FILIPENSES 1

1Yúhú té Pǎblú ndɨhɨ té Timùteú cúú‑ndɨ̌ cue tée xìnu cuechi núú Xǐtohó Jesucrìstú, te tèndaha‑ndɨ́ tutú‑a véxi ndaha nchòhó cue tée yɨ̀ndaha nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ cue tée chìndee ñaha xii‑ndo, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu xǐquide ndáá ndécú ìchi‑gá ñuú Fìlipú. 2Te xìcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ná chìndee chitúu ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ ndɨ̀ nduú‑gá ná cádá te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. 3Te ndɨ tnahá òré ndácú ìní ñáhà‑í xii‑ndo, te ndàcáⁿ táhù‑í núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí sá ndécú‑ndó ìchi‑gá. 4Te ndɨ tnahá òré ducaⁿ quìde‑í te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í càháⁿ ndɨhɨ‑í‑gá cuèndá‑ndó. 5Chi ndéé cútnàhá ní sándáá iní‑ndó‑gǎ ní ngüíta‑ndo tnàhá‑ndó quìde váha‑ndo ndècu‑ndo cuendá sá quɨ̀ndáá iní ñáyiu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. 6Te yúhú sàni ndáá iní‑í sá Yǎ Ndiǒxí Yaá ní quesaha chìndee ñaha xii‑ndo quide váha‑ndo ndècu‑ndo, te dɨu‑ni‑gá chindee ñàha‑gá xii‑ndo càda váha‑ndo cùndecu‑ndo ndéé ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. 7Te ducaⁿ tnàhí tàú‑xi cani iní‑í sá cúú‑xí‑ndó, chi ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo. Te tnàhá‑ndó ǐo chìndee chitúu ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo ndècu‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ chìndee ñaha‑gá xii‑ndo tnàhá‑ndó cuěi vitna yɨ̀hɨ‑í vecaá, te dɨu‑ni ducaⁿ chìndee ñaha‑gá xii‑í cuěi òré cuáháⁿ‑í núú cuè ñáyiu ñá túú tnàhá iní tnúhu‑gá, chi nìhí‑í tnúhu nàdanchocáva‑í nǔu ná tnúhu càháⁿ‑yu cuèndá‑gá, te nchaa ñáyiu xǎhaⁿ‑ǐ xií‑yu sá tnǔhu‑gá cúú‑xí tnǔhu ndáá cuɨtɨ. 8Te mee Yǎ Ndiǒxí náhá ndǎá‑gá sá yǔhú ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo dàtná cúú ìní ñáhá mèe Xítohó Jesucrìstú xii‑o. 9Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí sá dɨ́ú‑gǎ ná chìndee ñaha‑gá xii‑ndo te uuⁿ‑gá cuita cuu iní tnáhá‑gǎ‑ndó quɨ̌hɨ́ⁿ, te ducaⁿ ǐo váha cuita cutnùní iní‑ndó nchàa nacuáa sàni iní‑gá cada‑ndo, te ducaⁿ ǐo váha cuita cutnùní tucu iní‑ndó nàcuáa cundecu‑ndo. 10Te ducaⁿ cùtnuní tucu iní‑ndó nchàa sá ǐo‑gá váha xìni ñuhu‑xi cada‑ndo, te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu cada mee‑ni sǎ vǎha, te ducaⁿ ñà túú tnàhí ná cùmání‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí ndéé ná sàá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú. 11Te dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú chindee ñàha‑gá xii‑ndo càda‑ni‑ndo nchaa núú sǎ vǎha nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí. Te sá dúcáⁿ ná càda‑ndo te ío cada càhnu‑ndo‑gá, te nchaa dava‑gá ñáyiu cáháⁿ váha‑yu cuèndá‑gá. 12Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ úúⁿ‑gǎ tá xǐté nuu tnúhu‑gá vitna yɨ̀hɨ‑í vecaá. 13Te nchaa cue tée cùu sandadú xǐndecu vechìuⁿ núú ndécú těe cùnuu xiní‑güedé sá sǎ cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú duha yɨ̀hɨ‑í vecaá, te dɨu‑ni ducaⁿ sà xiní nchaa dava‑gá ñáyiu sá sǎ càháⁿ‑í tnúhu‑gá duha yɨ̀hɨ‑í vecaá. 14Te cuèndá sá dúhá yɨ̀hɨ‑í vecaá xíǎⁿ ío‑gá vài ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ta cùtnuní‑gá iní‑yu sá cúú‑gǎ ɨɨⁿ Yaá ío quìde ndáá, te uuⁿ‑gá tá cùyɨɨ́‑yu càháⁿ‑yu tnúhu‑gá, te ñá túú tnàhí‑gá yùhú‑yu càháⁿ‑yu. 15Te na càchí‑í tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ dàva ñáyiu càháⁿ‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑ni sá cúú cuèdú iní ñáhǎ‑yu xii‑í sá ǐo chìndee ñaha‑gá xii‑í càháⁿ‑í tnúhu‑gá. Te ducaⁿ quìdé‑yu chi cuìní‑yu nàá ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑í, dico davá‑yu chi ío váha sàni iní‑yu càháⁿ‑yu tnúhu‑gá. 16- 17Te ñáyiu‑áⁿ càháⁿ‑yu tnúhu‑gá chi cùu iní ñáhǎ‑yu xii‑í, te sa nàhá‑yu sá sǎ cuèndá sá càháⁿ váha‑í cuèndá tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú tnàhá iní tnúhu‑gá, cuèndá xíǎⁿ yɨ́hɨ̀‑í vecaá. Te dava‑gá‑yu càháⁿ‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú cuèndá‑ni sá cuìní‑yu cuu sá vǎha xii mèé‑yu, te ñá dɨ́ú sǎ càháⁿ‑yu cuèndá sá sání vǎha iní‑yu. Te ducaⁿ quìdé‑yu chi cuèndá cuìní‑yu sá nǎndɨ‑gá cada ñaha‑güedě xii‑í. 18Dico ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í sá càháⁿ‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú cuěi cùu váha iní‑yu àdi ñá túú cùu váha iní‑yu càháⁿ‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ cùdɨ́ɨ́ ìní‑í núú cuàháⁿ núú věxi. 19Te cùtnuní iní‑í sá sǎ cuèndá nchaa sá quídé ñàha‑güedé xii‑í, cuèndá xíǎⁿ cada váha ñaha Yǎ Ndiǒxí xii‑í, chi nchòhó ío càháⁿ ndɨhɨ‑ndo‑gǎ cuèndá‑í, te Espíritú ní taxi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑o ío chìndee ñaha‑xi xii‑í. 20Te cuìní‑í sá ñà túú tnàhí ná cumánì‑í núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá vǎ cúú càhaⁿ núù‑í, te cùtnuní iní‑í sá dɨ́ú‑gǎ chindee ñàha‑gá xii‑í. Te cuìní tucu‑í sá ǐo cuyɨɨ‑ǐ cáháⁿ‑í tnúhu‑gá vitna dàtná tá quìde‑í véxi, te ducaⁿ ǐo cada nínu‑í Xítohó Jesucrìstú cuěi vitna nɨni ndècu‑í ñuyíú‑a te cuěi na cùú‑í ducaⁿ‑ni càda nínu‑í‑gá. 21Te nɨni ndècu‑í ñuyíú‑a te Xítohó Jesucrìstú ío cùnuu‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í, te na sàá nduu cùú‑í te ío‑gá váha tnahá‑í chi nucúndecu‑í ndɨhɨ‑gá. 22Te núu na cùndecu‑gá‑í ñuyíú‑a te cada‑gá‑í chìuⁿ sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, te ñá cútnùní iní‑í nása cada‑í nǔu sá cúndècu‑í àdi sá cùú‑í. 23Te ío vài sani iní‑í te cuìní‑í cuú‑í chi ío‑gá váha cundecu‑í núú ndécú Xǐtohó Jesucrìstú. 24Dico sá cúú‑xí nchòhó chi ío xìni ñuhu‑xi cundecu‑í. 25Te cùtnuní ndáá iní‑í sá ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndáá càháⁿ‑í, te cùtnuní tucu iní‑í sá cúndècu‑ni‑í cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nchàa‑ndo cuendá chindee ñàha‑í xii‑ndo cuìta quɨndáá‑gá iní‑ndó Xǐtohó Jesucrìstú quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ ǐo cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo. 26Te ducaⁿ te uuⁿ‑gá cachí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú cuèndá sá nǐ dácǎcu ñaha‑gǎ xii‑í ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑í xii‑ndo. 27Te xìni ñuhu‑xi cada‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu Xítohó Jesucrìstú. Te núu ní ndacu‑í véxi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo, te dàvá‑áⁿ quiní ndáá‑í sá ndécú‑ní‑ndó ìchi Xítohó Jesucrìstú. Dico núu ñá túú ní ndàcu‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo ña, te dɨu‑ni níhì‑í tnúhu sá ndécú‑ní‑ndó ìchi‑gá, te níhí tucu‑í tnúhu sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑ndo ndecu‑ndo, te níhí tucu‑í tnúhu sá ɨ̀ɨⁿnuu nducu ndee‑ndo caháⁿ‑ndó tnǔhu Yá Ndiǒxí núú ñǎyiu, tnúhu sá sàndáá iní‑ndó. 28Te ñá túú yùhú‑ndó nchàa sá quídé ñàha ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo, te sá dúcáⁿ quìde‑ndo ñá túú yùhú‑ndó nchàa sá quídé ñàhá‑yu xii‑ndo, te ndìxi túu iní‑yu sá nchòhó ndécú‑ndó ɨ̀ɨⁿ ichi núú nánìhí tàhú‑ndó, te ñáyiu‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu, chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu. 29Te mee Yǎ Ndiǒxí ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní sá quɨ̀ndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá dɨ́ú‑ní sǎ quɨ̀ndáá iní‑ó‑gǎ chi tnàhá ndoho‑o cuèndá‑gá. 30Te tnàhá nchòhó ndóhó‑ndó cuèndá‑gá vitna, te nchòhó ní xiní núú‑ndó nàcuáa ní ndoho‑í, te vitna nìhí‑ndó tnǔhu nchaa nàcuáa ndòho tucu‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\