FILIPENSES 3

1Te vitna nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ ǐo cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó sǎ yɨ́ndàha ñaha‑gá xii‑ndo. Te yúhú ñá túú cùu dusaⁿ‑í tee tucu‑í nchaa tnúhu sá sà ní dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo, chi cùu‑xi tnúhu sá ǐo chìndee ñaha‑xi xii‑ndo. 2Te ío quɨhɨ iní‑ndó vǎ cádá cuèndá‑ndó nì ɨɨⁿ tnúhu càháⁿ cue tée ío cuihna ìní‑xi ñá túú tnàhí cuìní cada sá vǎha, chi cue tée‑áⁿ néhé‑güedě iní iná chi càchí‑güedé sá ncháá cuè tée xìni ñuhu‑xi cuáha‑güedé sèñá ñɨɨ‑güedé cuèndá ducaⁿ cùdɨu‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí. 3Dico nchoo chi cùdɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí cuěi dava‑o sà ní ngúndecu sèñá ñɨɨ‑o te dava‑o ñǎhá, chi Espíritú‑gá chíndèe ñaha‑xi xii‑o quide‑o nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu cuèndá cuu càhnu‑gá. Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú, te ñá túú sàni iní‑ó sǎ sǎ cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑o cudɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí. 4Te núu dìcó cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑o cudɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí, te yúhú sa ama‑gá cudɨ̀u‑í núú‑gǎ cuèndá nchaa sá nǐ quide‑í ní cùu te núu dìcó ducaⁿ. Te ìó cue tée càchí‑güedé sá cùdɨu‑güedé núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa sá vǎha quìde‑güedé. Te yúhú uuⁿ‑gá ducaⁿ cǎháⁿ‑í nǔu dìcó sá cúú chi yúhú ní xídó‑gǎ‑í ní quide‑í dàcúúxí dàva‑gá‑güedé. 5Te núú ùná‑ni nduu sá nǐ cacu‑í te ní sáha‑güedé sèñá ñɨɨ‑í, te yúhú cúù‑í tée isràél, te mei ñàní tnáhá ndǐi Benjàmín tée ní xíndecu ndéé sanaha cùu‑í. Te càháⁿ‑í tnúhu hèbreú tnúhu càháⁿ tǎtà‑í ndɨhɨ nǎnà‑í, te ní cundɨhɨ‑í nchaa cue tée cùu fariséú, te ní cánchicúⁿ nihnu‑í nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés dàtná xǐquide mee‑güedě. 6Te yúhú ní sani iní‑í sá ɨ̀ɨⁿ ichi ndáá ndécù‑í ní cùu, te ío ní cuiní‑í cunu cuechi‑ǐ núú Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ nándɨ sá nǐ quide‑í nchaa ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, te vá yǒo ɨɨⁿ ni xóo cúñaha ɨ̀ɨⁿ tnúhu xii‑í cachí‑yu sá ñà túú quìde‑í nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés ní cùu. 7Te nchaa sá sání ìní‑í sá ǐo nàndɨ́hɨ nchìcúⁿ nihnu‑í ní cùu, ní cutnùní iní‑í sá ñà túú tnàhí chìndee ñaha‑xi nacuáa cundáá‑í núú Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ duuⁿ duuⁿ ní xehndé iní‑í sá vǎ chíndèe ñaha‑xi cuendá sá nǐ cuiní‑í cundecu ndɨhɨ‑í Xítohó Jesucrìstú. 8Te nchaa sá càchí ñáyiu chìndee ñaha cundáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí ní cutnùní iní‑í sá ñà túú chìndee ñaha‑xi. Te yúhú ní cutnùní iní‑í sá ǐo‑gá váha tnahá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú. Te nchaa sá sání ìní‑í chíndèe ñaha xii‑í ní cùu, ñá túú‑gǎ sàndáá iní‑í sá chíndèe ñaha‑xi vitna chi ní cutnùní iní‑í sá ñà túú nàndɨ́hɨ‑xi. Te ducaⁿ quìde‑í ñá túú‑gǎ sàndáá iní‑í nchaa xíǎⁿ sá chíndèe ñaha‑xi, chi cuìní‑í sá úúⁿ‑gǎ cuita tnahá tnúhu‑í ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú quɨ́hɨ́ⁿ, 9te cuu ɨɨⁿnuu‑ǐ ndɨhɨ‑gá, te ducaⁿ‑ni cùndáá‑í núú Yǎ Ndiǒxí dàtná cúndǎá‑í vitna, dico ñá dɨ́ú cuèndá sá nchìcúⁿ nihnu‑í nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés ní cùu, chi cuèndá sá sàndáá iní‑í Xítohó Jesucrìstú. Te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá cúndǎá‑í núú‑gǎ, te ducaⁿ chi ní sándáá iní‑í Xítohó Jesucrìstú. 10Te cuìní‑í cutnùní iní‑í nchaa nàcuáa sàni iní Xítohó Jesucrìstú, te cuìní‑í sá ǐo chindee ñàha‑gá, te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Yaá ní xíhí te ní ndoto‑gá, te ducaⁿ cuìní‑í cada‑gá cuèndá cada‑í nchaa nàcuáa cuìní‑gá. Te cuìní‑í tnàhá‑í ndoho‑í dàtná ní ndoho‑gá. Te yúhú cuìní‑í sá vǎ cádà‑í ni ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tnàhá iní Yǎ Ndiǒxí, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú. 11Te cuìní‑í sá Yǎ Ndiǒxí cachí‑gá te tnàhá‑í ndoto na sàá nduu ndòto nchaa ñáyiu sa ní xíhí ní xíndecu ichi‑gá. 12Te cùmání‑gǎ cada‑í nchaa nàcuáa càháⁿ‑í‑a, te cumání‑gǎ cada‑í nchaa nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ñà túú‑gǎ ná cumánì‑í núú‑gǎ. Te ío ndùcu ndee‑í nchìcúⁿ nihnu‑í quídè‑í nàcuáa ducaⁿ ñà túú‑gǎ ná cumánì‑í núú‑gǎ, chi dɨu cuèndá‑áⁿ nǐ cáháⁿ ñáhá Xǐtohó Jesucrìstú xii‑í. 13Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cùtnuní ndáá iní‑í sá vítná cùmání‑gǎ cada‑í nchaa nàcuáa ñá túú‑gǎ ná cumánì‑í núú‑gǎ. Te ní níhì‑í ɨɨⁿ sá ǐo xìni ñuhu‑xi cada‑í te xíǎⁿ quídè‑í, te ñá túú‑gǎ quídé cuèndá‑í nchaa sá nǐ xóo cada‑í, te ío ndùcu ndee‑í quídè‑í nchaa nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. 14Te ndùcu ndee vihi‑í nchìcúⁿ nihnu‑í quídè‑í nchaa nàcuáa càháⁿ‑gá, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑í ndéé ná sàá nduu sǎá‑í núú ndécú‑gǎ taxi‑gá sá ndúú tǎhù‑í. Te ducaⁿ tnàhí sa ní cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá, te ducaⁿ nǐ cáháⁿ ñáhá‑gǎ xii‑o sǎ cuèndá Xítohó Jesucrìstú chi tnàhá tnúhu‑o ndɨ̀hɨ‑gá. 15Te nchaa nchòhó ñáyiu quìde váha ndècu ichi Yá Ndiǒxí xìni ñuhu‑xi cani iní‑ndó dàtná sání ìní‑í‑a, àdi núu dava‑ndo ñà túú sàni iní‑ndó dàtná sání ìní‑í‑a, dico mee Yǎ Ndiǒxí dandìxi túu‑gá iní‑ndó te cutnùní iní‑ndó nàcuáa cada‑ndo. 16Te xìni ñuhu‑ni‑xi cada‑o nchaa nacuáa ta quìde‑o véxi. 17Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cánchǐcúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo datná quídè‑í. Te cundehe‑ndo nàcuáa quìde nchaa ñáyiu sa nchìcúⁿ nihnu nchaa nàcuáa dànehé ñáhà‑í xii‑ndo cuèndá ducaⁿ càda‑ndo tnahá‑ndó. 18Te sa ní cuu vài xito cachí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ ìó ñáyiu ñá túú tnàhí cùu váha iní‑xi sá nǐ xíhí Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí cuèndá sá nánìhí tàhú‑ó. Te ndɨhɨ ndute núù‑í dándàcu iní ñáhà‑í xii‑ndo cuèndá‑yu. 19Te sáá nduu te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu, chi mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑yu te dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ cúnùu quidé‑yu, te cucahaⁿ núǔ‑yu cuèndá nchaa sá quídě‑yu núu dìcó sá cúú, dico ñáhá chi da quìde cahnú‑yu mèé‑yu cuèndá nchaa xíǎⁿ. Te mee‑ni nchàa sá ìó ñuyíú‑a ñùhu iní‑yu. 20Dico nchoo chi andɨu ndècu núú cúú ñùú‑ó, te ndètu cahnu‑o sáá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú nacuaca ñaha‑gǎ xii‑o. Te dɨu‑ni‑gá cúú‑gǎ Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. 21Te yɨquɨ cùñú‑ó chi vá cúdǐi‑xi cundecu‑xi dàtná cáá‑xí vìtna, dico mee Xǐtohó Jesucrìstú nadama‑gá yɨquɨ cùñú‑ó te ndada‑gá dàtná ní nduu yɨquɨ cùñú méé‑gǎ cútnàhá ní ndoto‑gá. Te ducaⁿ càda‑gá chi ndàcu‑gá quídé‑gǎ nchaa sá vǎha càchí iní‑gá, te ducaⁿ tàxi tnuní‑gá nchaandɨ túhú sá ìó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\