APOCALIPSIS 21

1Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í andɨu sàa ndɨhɨ ñuyíú sáá, te andɨu sǎ ndécú dǐhna ndɨhɨ ñuyíú sà ndécú dǐhna ní ndóñúhú‑xí, te tnàhá làmár ní ndóñúhú‑xí. 2Te yúhú té Juàá ní xiní‑í ñuú Jerusàlén sáá nǐ quee‑xi núú ndécú Yǎ Ndiǒxí, te ñuú‑áⁿ cúú‑xí ñùú méé‑gǎ, te ío vii càa chi càa datná cáá ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ xíchí tnǎndaha. 3Te ní tecú dóho‑í níhi ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ andɨu, te càchí‑xi: —Chí cúndèdóho ɨɨⁿ tnúhu na càháⁿ‑í‑a: Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑gá cue ñáyiu vitna, te ducaⁿ‑nǎ cundecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xií‑yu, te dɨú‑yu cùú‑yu ñáyiu cùu cuendá‑gá, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu ɨɨⁿ quɨ́ú‑gǎ te daña ñàha‑gá xií‑yu. 4Te mee Yǎ Ndiǒxí cada‑gá sá ñà túú tnàhí‑gá ná cani iní‑yu cundecú‑yu, te ni vǎ quìní‑gá‑yu tnúhu xìhí, te ni vǎ quìní‑gá‑yu tnúhu ndàhyú, te ni vǎ quìní‑gá‑yu tnúhu ndɨ̀hú iní‑xi, te ni vǎ quìní‑gá‑yu tnúhu cùhú, chi nchaa sá nǐ xiní‑yu ñuyíú dǐhna vá quìní‑gá‑yu vitna —duha càchí sá nǐ cáháⁿ‑áⁿ. 5Te Yaá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ nǐ cachí tnúhu‑gá xii‑í, te càchí‑gá: —Yúhú quídè‑í nàcuáa nduu saa nchàa sá cúndècu vitna. Te vitna chido tnùní‑n ɨ̀ɨⁿ núú tùtú nchaa tnúhu sá nǐ cáháⁿ‑í‑a, chi nchaa tnúhu‑a cùu‑xi tnúhu ndáá cuɨtɨ —duha càchí‑gá. 6Te dǎtnùní ní cachí tnúhu tucu‑gá xii‑í: —Sa ní xínu cava nchaa chìuⁿ ní sani iní‑í cada‑í, te dɨu‑ni yúhú cúù‑í Yaá sa ndècu ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑í cundecu‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu cuìní tuha ñaha xìi‑í te cada iní‑yu sá dàtná ndute cùu‑xi sá cuǎñaha tǎhù‑í xií‑yu candeca‑xi iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 7Te nchaa ñáyiu na cùndee iní yáha nándɨ sá ná yǎha‑yu sá cuèndá‑í, te ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecu váha‑yu, te yúhú cuu‑í Ndiǒxǐ‑yu, te ducaⁿ mèé‑yu cuú‑yu déhe‑í. 8Te nchaa ñáyiu na yùhú ndoho cuèndá‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑yu núú ñùhú núú càyú ndɨhɨ ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑í, ndɨhɨ ñáyiu quìde nándɨ nchaa sá cuèhé sá dúhá, ndɨhɨ ñáyiu sàhni tnaha, ndɨhɨ ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, ndɨhɨ ñáyiu quìde nduu, ndɨhɨ ñáyiu chìñuhu nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha cue tée ñuyíú‑a, ndɨhɨ ñáyiu dàcuandehnde, nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide‑áⁿ cuǐta nihnú‑yu chi quɨ́hɨ́ⁿ‑yu núú ñùhú núú ñúhú àzufré càyú‑xi —duha ní cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ní cachí tnúhu‑gá xii‑í. 9Te núú ùsá espíritú xǐnehe tɨ́cùú ñúhú tnǔhu ndòho, te ɨɨⁿ‑xi ní quixi‑xi te càchí‑xi: —Taquìxi, te na dànehé ñáhà‑í xii‑n nchàa ñáyiu cùu cuendá Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, ñáyiu‑áⁿ cada iní‑n sǎ cúǔ‑yu dàtná ɨɨⁿ xíchí cuéchí vìtna tnándaha, te ducaⁿ càda iní‑n sǎ cúǔ‑yu chi cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá —duha ní cachí tnúhu espíritú‑áⁿ xii‑í. 10Te òré quídé ñàha espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑í nàcuáa càchí iní‑xi, te espíritú néhé tɨ̌cùú‑áⁿ ndécá ñàha‑xi xii‑í cuásaá ɨɨⁿ tɨndúú dùcúⁿ, te xíáⁿ nǐ dánèhé núú ñáhá‑xí xìi‑í ñuú Jerusàlén te ñuú‑áⁿ nǐ quee‑xi núú ndécú Yǎ Ndiǒxí, te ñuú‑áⁿ cúú‑xí ñùú méé‑gǎ. 11Te ñuú‑áⁿ ǐo càhnu cuu‑xi chi ducaⁿ ǐo càhnu cuu mee‑gá, te dàtásaⁿ‑xi dàtná dátǎsaⁿ yúú vǎha sá nání jǎspé yúú cáá dàtná cáá vìdriú sá tǔu ɨngá xio ndàa sátá‑xi. 12Te nɨ càndéé yuhu ñùú‑áⁿ sǔúní dùcúⁿ nchaa sá ñúhú dòco, te nchìí úxúú yuyèhe‑xi, te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ yuyèhe‑áⁿ xǐndecu ɨɨⁿ caa espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí. Te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ yuyèhe‑áⁿ yódó tnùní dɨ̀u ɨɨⁿ caa xichi cue ñáyiu isràél. 13Te úní yuyèhe‑xi nchií ndàa xio nacuáa quène nchícanchii, te úní tucu yuyèhe‑xi nchií ndàa nacuáa quée nchícanchii, te úní tucu yuyèhe‑xi nchií ndàa xio cuha nacuáa quène nchícanchii, te úní tucu yuyèhe‑xi nchií ndàa xio datni nacuáa quène tucu nchícanchii. 14Te sá ñúhú dòco‑áⁿ chi úxúú tnàhá yúú cúú cìmientú‑xi, te ndɨ tnahá ɨɨⁿ ɨɨⁿ yúú‑ǎⁿ ndèé ɨɨⁿ caa dɨ̀u cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, te dɨu mee‑gǎ ní táúchíúⁿ‑gǎ ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá. 15Te espíritú sá càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑í‑áⁿ néhé‑xí ɨ̀ɨⁿ sá cání nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te ndɨhɨ xíǎⁿ chícùhá‑xi ñuú‑áⁿ, ndɨhɨ sá ñúhú dòco ñuú‑áⁿ, ndɨhɨ nchaa yuyèhe‑xi. 16Te ñuú‑áⁿ ɨɨⁿ‑ni nèhe‑xi cuendá quèhéⁿ‑xi ndɨhɨ cuèndá càni‑xi, te espíritú‑ǎⁿ ní chicùhá‑xi ndɨhɨ sá néhé‑xí‑ǎⁿ ñuú‑áⁿ, te nèhe‑xi ócó úú cièndú mǐl mětrú sá cání te dɨu‑ni ducaⁿ nèhe‑xi cuendá quèhéⁿ‑xi, te dɨu‑ni ducaⁿ nèhe‑xi sá dùcúⁿ nchaa vehe càa ñuú‑áⁿ. 17Te dǎtnùní ní chicùhá‑xi sá ñúhú dòco ñuú‑áⁿ, te xíǎⁿ néhé‑xí ǔnídico cúmí mětrú sá dùcúⁿ, te ní chicùhá‑xi dàtná chícùhá cue ñáyiu ñuyíú‑a. 18Te sá ñúhú dòco‑áⁿ nǐ cuáha mee‑ni yǔú vǎha yúú sǎ nání jǎspé, te nɨhìí ñuú‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni díhúⁿ cuàáⁿ, te càa datná cáá vìdriú sá ǐo váha càndoo te túu ndàa ɨngá xio. 19Te ndɨ ùxúú yúú cúú cìmientú sá ñúhú dòco‑áⁿ ndèé ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú yùú vii càa sátá‑xi, te yúú dǐhna ndèé mee‑ni yǔú vǎha sá nání jǎspé sátá‑xi, te yúú cúú ùú ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání zàfirú sátá‑xi, te yúú cúú ùní ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání ǎgatá sátá‑xi, te yúú cúú cùmí ndèé ɨngá núú yǔú vǎha sá nání èsmeraldá sátá‑xi. 20Te yúú cúú ùhúⁿ ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání ònícé sátá‑xi, te yúú cúú ìñú ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání còrnalíná sátá‑xi, te yúú cúú ùsá ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání crìsólitú sátá‑xi, te yúú cúú ùná ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání bèrilú sátá‑xi, te yúú cúú ɨ̀ɨ́ⁿ ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání tòpacíú sátá‑xi, te yúú cúú ùxí ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání crìsopásá sátá‑xi, te yúú cúú ùxí ɨɨⁿ ndèé tucu ɨngá núú yùú vǎha sá nání jàcintú sátá‑xi, te yúú cúú ùxúú ndèé tucu ɨngá núú yǔú vǎha sá nání àmatístá sátá‑xi. 21Te ndɨ ùxúú yuyèhe sá ñúhú dòco‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni yúú vǎha sá nání pěrlá, te ndùu nɨɨ yúú cúú ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ yuyehe‑áⁿ. Te tnuú cáhnú ndècu xɨtɨ́ ñuú‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni díhúⁿ cuàáⁿ, te càa‑xi datná cáá vìdriú sá tǔu ndàa ɨngá xio. 22Te ní xiní‑í sá ñà túú vèhe núú chíñùhu ñáyiu Dútú Ndiǒxí cáá ñùú‑áⁿ, chi mee‑nǎ Dútú Ndiǒxí Yaá quídé nchàa‑ndɨ túhú sá vǎha ndècu ñuú‑áⁿ, ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé. 23Te ñuú‑áⁿ ñà túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi nchícanchii dayèhé‑xi, te ni yǒó ñà túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi, chi mee‑nǎ Yǎ Ndiǒxí dáyèhé‑gá ñuú‑áⁿ ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé. 24Te cue ñáyiu nchaa ñuú cáá ñùyíú, ñáyiu ní naníhí tàhú xǐndecu ñuú‑áⁿ dáyèhé‑gá núǔ‑yu, te nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñaha xií‑yu nèhe‑güedé sá yɨ́ñùhu sá cúú‑xí ñùú‑áⁿ, te quìde cahnu ñaha‑güedé xii‑gá. 25Te yuyèhe ñuú‑áⁿ ñà túú tnàhí nàndedɨ́, te ñuú‑áⁿ ñà túú tnàhí cùndɨquɨⁿ. 26Te nchaa ñáyiu nèhé‑yu sá yɨ́ñùhu sá cúú‑xí ñùú‑áⁿ te quìde cahnú‑yu Yá Ndiǒxí. 27Te ñuú‑áⁿ vǎ cúú cùndecu ni ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ndehnde, te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu quìde sá ñà túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí vá cúú cùndecú‑yu ñuú‑áⁿ, chi mee‑ni ñǎyiu naníhí tàhú ñáyiu yòdo tnuní núú tùtú Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, mee‑ni ñǎyiu‑áⁿ cundecú‑yu ñuú‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\