APOCALIPSIS 20

1Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee‑xi andɨu, te nùndaha‑xi ndacaá nacaáⁿ‑xi yèhe ɨɨⁿ yaú cùnú víhí nǔú cúndècu sácuíhná, te nùndaha tucu‑xi ɨɨⁿ cadená cáhnú. 2Te espíritú‑áⁿ nǐ tnɨɨ‑xi quɨtɨ dééⁿ nání dràgón, te dɨu‑ni quɨtɨ‑áⁿ cúú‑dɨ́ mèi yucu ñávǎha sá nání sàcuíhná, te dɨu xíǎⁿ ní nduu‑xi cóó ndèé sanaha. Te espíritú‑áⁿ nǐ dácútú ñàha‑xi xii‑dɨ, te ducaⁿ‑ni cùndutu‑dɨ ndéé xínu úxí cièndú cuíá. 3Te sátá nǐ dácútú ñàha espíritú‑áⁿ xii‑dɨ te ní dáquěe ñaha‑xi xìi‑dɨ yaú‑áⁿ chi dɨu yaú‑áⁿ tàú‑dɨ quée‑dɨ cundecu‑dɨ. Te ní nacadɨ́‑xi yuyèhe yaú‑áⁿ, te ní tee‑xi sèyú yuyèhe‑áⁿ cuèndá sá và quéné‑gǎ‑dɨ dandàhú‑dɨ cue ñáyiu ñuyíú, te xíáⁿ cundedɨ́ nihnu‑dɨ ndéé xínu úxí cièndú cuíá. Te sátá ná yǎha úxí cièndú cuíá‑ǎⁿ te nandáxí‑dɨ te quene‑dɨ yaú núú ñúhú‑dɨ́‑ǎⁿ caca cuu tnaa‑dɨ ɨɨⁿ ǔú nduu. 4Te dǎtnùní ní xiní‑í xǐnutnɨ́ɨ tɨtnɨ́ xìlé váha, te xíáⁿ xǐnucóo nchaa ñáyiu ní ngúndecu ndɨhɨ tnúhu ndee ìní cada ndáá cuéchi nchaa ñáyiu, te ní xiní‑í xǐndecu tnàhá cue ñáyiu ní xehndé‑güedé dúcúⁿ‑xi cuèndá sá nǐ cáháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí, ndɨhɨ cuèndá sá nǐ cáháⁿ váha‑yu cuèndá Xítohó Jesucrìstú. Te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ñá túú ní chìñuhú‑yu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár‑áⁿ, te ni ñà túú ní chìñuhú‑yu sá nǐ dándácú ñǎyiu ní natava ñàhá‑yu xii‑dɨ, te ni ñà túú ní dàñá‑yu mèé‑yu quée‑yu tnuní quɨtɨ‑áⁿ chi ni tněé‑yu te ni ndàhá‑yu ñá túú ní dàñá‑yu quée tnuní‑dɨ. Te ní xiní‑í ní ndoto cue ñáyiu‑áⁿ cuèndá tnàhá‑yu cunùú‑yu taxi tnùní‑yu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú úxí cièndú cuíá. 5Te dava ñáyiu ní xíhí ñá túú ní ndòtó‑yu, chi ndéé yáha úxí cièndú cuíá te dǎtnùní ndotó‑yu. Te ñáyiu ní xiní‑í ní ndoto‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní ndoto díhna nuu. 6¡Te ío váha ní tnahá nchaa ñáyiu ní nduu táhú nǐ ndoto díhna nuu!, chi cue ñáyiu‑áⁿ ǐo cùdɨú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu‑áⁿ vǎ quɨ̀hɨ́ⁿ‑yu núú ùhú núú ndàhú, te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu dútú ndécǔ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ núú Xǐtohó Jesucrìstú, te ñáyiu‑áⁿ cúnùú‑yu dàtná cúnùu Xítohó Jesucrìstú, te cunuu ndɨ̀hɨ ñahá‑yu xii‑gá úxí cièndú cuíá. 7Te sátá ná yǎha úxí cièndú cuíá‑ǎⁿ te sácuíhná quee‑xi núú yɨ́ndèdɨ́ nihnu‑xi‑áⁿ, 8te ngüíta tucu‑xi dandàhú‑xi nchaa ñáyiu xǐndecu nɨhìí ñuyíú, te cuěi ñáyiu ñuú Gǒg, te cuěi ñáyiu ñuú Màgóg ducaⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑xi dandàhú ñáhá‑xí xìí‑yu, te datàcá‑xi nchaa ñáyiu cuèndá nàá‑yu, te cuéhé víhǐ‑yu dàtná cuéhé ñuhu cúchí làmár. 9Te nchaa ñáyiu‑áⁿ tnɨɨ́‑yu ichi quɨ́hɨ́ⁿ‑yu ɨɨⁿ ichi sá cuàháⁿ núú cáá ɨ̀ɨⁿ yodo cahnu vihi, te sáá‑yu núú xǐndecu ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu‑áⁿ chidòcó‑yu cue ñáyiu cùu cuendá‑gá‑áⁿ ndɨhɨ ñuú‑yu, te ñuú‑áⁿ ǐo cùu iní‑gá, dico mee Yǎ Ndiǒxí dangòyo‑gá ñuhú cahmi‑gá nchaa ñáyiu ducaⁿ chìdoco ñaha xii ñáyiu cùu cuendá‑gá‑áⁿ, te nchaa ñáyiu‑áⁿ cuú. 10Te sácuíhná sǎ dúcáⁿ dàndahú ñáhá xìi ñáyiu chidoco ñàha xii ñáyiu cùu cuendá Yǎ Ndiǒxí‑áⁿ dàquée ñaha‑gǎ xii‑xi núú ñùhú núú ñúhú àzufré càyú‑xi, te dɨu‑ni xíáⁿ sa ñùhu quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, ndɨhɨ tée ní dándàhú ñáyiu ní xáhaⁿ‑dě xií‑yu sá càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑dé tnúhu‑gá, te xíáⁿ cuhuⁿ‑xi ndoho‑xi nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ndɨhɨ quɨtɨ ní quene xɨtɨ́ làmár, ndɨhɨ tée càchí sá càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí te ñá ndàá sá càháⁿ‑dé tnúhu‑gá. 11Te ní xiní‑í nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ xìlé váha xìlé cuìxíⁿ, te núú xìlé‑áⁿ núcǒo ɨɨⁿ Yaá. Te ndèhe Yaá‑áⁿ nì ndóñúhú àndɨu ndɨhɨ ñuyíú‑a, te ducaⁿ nǐ ndóñúhú‑xí chi vá cúndècu‑gá‑xi. 12Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í nchaa ñáyiu ní xíhí ní cùu, ñáyiu cùnuu ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùnuu xínutnɨ́ɨ‑yu núú Yàá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ, te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Yǎ Ndiǒxí, te òré‑áⁿ nǐ nandɨcá nchaa tutú núú yódó tnùní nchaa nàcuáa ndùu sá nǐ quide ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu‑áⁿ, te ní nandɨcá tucu ɨngá tutú núú yódó tnùní nchaa ñáyiu ní naníhí tàhú, te nchaa ñáyiu ní xíhí ní cùu xínutnɨ́ɨ‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cundáá cuéchi‑yu, te nchaa nàcuáa ndùu nchaa cuéchi‑yu yòdo tnuní núú nchàa tutú‑áⁿ ducaⁿ cùndáá. 13Te nchaa ñáyiu ní xíhí xɨtɨ́ ndute làmár, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ní xíhí núú ñuhu yìchí nchaa ñáyiu‑áⁿ cundáá cuéchi‑yu nàcuáa ní quidé‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. 14Te vitna te vá cùú‑gá ñáyiu chi ñá túú‑gǎ tnúhu xìhí, te nchaa ñáyiu ñùhu núú ñùhú núú càyú ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu ní xíta nihnu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 15Te ducaⁿ chi nchaa ñáyiu ñá túú yòdo tnuní núú tùtú núú yódó tnùní nchaa ñáyiu naníhí tàhú ní dáquěe ñaha Yǎ Ndiǒxí xií‑yu núú ñùhú núú càyú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\