APOCALIPSIS 3

1Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Sǎrdís sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ te duha càchí‑gá: “Yúhú cúù‑í Yaá ndécú ndɨ̀hɨ ndɨ usá espíritú cúú cuèndá Yǎ Ndiǒxí, te dɨu‑ni‑í cúù‑í Yaá ndécú ndɨ̀hɨ ndɨ usá chódíní. Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Sǎrdís, te xìní‑í sá cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí cuěi càchí ñáyiu sá ñǎhá. 2Te chí cuǎha cuèndá nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo vitna, te nducu ndèe‑ndo cada‑ndo ɨɨⁿ úú‑gá nchaa sá vǎha nchìcúⁿ nihnu‑ndo vìtna, chi sa ndètu vií‑nǎ daña‑ndo nchàa‑ndɨ túhú sá vǎha quìde‑ndo ni cuu, te quìde cuendá‑í sá ñà túú quìde‑ndo nchaa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. 3Te chí dándàcu iní nàcuáa càháⁿ tnúhu sá nǐ xíndedóho‑ndo cǔtnàhá ní tuha‑ndo ìchi Yá Ndiǒxí, te canchicúⁿ nihnu‑ndo càda‑ndo nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ, te ndixi cuéchi iní‑ndó sǎ ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te núu vá nácuǎha‑ndo cuèndá nàcuáa quìde‑ndo ndecu‑ndo ña, te cada‑í dàtná quídé ñàdúhú, chi òré ñá túú nǎ yɨ́hɨ́ ìní‑ndó quèxio‑í núú ndécú‑ndó. 4Dico ndècu ndɨhɨ‑ndo ɨɨⁿ úú ñáyiu càndoo caa nine iní‑xi, chi ñáyiu‑áⁿ nǐ nduu táhǔ‑yu cuihnú‑yu dóó cuìxíⁿ cuèndá cundecu ndɨhɨ‑í‑yu, te ducaⁿ chi cùdɨú‑yu núù‑í. 5Te nchaa ñáyiu na càda ndee iní‑xi yáha nándɨ sá ná yǎha sá cuèndá‑í, te ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cuihnú‑yu dóó cuìxíⁿ, te vá náquète‑í dɨ̀ú‑yu núú tùtú núú yódó tnùní cue ñáyiu ní nduu táhú cundecu ndɨhɨ‑í nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te cúñaha‑ǐ xii Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí ndɨhɨ cue espíritú xínú cuèchi núù‑í sá ñǎyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu cùu cuendá‑í. 6Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xáhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Sǎrdís. 7Te ní cachí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Filàdelfiá sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha càchí‑gá: “Yúhú cúù‑í Yaá ío váha quìde ndáá te ñá túú tnàhí cuéchi‑í. Te díhna‑gá ndíi Dàvií ní taxi tnùní ndíi ñáyiu, te vitna yúhú táxí tnùní‑í‑yu, te yúhú cáháⁿ‑í te núu nděndɨda càa ñáyiu ndɨ́hu ndaha‑ǐ te nděndɨda càa ñáyiu vá ndɨ̌hu ndaha‑ǐ. 8Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Filàdelfiá, te yúhú ní quide‑í nàcuáa ní níhí‑ndó ɨ̀ɨⁿ ichi cahnu quide‑ndo chiuⁿ‑í, te vá yǒo ɨɨⁿ cada nàcuáa vá nìhí‑gá‑ndó nàcuáa cada‑ndo chìuⁿ‑í. Te cuěi ñá túú ǐo nìhí ndéé‑ndó cùndecu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí dico tnɨ̀ɨ‑ndo nchaa tnúhu càháⁿ‑í, te ni ɨ̀ɨⁿ xito ñá túú càháⁿ‑ndó sǎ ñà túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑ndo xii‑í. 9Te nchaa ñáyiu quìde nchaa nacuáa cuìní yucu ñǎvǎha, ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu isràél, te cuěi cùú‑yu ñáyiu isràél dico ñá túú quìdé‑yu nàcuáa tàú‑yu cadá‑yu, te yúhú cada‑í sá ncháá ñǎyiu‑áⁿ canehé‑yu sá yɨ́ñùhu núú‑ndó, te cutnùní iní‑yu sá yǔhú ío cùu iní ñáhà‑í xii‑ndo. 10Te ío quìde ndee‑ni iní‑ndó nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ‑í, te xíǎⁿ coto ñaha‑ǐ xii‑ndo ñà túú nǎ tnahá‑ndó ndùu na quixi nchaa tnúndòho tnúhu ndàhú ñuyíú‑a. Te òré quexìo nchaa tnúndòho‑áⁿ ñuyíú‑a te dàvá‑áⁿ cutnùní nàcuáa ndùu sá quídé ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu. 11Te ío ndɨ̌hɨ quixi tucu‑í. Te vá dáñá ndèé‑ndó càda‑ndo nchaa sá vǎha nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo cuendá sá vǎ cuǐta sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí nduu táhú‑ndó. 12Te nchaa nchòhó ñáyiu na càda ndee iní yáha nándɨ sá ná yǎha sá cuèndá‑í, te yúhú cada‑í sá nchòhó ío cuu càhnu‑ndo cundecu‑ndo núú ndécú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí, te vá ɨ́ɨ́ⁿ ndùu‑gá xocuɨ̀ñɨ́‑ndó nǔú ndécú‑gǎ. Te cada iní‑ndó sǎ dàtná sá chídó tnùní‑í dɨ̀u Tátà‑í Dútú Ndiǒxí ñɨɨ‑ndo chi ducaⁿ‑ni cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá, te cada tucu iní‑ndó sǎ dàtná sá chídó tnùní‑í nàcuáa nàni ñuú‑gá ñɨɨ‑ndo, chi dɨu ñuú‑gá‑áⁿ cundecu‑ndo, te ñuú‑áⁿ nání‑xí Jèrusalén Sáá, duha nàni ñuú‑gá. Te ñuú‑áⁿ quee‑xi andɨu nǔú ndécú Yǎ Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtà‑í quée‑xi ñuyíú. Te cada tucu iní‑ndó sǎ dàtná sá chídó tnùní‑í dɨ̀u mee‑í ñɨɨ‑ndo, te xíǎⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ dɨu saa, te ducaⁿ càda iní‑ndó chi cundecu ndɨhɨ ñaha‑ndo xìi‑í. 13Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa xǎhaⁿ‑ǐ xii Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nì chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Filàdelfiá. 14Te càchí tucu Yaá càháⁿ‑áⁿ xii‑í sá chídó tnùní‑í nchaa tnúhu sá vítná cǎháⁿ‑gá ɨɨⁿ núú tùtú, te tendaha‑ǐ quɨ́hɨ́ⁿ ndaha tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí ndécú ñùú Laodìceá sá cúú‑xí cuè ñáyiu xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú‑áⁿ, te duha càchí‑gá: “Yúhú cúù‑í Yaá quídé nǔú Yǎ Ndiǒxí, te cùu‑í Yaá quídé ndǎá chi càháⁿ ndáá cuɨtɨ‑í nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. Te yúhú cúù‑í Yaá ní quide ní ngúndecu nchaa sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí. 15Te yúhú xìní‑í nchaa nàcuáa quìde nchohó ñáyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Laodìceá, te xìní‑í sá ñà túú cuìní‑ndó cànchicúⁿ nihnu‑ndo nchàa nacuáa càháⁿ‑í, te ni ñà túú cuìní‑ndó dàña duuⁿ‑ndo. Te váha‑gá sá dúúⁿ dùuⁿ cada‑ndo nchaa nacuáa càháⁿ‑í àdi núu ñáhá te duuⁿ duuⁿ daña‑ndo. 16Te sá dúcáⁿ quìde‑ndo ñá túú cuìní‑ndó dùuⁿ duuⁿ‑ni cada‑ndo nàcuáa càháⁿ‑í, te ni ñà túú cuìní‑ndó dùuⁿ duuⁿ‑ni daña‑ndo te sáá nduu vǎ cúndèe‑gá iní‑í cuèndá nchaa sá quídé‑ndó‑ǎⁿ, te daquèe tɨ́hú ñáhà‑í xii‑ndo. 17Te càchí‑ndó sǎ cuícá‑ndó, te ío váha ta yǎha‑ndo nchàa nduu cuáháⁿ, te ñá túú tnàhí ná cúmǎní xii‑ndo, te ñá túú cùtnuní iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná cue ñáyiu ío ndàhú yǎha, te cùu‑ndo datná ñáyiu ndàhú, ñáyiu ío cùndahú iní ñáhá tnàha ñáyiu‑xi, te cùu‑ndo datná cue ñáyiu cuàá, te cùu tucu‑ndo datná cue ñáyiu ndàhú ñá túú tnàhí dóó‑xi. 18Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cádá‑ndó dàtná xǐquide cue ñáyiu sàaⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ sá ǐo váha càa, te ducaⁿ quìdé‑yu te ío‑gá cúú cuìcá‑yu. Te cada tucu‑ndo dàtná xǐquide cue ñáyiu sàaⁿ dóó cuìxíⁿ sácuǐhnu‑yu cuèndá sá vǎ cúǔ‑yu dàtná ñáyiu ndàhú ñá túú dǒó‑xi, te cada tucu‑ndo dàtná quídé cuè ñáyiu sàaⁿ yúcú quěe núú‑xi nàcuáa cutnùní váha núǔ‑yu, te duha càháⁿ‑í xǎhaⁿ‑ǐ xii‑ndo chi cuìní‑í sá nàtuha ñaha‑ndo xii‑í, te ío váha cundecu‑ndo sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 19Te càháⁿ‑í dóho nchaa ñáyiu cùu iní‑í òré ñá túú quìde ndáá‑yu, te dàndoho‑í‑yu, núu xíǎⁿ cuìní‑í sá nchòhó ndixi cuéchi iní‑ndó sǎ ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo. 20Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ yǔhú cúù‑í dàtná ɨɨⁿ tée nùtnɨ́ɨ yuyèhe ndaa quehé te càháⁿ‑í ñáyiu yɨ̀hɨ xɨtɨ́ vehe, te núu na càda cuendá‑yu sá càháⁿ‑í te nacaáⁿ‑yu yuyèhe te quɨ́hu‑í xɨtɨ́ vehe cudìni‑í ndɨhɨ́‑yu, te duha càháⁿ‑í chi cuìní‑í cundecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ xii‑ndo. 21Te nchaa nchòhó ñáyiu na càda ndee iní‑xi yáha nándɨ sá ná yǎha sá cuèndá‑í, te yúhú taxi‑í xii‑ndo ɨ̀ɨⁿ xichi núú ndécù‑í cundecu‑ndo te cunuu‑ndo tnàhá‑ndó dàtná cúnùu‑í, chi yúhú ducaⁿ nǐ quide ndee ìní‑í ní yáha‑í nándɨ sá nǐ yáha‑í te vitna ní nduu táhù‑í ndécù‑í núú ndécú Tǎtà‑í Dútú Ndiǒxí cúnùu‑í. 22Te nchaa nchòhó cada cuèndá váha‑ndo nàcuáa càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí xǎhaⁿ‑xi xìi cue ñáyiu ndècu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi”, duha càchí Yaá càháⁿ‑áⁿ. Te nchaa tnúhu‑áⁿ nǐ chídó tnùní‑í sá cúú‑xí ñǎyiu xǐndecu ichi Yá Ndiǒxí ndécú ñùú Laodìceá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\