APOCALIPSIS 1

1Te Yá Ndiǒxí ní xáhaⁿ‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú nchaa sá tá cùyatni vií‑nǎ cada‑xi ñuyíú‑a cuèndá sá cǔñaha‑gǎ xii cue tée xìnu cuechi núú‑gǎ, te Xítohó Jesucrìstú ní tendaha‑gǎ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní quixi‑xi ní cachí tnúhu‑xi nchaa tnúhu‑áⁿ xii yúhú té Juàá tée xìnu cuechi núú‑gǎ, te nchaa tnúhu‑áⁿ ndèé núú tùtú‑a. 2Te yúhú càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo nàcuáa ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te càháⁿ ndáá tucu‑í cuèndá Xítohó Jesucrìstú, ndɨhɨ cuèndá nchaa sá nǐ xiní‑í. 3Te váha táhú ñǎyiu dàcuaha nchaa tnúhu ndèé núú tùtú‑a, te váha tucu táhú ñǎyiu ndèdóho, te váha tucu táhú nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ nacuáa càháⁿ‑xi, chi sa ta cùyatni vií‑nǎ nduu càda‑xi nchaa nacuáa càháⁿ‑xi. 4Te yúhú té Juàá cádǔha‑í tutú daquìxi‑í ndɨ ùsá xichi núú ndécú nchòhó ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ndécú dìstritú Àsiá. Te mee‑gǎ ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. Te cuěi ndéé sanaha dɨu‑ni‑gá ndécú, te dɨu‑ni‑gá ndécú cuěi vitna, te ducaⁿ‑ni cùndecu‑gá cuěi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi, te dɨu‑ni ducaⁿ ǐo na chìndee chitúu ñaha ndɨ̀ usá cue espíritú ndécú nǔú‑gǎ xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó cùndecu‑ndo. 5Te dɨu‑ni ducaⁿ na càda tucu Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá càháⁿ ndáá, te dɨu‑ni‑gá ní xíhí‑gá te díhna‑gá ní ndoto, te dǎtnùní ndéé cuèé‑gá te ndoto cue ñáyiu ní xíhí, te dɨu‑ni‑gá táxí tnùní‑gá nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. Te ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te mee‑gǎ ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá núú cùrúxí sá cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o, te ní ndada ndoo ní ndada nine‑gá iní‑ó, 6te vitna ní quide ñaha‑gǎ xii‑o dàtná cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu, te ní quide ñaha tùcu‑gá xii‑o dàtná cue dútú xínú cuèchi‑o núú Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. Te vitna nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Xítohó Jesucrìstú, te ío cùnuu‑gá, te ducaⁿ‑ni na cùnuu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te ducaⁿ na cùnduu. 7¡Te cundehe‑ndo àndɨu! Chi ichi xɨtɨ́ vícó quixi Xítohó Jesucrìstú, te nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú‑a quiní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te tnàhá nchaa ñáyiu ɨɨⁿ‑ni cùu ndɨhɨ ñáyiu ní dánǐcuèhé ñáhá xìi‑gá quiní ñáhǎ‑yu, te nchaa ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú, ñáyiu ñá túú cùu váha iní ñáhá xìi‑gá ndɨ́hú iní‑yu òré quiní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ndáá sá dúcáⁿ càda‑xi. 8Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá: “Yúhú ío cùnuu‑í chi dɨu‑í sa ndècu ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑í cundecu ndéé ná sàá nduu nàa‑xi ndɨhɨ nchaa sá ìó, chi yúhú cundecu‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ”, duha càchí Yǎ Ndiǒxí Yaá ndácú quìde nchaandɨ túhú sá vǎha. Chi dɨu‑ni‑gá sa ndècu ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑gá ndécú‑gǎ vitna, te ducaⁿ‑ni cùndecu‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 9Te yúhú té Juàá tée ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, tnàhá‑í ndóhò‑í cuèndá‑gá dàtná ndóhó‑ndó, te tnàhá‑í nduu táhù‑í cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí táxí tnùní‑gá. Te ío quìde cahnu iní‑ó cuěi nándɨ yáha‑o ndècu‑o sá cuèndá Xítohó Jesucrìstú. Te yúhú ní ngava‑í vecaá ɨɨⁿ ñuú nání Pǎtmós, te ñuú‑áⁿ cáá xɨ̀tɨ́ ndute làmár. Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá càháⁿ‑í tnúhu Yá Ndiǒxí, te càháⁿ váha‑í cuèndá Xítohó Jesucrìstú. 10Te ɨɨⁿ nduu ndumìngú nduu nàtacá‑ó chìñuhu‑o Yá Ndiǒxí ní quide ñaha Espíritú‑gá xii‑í nàcuáa càchí iní‑xi, te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ ndàa sátà‑í te dàtná níhi càháⁿ ɨɨⁿ cútú ducaⁿ nǐhi ní cáháⁿ‑xi. 11Te càchí sá càháⁿ‑áⁿ: —Yúhú sa ndècu‑í ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑í cundecu‑í ndéé ná sàá nduu nàa‑xi ndɨhɨ nchaa sá ìó, te chido tnùní‑n ɨ̀ɨⁿ núú tùtú sá ná dànehé núú ñáhà‑í xii‑n, te daquɨ̀hɨ́ⁿ‑n tùtú‑áⁿ ndɨ ùsá xichi núú xǐndecu cue ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí xǐndecu distrìtú Àsiá, ndaha ñáyiu ñuú Éfesú, ndaha ñáyiu ñuú Èsmirná, ndaha ñáyiu ñuú Pěrgamú, ndaha ñáyiu ñuú Tiàtirá, ndaha ñáyiu ñuú Sǎrdís, ndaha ñáyiu ñuú Filàdelfiá, ndaha ñáyiu ñuú Laodìceá, nchaa ñáyiu ñuú‑áⁿ daquɨ̀hɨ́ⁿ‑n tùtú‑áⁿ ndahá‑yu —càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 12Te ní nchócuǐhnu‑í ndéhè‑í nǔu ná cúú sǎ càháⁿ‑áⁿ, te ní xiní‑í xǐnutnɨ́ɨ úsá tnàhá sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ sá ndèé dité‑xi, te núú dìté‑xi‑áⁿ yɨ́ndòdo ɨɨⁿ caa candíl. 13Te cuádava tnuú nchaa xíǎⁿ ní xiní‑í nútnɨ̌ɨ Yaá cáá dàtná cáá nchàa nchoo ñáyiu ndècu ñuyíú‑a, te nìhnu‑gá ɨɨⁿ dóó cání càa‑xi ndéé núú sàhá‑gá, te yɨ̀dúcúⁿnuu ɨɨⁿ sìnchú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ pèchú‑gá. 14Te idi dɨ́quɨ́‑gǎ cuìxíⁿ quɨyɨ́ dàtná cuìxíⁿ idi dava mběé, àdi yúhá sǎ quéé òré quídé vǐxiⁿ‑xi, te tɨnùu‑gá quídé‑xí dàtná quídé‑xí òré sàá itá ñuhú. 15Te sáhá‑gǎ súúní dàtásaⁿ‑xi dàtná dátǎsaⁿ sá nání bròncé òré càyú‑xi ducaⁿ dàtásaⁿ‑xi sáhá‑gǎ, te dóndaha tnúhu càháⁿ‑gá quídé‑xí dàtná quídé‑xí dǒndaha tɨtnɨ́ víhí yǔte. 16Te xio ndaha cùha‑gá núndàha‑gá úsá tnàhá chódíní, te mei yùhu‑gá quéné ɨ̀ɨⁿ yuchí cáhnú ndèé úú xio núú‑xi, te núú‑gǎ quídé‑xí dàtná quídé‑xí nǔú nchǐcanchii òré súúní ngòyo cahni. 17Te sá dúcáⁿ càa Yaá‑áⁿ nǐ xiní‑í nǔu xíǎⁿ ní yùhú‑í ní nduá‑í núú‑gǎ, te ní cuu‑í dàtná ɨɨⁿ tée ní xíhí sá dúcáⁿ ǐo ní yùhú‑í, dico mee‑gǎ ní sacáⁿ ndodo‑gá ndaha cùha‑gá núú yɨquɨ cùñú‑í, te ní cachí‑gá: —Vá yùhú‑n, chi dɨu‑ni yúhú sa ndècu‑í ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni yúhú cundecu‑í ndéé ná sàá nduu nàa‑xi ndɨhɨ nchaa sá ìó. 18Te yúhú cúù‑í Yaá ní xíhí te ní ndoto‑í, te vitna ndècu vívù‑í, te ducaⁿ‑ni cùndecu‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te yúhú cúnùu‑í núú nchàa ñáyiu ní xíhí te dɨu‑ni‑í cúnùu‑í núú ndécǔ‑yu. 19Te chido tnùní‑n nchàa sá nǐ xiní‑n‑áⁿ ɨ̀ɨⁿ núú tùtú, ndɨhɨ nchaa nàcuáa cùu vitna, ndɨhɨ nchaa sá cádá‑xí ndèé núú cuàháⁿ núú věxi‑gá. 20Te na càchí tnúhu‑í xii‑n nàcuáa quèe‑xi ndɨ usá chódíní nǐ xiní‑n yòtnɨɨ‑í xio ndaha cùha‑í, ndɨhɨ nàcuáa quèe‑xi ndɨ usá sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, sá ndèé dité‑xi te yɨ̀ndodo ɨɨⁿ caa candíl núú dìté‑xi‑áⁿ. Te ndɨ ùsá chódíní‑ǎⁿ, xíǎⁿ cúú‑xí sǎ cútnùní iní‑ó sǎ ndécú ǔsá cue tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, te ndɨ ùsá cue tée‑áⁿ ndécú‑güedě ndɨ ùsá xichi núú ndécú ñǎyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí. Te cuèndá ndɨ ùsá sá ndèé dité‑xi‑áⁿ, xíǎⁿ cúú‑xí sǎ cútnùní iní‑ó sǎ ndécú ǔsá xichi ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí —duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\