APOCALIPSIS 19

1Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ cuéhé víhí ñǎyiu andɨu, te càchí‑yu: ¡Ío càhnu cuu Yá Ndiǒxí!, chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, te ío cùnuu‑gá, te mee‑ni sǎ vǎha quìde‑gá, 2te mee‑gǎ ío váha ndáá quídé‑gǎ quídé ndǎá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu, chi dɨu‑gá ní dáquɨ̀hɨ́ⁿ‑gá ñadɨ̀hɨ́ ñaha ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní núú ùhú núú ndàhú, chi dɨu‑aⁿ ní sanu ichi‑aⁿ ñáyiu ñuyíú ichi cuèhé ichi duha, te ducaⁿ nǐ dáquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá‑gǎ xii‑aⁿ núú ùhú núú ndàhú chi nàchinaa‑gá sá nǐ sahni‑aⁿ cue ñáyiu ní xinu cuechi nǔú‑gǎ. Duha càchí‑yu. 3Te càchí tucú‑yu: —¡Ío càhnu cuu Yá Ndiǒxí!, chi nchaa nduu nchaa quɨ́ú ducaⁿ‑ni quène ñúhmá nǔú ñúhú ñàha‑áⁿ càyú‑aⁿ —duha càchí‑yu. 4Te ndɨ òcó cúmí cue tée cùu sacuéhé xǐndecu‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú Yǎ Ndiǒxí núú núcǒo‑gá táxí tnùní‑gá, te tnàhá cue quɨtɨ cúmí xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güèdɨ núú‑gǎ, te cue tée‑áⁿ càchí‑güedé ndɨhɨ cue quɨtɨ‑áⁿ: —Sá ndàá sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí —duha càchí‑güedé ndɨhɨ cue quɨtɨ‑áⁿ. 5Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ mei nǔú nútnɨ̌ɨ xìlé váha nùcóo Yá Ndiǒxí, te càchí sá càháⁿ‑áⁿ: Nchaa nchòhó ñáyiu xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, dɨu‑ni nchòhó ñáyiu nèhe sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ, càháⁿ‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá cuěi cùnuu‑ndo àdi ñá túú cùnuu‑ndo. Duha càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 6Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ cuéhé víhí ñǎyiu andɨu, te òré ducaⁿ nǐ cáháⁿ‑yu te ní quide‑xi dàtná quídé‑xí nǔú xícá cuěhé víhí ndùte, te ní quide tucu‑xi dàtná quídé‑xí òré càháⁿ níhi vìhi ñúhu, te càchí‑yu: ¡Ío càhnu cuu Dútú Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá‑ó! Te ío cùnuu‑gá táxí tnùní‑gá, te quìde‑gá nchaandɨ túhú sá vǎha. 7Te ío chí ná cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó, te chí ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, chi vitna ní sáá nduu càda Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé ɨɨⁿ vico, te cùu‑xi datná vico tnǎndaha. Te nchaa ñáyiu cùu cuendá‑gá sa ní ndɨhɨ́‑yu sa ndècu túha‑yu cundecú‑yu vico‑áⁿ, te cada iní‑ó sǎ ñǎyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ xíchí tnǎndaha ndɨhɨ‑gá, 8te ñáyiu‑áⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu cuihnú‑yu dóó vǎha dóó chàhnchí sá ǐo váha càndoo. Duha càchí‑yu. Te sá dúcáⁿ nǐ nduu táhú ñǎyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí dóó vǎha nìhnú‑yu, xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ cúǔ‑yu ñáyiu quìde ndáá núú‑gǎ. 9Te ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní cachí tnúhu‑xi xii‑í, te càchí‑xi: —Chido tnùní‑n ɨ̀ɨⁿ núú tùtú nàcuáa na càháⁿ‑í‑a: “Váha táhú nchaa ñáyiu ní cáháⁿ ñáhá Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé cundecú‑yu vico, te vico‑áⁿ cúú‑xí dàtná vico tnǎndaha cada‑gá”, te duha chido tnùní‑n chi tnúhu‑a cùu‑xi tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí —duha càchí espíritú‑áⁿ. 10Te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̀‑í núú espíritú‑áⁿ cuèndá chiñuhu‑í‑xi ni cùu, te ní cachí‑xi: —Vá dúcáⁿ càda‑n, chi tnàhá‑í dìcó xínú cuèchi‑í núú Yǎ Ndiǒxí dàtná quídé‑n xìnu cuechi‑n núú‑gǎ ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑n ichi‑gá, ñáyiu nchìcúⁿ nihnu quìde nɨ yuhu nɨ iní nchaa nàcuáa càháⁿ Xítohó Jesucrìstú, te núu xíǎⁿ càchí‑í sá vǎ dúcáⁿ càda‑n, chi mee Yǎ Ndiǒxí chiñuhu‑n —duha càchí espíritú‑áⁿ. Te nchaa cue tée càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí càháⁿ‑güedé nàcuáa ndùu tnúhu càháⁿ Xítohó Jesucrìstú. 11Te ní xiní‑í nchìí andɨu, te ní xiní‑í ní quee ɨɨⁿ Yaá yódó‑gǎ ɨɨⁿ cuàyú cuìxíⁿ. Te Yaá‑áⁿ nání‑gǎ Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ, duha nàni‑gá. Te quìde‑gá nchaa sá càháⁿ‑gá, te ío váha quìde ndáá‑gá cuéchi nchaa ñáyiu, te nchaa ñáyiu nàá ndɨhɨ ñaha xìi‑gá ío váha xìní‑gá nàcuáa cada ñaha‑gǎ xií‑yu chi ío ndáá quídé‑gǎ. 12Te tɨnùu‑gá dáyèhé‑xi dàtná dáyèhé ñuhú, te tɨtnɨ́ coròná ñúhú dɨ̌quɨ́‑gǎ, te nèhe‑gá ɨɨⁿ sá ndèé dɨ̀u‑gá, te vá yǒo ɨɨⁿ cùtnuní iní‑xi nása cuáháⁿ tnúhu‑áⁿ, chi ɨɨⁿdìi díí‑ni mee‑gǎ náhá‑gǎ nàcuáa càháⁿ‑xi. 13Te Yaá‑áⁿ níhnú‑gǎ ɨɨⁿ dóó nǐ cuu mee‑ni nɨ̌ñɨ́, te Yaá‑áⁿ càchí tnúhu‑gá nchaa nàcuáa sàni iní Yǎ Ndiǒxí, núu xíǎⁿ nání‑gǎ Tnúhu Yá Ndiǒxí. 14Te sátá‑gǎ nchìcúⁿ nchaa espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te cue espíritú‑áⁿ cúú‑xí dàtná sandàdú, te xǐxíhnu‑xi dóó cuìxíⁿ dóó vǎha sá cándòo, te xǐxódó‑xi cuàyú cuìxíⁿ. 15Te yuhu Yaá yódónùu‑áⁿ quéné ɨ̀ɨⁿ yuchí cáhnú, te ndɨhɨ yuchí‑áⁿ dànícuèhé‑gá nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú, te ío dandòho ñaha‑gá xií‑yu, te dàtná quídé těe quìhni ndéhé yoho yàha stilé ducaⁿ sǎtnahá‑xi cada ñaha‑gǎ xií‑yu, chi ío dandòho ñaha‑gá xií‑yu cuèndá sá ǐo cùdééⁿ‑gǎ. Te mee‑gǎ ío cùnuu‑gá táxí tnùní‑gá, te quìde‑gá nchaandɨ túhú sá vǎha. 16Te sátá dǒó níhnú Yàá‑áⁿ ndɨhɨ núú tɨ̀cácáⁿ‑gǎ yódó tnùní nàcuáa nàni‑gá, te duha càháⁿ‑xi: “Tée ío cùnuu taxi tnuní ñáhá xìi nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu”, duha ndèé tnuní sátá dǒó‑gǎ‑áⁿ ndɨhɨ tɨ́cácáⁿ‑gǎ‑áⁿ. 17Te dǎtnùní ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí nútnɨ̌ɨ‑xi núú nchǐcanchii, te níhi ní cáháⁿ‑xi, te xǎhaⁿ‑xi xìi nchaa quɨtɨ ndava núú tàchí: —Nchaa nchòhó quɨtɨ ndàva, chí táquìxi chi caxi‑ndo nchàa sá nǐ quide túha Yá Ndiǒxí, 18chi caxi‑ndo cùñú nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée tàxi tnuní ñáhá xìi cue sandadú, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée ío ñɨɨ́ xǐndáa, ndɨhɨ cuñú nchaa cuàyú, ndɨhɨ cuñú nchaa cue tée ní xódó ñaha xii‑güedɨ, ndɨhɨ cuñú nchaa dava‑gá ñáyiu, ñáyiu ñá túú tnàhí ni dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu ní dáñá nǐ quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu cùnuu, ndɨhɨ cuñú nchaa ñáyiu ñá túú cùnuu, te nchaa cuñú‑áⁿ caxi‑ndo —càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi nchaa quɨtɨ‑áⁿ. 19Te sátá dúcáⁿ te ní xiní tucu‑í quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, ndɨhɨ nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu, ndɨhɨ nchaa cue tée cùu sandadú‑güedé ní naníhí tnáhá‑güedě ndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ cuèndá cuu ɨɨⁿnuu‑güedě ndɨhɨ‑dɨ nàá‑güedé ndɨhɨ Yaá yódó cuàyú‑áⁿ, ndɨhɨ nchaa cue espíritú cúú sàndadú ndɨhɨ‑gá. 20Te cue espíritú cúú sàndadú ndɨhɨ Yaá‑áⁿ nǐ tnɨɨ‑xi quɨtɨ‑áⁿ, ndɨhɨ tée ío dàndahú ñáhá xìi ñáyiu càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑dé tnúhu‑gá, te dɨu‑ni tée‑áⁿ nǐ quide‑dé tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada núú quɨtɨ‑áⁿ. Te sá dúcáⁿ nǐ quide tée‑áⁿ xíǎⁿ ní dándàhú‑dé ñáyiu ní sándáá iní‑yu ní quéě‑yu tnuní quɨtɨ‑áⁿ, te ní chiñùhú‑yu sá nǐ dándácú ñàhá‑yu xii‑dɨ, te cue espíritú‑áⁿ nǐ dáquěe‑xi quɨtɨ‑áⁿ nǔú ñùhú núú ñúhú àzufré càyú‑xi, ndɨhɨ tée ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi ñáyiu‑áⁿ, te xíáⁿ cuhuⁿ tée‑áⁿ ndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ, te ío ndoho‑dé ndɨhɨ‑dɨ. 21Te ndɨhɨ yuchí cáhnú sǎ quéné yùhu Yaá yódó cuàyú‑áⁿ nǐ sahni‑gá nchaa dava‑gá cue tée cùndɨhɨ quɨtɨ‑áⁿ, te nchaa cue quɨtɨ ndàva ní chítú xɨ̀tɨ́‑güedɨ ní xexi‑güedɨ cuñú nchaa cue tée‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\