APOCALIPSIS 14

1Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé nútnɨ̌ɨ‑gá ɨɨⁿ yucu ñuú nání Sìón ndécú àndɨu, te nutnɨ́ɨ‑gá ndɨhɨ ɨɨⁿ cièndú údico cúmí mǐl ñáyiu, te tneé‑yu ndèé dɨ̀u‑gá ndɨhɨ dɨ̀u tátá‑gǎ Dútú Ndiǒxí. 2Te ní tecú dóho‑í ní quide‑xi andɨu dàtná quídé‑xí nǔú xícá cuěhé víhí ndùte, te quìde tucu‑xi datná quídé‑xí òré níhi vìhi caháⁿ ñúhu, te quìde tucu‑xi datná quídé‑xí òré cuéhé víhí ñǎyiu càní‑yu àrpá. 3Te ní tecú dóho‑í xǐxita yuhu sǎ xítá yùhu núú Yàá núcǒo núú xìlé váha, ndɨhɨ núú ndɨ cùmí cue quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, ndɨhɨ núú nchàa cue tée cùu sacuéhé xǐnucóo‑áⁿ, te xǐxita‑xi ɨɨⁿ ndudú sáá. Te mee‑ni cuè ñáyiu ɨɨⁿ cièndú údico cúmí mǐl‑áⁿ quěe dɨ́quɨ̌‑yu ndudú‑áⁿ, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní dácǎcu nihnu ñaha Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé núú ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha xǐndecu ñuyíú, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá quěe dɨ́quɨ́‑xi ndudú sáá‑ǎⁿ chi mee‑ni ñǎyiu ní cácu nihnu‑áⁿ quěe dɨ́quɨ̌‑yu. 4Te ñáyiu ní cácu nihnu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ñá túú ní xǐndecu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te cùú‑yu ñáyiu càndoo canine iní‑xi, te nděni ní cuu cuáháⁿ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní nícuèhé‑áⁿ, te ducaⁿ‑ni nděndaha ñàhá‑yu xii‑gá cuáháⁿ, te ñáyiu‑áⁿ nǐ cácu nihnú‑yu núú nchàa ñáyiu ñuyíú, ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te ñáyiu ní cácu nihnu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu díhna nuu nǐ nduu táhú Yǎ Ndiǒxí cuu cuèndá‑gá ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé. 5Te cùú‑yu ñáyiu ñá túú càháⁿ ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu ndehnde, te càndoo canine iní‑yu ndècú‑yu núú núcǒo Yá Ndiǒxí táxí tnùní‑gá. 6Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xícó‑xí cuǎdava andɨu, te ndècu ndɨhɨ‑xi tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, tnúhu sá ñà túú tnàhí ndɨ̀hɨ nihnu te tnúhu‑áⁿ danèhé espíritú‑aⁿ nchaa ñáyiu ndècu ñuyíú, ñáyiu nchaa nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú, ndɨhɨ nchaa ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nchaa xichi. 7Te níhi ní cáháⁿ‑xi te càchí‑xi: —Nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ñuyíú canehe‑ndo sǎ yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te cachí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá chi sa ní sáá nduu càda ndáá‑gá nchaa cuéchi‑ndo, te chiñuhu‑ndo‑gǎ chi dɨu‑gá ní cadúha‑gá andɨu, ndɨhɨ ñuhu yìchí, ndɨhɨ làmár, ndɨhɨ nchaa ndóhyo —duha càchí espíritú‑áⁿ. 8Te nchìcúⁿ tucu ɨngá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te càchí‑xi: —Vitna ní naa ñuú Babìloniá ñuú ío cùnuu, te ducaⁿ nǐ naa chi cue ñáyiu ñuú‑áⁿ nǐ quidé‑yu ní xíta nihnu nchaa ñáyiu nɨhìí ñuyíú, chi ní sanu ichi ñàhá‑yu ichi cuèhé ichi duha —duha càchí espíritú‑áⁿ. 9Te nchìcúⁿ tucu ɨngá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí te níhi càháⁿ‑xi, te càchí‑xi: —Nchaa ñáyiu chìñuhu ñaha xii quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, ndɨhɨ sá nǐ natava ñàhá‑yu nàcuáa càa‑dɨ‑áⁿ, ñáyiu ní dáñá mèe‑xi ní ngúndeé tnuní ndahá‑yu àdi tneé‑yu, 10ñáyiu‑áⁿ sǔúní dàndoho ñaha Yá Ndiǒxí xií‑yu chi ío cùdééⁿ‑gǎ, te ducaⁿ ǐo dandòho ñaha‑gá xií‑yu chi daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xií‑yu núú ñùhú núú ñúhú àzufré càyú‑xi, te núú cuè espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ducaⁿ dàndoho ñaha‑gá xií‑yu, ndɨhɨ núú Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé. 11Te nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ quene ñúhmá nǔú dúcáⁿ cùndecú‑yu ndohó‑yu‑áⁿ, te cuěi nduu cuěi niú ducaⁿ ndòhó‑yu. Te ducaⁿ ndòho nchaa ñáyiu chìñuhu ñaha xii quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, ndɨhɨ sá nǐ natava ñàhá‑yu nàcuáa càa‑dɨ‑áⁿ, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní ngúndeé tnuní ndaha‑xi àdi tneé‑xi —duha càchí espíritú‑áⁿ. 12Te xíǎⁿ xíní ñùhu‑xi sá ncháá ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí cunduu càhnu iní‑yu, chi dɨu‑ní‑yu cùú‑yu ñáyiu tnɨ̀ɨ nchaa tnúhu càháⁿ‑gá, te nɨ yùhu nɨ iní‑yu sàndáá iní‑yu Xítohó Jesucrìstú. 13Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ andɨu, te càchí‑xi: —Chido tnùní‑n ɨ̀ɨⁿ núú tùtú nàcuáa na càháⁿ‑í‑a. “Není vitna ío váha táhú nchaa ñáyiu sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú te xìhí‑yu” —duha càchí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ‑xi, te càchí‑xi: —Ndáá, chi ndetatú‑yu chi ñá túú‑gǎ nágá chìuⁿ ndohó‑yu cadá‑yu, te Yá Ndiǒxí sa nàha‑gá nchaa nàcuáa ndùu chiuⁿ ní quidé‑yu —duha càchí Espíritú‑gá. 14Te sátá dúcáⁿ te dǎtnùní ní xiní‑í ɨɨⁿ vícó cuìxíⁿ, te núú vǐcó‑ǎⁿ nǐ xiní‑í núcǒo ɨɨⁿ Yaá, te càa‑gá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ tée ñuyíú, te dɨ́quɨ́‑gǎ ñúhú ɨ̀ɨⁿ coroná ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te nùndaha‑gá ɨɨⁿ yuchí ndɨ́quɨ́ te súúní děéⁿ. 15Te ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑xi xɨtɨ́ vehe‑gá, te níhi ní cáháⁿ‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi Yaá núcǒo núú vǐcó‑ǎⁿ: —Sa ní cuu nàquehndé‑n nchàa sá nǐ cuu ñuyíú ndɨhɨ yuchí ndɨ́quɨ́‑n, chi sa ní cuu nucóo tnàha‑xi —duha càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi Yaá‑áⁿ. 16Te Yaá núcǒo núú vǐcó‑ǎⁿ nǐ dáyǎha ndodo‑gá yuchí ndɨ́quɨ́‑gǎ núú ñùyíú nǐ nataxi tnàha‑gá nchaa sá nǐ cuu. 17Te ní xiní tucu‑í ɨngá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑xi xɨtɨ́ vehe‑gá sá cáá àndɨu, te nùndaha‑xi tnahá‑xi ɨɨⁿ yuchí ndɨ́quɨ́ děéⁿ. 18Te ní xiní tucu‑í ní quee tucu ɨngá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí núú nútnɨ̌ɨ núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú‑gǎ, te ndècu ndɨhɨ‑xi tnúhu ndee ìní táxí tnùní‑xi ñuhú, te espíritú‑áⁿ nǐhi ní cáháⁿ‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi espíritú néhé yùchí ndɨ́quɨ́ děéⁿ‑áⁿ: —Ngüíta naquehndé‑n ndɨ̀hɨ yuchí ndɨ́quɨ́‑n nděhé yoho yàha stilé sá ìó ñuyíú chi sa ní cuu nàtehndé —duha càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi espíritú néhé yùchí ndɨ́quɨ́‑ǎⁿ. 19Te espíritú néhé yùchí ndɨ́quɨ́‑ǎⁿ nǐ dáyǎha ndodo‑xi yuchí ndɨ́quɨ́‑xí nǔú ñùyíú nǐ nàquehndé‑xi nchaa ndéhé yoho yàha stilé, te ní chihi‑xi ɨɨⁿ xichi núú nǐ chihi‑xi cuèndá xíáⁿ quihni‑xi quee ndudí‑xi, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑xi xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ ǐo cùdééⁿ Yǎ Ndiǒxí núú ñǎyiu ñuyíú. 20Te ndéhé yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ quihni‑xi ɨɨⁿ xio yuhu ñùú, te ndudí ndéhé yoho yàha stilé‑áⁿ nǐ nduu‑xi nɨ́ñɨ́ te ní quee‑xi núú quíhní nìhnu espíritú‑áⁿ. Te úní cièndú mǐl mětrú ní xica nɨ́ñɨ́‑ǎⁿ, te dàtná ɨɨⁿ mětrú dava ní sáá cuehnu nɨ́ñɨ́‑ǎⁿ nǐ xica‑xi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\