APOCALIPSIS 17

1Te núú ùsá espíritú néhé tɨ̌cùú‑áⁿ, te ɨɨⁿ‑xi ní quixi‑xi núú ndécù‑í, te càchí‑xi xii‑í: —Néhé ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó dànehé ñáhà‑í xii‑n nchàa tnúndòho sá ndóhó ñàdɨhɨ́ ñaha ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ñaha‑áⁿ cúnùu‑aⁿ nucóo‑aⁿ núú ñúhú vìhi ndute. 2Te ñaha‑áⁿ ndécú dɨ̌ɨ́ ìní‑aⁿ ndɨhɨ nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú, te nchaa dava‑gá ñáyiu ñuyíú ìó iní‑yu nchìcúⁿ nihnú‑yu quìdé‑yu nchaa nàcuáa quìde ñaha‑áⁿ —duha càchí espíritú‑áⁿ. 3Te òré ducaⁿ quìde ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑í nàcuáa càchí iní‑xi, te ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ndécá ñàha‑xi xii‑í cuáháⁿ ɨɨⁿ xɨtɨ́ yucu, te xɨtɨ́ yucu‑áⁿ nǐ xiní‑í ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ yódó‑áⁿ ɨ̀ɨⁿ quɨtɨ tɨcuehé, te ndèé úsá dɨ́quɨ́‑dɨ te úxí ndɨquɨ‑dɨ, te nɨhìí‑dɨ ndèé tnuní‑dɨ mee‑ni tnǔhu sá càháⁿ úhú cuèndá Yǎ Ndiǒxí. 4Te ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ níhnú‑áⁿ dǒó muràdú ndɨhɨ dóó tɨ́cuèhé, te mee‑ni sǎ nì cuáha díhúⁿ cuàáⁿ, ndɨhɨ yúú vǎha sá nání pěrlá, ndɨhɨ nchaa dava‑gá núú yǔú vǎha, mee‑ni nchàa xíǎⁿ ní cuáha sá yɨ́hɨ́ lǒho‑aⁿ, ndɨhɨ sá ñúhú dǔcúⁿ‑aⁿ, ndɨhɨ sá ñúhú dǔcúⁿ ndáhá‑áⁿ, te nùndaha‑aⁿ ɨɨⁿ tɨ́cùú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ te ñùhu mee‑ni sá cuèhé sá dúhá, te xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ cúú‑áⁿ ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ ñaha ndècu ichi cuehé ichi duha. 5Te tneé‑aⁿ ndèé tnuní ɨɨⁿ tnúhu, te càchí‑xi: “Ñuú Babìloniá ñuú ío cùnuu, cada iní‑ndó sà cúú‑xí mèi ñadɨhɨ́‑a, te dɨu ñadɨ̀hɨ́‑a cùu‑aⁿ ñaha sanu ichi ñaha xii nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá sànu ichi‑aⁿ nchaa ñáyiu cadá‑yu”, duha càháⁿ tnúhu ndèé tnuní tneé ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ. Te vá yǒo tècú tnùní ná cuèndá ducaⁿ càháⁿ tnúhu‑áⁿ. 6Te ní cutnùní iní‑í sá dɨ́ú ñàha‑áⁿ nǐ dácácá‑áⁿ nɨ̌ñɨ́ ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí ní sahni ñaha‑aⁿ xìí‑yu, te ñáyiu ní xíhí‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní cáháⁿ váha cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑aⁿ te ní nduu‑aⁿ dàtná ɨɨⁿ ñáyiu quɨhu. Te ío ní cuñúhu‑í sá dúcáⁿ nǐ cuu ní xiní‑í. 7Te sátá dúcáⁿ te espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí‑áⁿ càchí tucu‑xi xii‑í: —Vá ndèé dúcáⁿ cùñúhu‑n, chi vitna na càchí tnúhu‑í xii‑n nàcuáa quèe‑xi cuendá quɨtɨ ndèé úsá dɨ́quɨ́‑xi ndɨhɨ úxí ndɨquɨ‑xi‑áⁿ, ndɨhɨ nàcuáa quèe‑xi cuendá ñadɨ̀hɨ́ ñaha yòdo ñaha xii‑dɨ‑áⁿ. 8Te quɨtɨ ní xiní‑n‑ǎⁿ cúú‑dɨ́ ɨ̀ɨⁿ quɨtɨ sa ní xíndecu te vitna ñá túú‑gǎ‑dɨ ndècu, te sáá nduu te quene‑dɨ yaú cùnú víhí sǎ ǐo nèhé cáá, te dǎtnùní sáá nduu te quɨ́hɨ́ⁿ‑dɨ núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te cue ñáyiu xǐndecu ñuyíú cuñúhu vìhí‑yu quɨtɨ‑áⁿ chi cùu‑dɨ ɨɨⁿ quɨtɨ sa ní xíndecu ni cùu te sáá nduu cùndecu tucu‑dɨ, te ñáyiu ducaⁿ cùñúhu ñaha xìi‑dɨ‑áⁿ ñà túú yòdo tnuní‑yu núú tùtú núú yódó tnùní cue ñáyiu naníhí tàhú, chi ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú ducaⁿ sa yòdo tnuní cue ñáyiu naníhí tàhú. 9’Te nchaa ñáyiu tècú tnùní xìni ñuhu‑xi cani váha iní‑yu cuèndá tnúhu‑a. Te ndɨ ùsá dɨ́quɨ́ quɨtɨ‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí ǔsá tɨ́ndúú nǔú núcǒo ñadɨ̀hɨ́‑áⁿ. 10Te ndɨ ùsá dɨ́quɨ́ quɨtɨ‑áⁿ cada iní‑ó sǎ cúú‑xí ǔsá tnàhá cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, te úhúⁿ cue tée‑áⁿ ñà túú‑gǎ cúnùu‑güedé vitna, te ɨɨⁿ tée‑áⁿ cúnùu‑dé vitna te ɨngá‑dé vátá sàá‑gá nduu cùnuu‑dé, te na sàá nduu dùcaⁿ cunuu‑dé te sacú‑ni nduu cunuu‑dě. 11Te quɨtɨ ní xíndecu ni cùu te ñá túú‑gǎ‑dɨ ndècu vitna, cùu‑dɨ datná tée cùu uná yɨ́ndàha ñaha xii ñáyiu, te ɨɨⁿ‑ni cùu‑dɨ ndɨhɨ cue tée úsá yɨ́ndàha ñáyiu‑áⁿ, te quɨtɨ‑áⁿ sǎá nduu cuíta nihnu‑dɨ quɨ́hɨ́ⁿ‑dɨ núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 12’Te ndɨ ùxí ndɨquɨ quɨtɨ‑áⁿ cada iní‑n sǎ cúú‑xí ǔxí tnàhá cue tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu, dico vátá sàá‑gá nduu cùnuu‑güedé quɨndaha ñàha‑güedé xií‑yu. Te cue tée‑áⁿ nǐhí‑güedě tnúhu ndee ìní taxi tnùní‑güedé ndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ, dico tnaa‑ni taxi tnùní‑güedé ndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ. 13Te ndɨ ùxí cue tée‑áⁿ cuu ɨɨⁿnuu‑güedě taxi tnùní‑güedé, te chindee‑güedě quɨtɨ‑áⁿ cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑güedě ndɨhɨ‑dɨ cuèndá taxi tnùní‑gá‑dɨ. 14Te cue tée‑áⁿ nàá‑güedé ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé dico vá ndácú‑güedě nàá‑güedé ndɨhɨ‑gá chi cuíta‑güedé. Te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ío cùnuu taxi tnuní cuěi nchaa tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, te ducaⁿ‑ni tàxi tnuní‑gá cuěi nchaa dava‑gá‑yu. Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cachí‑gá nándɨ cùu nchaa ñáyiu cundecu ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé‑áⁿ, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní cáháⁿ‑gá te cùú‑yu ñáyiu quìde ndáá ndécú ìchi‑gá —duha càchí espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ. 15Te ní cachí tucu espíritú‑áⁿ xii‑í: —Ndute ñùhu núú núcǒo ñadɨ̀hɨ́ ñaha ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní‑áⁿ, ndute‑áⁿ cada iní‑n sǎ cúú‑xí ñǎyiu nchaa nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu nchaa ñuú, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu nchaa xichi, ndɨhɨ ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu. 16Te dàtná ní cachí‑í sá ndɨ̀ uxí ndɨquɨ quɨtɨ ní xiní‑n‑ǎⁿ cúú‑xí ǔxí tnàhá cue tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu, te cue tée‑áⁿ cuu úhú iní‑güedé ñadɨ̀hɨ́ ñaha ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní‑áⁿ, te ni vǎ cádá cuèndá ñáhá‑gǎ‑güedé xii‑aⁿ, te ndada ndàhú ñáhá‑güedě, te dacàchi ñaha‑güedé xii‑aⁿ, te cahmi ñaha‑güedě. 17Te mee Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ dàcaháⁿ‑gá iní cue tée‑áⁿ cuèndá cada‑güedé nàcuáa cuìní méé‑gǎ, te xíǎⁿ nǔu cuu ɨɨⁿnuu‑güedě cuèndá cúñaha‑güedě xii quɨtɨ‑áⁿ cada‑dɨ núú‑güedě taxi tnùní‑dɨ, te ducaⁿ‑ni càda‑dɨ núú‑güedě taxi tnùní‑dɨ ndéé ná sàá nduu càda Yá Ndiǒxí nàcuáa ní cachí‑gá. 18Te ñadɨ̀hɨ́ ñaha ní xiní‑n‑ǎⁿ cada iní‑n sǎ cúú‑áⁿ ñùú cáhnú ñùú ío cùnuu, te ñuú‑áⁿ ndécú těe ío‑gá cúnùu taxi tnuní nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu xǐndecu ñuyíú —duha ní cachí espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xii‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\