APOCALIPSIS 22

1Te sátá dúcáⁿ te dɨu‑ni espíritú‑áⁿ nǐ dánèhé núú ñáhá‑xí xìi‑í yúte núú ñúhú ndùte candoo canine, te ndute‑áⁿ candeca‑xi iní ñáyiu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ndute‑áⁿ quéé‑xí mèi núú núcǒo Yá Ndiǒxí ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé. 2Te cuádava tnuú cáhnú yǎha xɨtɨ́ ñuú‑áⁿ cáá yǔte‑áⁿ, te xio xio yuhu yǔte‑áⁿ níhnú yùtnu cuuⁿ sávìdí‑xi, te sávìdí nchaa yutnu‑áⁿ cúú tùcu‑xi sá cándèca iní ñáyiu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te nchaa yutnu‑áⁿ cúúⁿ sǎvìdí‑xi úxúú xito ɨɨⁿ cuíá chi ndɨ tnahá yóó cúúⁿ sǎvìdí‑xi, te nchaa ndaha‑xi cùu‑xi tátna sá cúú‑xí nchàa ñáyiu. 3Te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá cada ɨɨⁿ sá ñà túú cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí ñuú‑áⁿ. Chi ñuú‑áⁿ núcǒo mee Yǎ Ndiǒxí ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé xǐtaxi tnùní‑gá, te nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ cada càhnu ñahá‑yu xii‑gá. 4Te nchaa ñáyiu‑áⁿ cundehe núǔ‑yu Dútú Ndiǒxí, te tneé‑yu cundeé dɨ̀u‑gá. 5Te ñuú‑áⁿ vǎ quìní‑gá‑yu niú, te ni vǎ cánèhe chiuⁿ‑gá‑yu ñuhú cutnùní núǔ‑yu, te ni nchǐcanchii ñá túú‑gǎ xíní ñùhu‑xi dayehé ñuú‑áⁿ chi mee Dǔtú Ndiǒxí dáyèhé‑gá, te nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ cunùú‑yu cundecú‑yu ñuú‑áⁿ. 6Te sátá dúcáⁿ te ní cachí tnúhu espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí‑áⁿ xii‑í: —Nchaandɨ túhú tnúhu‑a cùu‑xi mee‑ni tnúhu ndáá cuɨtɨ. Te Yá Ndiǒxí Yaá dácàhu iní nchaa cue tée càháⁿ tnúhu‑gá nàcuáa cáháⁿ‑güedé ní tendaha‑gǎ ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní quixi‑xi ní dánèhé‑xi nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú‑gǎ nchaa nàcuáa cada‑gá, te vá cúyàa‑gá ducaⁿ càda‑gá —duha càchí espíritú‑áⁿ. 7Te ní cáháⁿ Xítohó Jesucrìstú, te càchí‑gá: —¡Ío ndɨ̌hɨ quixi tucu‑í! ’¡Te ío váha tnahá nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ nchaa tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí yódó tnùní núú tùtú‑a! —duha càchí‑gá. 8Te yúhú té Juàá ní tecú dóho‑í nchaa nàcuáa ní ngódó tnùní núú tùtú‑a, te ní xiní núù‑í nchaa nàcuáa cada‑xi ndéé cuèé‑gá. Te sátá dúcáⁿ nǐ cuu te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̀‑í núú espíritú sá nǐ dánèhé núú ñáhá nchàa xíǎⁿ cuèndá chiñuhu‑ǐ‑xi ni cùu. 9Te ní cachí‑xi: —Vá dúcáⁿ càda‑n, chi yúhú dìcó xínú cuèchi‑í núú Yǎ Ndiǒxí dàtná cúú yòhó ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑n ichi‑gá càháⁿ‑ndó tnǔhu‑gá, ndɨhɨ nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ nchaa tnúhu ndèé núú tùtú‑a, te xíǎⁿ càchí‑í sá vǎ dúcáⁿ càda‑n, chi mee Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ chìñuhu‑n‑gá —càchí espíritú‑áⁿ xii‑í. 10Te ní cachí tnúhu tucu‑xi xii‑í, te càchí‑xi: —Vá chídǎhu‑n nì ɨɨⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndèé núú tùtú‑a, chi sa ní cuyatni cada‑xi nchaa nàcuáa ndèé tnuní. 11Te daña sǎ ncháá ñǎyiu ndècu ichi cuehé ichi duha na cùndecu‑ní‑yu ichi‑áⁿ, te ducaⁿ‑ni dàña‑n nchaa ñáyiu quìde nándɨ‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá ná càda nahi‑ní‑yu nchaa sá cuèhé sá dúhá sàni iní‑yu, te nchaa ñáyiu quìde váha te ducaⁿ‑ni na càda váha‑yu cundecú‑yu, te nchaa ñáyiu quìde nchaa nacuáa cùu váha iní Yǎ Ndiǒxí te dɨu‑ni ducaⁿ na càdá‑yu cundecú‑yu —duha càchí espíritú‑áⁿ. 12Te ní cachí Xítohó Jesucrìstú: —Cundedóho‑n tnǔhu na càháⁿ‑í‑a. Ío ndɨ̌hɨ quixi tucu‑í, te canehe‑í nchaa sá ndúú tǎhú ñǎyiu quixi, te nàcuáa ndùu chiuⁿ ní quidé‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu te ducaⁿ cùnduu sá cuǎñaha‑ǐ nduu táhǔ‑yu. 13Te yúhú cúù‑í Yaá sa ndècu ndéé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te dɨu‑ni‑í cundecu‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ —duha càchí‑gá. 14Te váha táhú nchaa ñáyiu sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi, chi ñáyiu‑áⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu quɨ́hu‑yu xɨtɨ́ ñuú‑áⁿ, te caxí‑yu sávìdí yutnu nùtnɨ́ɨ‑áⁿ te xíǎⁿ candeca‑xi iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 15Te ñuú‑áⁿ vǎ cúú quɨ̌hu ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, ni cuè ñáyiu quìde nduu, te ni cuè ñáyiu ndècu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ni cuè ñáyiu sàhni tnaha ñáyiu‑xi, te ni cuè ñáyiu chìñuhu nchaa sá nǐ cadúha cue tée ñuyíú‑a càchí‑yu cùu ndióxí, te ni cuè ñáyiu tnàhá iní dacuàndehnde, te ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu ducaⁿ xǐquide vá ndúú tǎhǔ‑yu quɨ̌hu‑yu xɨtɨ́ ñuú‑áⁿ. 16Te ní cáháⁿ tucu Xítohó Jesucrìstú, te càchí‑gá: —Yúhú Xítohó Jesucrìstú ní tendaha‑ǐ espíritú xínú cuèchi núù‑í cuèndá cachí tnúhu‑xi xii‑n nàcuáa ndùu tnúhu cúñaha‑n xìi nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑n ichi‑í dácuàha tnúhu‑í ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú. Te yúhú cúù‑í mei ñàní tnáhá ndǐi Dàvií, te cada iní‑n sǎ cúù‑í dàtná ɨɨⁿ chódíní quɨtɨ quène datneé —duha càchí‑gá. 17Te nchaa ñáyiu cùu cuendá Xítohó Jesucrìstú Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cada iní‑ó sǎ cúǔ‑yu ɨɨⁿ ñadɨ̀hɨ́ xíchí tnǎndaha ndɨhɨ ñaha xìi‑gá, te ñáyiu‑áⁿ ɨɨⁿ‑ni càháⁿ‑yu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí, te xǎhǎⁿ‑yu ndɨhɨ Espíritú‑gá xii nchaa dava‑gá ñáyiu: —Chí táquìxi —cachí‑yu xǎhǎⁿ‑yu ndɨhɨ Espíritú Yǎ Ndiǒxí. Te nchaa ñáyiu ducaⁿ ndèdóho tnúhu‑áⁿ vitna, te xìni ñuhu‑xi ducaⁿ cáháⁿ‑yu tnàhá‑yu cúñàhá‑yu xii nchaa dava‑gá ñáyiu‑áⁿ, te nchaa ñáyiu cuìní tuha ichi‑gá te na quìxí‑yu, te dìcó ducaⁿ cùu táhǔ‑yu sá cándèca iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 18Te nchaa nchòhó ñáyiu ndèdóho nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndèé núú tùtú‑a càháⁿ‑í dóho‑ndo. Te núu ɨɨⁿ ñáyiu na còdo‑gá tnúhu chido tnùní‑yu núú tùtú‑a, te Yá Ndiǒxí ío dandòho ñaha‑gá xií‑yu chi yáha‑yu nchaa tnúndòho yodo tnuní núú tùtú‑a te núu ducaⁿ na càdá‑yu. 19Te núu ɨɨⁿ ñáyiu na chìdáhu dava tnúhu Yá Ndiǒxí ndèé núú tùtú‑a te ñáyiu‑áⁿ vǎ ndúú tǎhǔ‑yu cundecú‑yu ñuú‑gá, te ni vǎ ndúú tǎhǔ‑yu sá cándèca iní‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ dàtná yódó tnùní núú tùtú‑a. 20Te Xítohó Jesucrìstú Yaá càháⁿ sá ncháá tnǔhu‑a cùu‑xi tnúhu ndáá ní cáháⁿ‑gá ní tecú dóho‑í, te càchí‑gá: —Ndáá sá ǐo ndɨ̌hɨ quixi tucu‑í —duha càchí‑gá. Te yúhú ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑gá: —Ducaⁿ na cùnduu, taquìxi yohó Xítohó Jesucrìstú —duha ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑gá. 21Te Xítohó Jesucrìstú ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\