APOCALIPSIS 15

1Te ío vìhi ní quide‑xi ɨɨⁿ sá nǐ quide‑xi andɨu te ní cuñúhu vìhi‑í, te ní xiní‑í úsá tnàhá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ cue espíritú‑áⁿ ndécú ndɨ̀hɨ‑xi tnúhu ndee ìní dandòho‑xi ñáyiu ñuyíú, te nà yáha nchaa tnúndòho‑áⁿ, te vá cúděéⁿ‑gǎ Yǎ Ndiǒxí núǔ‑yu dàndoho ñaha‑gá xií‑yu. 2Te ní xiní‑í ɨɨⁿ làmár te ndute làmár‑áⁿ cáá dàtná cáá vìdriú, te dàcánuu‑xi ndɨhɨ ñuhú, te yuhu làmár‑áⁿ xǐnutnɨ́ɨ nchaa ñáyiu ní ndacu ní dáquéé tɨ̌hú ñáhá xìi quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ ndacú‑yu ní dáquéé tɨ̌hǔ‑yu sá nǐ natava ñàhá‑yu nàcuáa càa‑dɨ‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ ndacu tucú‑yu ní dáquéé tɨ̌hú tucú‑yu númerú‑dɨ sá cúú dàtná dɨ̀u‑dɨ, te nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí àrpá xǐnehé‑yu cuèndá caní‑yu. 3Te xǐxitá‑yu ndudú sá nǐ xita ndíi Moìsés ndíi ní xinu cuechi nǔú Yǎ Ndiǒxí ndéé sanaha, te xìta tucú‑yu ndudú Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, te càchí‑yu: Yòhó Dútú Ndiǒxí ío càhnu cuu‑n, chi quìde‑n nchaa sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te cùu‑n Yaá ndácú quìde nchaandɨ túhú sá vǎha, te ío ndáá quídé‑n te ío ndáá càháⁿ‑n, te yɨ̀ndaha‑n nchaa ñáyiu nɨhìí ñuyíú. 4Te nchaa ñáyiu nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑n, te nchaá‑yu càchí‑yu sá ǐo càhnu cuu‑n, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni yòhó cúú‑n Yàá ío váha quìde ndáá, te nchaa ñáyiu nɨhìí ñuyíú natacá‑yu chiñuhu ñàhá‑yu xii‑n, te ducaⁿ càdá‑yu chi ndèhé‑yu nchaa sá vǎha quìde‑n. Duha càchí ñáyiu‑áⁿ xǐxitá‑yu. 5Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í ní nacaáⁿ yuyèhe vehe Yá Ndiǒxí andɨu, te xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ ndécú sǎ ndèé tnúhu‑gá. 6Te xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ nǐ quee úsá tnàhá espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑xi ndècu ndɨhɨ‑xi tnúhu ndee ìní dandòho‑xi ñáyiu, te xǐxíhnu‑xi mee‑ni dǒó vǎha, te súúní vǎha càndoo, te chàhnchí, te yɨ̀dúcúⁿnuu cìnchú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ pèchú ndɨ ùsá cue espíritú‑áⁿ. 7Te ɨɨⁿ quɨtɨ cúmí xǐnutnɨ́ɨ núú nútnɨ̌ɨ xìlé váha ní sáñaha‑dɨ ɨ̀ɨⁿ caa sá nàhá tɨ́cùú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ xii ɨɨⁿ ɨɨⁿ espíritú‑áⁿ, te xɨtɨ́ nchaa tɨ́cùú‑áⁿ ñúhú ɨ̀ɨⁿ sá ñúhú te xíǎⁿ cútnùní sá Yǎ Ndiǒxí dandòho‑gá ñáyiu ñuyíú, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú. 8Te xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ nǐ chítú ñǔhmá, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá cutnùní iní ñáyiu sá ǐo càhnu cuu‑gá táxí tnùní‑gá, te vá yǒo ɨɨⁿ cuu quɨ́hu xɨtɨ́ vehe‑gá‑áⁿ ndèé ndɨhɨ ndɨ ùsá tnúndòho cada ndɨ usá cue espíritú‑áⁿ ñuyíú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\