APOCALIPSIS 10

1Te sátá dúcáⁿ te ní xiní tucu‑í ɨɨⁿ espíritú cúnùu xinu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑xi andɨu, te yɨ̀hɨ‑xi xɨtɨ́ vícó cuǎnguee‑xi ñuyíú te ndàa dɨ́quɨ́‑xi ndècu ɨɨⁿ cóó yáhnchí, te núú‑xi súúní chàhnchí dàtná chàhnchí núú nchǐcanchii, te ndɨ ndùú dɨ́hɨⁿ‑xi càa datná cáá ìtá ñuhú. 2Te nùndaha‑xi ɨɨⁿ librú lǐhli ní nandɨcá, te sáhá cùha‑xi ní sani‑xi núú ndute làmár, te sáhá dàtni‑xi ní sani‑xi núú ñuhu yìchí. 3Te espíritú‑áⁿ nǐhi vìhi ní cáháⁿ‑xi, te ní quide‑xi dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ ndɨcaha oré cánásàa‑dɨ, te òré ducaⁿ nǐhi vìhi ní cáháⁿ‑xi te úsá xito ní cáháⁿ ñúhu. 4Te sátá nǐ yáha ní cáháⁿ ñúhu‑áⁿ ǔsá xito, te chido tnùní‑í ɨɨⁿ núú tùtú nàcuáa ní cáháⁿ‑xi ni cùu, te mei òré‑áⁿ nǐ tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ andɨu te càchí‑xi: —Vá chídó tnùní‑n nàcuáa ní cáháⁿ ñúhu‑áⁿ, iní méé‑ní‑n ná cùhuⁿ —duha càchí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 5Te espíritú sá nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ xio sáhá‑xi núú ndute làmár‑áⁿ ndɨhɨ ɨngá xio sáhá‑xi núú ñuhu yìchí‑áⁿ nǐ xiní‑í ní ndonehe‑xi ndaha cùha‑xi, 6te càchí‑xi: —Yá Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú Yaá ní cadúha ñuyíú, ndɨhɨ andɨu, ndɨhɨ làmár, ndɨhɨ nchaa sá ìó, Yaá‑áⁿ náhá ndǎá‑gá sá yǔhú càháⁿ ndáá‑í, te vá cúyàa vihi 7te cada‑xi nchaa nàcuáa ndùu tnúhu ndùu yuhu ní cáháⁿ‑gá, tnúhu ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée ní xinu cuechi nǔú‑gǎ, cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá ndéé sanaha, chi òré ná tɨ̀ú espíritú cúú ùsá cútú néhé‑xí, te òré‑áⁿ cada‑xi nchaa nàcuáa ndùu tnúhu ndùu yuhu sá nǐ xáhaⁿ‑gǎ xii nchaa cue tée‑áⁿ —duha càchí espíritú‑áⁿ. 8Te sátá dúcáⁿ te ní tecú tucu dóho‑í ní cáháⁿ tucu sá nǐ cáháⁿ andɨu‑áⁿ, te càchí‑xi xii‑í: —Cuàháⁿ te queheⁿ‑n lìbrú lǐhli sá nǐ nàndɨcá núndàha espíritú‑ǎⁿ, espíritú sá nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ xio sáhá‑xi núú ndute làmár, te ɨɨⁿ xio sáhá‑xi núú ñuhu yìchí —duha càchí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 9Te yúhú ní sáháⁿ‑í núú ndécú espíritú‑áⁿ xìcáⁿ‑í lìbrú lǐhli nèhe‑xi‑áⁿ, te ní cachí‑xi: —Iha te caxi‑n, te cuvídí yuhu‑n dàtná cúvǐdí òré xíhí‑n ndùdí ñúñú, dico xɨtɨ́‑n chi cada úá‑xi —càchí‑xi. 10Te ní queheⁿ‑í lìbrú lǐhli nùndaha espíritú‑áⁿ nǐ xexi‑í, te yuhu‑í ní quide vídí‑xi dàtná vídí ndudí ñúñú, dico sátá nǐ ngava‑xi xɨtɨ́‑í te ní quide úá‑xi. 11Te ní cachí tucu espíritú‑áⁿ xii‑í: —Dacuɨtɨ́í cǎháⁿ tucu‑n nàcuáa càchí Yǎ Ndiǒxí cuèndá ñáyiu tɨtnɨ́ víhí nàcióⁿ, ndɨhɨ cuèndá ñáyiu tɨtnɨ́ víhí ñùú, ndɨhɨ cuèndá ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ cuèndá cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\