APOCALIPSIS 12

1Te ío vìhi ní quide‑xi ɨɨⁿ sá nǐ quide‑xi andɨu, te ní xiní‑í ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ te dóó níhnú‑áⁿ quìde‑xi datná quídé‑xí nǔú nchǐcanchii, te ndàa núú sàhá‑aⁿ quìde‑xi datná quídé‑xí nǔú yǒó, te ñùhu ɨɨⁿ coroná dɨ́quɨ́‑aⁿ te ndèé úxúú chódíní. 2Te ñùhu déhe‑aⁿ te càna saa‑aⁿ sá quídé ǔhú ñáhá‑xí xìi‑aⁿ chi sa ndètu vií‑nǎ cacu déhe‑aⁿ. 3Te dǎtnùní ní quide tucu‑xi sá nǐ quide‑xi andɨu, te ní xiní‑í ɨɨⁿ quɨtɨ càhnu quɨtɨ tɨcuehé, quɨtɨ dééⁿ nání dràgón, te ndèé úsá dɨ́quɨ́‑dɨ ndɨhɨ úxí ndɨquɨ‑dɨ, te ɨɨⁿ caa coròná ñúhú ɨ̀ɨⁿ caa dɨ́quɨ́‑dɨ‑áⁿ. 4Te quɨtɨ‑áⁿ luha‑ná te cuu dava nchaa chódíní dángòyo‑dɨ ñuyíú ndɨhɨ lúhmá‑dɨ, te quɨtɨ‑áⁿ nì ngúnu tnɨ́ɨ‑dɨ núú ñaha ndètu vií‑nǎ cacu déhe‑xi‑áⁿ cuèndá caxi‑dɨ déhe‑aⁿ òré cacu ni cùu. 5Te ñaha‑áⁿ nǐ cacu déhe‑aⁿ te tée cùu‑dé, te té lǐhli‑áⁿ ǐo cunuu‑dě taxi tnùní‑dé nchaa ñáyiu ñuyíú, te mee Yǎ Ndiǒxí ní nacuaca ñaha‑gǎ xii té lǐhli‑áⁿ cuèndá cundecu ndɨhɨ ñaha‑dě xii‑gá núú ndécú‑gǎ táxí tnùní‑gá. 6Te ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ nǐ xinu‑aⁿ cuáháⁿ‑aⁿ xɨtɨ́ yucu núú nǐ quide túha Yá Ndiǒxí cundecu‑aⁿ cuèndá xíáⁿ nǐhí‑aⁿ caxi‑aⁿ, te ducaⁿ nǐhí‑aⁿ sá cáxí‑áⁿ ùxúú cièndú únídico nduu chi ducaⁿ ndùu cundecu‑aⁿ xíáⁿ. 7Te sátá dúcáⁿ te andɨu nǐ xiní‑í espíritú cúnùu xinu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí nání Mìguél, ndɨhɨ nchaa dava‑gá espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi, te nchaa espíritú‑áⁿ nàá‑xi ndɨhɨ quɨtɨ dééⁿ nání dràgón ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑dɨ. 8Te quɨtɨ‑áⁿ ñà túú ní ndàcu‑dɨ ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑dɨ, te ñá túú ní nǐhí‑gǎ‑dɨ núú cúndècu‑dɨ andɨu ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑dɨ‑áⁿ. 9Te cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí‑áⁿ nǐ dángává‑xí quɨ̀tɨ dééⁿ nání dràgón‑áⁿ ndɨhɨ nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ‑dɨ ñuyíú, te quɨtɨ‑áⁿ cúú‑dɨ́ mèi sácuíhná àdi sá càchí‑ó cùu yucu ñávǎha, te dɨu xíǎⁿ ní dándàhú‑xi ñáyiu nɨhìí ñuyíú, te dɨu‑ni xíǎⁿ ní nduu‑xi cóó nǐ dándàhú‑xi ñáyiu ndéé sanaha. 10Te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ tucu ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ andɨu, te càchí‑xi: —Vitna te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá ní ngúndecu ñáyiu ndɨhɨ‑gá, te ío càhnu cuu‑gá, te ío tàxi tnuní‑gá, te tnàhá Crìstú Yaá ní tendaha Yǎ Ndiǒxí ní quixi ñuyíú‑a ío tàxi tnuní‑gá, te ducaⁿ chi sa ní xócuɨ̀ñɨ́ sácuíhná sǎ sǔúní nùnúu sacáⁿ cuéchi núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí cuèndá nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi‑gá, te nduu nìú ducaⁿ sàcáⁿ cuéchi‑xi núú‑gǎ cuèndá‑yu ni cùu. 11Dico ní ndacú‑yu ní cunùú‑yu núú sàcuíhná sǎ dúcáⁿ sàcáⁿ cuéchi cuèndá‑yu‑áⁿ ní cùu, te ducaⁿ nǐ cunùú‑yu sá cuèndá Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, chi Yaá‑áⁿ nǐ satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá sá cuèndá‑yu, te ducaⁿ nǐ cunuu tùcú‑yu sá cuèndá sá sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii Yaá‑áⁿ, te ñá túú ní yùhú‑yu cuú‑yu sá cuèndá‑gá. 12Te vitna ío chí cúdɨ̌ɨ́ ìní nchaa nchòhó espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, ndɨhɨ nchaa nchòhó ñáyiu ndècu andɨu, dico ¡ndàhú ní cuu nchaa ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú! Chi súúní cùdééⁿ sàcuíhná nǐ ngava‑xi te nándɨ cada ñaha‑xi xìí‑yu, te ducaⁿ chi cùtnuní iní‑xi sá sàcú duha‑ná nduu cudíi‑xi cundecu‑xi —duha càchí sá nǐ cáháⁿ andɨu. 13Te sátá nǐ quee quɨtɨ dééⁿ nání dràgón‑áⁿ andɨu nǐ ngava‑dɨ ñuyíú quɨtɨ cùu mei sácuíhná‑ǎⁿ, te quɨtɨ‑áⁿ nǐ chinchícúⁿ‑dɨ ñadɨ̀hɨ́ ñaha ní cacu déhe tée‑xi‑áⁿ. 14Te ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ nǐ nduu táhú‑aⁿ ní quene úú ndíxí‑aⁿ, te càa datná cáá ndǐxíⁿ ɨɨⁿ yacòlo cahnu vihi cuendá ndava‑aⁿ núhú‑aⁿ yucu núú nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cundecu‑aⁿ, te yàcáⁿ cundecu‑aⁿ úní cuíá dava cuèndá sá vǎ nìhí ñáhá quɨ̀tɨ dééⁿ quɨtɨ nàni dragón‑áⁿ te xíáⁿ nǐhí‑aⁿ sá cáxí‑áⁿ, te quɨtɨ‑áⁿ cúú tùcu‑dɨ datná ɨɨⁿ cóó děéⁿ. 15Te quɨtɨ‑áⁿ nǐ quene cuéhé ndute yuhu‑dɨ, te ndute ní quene yuhu‑dɨ‑áⁿ nǐ cuu‑xi ɨɨⁿ yúte, te ducaⁿ nǐ quide‑dɨ cuèndá ndute‑áⁿ cuido‑xi ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ ní cùu. 16Te ñuhu yìchí ní chindee‑xi ñàdɨhɨ́‑áⁿ, chi ní ndátá te ní quée naa‑ni ndute ní quene yuhu quɨtɨ‑áⁿ. 17Te sá dúcáⁿ nǐ quide‑xi xíǎⁿ ní cudééⁿ víhí quɨ̀tɨ‑áⁿ nǔú ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ, te ní xica‑dɨ cuáháⁿ‑dɨ núú xǐndecu nchaa dava‑gá cue déhe ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ cuèndá nàá ndɨhɨ ñaha‑dɨ, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu tnɨ̀ɨ nchaa tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, te nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa tnúhu sá càháⁿ váha cuèndá Xítohó Jesucrìstú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\