APOCALIPSIS 16

1Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ xɨtɨ́ vehe Yá Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑xi xìi ndɨ usá cue espíritú‑áⁿ: —Chí cuàháⁿ coyo‑ndo sǎ ñúhú xɨ̀tɨ́ nchaa tɨ́cùú néhé‑ndó‑ǎⁿ nǔú ñùyíú, chi sá ñúhú‑ǎⁿ cúú‑xí tnǔndòho tendaha Yá Ndiǒxí sá cúú‑xí nchàa ñáyiu ñuyíú —duha càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 2Te espíritú díhna ní sáháⁿ‑xi ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí‑ǎⁿ ñuyíú, te nchaa ñáyiu ñùhu tnuní quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár ñáyiu ní chiñuhu sá nǐ natava ñàhá‑yu xii‑dɨ, nchaa ñáyiu‑áⁿ nǐ quené‑yu ndɨ́hyɨ tèhyú te súúní dàndoho ñaha‑xi xií‑yu. 3Te espíritú cúú ùú ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí nǔú làmár, te ndute làmár‑áⁿ nǐ nduu‑xi nɨ́ñɨ́ te càa‑xi datná cáá nɨ̌ñɨ́ ñǎyiu sa ní xíhí, te nchaa quɨtɨ ñùhu xɨtɨ́ làmár‑áⁿ nǐ xíhí‑güedɨ. 4Te espíritú cúú ùní ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí nchàa yúte ndɨhɨ nchaa núú quénìhni ndute, te ndute nchaa yúte‑áⁿ ndɨhɨ nchaa ndute quènihni‑áⁿ nǐ nduu‑xi nɨ́ñɨ́. 5Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, espíritú yɨ́ndàha ndute, te xǎhaⁿ‑xi xìi Yá Ndiǒxí: —Yòhó Dútú Ndiǒxí cúú‑n Yàá quídé ndǎá cuɨtɨ núu duha quìde‑n tendaha‑n tnúndòho‑a, te dɨu‑ni‑n cùu‑n Yaá ndécú ndèé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑n cùu‑n Yaá ndécú vìtna te ñá túú tnàhí cuéchi‑n. 6Chi cue ñáyiu ñuyíú nǐ dácácǎ‑yu nɨ́ñɨ́ nchaa ñáyiu ní cáháⁿ tnúhu‑n ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu cùu cuendá‑n, te ní sahní‑yu nchaa ñáyiu‑áⁿ, te vitna ní dátɨ́ú‑n ndùte ní nduu‑xi nɨ́ñɨ́ te ducaⁿ‑ni càa ndute‑áⁿ xíhǐ‑yu, te ducaⁿ tàú‑xi ndohó‑yu cuèndá sá nǐ sahní‑yu cue ñáyiu cùu cuendá‑n —duha càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 7Te ní tecú tucu dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ núú nútnɨ̌ɨ núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá: —Ndáá sá yòhó Dútú Ndiǒxí Yaá ndácú quìde nchaandɨ túhú sá vǎha dàndoho‑n ñáyiu nàcuáa tàú‑xi cunduu —duha càchí sá càháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 8Te espíritú cúú cùmí ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí nǔú nchǐcanchii cuèndá nchícanchii‑áⁿ cahmi‑xi nchaa ñáyiu ñuyíú. 9Te nchaá‑yu ní ndoho vìhí‑yu ní cáyú‑yu, te cuěi ducaⁿ nǐ ndohó‑yu dico ñá túú ní cuìní‑yu ndixi cuéchi iní‑yu cuèndá nchaa sá ñà túú vǎha quìdé‑yu, te ni ñà túú ní càchí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí chi da ní cáháⁿ úhú‑yu cuèndá‑gá, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ducaⁿ nǐ tendaha tnǔndòho‑áⁿ sǎ cúú‑xǐ‑yu. 10Te espíritú cúú ùhúⁿ ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí nǔú ndécú quɨ̀tɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ táxí tnùní‑dɨ, te nchaa núú táxí tnùní‑dɨ ní cuu nee, te nchaa ñáyiu ñuyíú ndéé yàá‑ná‑yu nàcaxi nihnú‑yu sá ndóhǒ‑yu. 11Dico ni dùcaⁿ ñá túú ní cuìní‑yu dàñá‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, chi da ní cáháⁿ úhú‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú àndɨu sá cuèndá sá dándòho ñaha ndɨ́hyɨ tèhyú ndèé‑yu‑áⁿ ndɨhɨ nchaa dava‑gá sá yǎha‑yu. 12Te espíritú cúú ìñú ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí xɨ̀tɨ́ yúte càhnu nani Eúfratés, te ndute yúte‑áⁿ nǐ yíchí cuèndá yǎha cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu xǐndecu ndàa xio nacuáa quène nchícanchii. 13Te ní xiní‑í ní quee ɨɨⁿ espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yuhu quɨtɨ dééⁿ nání dràgón, te ní xiní tucu‑í ní quee tucu ɨngá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yuhu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, te ní xiní tucu‑í ní quee tucu ɨngá espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha yuhu tée dàndahú ñáyiu càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá, te ndɨ nùní espíritú‑áⁿ xǐndáa‑xi dàtná cáá làhvá. 14Te ndɨ nùní espíritú‑áⁿ quídé‑xí sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada, te xìca datacá‑xi nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú cuèndá nàá‑güedé mei ndùu cachí Yǎ Ndiǒxí coo tnúndòho cahnu vihi‑gá, te dɨu mee Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío càhnu cuu. 15Te Yaá cúú Xǐtohó‑ó nǐ cachí‑gá: “Cunaha‑ndo chi nduu ñà túú yɨ̀hɨ iní‑ndó quìxi‑í núú ndécú‑ndó, te cada‑í dàtná quídé ñàdúhú. Te váha táhú nchaa nchòhó ñáyiu xǐndecu túha, chi cùu‑ndo datná cue ñáyiu xǐndecu túha xǐxíhnu‑ni dóó‑xi cuèndá sá vǎ cúcàhaⁿ núǔ‑yu dàtná cúcàhaⁿ núú cuè ñáyiu ñá túú nìhnu dóó‑xi, te duha càháⁿ‑í cuèndá sá nchòhó cundecu túha‑ndo òré quexìo‑í”, duha càchí‑gá. 16Te ndɨ nùní cue espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha‑áⁿ nǐ dátàcá‑xi nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, te ní taxi ndecu ñaha‑xi ɨ̀ɨⁿ xichi núú nání Àrmagedón, duha nàni xíáⁿ tnǔhu hèbreú. 17Te espíritú cúú ùsá ní coyo‑xi sá ñúhú xɨ̀tɨ́ tɨ́cùú néhé‑xí nǔú tàchí, te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ Yaá núcǒo núú xìlé váha xɨtɨ́ vehe‑gá, te càchí‑gá: —Xéhé‑nǎ cúmǎní te xínu cava nchaa tnúndòho tnúhu ndàhú —duha càchí‑gá. 18Te sátá dúcáⁿ te ní sáá ndúté te ní cáháⁿ ñúhu, te súúní dùsaⁿ ní quide‑xi, te níhi vìhi ní tnáa ñuyíú, te ndéé cútnàhá ní ngúndecu ñáyiu ñuyíú te vátá ɨ́ɨ́ⁿ xìto‑gá níhi tnáa dàtná ní quide‑xi. 19Te ñuú cáhnú ǐo cùnuu nani Babiloniá ní quée dava‑xi ní cuu‑xi úní xichi, te nchaa ñuú cáá nɨ̀hií ñuyíú nǐ ngoyo nchaa vehe, chi Yá Ndiǒxí ní ndacu iní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde nchaa ñáyiu ñuú Babìloniá‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ quide ñaha‑gǎ xií‑yu chi ío cùdééⁿ‑gǎ núǔ‑yu. 20Te nchaa tɨndúú nǐ ndóñúhú‑xí cuěi nchaa tɨndúú ñuhu yìchí ndécú xɨ̀tɨ́ làmár. 21Te ní xiní‑í ní cuuⁿ ñɨñɨ nàhnu vihi ní ngaundodo‑xi cue ñáyiu ñuyíú, te nchaa ñɨñɨ‑áⁿ věe‑xi dàtná údico kǐlú, te cue ñáyiu ñuyíú nǐ cáháⁿ úhú‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ nǐ dácúúⁿ‑gǎ ñɨñɨ nàhnu vihi‑áⁿ, chi ní cuu‑xi ɨɨⁿ tnúndòho cahnu vihi sá cúú‑xǐ‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\