FILIPENSES 2

1Te Xítohó Jesucrìstú dácàhu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo nàcuáa cundecu‑ndo, te cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo nàcuáa cuu váha iní‑ndó cùndecu‑ndo, te ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te ío cùndahú iní tnáhá‑ndó. 2Te xíǎⁿ nǔu càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ ǐo cuu ɨɨⁿnuu‑ni‑ndo cùndecu‑ndo nacuáa ío‑gá cudɨ́ɨ́ ìní‑í, te ɨɨⁿ‑ni cùu iní tnáhá‑ndó, te ɨɨⁿ‑ni càni iní‑ndó, te ɨɨⁿ‑ni càda‑ndo. 3Te vá cádá nǐnu‑ndo mèe‑ndo nducu‑ndo mee‑ni sá cúú‑xí mèe‑ndo, chi cunduu ndàhú iní‑ndó, te cani iní‑ndó sǎ tnàha ñáyiu‑ndo ǐo‑gá cúnùú‑yu dàcúúxí mèe‑ndo. 4Te ni vǎ cání ìní‑ndó ndùcu‑ndo mee‑ni sá vǎha sá cúú‑xí mèe‑ndo, chi nducu‑ndo sǎ cúú‑xí tnàhá cuèndá tnàha ñáyiu‑ndo. 5Te ío váha cani iní‑ndó nàcuáa cundecu‑ndo dàtná quídé mèe Xítohó Jesucrìstú. 6Te ɨɨⁿ‑ni cùu Xítohó Jesucrìstú ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. Te cuěi ducaⁿ dico mee Xǐtohó Jesucrìstú ní sani iní‑gá sá ñà túú cùyica cundecu‑gá taxi tnùní‑gá ndɨhɨ Yá Ndiǒxí. 7Te ní dáñá‑gǎ sá cúnùu‑gá andɨu te ní quixi‑gá ñuyíú‑a ní cuu‑gá ɨɨⁿ ñáyiu, te ní quide‑gá dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi. 8Te ní cuu‑gá ɨɨⁿ tée dàtná ndǎa cue tée xǐndecu ñuyíú‑a, te ní cuu‑gá ɨɨⁿ tée ío ndàhú iní‑xi chi ñá túú ní quìde nínu‑gá méé‑gǎ, te ní sándáá iní‑gá ní quide‑gá nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii‑gá cútnàhá ní quixi‑gá ñuyíú‑a. Te sá dúcáⁿ nǐ sàndáá iní‑gá xíǎⁿ ní xíhí‑gá núú cùrúxí. 9Te xíǎⁿ ío ní quide nínu ñaha Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú cuèndá ío cunuu‑gǎ. Te ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii Xítohó Jesucrìstú sá cúú‑gǎ Xítohó nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. 10Te ducaⁿ nǐ quide Yá Ndiǒxí cuèndá nchaa Espíritú ndécú àndɨu, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní xíhí ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̌‑yu ndɨhɨ nchaa espíritú‑áⁿ te cachí‑yu ndɨhɨ‑xi sá ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú. 11Te nchaá‑yu cachí‑yu sá Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Yaá táxí tnùní. Te sá dúcáⁿ càdá‑yu, te quìde cahnú‑yu Dútú Ndiǒxí. 12Te xíǎⁿ nǔu nchaa nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í cuìní‑í sá quɨ̀ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í dàtná ní quide‑ndo cǔtnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo, chi dàvá‑áⁿ ñà túú tnàhí ni dàña ndeé‑ndó nì sándáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í. Te cuìní‑í sá úúⁿ‑gǎ quɨ́ndáá iní ñáhá‑ndó xìi‑í vitna ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo. Te ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu ndéé ná sàá nduu ndùu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú, te ío canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú‑gǎ. 13Te Yá Ndiǒxí ío váha dàcahu iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo càda‑ndo nchaa nacuáa cuìní méé‑gǎ, te dɨu‑ni mee‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑ndo dùcaⁿ quide‑ndo. 14Te vá cání ìní‑ndó nǎ tnúhu cáháⁿ‑ndó cuèndá ñáyiu, te ni ñà túú nǎndɨ tnúhu cútnàha‑ndo ndɨhɨ́‑yu, 15te ducaⁿ te cuu‑ndo ñǎyiu ñá túú cuěchi‑xi núú Yǎ Ndiǒxí. Te nchòhó ñáyiu cùu déhe Yá Ndiǒxí, ñá túú tnàhí‑gá ná cumání‑ndó nǔú‑gǎ nɨni ndècu‑ndo tnuú nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ñuyíú‑a, ñáyiu cuihna ìní‑xi. Te cuu‑ndo dàtná chódíní sǎ dáyèhé niú nee, 16te ducaⁿ chi dàcuaha‑ndo ñáyiu tnúhu Yá Ndiǒxí tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu. Te núu ducaⁿ‑ni na càda‑ndo te òré ná sàá nduu càda ndáá Xítohó Jesucrìstú nchaa yícá cuěchi ñáyiu, te dàvá‑áⁿ vǎ cúú càhaⁿ núù‑í, chi ñá túú dìó ducaⁿ ni sàhni iní‑í cada‑í nchaa chìuⁿ ní táhú‑gǎ. 17Te nchòhó ío váha quìde‑ndo ndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí chi sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te yúhú cahni ñaha‑güedě xii‑í cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑ó. Te xíǎⁿ ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í te cùdɨ́ɨ́ tucu iní‑í dàtná cúdɨ̌ɨ́ ìní‑ndó cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑ndo. 18Te dɨu‑ni ducaⁿ ǐo chí cúdɨ̌ɨ́ ìní dàtná cúdɨ̌ɨ́ ìní méè‑í cuèndá nchaa sá yǎha‑í ndécù‑í. 19Te núu Xítohó Jesucrìstú ná càchí‑gá te ndɨ̌hɨ‑ni tendaha‑ǐ té Timùteú quixi‑dé quixi coto ñaha‑dě xii‑ndo nàcuáa cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó. Te òré ndixi‑dé canaha‑dě tnúhu ndixi núu nása cùu ndecu‑ndo, te tnàhá yúhú ío cudɨ́ɨ́ ìní‑í tucu. 20Te núú ncháá cuè tée ndècu ndɨhɨ‑í te ɨɨⁿdìi‑ni té Timùteú‑a cùu‑dé tée ío váha sàni iní‑xi dàtná sání ìní‑í, chi dɨu tnàhí‑ni‑dé ío sàni iní‑dé nǔu nása ndècu‑ndo. 21Chi dava‑gá‑güedé mee‑ni sǎ cúú‑xí mèe‑güedé ío sàni iní‑güedé, te ñá túú sàni iní‑güedé cada‑güedé chìuⁿ tahu Xítohó Jesucrìstú. 22Te nchòhó sa xìní‑ndó sǎ tě Timùteú‑a cùu‑dé ɨɨⁿ tée quìde váha chi nándɨ sá tá yǎha‑dé véxi te quìde ndee iní‑dé. Te cùu‑dé dàtná ɨɨⁿ déhe‑í ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑dé xii‑í xínú cuèchi‑ndɨ́ núú Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ‑ndɨ́ tnúhu‑gá núú ñǎyiu. 23Te òré ná cùtnuní nǔu nása cada ñaha‑güedě xii‑í te ndɨ̌hɨ‑ni tendaha‑ǐ‑dé quixi coto ñaha‑dě xii‑ndo. 24Te sàni iní‑í sá Xǐtohó Jesucrìstú cada‑gá te tnàhá méè‑í ío ndɨ̌hɨ quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo. 25Te tnàhá sání ìní‑í sá ǐo xìni ñuhu‑xi tendaha‑í té Epafròditú tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú ndixi coto ñaha‑dě xii‑ndo, chi tnàhá‑dé quídé‑dě chìuⁿ‑gá te quìde ndee iní‑dé tnàhá‑dé nándɨ yáha‑dé sá cuèndá‑gá, te dɨu mee‑ndo nǐ tendaha‑ndo‑dě véxi‑dé cuèndá coto ñaha‑dě xii‑í. 26Te ducaⁿ cuìní‑í tendaha‑ǐ‑dé ndixi‑dé chi mee‑dě ío sàni iní‑dé ndixi cáháⁿ ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑ndo, te ío ndɨ̀hú iní‑dé sá ni nǐhí‑ndó tnǔhu sá cùhú‑dé ní cùu. 27Te ndáá sá nǐ cuhú‑dé chi luha ndɨquɨⁿ‑ná cuú‑dé ní cùu, dico Yá Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé ní quide tátna ñaha‑gǎ te ní ndúha‑dé. Te ñá dɨ́ú‑ní mèe‑dé ducaⁿ nì cundahú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé chi tnàhá yúhú ío ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í, chi núu ni xǐhí‑dé te ío‑gá ndɨ́hú iní‑í ní cùu. 28Te xíǎⁿ ío ndɨ̌hɨ cuìní‑í tendaha‑ǐ‑dé ndixi‑dé cuèndá òré nasáá‑dé núú‑ndó te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó, te ducaⁿ yǔhú ñá túú‑gǎ ná cani iní‑í. 29Te òré nasáá‑dé te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó nàqueheⁿ cuendá‑ndó‑dě, te ducaⁿ ǐo ndacáⁿ táhú‑ndó nǔú Xǐtohó Jesucrìstú cuèndá‑dé. Te ío canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú nchàa cue tée quìde datná quídé‑dě. 30Chi tée‑a sa luha ndɨquɨⁿ‑ná cuú‑dé ní cùu sá xínú cuèchi‑dé núú Xǐtohó Jesucrìstú, te ní sani iní‑dé sá ñà túú nǎ cada‑xi cuěi na cùú‑dé ní quide‑dé nchaa chìuⁿ sá cúmǎní cada‑ndo cuèndá‑í ní cùu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\