APOCALIPSIS 4

1Te sátá nǐ yáha ducaⁿ nǐ cuu te ní xiní‑í nchìí andɨu, te ní cáháⁿ tucu Yaá ní cáháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑í díhna, te Yaá‑áⁿ nǐ cáháⁿ níhi‑gá dàtná càháⁿ níhi ɨɨⁿ cútú, te ní cachí‑gá xii‑í: —Taquène iha te na dànehé ñáhà‑í xii‑n nchàa nacuáa cada‑xi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi —càchí‑gá. 2Te òré‑ni‑áⁿ nǐ quide ñaha tùcu Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑í nàcuáa càchí iní‑xi, te dɨu‑ni òré‑áⁿ nǐ xiní‑í nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ xìlé váha andɨu te càa datná cáá xìlé sácǒo nchihi cue ñáyiu ío cùnuu, te núú xìlé váha‑áⁿ núcǒo Yaá táxí tnùní. 3Te Yaá‑áⁿ cáá‑gǎ dàtná cáá yǔú chàhnchí yúú vǎha sá nání jǎspé, te càa tucu‑gá dàtná cáá yǔú vǎha sá nání còrnalíná, te ñùhu doco ñaha ɨɨⁿ cóó yáhnchí xii‑gá, te tǎsaⁿ‑dɨ dàtná tǎsaⁿ ɨɨⁿ yúú vǎha sá nání èsmeraldá. 4Te ní xiní tucu‑í nútnɨ̌ɨ ócó cúmí xìlé váha nɨ càndéé núú núcǒo‑gá, te núú xìlé‑áⁿ xǐnucóo ócó cúmí cue tée cùu sacuéhé te xǐxíhnu‑güedé mee‑ni dǒó cuìxíⁿ, te ɨɨⁿ caa coròná sá nì cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ xǐxúhuⁿ dɨ́quɨ́‑güedě. 5Te núú núcǒo Yaá táxí tnùní‑áⁿ sàá ndúté, te càháⁿ ñúhu te xica chìhi‑xi dóndaha, te càyú úsá itɨ núú núcǒo‑gá, te sá ùsá itɨ‑áⁿ xǐǎⁿ cútnùní sá ndécú ǔsá espíritú cúú cuèndá‑gá. 6Te ndècu ɨɨⁿ sá ndécú ndàa núú‑gǎ te xíǎⁿ cáá dàtná cáá làmár, te dàtná cáá vìdriú cáá nɨ̀hií. Te nɨ càndéé dɨ̀ñɨ Yaá núcǒo‑áⁿ xǐnutnɨ́ɨ cúmí quɨtɨ te tɨtnɨ́ víhí tɨ̀nuu‑güedɨ ndeé ndàa sátá‑güedɨ ndɨhɨ ndàa núú‑güedɨ. 7Te quɨtɨ díhna nuu càa‑dɨ datná cáá ndɨ̀caha, te quɨtɨ cùu uú cáá‑dɨ́ dàtná cáá ndɨ̀cutu, te quɨtɨ cùu uní néhé‑dɨ́ nǔú těe, te quɨtɨ cùu cumí cáá‑dɨ́ dàtná cáá yàcolo oré cuáháⁿ‑dɨ núú tàchí. 8Te ndɨ cùmí quɨtɨ‑áⁿ ndèé íñú ndíxíⁿ‑güedɨ ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑güedɨ, te nɨhìí xɨtɨ́ ndíxíⁿ‑güedɨ ndɨhɨ ndàa sátá ndǐxíⁿ‑güedɨ ndèé tɨnùu‑güedɨ, te nduu nìú chíñùhu‑güedɨ Yá Ndiǒxí, te xǎhaⁿ‑güèdɨ xii‑gá: Yòhó Dútú Ndiǒxí ducaⁿ‑ni ta quìde ndáá‑n věxi, te ducaⁿ‑ni quìde ndáá‑n cuěi vitna, te dɨu‑ni ducaⁿ càda ndáá‑n nǔú cuàháⁿ núú věxi, te cùu‑n Yaá quídé nchàa‑ndɨ túhú sá vǎha, te dɨu‑ni‑n sà ndecu‑n ndéé cútnàhá ní cuáha ñuyíú, te dɨu‑ni‑n ndècu‑n cuéi vitna, te dɨu‑ni‑n cùndecu‑n cuéi ndéé núú cuàháⁿ núú věxi. Duha xǎhaⁿ cuè quɨtɨ‑áⁿ xii Yaá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ chíñùhu ñaha‑güedɨ. 9Te cue quɨtɨ‑áⁿ ǐo ndàcáⁿ táhú‑güèdɨ núú Yàá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ cuèndá nchaa sá quídé‑gǎ. Te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú. Te cue quɨtɨ‑áⁿ càchí‑güedɨ sá ǐo càhnu cuu‑gá te nèhe‑güedɨ sá yɨ́ñùhu núú‑gǎ. Te ndɨ tnahá òré ducaⁿ càháⁿ‑güedɨ, 10te ndɨ òcó cúmí cue tée cùu sacuéhé xǐnucóo‑áⁿ ngüɨ̀ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě núú Yàá núcǒo‑áⁿ, chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú te chìñuhu ñaha‑güedé xii‑gá, te tàva‑güedé coròná ñúhú dɨ̌quɨ́‑güedě te tàxi ndecu‑güedé núú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá: 11Yòhó cúú‑n Dǔtú Ndiǒxí Yaá cúú cuèndá ñáhá xìi‑ndɨ́, te ío càhnu cuu‑n, te ío váha quìde‑n, te nèhe‑ndɨ́ sá yɨ́ñùhu núú‑n, chi ducaⁿ tàú‑xi cada‑ndɨ́, chi yòhó cúú‑n Yàá ní cadúha nchaandɨ túhú sá ìó, te ducaⁿ nǐ ngúndecu nchaa xíǎⁿ chi mee‑n dùcaⁿ ní sani iní‑n càda‑n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\