APOCALIPSIS 11

1Te ní níhì‑í ɨɨⁿ tnuyoo nàcuáa chicùhá‑í ɨɨⁿ sá chícùhá‑í, te ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ, te càchí‑xi: —Ndacuɨ́ñɨ́ te chicùhá‑n vèhe Yá Ndiǒxí, te chicùhá tucu‑n nǔú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú‑gǎ, te cahu‑n nǎ daha tnàhá ñáyiu chìñuhu ñaha xii‑gá xǐndecu. 2Dico vá chícùhá‑n ndàa quehé vehe‑gá, chi xíáⁿ nǐ nduu cuèndá cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te ñáyiu‑áⁿ nduu nuu‑nǎ‑yu núú nǐ cuu ñuú‑gá, te cadá‑yu dàtná càchí iní méě‑yu, te údico úú yóó ducaⁿ càdá‑yu. 3Te yúhú tendaha‑ǐ úú tnàhá cue tée cáháⁿ yuhu‑í nàcuáa càchí Yǎ Ndiǒxí, te úxúú cièndú únídico nduu ducaⁿ cǎháⁿ‑güedé yuhu‑í cada‑güedé núù‑í, te cuihnu‑güedé dóó tnúú sǎ sácuǐhnu cue ñáyiu ndɨ̀hú iní‑xi —duha càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 4Te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ cúú‑güedě dàtná úú yutnu òlívú sá xǐnutnɨ́ɨ núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ dàtná úú sá ndèé dité‑xi, sá yɨ́ndòdo ɨɨⁿ caa candíl núú dìté‑xi ndècu tucu núú‑gǎ, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá yɨ́ndàha ñuyíú. 5Te ñáyiu na càni iní‑xi ná cada ñaha xìi‑güedé te yuhu‑güedé quene ñuhú cahmi ñaha‑xi xìí‑yu, te ducaⁿ càda‑güedé cahni‑güedé nchaa ñáyiu na cùu úhú iní ñáhá xìi‑güedé. 6Te ndɨ ndùú‑güedé ndécú ndɨ̀hɨ‑güedé tnúhu ndee ìní cada‑güedé sá vǎ cúúⁿ dǎú, te ducaⁿ càda‑güedé nɨni cǎháⁿ‑güedé nàcuáa càchí Yǎ Ndiǒxí, te ndacu‑güedé nadatɨ̀u‑güedé ndute nduu‑xi nɨ́ñɨ́, te ndacu‑güedé dandòho‑güedé nchaa ñáyiu tɨtnɨ́ núú tnǔhu ndòho, te ducaⁿ càda‑güedé ná daha xito càchí iní méé‑güedě. 7Te nà yáha sá cǎháⁿ‑güedé nàcuáa ní cachí Yǎ Ndiǒxí, te dàvá‑áⁿ quene ɨɨⁿ quɨtɨ dééⁿ yàú cùnú víhí sǎ ǐo nèhé cáá, te quɨtɨ‑áⁿ ngüǐta‑dɨ nàá‑dɨ ndɨhɨ ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ te cahni ñaha‑dɨ xìi‑güedé. 8Te yɨquɨ cùñú cue tée‑áⁿ cautùu‑xi ɨɨⁿ tnuú ñuú cáhnú nǔu ní sahni‑güedé Xítohó Jesucrìstú núú cùrúxí, te dɨu Yaá‑áⁿ cúú Xǐtohó‑ó ndɨ̀hɨ‑güedé, te càchí ñáyiu sá ñùú‑áⁿ cúú‑xí dàtná ñuú Sòdomá ndɨhɨ nàcióⁿ Ègiptú. 9Te úní nduu dava cautùu yɨquɨ cuñú‑güedé xíáⁿ, te ñáyiu nchaa nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú, ndɨhɨ ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nchaa xichi quiní‑yu yɨquɨ cùñú‑güedé, te vá dáñǎ‑yu nguɨ́ndǔxi. 10Te nchaa ñáyiu‑áⁿ nduu vétú iní‑yu sá dúcáⁿ cùú cue tée cáháⁿ nàcuáa càchí Yǎ Ndiǒxí‑áⁿ, te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑yu, te nándɨ sá cuǎha táhú tnáhǎ‑yu sá cúdɨ̌ɨ́ ìní‑yu sá dúcáⁿ nǐ xíhí‑güedé, te ducaⁿ chi dɨu‑güedé ní quide ío ní ndohó‑yu. 11Te sátá ná yǎhá úní nduu dava sá dúcáⁿ cùú‑güedé te Yá Ndiǒxí dandòto ñaha‑gá xii‑güedé, te ndacóo‑güedé, te nchaa ñáyiu na quìní sá ndótó‑güedě te yùhú víhǐ‑yu. 12Te ndɨ ndùú cue tée‑áⁿ tecú dóho‑güedé cáháⁿ ɨɨⁿ sá càháⁿ ndéé andɨu, te cúñaha‑xi xìi‑güedé: —Chí táquène iha —duha cúñaha sǎ càháⁿ‑áⁿ xii‑güedé. Te cue tée‑áⁿ quɨ̌hu‑güedé ɨɨⁿ xɨtɨ́ vícó caa‑güedé andɨu, te nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑güedé quiní ñáhǎ‑yu xii‑güedé caa‑güedé andɨu. 13Te òré‑áⁿ nǐhi vìhi tnáa ñuyíú, te úxí xichi cùu‑xi ñuú núú cúndècu‑güedé‑áⁿ te ɨɨⁿ xichi ñuú‑áⁿ naa, te cuú úsá mǐl ñáyiu, te nchaa dava‑gá ñáyiu cácu vá cùú yùhú víhǐ‑yu, te cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu. 14Te tnúndòho‑a cuu‑xi tnúndòho cuu úú yáha, te vitna sa ndètu vií‑nǎ tucu sáá tnúndòho cuu uní. 15Te espíritú cúú ùsá ní tɨú‑xi cútú néhé‑xí, te òré‑áⁿ nǐ tecú níhi ní cáháⁿ tɨtnɨ́ sá nǐ cáháⁿ andɨu, te càchí‑xi: Nchaa sá cúú cuèndá nchaa ñáyiu ñuyíú táxí tnùní‑yu ni cùu ní nduu cuèndá Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí táxí tnùní‑gá, Te tnàhá Yaá ní tendaha‑gǎ ní sáháⁿ ñuyíú táxí tnùní‑gá nchaa xíǎⁿ, te dɨu‑gá taxi tnùní‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Duha ní cáháⁿ nchaa sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 16Te ndɨ òcó cúmí cue tée sacuéhé xǐnucóo núú xìlé váha ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú Yǎ Ndiǒxí, te ní nuu núú‑güedě ndàa núú ñúhú te ní ngüíta‑güedé chíñùhu ñaha‑güedé xii‑gá, 17te càchí‑güedé: Ío ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú yòhó Dútú Ndiǒxí, Yaá ndácú quìde nchaandɨ túhú sá vǎha, te dɨu‑ni‑n ndècu‑n ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑n ndècu‑n vitna, te dɨu‑ni‑n cùndecu‑n ndéé núú cuàháⁿ núú věxi, te ío càhnu cuu‑n te ní ngüíta‑n ǐo‑gá táxí tnùní‑n. 18Te nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú xǐcudéěⁿ‑yu núú‑n, te vitna ní sáá nduu dàndohó‑n‑yu chi ñá túú cùu váha iní‑n nǔǔ‑yu, te cada ndáá‑n cuěchi nchaa ñáyiu sa ní xíhí, te ní sáá tucu nduu cuǎñaha‑n sǎ ndúú tǎhú nchaa ñáyiu ní xinu cuechi nǔú‑n nǐ cáháⁿ‑yu tnúhu‑n, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑n, chi ñáyiu‑áⁿ néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑n, te cuěi ñáyiu cùnuu ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùnuu cuáñaha‑n sǎ ndúú tǎhǔ‑yu, te ní sáá tucu nduu dànaa‑n nchaa ñáyiu sàhni tnaha ñáyiu‑xi. Duha càchí ndɨ òcó cúmí cue tée sacuéhé‑ǎⁿ xǎhaⁿ‑güedě xii Yá Ndiǒxí. 19Te ní xiní‑í ní nacaáⁿ yuyèhe vehe Yá Ndiǒxí andɨu, te xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ nǐ xiní‑í ndécú càjá ñúhú sǎ yódó tnùní nàcuáa ní cundáá cada‑gá sá cúú‑xí ñǎyiu, te òré‑áⁿ nǐ xiní‑í ní sáá ndúté, te ní cáháⁿ ñúhu te ío dusaⁿ nǐ quide‑xi, te níhi vìhi ní tnáa, te súúní càhnu dáú ñɨ́ñɨ́ nǐ cuuⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\