APOCALIPSIS 13

1Te yúhú ní ngúnu tnɨ́ɨ‑í yuhu làmár, te ní xiní‑í ní quene ɨɨⁿ quɨtɨ te ndèé úsá dɨ́quɨ́‑dɨ te úxí ndɨquɨ‑dɨ, te núú ɨɨⁿ ɨɨⁿ ndɨquɨ‑dɨ‑áⁿ ndécú ɨ̀ɨⁿ caa coroná. Te ɨɨⁿ ɨɨⁿ dɨ́quɨ́‑dɨ‑áⁿ ndèé tnúhu sá càháⁿ úhú‑xi cuèndá Yǎ Ndiǒxí. 2Te quɨtɨ‑áⁿ cáá‑dɨ́ dàtná cáá cuɨ̌ñɨ́, te sáhá‑dɨ càa datná cáá sǎhá ǒso, te yuhu‑dɨ càa datná cáá yùhu ndɨcaha. Te quɨtɨ dééⁿ nání dràgón ní sáñaha‑dɨ tnúhu ndee ìní xii quɨtɨ‑áⁿ cuèndá taxi tnùní víhí‑dɨ́, te dràgón‑áⁿ nǐ sáñaha‑dɨ nǔú ndécú‑dɨ́ tàxi tnuní‑dɨ xii quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ quide‑dɨ cuèndá sá nìhí ndéé quɨ̀tɨ‑áⁿ cunuu‑dɨ. 3Te ɨɨⁿ dɨ́quɨ́ quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ càhú víhí càa ní nícuèhé, te sa ndètu vií‑nǎ cuú‑dɨ sànuu dico ní ndúha‑dɨ, te nɨhìí ñuyíú nǐ níhí ñǎyiu tnúhu sá dúcáⁿ nǐ cuu, te ío ní cuñúhu‑yu te ní tuhá‑yu quɨtɨ‑áⁿ. 4Te nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu quɨtɨ dééⁿ quɨtɨ nàni dragón‑áⁿ cuèndá sá nì sáñaha‑dɨ tnúhu ndee ìní sá táxí tnùní quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te ní ngüíta‑yu ní chiñuhú‑yu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te càchí‑yu: —Vá yǒo ɨɨⁿ nǔtnahá ñáhá xìi quɨtɨ‑a, te ni vǎ yǒo ɨɨⁿ ndacu nàá ndɨhɨ ñaha xìi‑dɨ —cachí‑yu. 5Te ní níhí‑dɨ tnúhu ndee ìní sá càháⁿ úhú‑dɨ Yá Ndiǒxí, te cada càhnu‑dɨ mee‑dɨ, te údico úú yóó ducaⁿ nǐ níhí‑dɨ tnúhu ndee ìní‑áⁿ cunuu‑dɨ. 6Te ducaⁿ nǐ quide‑dɨ ní cáháⁿ úhú‑dɨ Yá Ndiǒxí ndɨhɨ cuèndá nchaa sá quídé‑gǎ, te dɨu‑ni ducaⁿ nǐ cáháⁿ úhú‑dɨ núú ndécú‑gǎ, te ní cáháⁿ úhú tucu‑dɨ nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑gá andɨu. 7Te ducaⁿ nǐ níhí‑dɨ tnúhu ndee ìní sá nàá‑dɨ ndɨhɨ nchaa ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ nàá ndɨhɨ ñaha‑dɨ xìí‑yu ndéé òré vá ndácú‑gǎ‑yu nàá ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑dɨ, te tnàhá ní ngúndecu ndɨhɨ‑dɨ tnúhu ndee ìní sá táxí tnùní‑dɨ ñáyiu nchaa nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú, ndɨhɨ nchaa ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nchaa xichi. 8Te cue ñáyiu nɨhìí ñuyíú nǐ cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu quɨtɨ‑áⁿ, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ñá túú yòdo tnuní núú tùtú Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé Yaá ní xíhí ní cùu te ní ndoto. Te ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú sa yòdo tnuní ñáyiu naníhí tàhú, dico ñáyiu càchí sá ǐo càhnu cuu quɨtɨ‑áⁿ ñà túú yòdo tnuní‑yu núú tùtú‑gá. 9Te nchaa nchòhó ñáyiu xǐndedóho chí cúndèdóho váha nchaa nàcuáa cuáháⁿ tnúhu‑áⁿ. 10Te nchaa ñáyiu na chìhi tnaha ñáyiu‑xi vecaá te sáá nduu te quɨ́hɨ́ⁿ‑yu tnàhá‑yu vecaá, te nchaa ñáyiu sàhni tnaha ñáyiu‑xi ndɨhɨ yuchí te dɨu‑ni ndɨhɨ yuchí cuú‑yu tnàhá‑yu, te xíǎⁿ nǔu ío xìni ñuhu‑xi sá ncháá ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cunduu càhnu iní‑yu, te quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 11Te ní xiní tucu‑í ɨngá quɨtɨ ní quene‑dɨ núú ñuhu yìchí, te ndèé úú ndɨquɨ‑dɨ te càa datná cáá ndɨ̀quɨ canerú, te càháⁿ‑dɨ dàtná càháⁿ quɨtɨ dééⁿ nání dràgón. 12Te dàtná ndécú ndɨ̀hɨ quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ tnǔhu ndee ìní sá táxí tnùní‑dɨ ducaⁿ ndècu ndɨhɨ quɨtɨ ní quene ñuhu yìchí‑áⁿ tnǔhu ndee ìní taxi tnùní‑dɨ cada‑dɨ núú quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te quɨtɨ ní quene ñuhu yìchí‑áⁿ nǐ quide yica‑dɨ sǎ ncháá ñǎyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú chiñuhú‑yu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, quɨtɨ càhú víhí nǐ tnahá ní nícuèhé te ní ndúha‑dɨ. 13Te quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ ñuhu yìchí‑áⁿ nǐ quide‑dɨ tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te nchaa ñáyiu ní xiní‑yu sá ndèé andɨu nǐ dángóyó‑dɨ́ ñùhú ñuyíú. 14Te sá dúcáⁿ nǐ ngúndecu ndɨhɨ‑dɨ tnúhu ndee ìní ní quide‑dɨ nchaa xíǎⁿ ní quide‑dɨ núú quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑dɨ te xíǎⁿ ní dándàhú‑dɨ nchaa ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú, te ní xáhaⁿ‑dɨ xìí‑yu sá ndúcǔ‑yu ɨɨⁿ sá cádǔha‑yu nàcuáa‑ni càa nacuáa‑ni ndùu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, quɨtɨ càhú víhí nǐ tnahá ní nícuèhé dɨ́quɨ́‑xi‑áⁿ nǐ quée machìtí te ñá túú ní xǐhí‑dɨ chi ní xíndecu‑ni‑dɨ. 15Te quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ ñuhu yìchí ní ngúndecu ndɨhɨ tucu‑dɨ tnúhu ndee ìní sá chíhí‑dɨ́ ìní sá nǐ cadúha‑yu‑áⁿ, sá nǐ natavá‑yu dàtná cáá quɨ̀tɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ quide quɨtɨ‑áⁿ cuèndá cáháⁿ sá nǐ cadúha‑yu‑áⁿ, te xíǎⁿ cada‑xi cuú nchaa ñáyiu ñá túú ní cuìní chiñuhu ñaha xii‑dɨ. 16Te quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ ñuhu‑áⁿ quídé‑dɨ́ sǎ ncháá ñǎyiu ngúndeé ɨɨⁿ tnuní ndaha cùhá‑yu àdi tneé‑yu, te ducaⁿ nǐ quide‑dɨ cuěi ñáyiu cùnuu te cuěi ñáyiu ñá túú cùnuu, te cuěi ñáyiu cuica te cuěi ñáyiu ndàhú, te cuěi ñáyiu ñá túú dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, te cuěi nchaa ñáyiu dàñá quéé nǔú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi nchaá‑yu ducaⁿ nǐ ngúndeé tnuní ñɨɨ́‑yu. 17Te ní quide‑dɨ sá ncháá ñǎyiu ñá túú ndèé tnuní ñɨɨ‑xi vá cúú cuàáⁿ‑yu sá càchí iní‑yu te ni vǎ cúú dìcó‑yu ɨɨⁿ sá cuìní‑yu dìcó‑yu, te tnuní‑áⁿ cúú‑xí dɨ̀u quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ àdi númerú‑dɨ. 18Te xìni ñuhu‑xi sá ncháá ñǎyiu ío váha cùtnuní iní‑xi ío váha cuáha‑yu cuèndá nàcuáa quèe‑xi númerú quɨtɨ‑áⁿ, te númerú‑áⁿ cúú‑xí ǐñú cièndú únídico íñú, te cùu‑xi cuendá ɨɨⁿ ñáyiu ñuyíú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\