaháⁿ‑gá iní‑yu cáháⁿ‑yu tnúhu‑gá núú nchàa dava‑gá tnàha ñáyiú‑yu cùmání cundedóho tnúhu‑gá —càchí‑gá xǎhaⁿ‑gǎ xii‑güedé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\